Đồ án Xây dựng hệ thống máy chủ DNS, Web, Mail trên nền Linux

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC 1

LỜI CẢM ƠN 4

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DNS, WEB, MAIL 6

1.1. Hệ thống tên miền( Domain Name System) 6

1.1.1. Khái niệm hệ thống tên miền 6

1.1.2. Không gian tên miền 6

1.1.3. Máy chủ tên miền 8

1.1.4. Trình phân giải 9

1.1.5. Các loại bản ghi tài nguyên (Resource Record) 9

1.1.5.1. Bản ghi SOA (Start of Authority) 9

1.1.5.2. Bản ghi NS (Name Server) 11

1.1.5.3. Bản ghi A (Address) 11

1.1.5.4. Bản ghi CNAME (Canonical Name ) 11

1.1.5.5. Bản ghi MX (Mail Exchanger) 11

1.1.5.6. Bản ghi PTR (Pointer) 11

1.1.6. Hoạt động của DNS 12

1.2. Tổng quan về Web 13

1.2.1. Giao thức HTTP (HyperText Transfer Protocol) 13

1.2.2. Web Server và cách hoạt động 13

1.2.3. Web Client 15

1.2.4. Web tĩnh 15

1.2.5. Web động 15

1.3. Tổng quan về Mail 16

1.3.1. Khái niệm về thư điện tử 16

1.3.2. Những giao thức mail 16

1.3.2.1. Giao thức SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 16

1.3.2.2. Giao thức POP3 (Post Office Protocol version 3) 17

1.3.2.3. Giao thức IMAP (Internet Message Access Protocol) 17

1.3.3. Những thành phần trong hệ thống mail 18

1.3.4. Những chương trình mail 18

1.3.4.1. MUA (Mail User Agent) 18

1.3.4.2. MTA (Mail Transfer Agent) 18

1.3.4.3. MDA (Mail Delivery Agent) 18

1.3.5. Hoạt động của Mail Server 19

CHƯƠNG 2: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG MÁY CHỦ 21

2.1. Giới thiệu hệ thống máy chủ DNS, Web, Mail 21

2.2. DNS Server-Bind 22

2.2.1. Giới thiệu Bind 22

2.2.2. Cài đặt BIND 23

2.2.3. Cấu hình DNS Server 23

2.2.3.1. Cài đặt tên máy 23

2.2.3.2. Cấu hình IP 24

2.2.3.3. Cấu hình named.conf 24

2.2.3.4. Các tệp tin cơ sở dữ liệu vùng (zone file) 28

2.2.3.5. Cấu hình DNS Client 33

2.2.3.6. Một số công cụ kiểm tra DNS 35

2.3. Web Server-Apache 36

2.3.1. Giới thiệu Apache 36

2.3.2. Cài đặt Apache 37

2.3.3. Cài đặt tên máy và cấu hình IP 38

2.3.4. Cấu hình Apache 40

2.3.4.1. Cấu hình Apache cơ bản 41

2.3.4.2. Ánh xạ đường dẫn cục bộ (Alias) 44

2.3.4.3. VirtualHost 47

2.3.4.4. Giám sát Web server 50

2.3.5. Máy chủ Web hỗ trợ PHP 50

2.3.5.1. Giới thiệu PHP 50

2.3.5.2. Cài đặt PHP 51

2.3.5.3. Cấu hình Apache hỗ trợ PHP 51

2.4. Mail Server 51

2.4.1. Cài đặt tên máy và cấu hình IP 51

2.4.2. SMTP server với Postfix 53

2.4.2.1. Giới thiệu Postfix 53

2.4.2.2. Cài đặt Postfix 54

2.4.2.3. Cấu hình Postfix 54

2.4.3. POP3/IMAP server với Dovecot 56

2.4.3.1. Giới thiệu Dovecot 56

2.4.3.2. Cài đặt Dovecot 57

2.4.3.3. Cấu hình Dovecot 57

2.4.4. Webmail server với SquirrelMail 63

2.4.4.1 Giới thiệu SquirrelMail 63

2.4.4.2 Cài đặt website 63

2.4.4.3 Cài đặt, cấu hình SquirrelMail 63

2.4.4.4 Kiểm tra duyệt mail 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

 

doc72 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 4859 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng hệ thống máy chủ DNS, Web, Mail trên nền Linux, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc(2) Do an tot nghiep.doc
Tài liệu liên quan