Đồ án Ứng dụng catia trong thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy

Mục lục

CHƯƠNG I: DẪN NHẬP

I / LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

II / GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

III / PHÂN TÍCH TÀI LIỆU LIÊN HỆ

IV / NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

Ch­¬ng iI: tỉng quan vỊ phÇn mỊm catia

I / giíi thiƯu vỊ phÇn mỊm catia

1/ H­íng dn cµi ®Ỉt phÇn mỊm catia 3

2/ Cách sử dụng chuột và các phím tắt 5

ii / TỔNG QUAN VỀ GIAO DIỆN CỦA CATIA

1/ Thanh menu 5

2/ Specication Tree và vng v (Geometry Area) 6

3/ Chn ®i t­ỵng ( Select Objects )

3/ Compass 7

4/ Các thanh công cụ và biểu tượng ( Toolbars & Icons ) 7

III / MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN

1/ T¹o, m vµ l­u tr÷ 1 d÷ liƯu ( Creating, Opening, And Saving Documents ) 7

1.1/ T¹o 1 file míi

1.2/ M 1 file d÷ liƯu

1.3/ Lưu giữ file

2/ Chọn đối tượng ( Select Objects ) 8

3/ Điều khiển đối tượng ( Manipulating ) 9

4/ Thực hiện nhanh một số lệnh 11

5/ Các thao tác điều khiển thể hiện đối tượng trên màn hình 11

6/ Show & Hide ®i t­ỵng 12

Ch­¬ng iiI: v ph¸C ( sketcher )

I / giíi thiƯu v ph¸c vµ m«I trung v ph¸c

1/ Giíi thiƯu 14

2 / M«i tr­ng v ph¸c 14

2.1 Sketch Tools

2.2 Profile

2.3 Operation

2.4 Contrains

2.5 Workbench

ii / c¸c lƯnh v c¬ b¶n

1/ Profile 15

1.1 Rectang (Vẽ hình chữ nhật) 15

1.2 Circle (Vẽ đường trịn). 15

1.1.2 Three point circle (Vẽ đường trịn bằng cch nhập 3 điểm ) 16

1.1.3 Circle using coordinate (Vẽ đường trịn bằng cch sử dụng hộp thoại) 16

1.1.4 Tri-tangent circle ( Vẽ đường trịn tiếp xc với 3 đối tượng khác) 17

1.3 Ellipse (Vẽ Elipse) 17

1.4 Line (Vẽ đường thẳng). 17

1.5 Axis (Vẽđường tâm). 18

1.6 Point (Vẽ điểm). 18

1.7 Spline(Vẽ đường cong Spline) 18

1.8 Profile (Vẽ một biên dạng là các đường thẳng và đường cong liên tiếp). 19

1.9 Oriented rectangle (Vẽ hình chữ nhật nghing) 19

1.10 Parallelogram (Vẽhình bình hnh) 19

1.11 Hexagon (Vẽ hình lục gic) 20

1.12 Arc (Vẽ cung trịn) 20

1.12.1 Three point arc (Vẽ cung trịn bằng ba điểm nằm trên cung trịn) 21

1.12.2 Three point arc starting with limits 21

(Vẽ cung trịn bằng 3 điểm,hai điểm đầu là giới hạn của cung trịn)

1.13 Connect (Vẽ Đường nối) 22

2/ Redefine Parameter(Đặt lại các thông số cho đối tượng). 22

3/ Operation (Thực hiện các phép toán trên đối tượng) 22

3.1 Corner (Tạo gĩc lượn) 22

3.2 Chamfer ( V¸t gc ) 22

3.3 Trim ( C¾t ®i t­ỵng ) 23

3.4 Symmetry ( T¹o h×nh ®i xng ) 23

3.5 Break (Chia đôi đối tượng) 23

3.6 Quick trim (Cắt nhanh các đối tượng) 24

3.7 Close (Đóng kín đường trịn) 24

3.8 Complement (Lấy phần đối của cung trịn) 24

3.9 Translate (Di chuyển đối tượng) 25

3.10 Rotate (Xoay đối tượng) 25

3.11 Scale (Phóng to thu nhỏ đối tượng) 25

3.12 Offset (Tạo đối tượng song song với đối tượng khác) 26

4/ Constraint (Tạo rµng buc cho ®i t­ỵng ) 26

4.1 Constraint ( T¹o rµng buc lªn c¸c ®i t­ỵng ) 26

4.2 Constraints Defined in Dialog Box ( T¹o rµng buc cho c¸c ®i t­ỵng b»ng hp tho¹i ) 27

4.3 Contact constraint 27

4.4 Auto constraint 28

III / BÀI TẬP TỰ LUYỆN

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2502 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Ứng dụng catia trong thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docỨng dụng catia trong thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy.doc
Tài liệu liên quan