Giáo án các môn học lớp 3 - Trường Tiểu học La Sơn - Tuần 6

I. Mục tiêu :

 - Nghe và viết lại chính xác đoạn văn tóm tắt truyện Bài tập làm văn.

 - Viết đúng tên riêng người nước ngoài.

 - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt eo / oeo, s / x

II. Đồ dùng dạy học :

 - Bảng phụ viết sẵn nội dung các bài tập chính tả.

III. Các hoạt động dạy – học :

 

doc23 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 637 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học lớp 3 - Trường Tiểu học La Sơn - Tuần 6, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
______________ Ngµy so¹n : 9 / 10 / 2014 Thø ba ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2014 To¸n : CHIA Sè Cã HAI CH÷ Sè CHO Sè Cã MéT CH÷ Sè I. Mơc tiªu : Giĩp häc sinh: - BiÕt thùc hiƯn chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè vµ chia hÕt ë tÊt c¶ c¸c l­ỵt chia. - Cđng cè vỊ t×m 1 trong c¸c phÇn b»ng nhau cđa 1 sè . II. Ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị: + Gäi häc sinh lªn lµm bµi 2/27 + NhËn xÐt, ch÷a bµi vµ cho ®iĨm häc sinh. B. Bµi míi : 1) Giíi thiƯu bµi . 2) HD häc sinh thùc hiƯn phÐp chia 96 : 3 GV nªu bµi to¸n : Mét gia ®×nh nu«i 96 con gµ, nhèt ®Ịu vµo 3 chuång. Hái mçi chuång cã bao nhiªu con gµ? GV gäi HS ®äc ®Ị bµi. + Bµi to¸n cho biÕt g× ? + Bµi to¸n hái g× ? + Muèn biÕt mçi chuång cã bao nhiªu con gµ, ta ph¶i lµm g× ? - GV viÕt lªn b¶ng phÐp tÝnh : 96 : 3 = ? vµ yªu cÇu HS ®Ỉt tÝnh . - Yªu cÇu HS c¶ líp suy nghÜ vµ tù thùc hiƯn phÐp tÝnh trªn, nÕu HS tÝnh ®ĩng, GV cho HS nªu c¸ch tÝnh, sau ®ã GV nh¾c l¹i ®Ĩ HS c¶ líp ghi nhí. NÕu HS c¶ líp kh«ng tÝnh ®­ỵc, GV h­íng dÉn HS tÝnh tõng b­íc nh­ phÇn bµi häc cđa SGK - GV h­íng dÉn : Chĩng ta b¾t ®Çu chia tõ hµng chơc cđa sè bÞ chia, sau ®ã míi chia ®Õn hµng ®¬n vÞ . + 9 chia 3 ®­ỵc mÊy ? + ViÕt 3 vµo ®©u ? - GV : 3 lµ ch÷ sè thø nhÊt cđa th­¬ng vµ cịng lµ th­¬ng trong lÇn chia thø nhÊt. Sau khi t×m ®­ỵc th­¬ng lÇn thø nhÊt, chĩng ta ®i t×m sè d­ trong lÇn chia thø nhÊt . + 3 nh©n 3 b»ng mÊy? - GV : ViÕt 9 th¼ng cét víi hµng chơc cđa sè bÞ chia vµ thùc hiƯn trõ : 9 trõ 9 b»ng 0, viÕt 0 th¼ng cét víi 9 - Gi¸o viªn : TiÕp theo ta sÏ chia hµng ®¬n vÞ cđa sè bÞ chia : H¹ 6, 6 chia 3 ®­ỵc mÊy? - Gi¸o viªn : ViÕt 2 vµo th­¬ng, 2 lµ th­¬ng trong lÇn chia thø hai. - Gi¸o viªn : VËy ta nãi 96 : 3 = 32 - Gi¸o viªn gäi mét sè häc sinh nh¾c l¹i c¸ch thùc hiƯn phÐp chia. 3) Thùc hµnh *Bµi 1 : §Ỉt tÝnh råi tÝnh ( theo mÉu ) : - GV gäi HS ®äc yªu cÇu vµ lµm bµi - Y/c 4HS lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm nh¸p - NhËn xÐt vỊ c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ c¸ch tÝnh cđa b¹n. - GV gäi HS nªu l¹i c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ c¸ch tÝnh - GV NhËn xÐt . *Bµi 2a : + Gäi häc sinh nªu yªu cÇu cđa bµi tãan. + Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi . + Tỉ chøc cho HS ch÷a bµi. + Muèn t×m mét phÇn mÊy cđa mét sè ta lµm nh­ thÕ nµo? + HS KG lµm phÇn b. * Bµi 3: + Gäi häc sinh ®äc ®Ị bµi. + Bµi to¸n cho biÕt g×? + Bµi to¸n hái g×? + Muèn biÕt mĐ biÕu bµ bao nhiªu qu¶ cam ta lµm nh­ thÕ nµo? + Y/cÇu HS lµm bµi. + Ch÷a bµi vµ cho ®iĨm häc sinh. C. Cđng cè, dỈn dß: + NhËn xÐt tiÕt häc + 1häc sinh lªn b¶ng lµm bµi. Líp theo dâi nhËn xÐt. - HS ®äc - Mét gia ®×nh nu«i 96 con gµ, nhèt ®Ịu vµo 3 chuång - Hái mçi chuång cã bao nhiªu con gµ? - Ta thùc hiƯn phÐp chia 96 : 3 1 HS lªn ®Ỉt tÝnh 96 9 3 32 06 6 0 - 9 chia 3 ®­ỵc 3, viÕt 3. 3 nh©n 3 b»ng 9; 9 trõ 9 b»ng 0. - H¹ 6; 6 chia 3 ®­ỵc 2, viÕt 2. 