Đồ án Thiết kế tháp hấp thụ dùng để xử lý khí HCl từ nhà máy điện phân xút -Clo

Hấ p thu là quá trình quan trọ ng để xử lý khí và đượ c ứ ng dụ ng trong rấ t nhiề u quá

trình khá c.Hấ p thu trê n cơ sở củ a quá trình truyề n khố i ,đượ c mô tả và tính toá n dự a

và o phâ n chia 2 pha (câ n bằ ng pha, khuế ch tá n).

Cơ chế quá trình có thể chia thà nh 3 bướ c:

+ Khuế ch tá n cá c phâ n tử chấ t ô nhiễ m thể khí trong khố i khí thả i đế n bề mặ t

củ a chấ t lỏ ng hấ p thụ . Nồ ng độ phâ n tử ở phía chấ t khí phụ thuộ c và o cả 2 hiệ n tượ ng

khuế ch tá n:

Khuế ch tá n rố i: có tá c dụ ng làm nồ ng độ phâ n tử đượ c đề u đặ n trong khố i khí.

Khuế ch tá n phâ n tử: là m cho cá c phâ n tử khí chuyể n độ ng về phía lớ p biê n

Trong pha lỏ ng cũ ng xả y rahiệ n tượ ng tương tự như thế :

Khuế ch tá n rố i: đượ c hình thà nh để giữ cho nồ ng độ đượ c đề u đặ n trong toà n bộ

khố i chấ t lỏ ng

Khuế ch tá n phâ n tử: là m dịch chuyể n cá cphâ n tử đế n lớ p biê n hoặ c từ lớ p biê n

đivà o pha khí

+ Thâ m nhậ p và hò a tan chấ t khí và o bề mặ t củ a chấ thấ p thụ

+ Khuế ch tá n chấ t khí đã hò a tan trê n bề mặ t nhă n cá ch và o sâ u trong lò ng chấ t

lỏ ng hấ p thụ .

Quá trìnhhấ p thụ phụ thuộ c và o sự tương tá cgiữ a chấ thấ p thụ và chấ t bị hấ p thụ

trong pha khí

pdf36 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3528 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế tháp hấp thụ dùng để xử lý khí HCl từ nhà máy điện phân xút -Clo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdffinal.pdf
  • dwgSO_DO_CONG_NGHE-Phuc.dwg
Tài liệu liên quan