2 nh©n 3 b»ng 6; 6 trõ 6 b»ng 0. - 9 chia 3 ®­ỵc 3 - ViÕt 3 vµo th­¬ng - 3 nh©n 3 b»ng 9 - 6 chia 3 ®­ỵc 2 - C¸ nh©n HS nªu - 1 HS nªu - HS lµm bµi - Häc sinh thi ®ua sưa bµi - Líp nhËn xÐt - HS nªu - 2 HS ®äc + HS lªn b¶ng, c¶ líp lµm bµi vµo vë + Häc sinh nhËn xÐt vµ nªu c¸ch lµm + 2 HS nh¾c l¹i + 2 HS ®äc + MĐ h¸i ®­ỵc 36 qu¶ cam 1/3sè qu¶ cam + MĐ ®· biÕu bµ bao nhiªu qu¶ cam ? + Ta ph¶i tÝnh 1/3 cđa 36 . + 1 HS lªn b¶ng , líp lµm vë : Sè qu¶ cam mĐ biÕu bµ lµ: 36 : 3 = 12 (qu¶ cam) §¸p sè: 12 qu¶ cam + HS nªu _____________________________ Thđ c«ng GÊP, C¾T, D¸N NG«I SAO N¨M C¸NH VΜ L¸ cê ®á SAO VΜNG (T2) I. Mơc tiªu : - HS gÊp , c¾t d¸n ng«i sao n¨m c¸nh vµ l¸ cê ®á sao vµng ®ĩng quy tr×nh kÜ thuËt vµ ®Đp. II. §å dïng d¹y häc : - GiÊy , kÐo, hå d¸n ... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị: - KiĨm tra dơng cơ: kÐo, hå d¸n, giÊy thđ c«ng mµu vµng, mµu ®á. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi 2) Thùc hµnh. + Gi¸o viªn gäi häc sinh nh¾c l¹i, nªu thùc hiƯn c¸c b­íc gÊp, c¾t, d¸n ng«i sao n¨m c¸nh. + Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ treo tranh quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n l¸ cê ®á sao vµng lªn b¶ng ®Ĩ nh¾c l¹i c¸c b­íc thùc hiƯn. + Gi¸o viªn tỉ chøc cho häc sinh thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n l¸ cê ®á sao vµng. - Quan t©m giĩp ®ì, uèn n¾n nh÷ng häc sinh ch­a lµm ®­ỵc hoỈc cßn lĩng tĩng. + Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cđa häc sinh.Víi HS KG yªu cÇu c¸nh cđa ng«i sao ®Ịu nhau , h×nh d¸n , ph¼ng , c©n ®èi . C. Cđng cè & dỈn dß: + NhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn th¸i ®é häc tËp vµ kÕt qu¶ thùc hµnh cđa häc sinh. + DỈn dß: ChuÈn bÞ tiÕt sau häc gÊp, c¾t d¸n b«ng hoa. + Mét HS nh¾c l¹i c¸ch c¾t , d¸n ng«i sao ®Ĩ ®­ỵc l¸ cê ®á sao vµng. - B­íc 1: gÊp giÊy ®Ĩ c¾t ng«i sao vµng n¨m c¸nh. - B­íc 2: c¾t ng«i sao vµng n¨m c¸nh. - B­íc 3: d¸n ng«i sao vµng n¨m c¸nh vµo tê giÊy mµu ®á ®Ĩ ®­ỵc l¸ cê ®á sao vµng . - HS nghe + HS thùc hµnh. + Häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm theo tỉ. + Líp nhËn xÐt vµ b×nh chän. ____________________________ ChÝnh t¶: BµI TËP LµM V¡N I. Mơc tiªu : - Nghe vµ viÕt l¹i chÝnh x¸c ®o¹n v¨n tãm t¾t truyƯn Bµi tËp lµm v¨n. - ViÕt ®ĩng tªn riªng ng­êi n­íc ngoµi. - Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biƯt eo / oeo, s / x II. §å dïng d¹y häc : - B¶ng phơ viÕt s½n néi dung c¸c bµi tËp chÝnh t¶. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị : - Gäi Hs lªn b¶ng viÕt tõ cã tiÕng chøa vÇn oam. - Gäi 3 HS lªn b¶ng, sau ®ã ®äc cho HS viÕt c¸c tõ sau: n¾m c¬m, l¾m viƯc, g¹o nÕp, lo l¾ng. - NhËn xÐt, cho ®iĨm HS. B. Bµi míi 1) Giíi thiƯu bµi . 2) H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶ * H­íng dÉn HS chuÈn bÞ - GV ®äc ®o¹n v¨n mét l­ỵt sau ®ã yªu cÇu 2 HS ®äc l¹i. - C«-li-a ®· giỈc quÇn ¸o bao giê ch­a? - V× sao C«-li-a l¹i vui vỴ ®i giỈc quÇn ¸o? - §o¹n v¨n cã mÊy c©u? - Trong ®o¹n v¨n cã nh÷ng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa? V× sao? - Tªn riªng cđa ng­êi n­íc ngoµi viÕt nh­ thÕ nµo? - Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã, dƠ lÉn khi viÕt chÝnh t¶. - Yªu cÇu HS ®äc vµ viÕt c¸c tõ võa t×m ®­ỵc. * ViÕt chÝnh t¶ * So¸t lçi: GV ®äc l¹i bµi, dõng l¹i ph©n tÝch c¸c tiÕng khã cho HS ch÷a lçi. * ChÊm bµi 3) H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶: *Bµi 2 - Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ mÉu. - Yªu cÇu HS tù lµm. - NhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng. - Yªu cÇu HS ®äc l¹i bµi. *Bµi 3a - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - C¸ch lµm t­¬ng tù bµi tËp 2. C. Cđng cè – dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn dß HS vỊ nhµ lµm l¹i bµi tËp chÝnh t¶. HS nµo viÕt xÊu, sai 3 lçi trë lªn ph¶i viÕt l¹i bµi cho ®ĩng. - 3HS lªn b¶ng lµm. C¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p. - 3 HS . - 2 HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n, c¶ líp theo dâi vµ ®äc thÇm theo. - Ch­a bao giê C«-li-a giỈc quÇn ¸o c¶. - V× ®ã lµ viƯc b¹n nãi ®· lµm trong bµi tËp lµm v¨n. - §o¹n v¨n cã 4 c©u. - C¸c ch÷ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa, tªn riªng ph¶i viÕt hoa. - Ch÷ c¸i ®Çu tiªn viÕt hoa, cã dÊu g¹ch nèi gi÷a c¸c tiÕng lµ bé phËn cđa tªn riªng. - lµm v¨n, C«-li-a, lĩng tĩng, - 3 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt vµo vë nh¸p. - HS c¶ líp viÕt theo lêi ®äc cđa GV. - Dïng bĩt ch× so¸t lçi theo lêi cđa GV. Ghi tỉng sè lçi ra lỊ vë. - 1 HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - 3 HS lªn b¶ng, c¶ líp lµm vµo nh¸p. - HS lµm bµi vµo vë: khoeo ch©n, ng­êi lỴo khỴo, ngoÐo tay. - C¶ líp ®äc ®ång thanh. - 1 HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - Lêi gi¶i: a) Giµu ®«i con m¾t, ®«i tay Tay siªng lµm lơng, m¾t hay kiÕm t×m Hai con m¾t më, ta nh×n Cho s©u, cho s¸ng mµ tin cuéc ®êi. ________________________________ Tù nhiªn vµ x· héi: VƯ SINH C¬ QUAN BΜI TIÕT n­íc tiĨu I. Mơc tiªu: - HS nªu ®­ỵc mét sè viƯc cÇn lµm ®Ĩ gi÷ g×n , b¶o vƯ c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu . - KĨ tªn mét sè bƯnh th­êng gỈp ë c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu . - Nªu ®­ỵc c¸ch ®Ị phßng mét sè bƯnh ë c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu. - HS KG nªu ®­ỵc t¸c h¹i cđa viƯc kh«ng gi÷ vƯ sinh c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu. * GD KNS : KÜ n¨ng lµm chđ b¶n th©n : §¶m nhËn tr¸ch nhiƯm víi b¶n th©n trong viƯc b¶o vƯ vµ gi÷ vƯ sinh c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu . II. §å dïng d¹y häc : - C¸c h×nh trong SGK/24;25. - H×nh c¸c c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu phãng to. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị: - ThËn lµm nhiƯm vơ g×? - N­íc tiĨu ®­ỵc chøa ë ®©u vµ tho¸t ra ngoµi b»ng ®­êng nµo? - NhËn xÐt. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi . 2) Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn c¶ líp. B­íc 1. Gi¸o viªn yªu cÇu. + T¹i sao chĩng ta cÇn gi÷ vƯ sinh c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu?( HS KG) + GV: Gi÷ vƯ sinh c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu giĩp cho bé phËn ngoµi cđa c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu s¹ch sÏ, kh«ng h«i h¸m, kh«ng ngøa ng¸y, kh«ng bÞ nhiƠm trïng. B­íc 2. + Y/c 1 sè HS b¸o c¸o, líp nhËn xÐt . - KÕt luËn: Gi÷ vƯ sinh c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu ®Ĩ tr¸nh nhiƠm trïng. 3)Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t vµ th¶o luËn. B­íc 1. Lµm viƯc theo cỈp. + C¸c b¹n trong h×nh lµm g×? + ViƯc lµm ®ã cã lỵi g× ®èi víi viƯc gi÷ vƯ sinh vµ b¶o vƯ c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu? B­íc 2. Lµm viƯc c¶ líp. + Yªu cÇu th¶o luËn c¶ líp. - Chĩng ta lµm g× ®Ĩ gi÷ vƯ sinh bé phËn bªn ngoµi cđa c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu? - T¹i sao h»ng ngµy chĩng ta cÇn uèng n­íc ®đ? * GV chèt l¹i bµi vµ liªn hƯ gi¸o dơc: h»ng ngµy th­êng xuyªn t¾m rưa s¹ch sÏ, thay quÇn ¸o ( ®Ỉc biƯt lµ quÇn ¸o lãt), cã uèng ®đ n­íc vµ kh«ng nhÞn ®i tiĨu. C. Cđng cè & dỈn dß: + 2 HS nªu l¹i mơc “b¹n cÇn biÕt” SGK/25. + NhËn xÐt tiÕt häc. + DỈn dß: CBB: C¬ quan thÇn kinh. - 2 HS lªn b¶ng + Häc sinh th¶o luËn theo c©u hái + HS lªn tr×nh bµy k/q th¶o luËn. + Tõng cỈp häc sinh cïng quan s¸t c¸c h×nh 2;3;4;5/ 25/ SGK. + T¾m, giỈt, uèng n­íc, ®i cÇu ( tiĨu). + Tr¸nh ®­ỵc bƯnh viªm c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu. + Mét sè cỈp lªn tr×nh bµy tr­íc líp. C¸c häc sinh kh¸c gãp ý bỉ sung. + T¾m rưa th­êng xuyªn, lau kh« ng­êi tr­íc khi mỈc quÇn ¸o. H»ng ngµy thay quÇn ¸o (®Ỉc biƯt lµ quÇn ¸o lãt). + Chĩng ta cÇn uèng ®đ n­íc ®Ĩ bï n­íc cho qu¸ tr×nh mÊt n­íc do viƯc th¶i n­íc ra ngoµi h»ng ngµy, ®Ĩ tr¸nh bƯnh sái thËn. ________________________________ thĨ dơc: GV chuyªn d¹y ____________________________________________________________________ Ngµy so¹n : 10 / 10 / 2014 Thø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2014 TËp ®äc NHí L¹I BUỉI §ÇU §I HäC I. Mơc tiªu : 1. §äc thµnh tiÕng - §äc ®ĩng c¸c tõ, tiÕng khã hoỈc dƠ lÉn do ¶nh h­ëng cđa ph­¬ng ng÷: nhí l¹i, hµng n¨m, lßng t«i l¹i nao nøc,kØ niƯm, n¶y në, quang ®·ng, giã l¹nh, ®­êng lµng, n¾m tay, ®i l¹i l¾m lÇn, - Ng¾t, nghØ h¬i ®ĩng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c cơm tõ. - §äc tr«i ch¶y ®­ỵc toµn bµi víi giäng xĩc ®éng, ®Çy t×nh c¶m. 2. §äc hiĨu - HiĨu nghÜa cđa c¸c tõ ng÷ : nao nøc, m¬n man, quang ®·ng, bì ngì, ngËp ngõng, - HiĨu ®­ỵc néi dung cđa bµi: bµi v¨n lµ håi øc c¶m ®éng cđa nhµ v¨n Thanh TÞnh vỊ buỉi ®Çu ®i häc. 3. Häc thuéc lßng mét ®o¹n v¨n trong bµi ( HS KG) II. §å dïng d¹y – häc : - Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc SGK. - B¶ng phơ ghi s½n néi dung cÇn h­íng dÉn luyƯn ®äc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị : - Yªu cÇu HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái vỊ néi dung bµi tËp ®äc Bµi tËp lµm v¨n. B. Bµi míi 1) Giíi thiƯu bµi - Cho c¶ líp h¸t bµi Ngµy ®Çu tiªn ®i häc. - Giíi thiƯu bµi. 2) LuyƯn ®äc * §äc mÉu - GV ®äc mÉu toµn bµi mét l­ỵt víi giäng chËm r·i, t×nh c¶m, nhĐ nhµng. * HD luyƯn ®äc kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ: + H­íng dÉn ®äc tõng c©u vµ luyƯn ph¸t ©m tõ khã, dƠ lÉn: theo mơc tiªu + HD ®äc tõng ®o¹n vµ gi¶i nghÜa tõ khã: - H­íng dÉn HS chia bµi thµnh 3 ®o¹n: + §1: H»ng n¨m quang ®·ng. + §2: Buỉi mai h«m Êy t«i ®i häc. + §3 Cịng nh­ t«i trong c¶nh l¹. - H­íng dÉn HS ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp. (§äc 2 l­ỵt) - Gi¶i nghÜa c¸c tõ khã. + Yªu cÇu HS luyƯn ®äc theo nhãm. - Tỉ chøc thi ®äc gi÷a c¸c nhãm. + Cho 3 nhãm nèi tiÕp nhau ®äc §T 3 ®o¹n 3) H­íng dÉn t×m hiĨu bµi : - GV gäi 1 HS ®äc l¹i c¶ bµi tr­íc líp. - H·y ®äc ®o¹n 1 vµ cho biÕt: §iỊu g× gỵi t¸c gi¶ nhí ®Õn nh÷ng kØ niƯm cđa buỉi tùu tr­êng? - T¸c gi¶ ®· so s¸nh nh÷ng c¶m gi¸c cđa m×nh ®­ỵc n¶y në trong lßng víi c¸i g×? - §iỊu ®ã cho thÊy nh÷ng kØ niƯm vỊ ngµy ®Çu tiªn ®i häc cđa t¸c gi¶ thËt ®Đp. Chĩng ta t×m hiĨu tiÕp ®Ĩ thÊy vỴ ®Đp nµy. H·y ®äc ®o¹n 2. - Trong ngµy tùu tr­êng ®Çu tiªn, v× sao t¸c gi¶ thÊy c¶nh vËt xung quanh cã sù thay ®ỉi lín. - §o¹n 2, t¸c gi¶ ®· cho chĩng ta thÊy vỴ kh¸c l¹ cđa c¶nh vËt trong buỉi ®Çu tùu tr­êng, vËy cßn c¸c b¹n häc sinh trong buỉi ®Çu tùu tr­êng nh­ thÕ nµo? Chĩng ta cïng t×m hiĨu ®o¹n cuèi bµi. - T×m nh÷ng h×nh ¶nh nãi lªn sù bì ngì, rơt rÌ cđa ®¸m häc trß míi tùu tr­êng? 4) Häc thuéc lßng ®o¹n v¨n em thÝch ( HS KG) - Yªu cÇu HS kh¸ ®äc diƠn c¶m toµn bµi mét l­ỵt. - Em thÝch ®o¹n v¨n nµo? V× sao? H·y ®äc ®o¹n v¨n ®ã. - Y/cÇu HS nhÈm thuéc - Gäi mét sè HS ®äc thuéc lßng ®o¹n v¨n m×nh thÝch. - Tuyªn d­¬ng c¸c HS ®äc thuéc lßng vµ biÕt ®äc diƠn c¶m. C. Cđng cè – dỈn dß - Tỉng kÕt tiÕt häc, dỈn dß HS vỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. - 3 HS lªn b¶ng thùc hiƯn yªu cÇu. - C¶ líp cïng h¸t. - Nghe GV giíi thiƯu bµi. - Theo dâi GV ®äc mÉu. - Mçi HS ®äc 1 c©u, tiÕp nèi nhau ®äc tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi . LuyƯn ®äc tõ khã . - §äc tõng ®o¹n trong bµi theo h­íng dÉn cđa GV: - Dïng bĩt ch× ®¸nh dÊu ph©n chia c¸c ®äan trong bµi. - 3 HS lÇn l­ỵt ®äc bµi, mçi HS ®äc 1 ®o¹n tr­íc líp. Chĩ ý ng¾t giäng ®ĩng ë c¸c dÊu chÊm, phÈy vµ khi ®äc c©u. T«i quªn thÕ nµo ®­ỵc nh÷ng c¶m gi¸c trong s¸ng Êy/ n¶y në trong lßng t«i/ nh­ mÊy c¸nh hoa t­¬i/ mØm c­êi gi÷a bÇu trêi quang ®·ng.// + HS ®äc chĩ thÝch SGK - Mçi nhãm 3 HS, lÇn l­ỵt tõng HS ®äc mét ®o¹n trong nhãm. - 2 nhãm thi ®äc - HS ®äc - 1 HS ®äc, c¶ líp theo dâi trong SGK - §äc thÇm ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi: Vµo cuèi thu, khi l¸ ngoµi ®­êng rơng nhiỊu lµm t¸c gi¶ nhí l¹i buỉi tùu tr­êng. - T¸c gi¶ miªu t¶ nh÷ng c¶m gi¸c vỊ buỉi tùu tr­êng cđa m×nh gièng nh­ mÊy c¸nh hoa t­¬i mØm c­êi gi÷a bÇu trêi quang ®·ng. - 1 HS ®äc thµnh tiÕng ®o¹n 2, c¶ líp ®äc thÇm theo. - HS tù do ph¸t biĨu ý kiÕn theo suy nghÜ cđa tõng em. - 1 HS ®äc ®o¹n cuèi tr­íc líp, c¶ líp ®äc thÇm. - Nh÷ng ... lµ bì ngì ®øng nÐp bªn ng­êi th©n, chØ d¸m ®i tõng b­íc nhĐ, nh­..., e sỵ, thÌm vµ ao ­íc ®­ỵc m¹nh d¹n nh­ nh÷ng häc trß cị ®· quen líp, quen thÇy. - 1 HS ®äc bµi, c¶ líp theo dâi. - HS tr¶ lêi theo suy nghÜ cđa tõng em. - Thùc hiƯn Y/cÇu cđa GV - C¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt. _________________________________ ©m nhac: ( GV chuyªn d¹y ) _______________________________ To¸n : LUYƯN TËP I. Mơc tiªu : Giĩp häc sinh: - Thùc hiƯn phÐp chia sè cã hai ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (chia hÕt ë c¸c l­ỵt chia). - T×m mét trong c¸c phÇn b»ng nhau cđa mét sè. - Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn t×m mét phÇn mÊy cđa mét sè. II. Ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị: + Lªn b¶ng lµm bµi : 96 : 3 + NhËn xÐt, ch÷a bµi vµ cho ®iĨm häc sinh. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi 2) LuyƯn tËp, thùc hµnh. * Bµi 1 a. Gäi 1 häc sinh nªu y/c cđa bµi . + Yªu cÇu häc sinh lµm bµi. + Y/c häc sinh võa lªn b¶ng nªu râ c¸ch tÝnh cđa m×nh , c¶ líp theo dâi nhËn xÐt bµi cđa b¹n . b. Y/c häc sinh ®äc bµi mÉu b. H­íng dÉn häc sinh: 4 kh«ng chia hÕt cho 6, lÊy c¶ 42 chia cho 6 ®­ỵc 7, viÕt 7; 7 nh©n 6 b»ng 42; 42 trõ 42 b»ng 0 + Y/c häc sinh tù lµm c¸c phÐp tÝnh cßn l¹i + GV nhËn xÐt vµ ch÷a bµi. + NhËn xÐt g× vỊ c¸c phÐp tÝnh trong 2 phÇn a vµ b? *Bµi 2 : Gäi 2 HS nªu yªu cÇu bµi . + Y/c HS nªu c¸ch tÝnh t×m 1/2 cđa mét sè + Y/c häc sinh tù lµm bµi. + Ch÷a bµi vµ cho ®iĨm häc sinh. - Cđng cè d¹ng bµi “ t×m mét phÇn ...” * Bµi 3 + Gäi 1 häc sinh ®äc ®Ị bµi + Y/cÇu HS lµm bµi , GV kÌm HS Y + Ch÷a bµi vµ cho ®iĨm häc sinh. C. Cđng cè, dỈn dß: + Muèn t×m mét phÇn mÊy cđa mét sè lµm thÕ nµo? + NhËn xÐt tiÕt häc. + 1häc sinh lªn b¶ng lµm bµi. + 1 HS nªu + 4 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi, häc sinh c¶ líp lµm vµo vë VD 48 : 2 * 4 chia 2 ®­ỵc 2, viÕt2 2 nh©n 2 b»ng 4, 4 trõ 4b»ng 0 * H¹ 8, 8 chia 2 ®­ỵc 4, 4 nh©n 2 b»ng 8, 8 trõ 8 b»ng 0 + 1 HS ®äc + 4 HS lªn b¶ng, c¶ líp lµm vµo vë + 2 häc sinh ngåi c¹nh nhau ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra bµi cđa nhau + §Ịu lµ phÐp chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè nh­ng ë phÇn b ch÷ sè hµng chơc trong SBC kh«ng chia hÕt cho SC. + 2 HS nªu. + Thùc hiƯn Y/cÇu cđa GV. + Ch÷a bµi + 1 HS ®äc + 1 HS lªn b¶ng, líp lµm vµo vë : Sè trang My ®· ®äc lµ: 84 : 2 = 42 (trang) §¸p sè: 42 trang + 1 HS nªu. _______________________________ LuyƯn tõ vµ c©u: Më RéNG VèN Tõ : TR¦êNG HäC . DÊU PHÈY I. Mơc tiªu : - Më réng vèn tõ vỊ tr­êng häc qua trß ch¬i « ch÷. - ¤n tËp vỊ c¸ch dïng dÊu phÈy. II. §å dïng d¹y – häc : - ¤ ch÷ nh­ bµi tËp 1, viÕt s½n trªn b¶ng líp. - ChÐp s½n c¸c c©u v¨n cđa bµi tËp 2 vµo b¶ng phơ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị : - Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm miƯng c¸c bµi tËp 1, 3 cđa tiÕt LuyƯn tõ vµ c©u tuÇn 5. Mçi HS lµm 1 bµi. - NhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS. B. Bµi míi 1) Giíi thiƯu bµi - GV nªu mơc tiªu giê häc, råi ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2) HD häc sinh lµm bµi tËp : * Bµi 1 : Trß ch¬i « ch÷ - GV giíi thiƯu « ch÷ trªn b¶ng: ¤ ch÷ theo chđ ®Ị Tr­êng häc, mçi hµng ngang lµ mét tõ liªn quan ®Õn tr­êng häc vµ cã nghÜa t­¬ng øng ®· ®­ỵc giíi thiƯu trong SGK.. Tõ hµng däc cã nghÜa lµ buỉi lƠ më ®Çu n¨m häc míi. - Phỉ biÕn c¸ch ch¬i: C¶ líp chia lµm bèn ®éi ch¬i. GV ®äc lÇn l­ỵt nghÜa cđa c¸c tõ t­¬ng øng tõ hµng 2 ®Õn hµng 11. Sau khi GV ®äc xong, c¸c ®éi giµnh quyỊn tr¶ lêi b»ng c¸ch gi¬ tay . NÕu tr¶ lêi ®ĩng ®­ỵc 10 ®iĨm, nÕu sai kh«ng ®­ỵc ®iĨm nµo, c¸c ®éi cßn l¹i tiÕp tơc giµnh quyỊn tr¶ lêi ®Õn khi ®ĩng hoỈc GV th«ng b¸o ®¸p ¸n th× th«i. §éi nµo gi¶i ®­ỵc tõ hµng däc ®­ỵc th­ëng 20 ®iĨm. - Tỉng kÕt ®iĨm sau trß ch¬i vµ tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc. - Yªu cÇu HS dïng bĩt ch× viÕt ch÷ in vµo « ch÷ trong vë bµi tËp. - Gäi HS ®äc l¹i ®¸p ¸n * Bµi 2 : ¤n luyƯn vỊ c¸ch dïng dÊu phÈy - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu cđa bµi. - Yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tù lµm bµi. - Ch÷a bµi, nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS. - DÊu phÈy dïng ®Ĩ lµm g× ? C. Cđng cè- dỈn dß - NhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn HS vỊ nhµ t×m c¸c tõ nãi vỊ nhµ tr­êng, «n vỊ c¸ch sư dơng dÊu phÈy. - 2 HS lªn b¶ng thùc hiƯn yªu cÇu. HS c¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt. - Nghe GV giíi thiƯu bµi. - Nghe GV giíi thiƯu vỊ « ch÷. - TiÕn hµnh trß ch¬i theo h­íng dÉn. §¸p ¸n: Hµng däc: LƠ khai gi¶ng. Hµng ngang: 1) Lªn líp 5) Cha mĐ 2) DiƠu hµnh 6) Ra ch¬i 3) S¸ch gi¸o khoa 7) Häc giái 4) Thêi kho¸ biĨu 8) L­êi häc 9) Gi¶ng bµi 10) C« gi¸o - HS viÕt vµo vë bµi tËp. - Mçi nhãm 1 HS ®äc l¹i tÊt c¶ c¸c tõ hµng ngang, hµng däc vµ lêi gi¶i nghÜa tõ theo yªu cÇu cđa GV. - 1 HS ®äc, c¶ líp ®äc thÇm theo. - 3 HS lªn b¶ng lµm bµi, mçi HS lµm 1 ý. HS d­íi líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. - §¸p ¸n: a) ¤ng em, bè em vµ chĩ em ®Ịu lµ thỵ má. b) C¸c b¹n míi ®­ỵc kÕt n¹p vµo §éi ®Ịu lµ con ngoan, trß giái. c) NhiƯm vơ cđa ®éi viªn lµ thùc hiƯn 5 ®iỊu B¸c Hå d¹y, tu©n theo §iỊu lƯ §éi vµ gi÷ g×n danh dù §éi. - T¸ch c¸c bé phËn cïng tr¶ lêi mét c©u hái Ai?( c©u a), Lµ g× ? ( c©u b,c) ____________________________________________________________________ Ngµy so¹n : 11 / 10 / 2014 Thø n¨m ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2014 To¸n : PHÐP CHIA HÕT Vµ PHÐP CHIA Cã D¦ I. Mơc tiªu : Giĩp häc sinh: - Giĩp häc sinh nhËn biÕt vỊ phÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d­. - NhËn biÕt sè d­ ph¶i bÐ h¬n phÐp chia . II. ChuÈn bÞ : - C¸c tÊm bµi cã chÊm trßn. - Que tÝnh . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị: + Gäi häc sinh lµm bµi 1,2/35 + NhËn xÐt, ch÷a bµi vµ cho ®iĨm häc sinh. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi 2) GT phÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d­ : * PhÐp chia hÕt: + Gi¸o viªn nªu bµi to¸n: Cã 8 chÊm trßn, chia ®Ịu thµnh hai nhãm. Hái mçi nhãm cã mÊy chÊm trßn ? + Mçi nhãm cã mÊy chÊm trßn? +Y/c häc sinh thùc hiƯn phÐp chia 8 : 2 = 4 + GV nªu: cã 8 chÊm trßn, chia ®Ịu thµnh hai nhãm th× mçi nhãm ®­ỵc 4 chÊm trßn vµ kh«ng thõa ra chÊm trßn nµo, vËy 8 chia 2 kh«ng thõa, ta nãi 8 : 2 lµ phÐp chia hÕt. Ta viÕt 8 : 2 = 4, ®äc lµ t¸m chia hai b»ng bèn . * PhÐp chia cã d­: + GV nªu bµi to¸n: cã 9 chÊm trßn, chia thµnh hai nhãm ®Ịu nhau. Hái mçi nhãm ®­ỵc nhiỊu nhÊt mÊy chÊm trßn vµ cßn thõa ra mÊy chÊm trßn? + H­íng dÉn häc sinh t×m kÕt qu¶ b»ng ®å dïng trùc quan . + HD häc sinh thùc hiƯn phÐp tÝnh 9 : 2 + Cã 9 chÊm trßn chia thµnh 2 nhãm ®Ịu nhau th× mçi nhãm ®­ỵc nhiỊu nhÊt 4 chÊm trßn vµ cßn thõa ra mét chÊm trßn.VËy 9 chia 2 b»ng 4, thõa 1,ta nãi 9 : 2 lµ phÐp chia cã d­. Ta viÕt 9 : 2 = 4 (d­ 1) vµ ®äc lµ chÝn chia hai ®­ỵc bèn, d­ mét . + So s¸nh sè d­ vµ sè chia ? L­u ý: Trong phÐp chia cã d­ sè d­ ph¶i bÐ h¬n sè chia . 3) LuyƯn tËp - thùc hµnh *Bµi 1 : Gäi häc sinh nªu y/c cđa bµi to¸n . + Y/c häc sinh tù lµm bµi + Y/c häc sinh võa lµm bµi võa nªu râ c¸ch thùc hiƯn phÐp tÝnh cđa m×nh. + Häc sinh c¶ líp theo dâi ®Ĩ nhËn xÐt bµi cđa b¹n . + C¸c phÐp chia trong bµi to¸n nµy ®­ỵc gäi lµ phÐp chia hÕt hay chia cã d­ ? * Bµi 2: Nªu y/c cđa bµi . + Bµi tËp y/c c¸c em kiĨm tra c¸c phÐp tÝnh chia trong bµi. Muèn biÕt phÐp tÝnh ®ã ®ĩng hay sai, c¸c em cÇn thùc hiƯn l¹i tõng phÐp tÝnh vµ so s¸nh c¸c b­íc tÝnh, so s¸nh kÕt qu¶ phÐp tÝnh cđa m×nh víi bµi tËp . * Bµi 3 + Y/c häc sinh quan s¸t h×nh vµ tr¶ lêi c©u hái: h×nh nµo ®· khoanh vµo 1/2 sè «t«?V× sao ? C. Cđng cè, dỈn dß: + HiĨu g× vỊ phÐp chia cã d­? + NhËn xÐt tiÕt häc + 2 häc sinh lªn b¶ng - HS ®äc bµi - Mçi nhãm cã 8 : 2 = 4 chÊm trßn - 1 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi. - L¾ng nghe vµ nh¾c l¹i - HS ®äc bµi - Thùc hµnh chia 9 chÊm trßn thµnh hai nhãm: mçi nhãm ®­ỵc nhiỊu nhÊt 4 chÊm trßn vµ cßn thõa ra mét chÊm trßn . - 9 chia 2 ®­ỵc 4, viÕt 4 - 4 nh©n 2 b»ng 8, 9 trõ 8 b»ng 1 - Nghe vµ nh¾c l¹i - Sè d­ bÐ h¬n sè chia ? + 1 HS nªu + 3 häc sinh lªn b¶ng lµm phÇn a, c¶ líp lµm vë . + PhÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d­ . + 1 häc sinh. + Häc sinh tù lµm bµi, sau ®ã 2 häc sinh ngåi c¹nh nhau ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra bµi cđa nhau . + H×nh a ®· khoanh vµo 1/2 sè «t« trong h×nh. + 1 HS nªu ______________________________ MÜ THUËT : (GV chuyªn d¹y ) ______________________________ ChÝnh t¶ : NHí L¹I BUỉI §ÇU §I HäC I. Mơc tiªu : - Nghe-viÕt l¹i chÝnh x¸c ®o¹n tõ Cịng nh­ t«i c¶nh l¹ trong bµi Nhí l¹i buỉi ®Çu ®i häc. - Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: ph©n biƯt eo / oeo, t×m ®ĩng c¸c tõ cã tiÕng chøa s / x II. §å dïng d¹y häc : - B¶ng phơ chÐp s½n c¸c bµi tËp chÝnh t¶. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị : - Gäi 3 HS lªn b¶ng, sau ®ã ®äc cho HS viÕt c¸c tõ sau: khoeo ch©n, ®Ìn s¸ng, xanh xao, giÕng s©u. - NhËn xÐt, cho ®iĨm HS. B. Bµi míi 1) Giíi thiƯu bµi : 2) H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶ : *H­íng dÉn HS chuÈn bÞ - GV ®äc ®o¹n v¨n 1 lÇn. - T©m tr¹ng cđa ®¸m häc trß míi nh­ thÕ nµo? - H×nh ¶nh nµo cho em biÕt ®iỊu ®ã? - §o¹n v¨n cã mÊy c©u? - Trong ®o¹n v¨n nh÷ng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa? - Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã, dƠ lÉn khi viÕt chÝnh t¶. - Yªu cÇu HS ®äc vµ viÕt c¸c tõ võa t×m ®­ỵc. * ViÕt chÝnh t¶ * So¸t lçi *ChÊm bµi 3) H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ *Bµi 2 - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu. - Yªu cÇu HS tù lµm. - NhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng. *Bµi 3a a) - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Yªu cÇu HS tù lµm trong nhãm. GV giĩp ®ì c¸c nhãm gỈp khã kh¨n. - Gäi 2 nhãm ®äc lêi gi¶i, c¸c nhãm kh¸c bỉ sung nÕu sai. - NhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng. 3. Cđng cè – dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc.. - 3 HS viÕt trªn b¶ng líp. C¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p. - Theo dâi GV ®äc, 1 HS ®äc l¹i. - §¸m häc trß míi bì ngì, rơt rÌ. - H×nh ¶nh: ®øng nÐp bªn ng­êi th©n, ®i tõng b­íc nhĐ, e sỵ nh­ con chim, thÌm vơng ao ­íc ®­ỵc m¹nh d¹n. - §o¹n v¨n cã 3 c©u. - Nh÷ng ch÷ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa. - bì ngì, nÐp, qu·ng trêi, rơt rÌ, - 3 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt vµo vë nh¸p - HS viÕt bµi - HS so¸t lçi - 1 HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - 3 HS lªn b¶ng, c¶ líp lµm vµo nh¸p. - §äc l¹i lêi gi¶i vµ lµm vµo vë: nhµ nghÌo, ®­êng ngo»n ngoÌo, c­êi ngỈt nghÏo, ngoĐo ®Çu. - 1 HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - Tù lµm bµi. - 2 nhãm ®äc lêi gi¶i. - §äc l¹i lêi gi¶i vµ viÕt bµi vµo vë: siªng n¨ng – xa – xiÕt. _________________________ Tù nhiªn vµ x· héi : C¬ QUAN THÇN KINH I. Mơc tiªu : - Häc sinh biÕt kĨ tªn, chØ ®ĩng trªn s¬ ®å vµ trªn c¬ thĨ vÞ trÝ c¸c bé phËn cđa c¬ quan thÇn kinh. - Häc sinh biÕt nªu vai trß cđa n·o, tđy sèng, c¸c d©y thÇn kinh vµ c¸c gi¸c quan. II. §å dïng d¹y häc : - C¸c h×nh trong SGK/26;27. - H×nh c¬ quan thÇn kinh phãng to. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị: - T¹i sao chĩng ta cÇn gi÷ vƯ sinh c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu?(HS KG) - Lµm thÕ nµo ®Ĩ tr¸nh viªm nhiƠm c¸c bé phËn cđa c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu ? - NhËn xÐt. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi 2) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t. B­íc 1. + ChØ vµ nãi tªn c¸c bé phËn cđa c¬ quan thÇn kinh trªn s¬ ®å. + Trong c¸c c¬ quan ®ã, c¬ quan nµo ®­ỵc b¶o vƯ bëi hép sä, c¬ quan nµo ®­ỵc b¶o vƯ bëi cét sèng? + Sau khi chØ trªn s¬ ®å, nhãm tr­ëng ®Ị nghÞ c¸c b¹n chØ vÞ trÝ cđa n·o bé, tđy sèng trªn c¬ thĨ m×nh hoỈc c¬ thĨ b¹n. B­íc 2. Lµm viƯc c¶ líp. + Treo h×nh c¬ quan thÇn kinh phãng to. + GV võa chØ vµo h×nh vÏ võa gi¶ng: - Tõ n·o vµ tđy sèng cã c¸c d©y thÇn kinh táa ®i kh¾p n¬i cđa c¬ thĨ. Tõ c¸c c¬ quan bªn trong ( tuÇn hoµn, h« hÊp, bµi tiÕt ...) vµ c¸c c¬ quan bªn ngoµi ( m¾t, mịi, tai, l­ìi, da ...) cđa c¬ thĨ l¹i cã c¸c d©y thÇn kinh ®i vỊ tđy sèng vµ n·o. - KÕt luËn: C¬ quan thÇn kinh gåm cã bé n·o ( n»m trong hép sä), tđy sèng ( n»m trong cét sèng) vµ c¸c d©y thÇn kinh. 3) Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn. B­íc 1. Ch¬i trß ch¬i. + Gi¸o vi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docT6.doc