Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần 28

MĨ THUẬT

 CUỘC SỐNG QUANH EM

(tiết 2/3)

I. MỤC TIÊU :

Nhận biết được các hoạt dộng diễn ra xung quanh em

Thể hiện được một số hoạt động quen thuộc trong cuộc sống thong qua các hình thức tạo hình: vẽ, xé, dán, nặn

Giới thiệu , nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhím bạn.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Tranh các đề tài

Học sinh: Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, kéo, keo dán, các vật liệu tìm được: que, vải vụn

III. Các hoạt động dạy – học:

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø 6 ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2016 To¸n : «n tËp vÒ ph©n sè I/ Môc tiªu: Gióp HS BiÕt x¸c ®Þnh ph©n sè b»ng trùc gi¸c ; BiÕt rót gän, quy ®ång mÉu sè, so s¸nh c¸c ph©n sè kh«ng cïng mÉu sè. II/ §å dïng d¹y häc: GV : B¶ng phô vÏ s½n c¸c h×nh ë bµi tËp 1. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: H§1(1’): Giíi thiÖu bµi. H§2 (37’): Thùc hµnh . Bµi 1: GV treo b¶ng phô - 1 HS ®äc yªu cÇu bµi 1.c¶ líp theo dâi. - HS lµm viÖc c¸ nh©n, 4HS lªn b¶ng lµm.GV quan t©m HS ch­a hoµn thµnh . - HS , GV nhËn xÐt chèt l¹i c¸ch lµm ®óng. - Yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸ch viÕt ph©n sè, hçn sè cña m×nh. KL: RÌn kÜ n¨ng vÒ ®äc, viÕt ph©n sè. Bµi 2: RÌn kÜ n¨ng rót gän ph©n sè. - 1 HS ®äc yªu cÇu bµi 2. c¶ líp theo dâi + Nªu c¸ch rót gän ph©n sè ?( Chia c¶ tö sè vµ mÉu sè cña ph©n sè ®ã cho cïng mét sè kh¸c 0) - HS lµm viÖc c¸ nh©n ( GV quan t©m HS ch­a hoµn thµnh ), - 5 HS lªn b¶ng lµm.(mçi em lµm 1 bµi) ) - HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. KL: RÌn kÜ n¨ng rót gän ph©n sè. Bµi 3: (PhÇn a, b) - 1 HS ®äc yªu cÇu bµi 3. c¶ líp theo dâi + Nªu c¸ch qui ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè?( HS tr¶ lêi ) - HS lµm viÖc c¸ nh©n, 3HS lªn b¶ng lµm(GV quan t©m HS ch­a hoµn thµnh ). - HS vµ GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. KL: RÌn kÜ n¨ng quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè Bµi 4: - 1 HS ®äc yªu cÇu bµi 4. c¶ líp theo dâi + Muèn so s¸nh c¸c ph©n sè ta lµm nh­ thÕ nµo?(1 HS tr¶ lêi tr­íc líp) - HS lµm viÖc c¸ nh©n, 3HS lªn b¶ng lµm. GV quan t©m HS ch­a hoµn thµnh - HS, GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. KL: RÌn kÜ n¨ng so s¸nh c¸c ph©n sè H§3(2’) - GVcïng HS hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi. - GV nhËn xÐt tiÕt häc. TiÕng viÖt : «n tËp tiÕt 8 kiÓm tra tËp lµm v¨n (Thêi gian lµm bµi kho¶ng 40 phót) I. MỤC TIÊU : : ViÕt ®­îc mét bµi v¨n miªu t¶ (t¶ ng­êi hoÆc t¶ c¶nh) Bµi viÕt ®­îc ®¸nh gi¸ vÒ c¸c mÆt: - Néi dung, kÕt cÊu (®ñ 3 phÇn: më bµi, th©n bµi, kÕt bµi). Tr×nh tù miªu t¶ hîp lÝ. - H×nh thøc diÔn ®¹t : ViÕt c©u ®óng ng÷ ph¸p, dïng tõ chÝnh x¸c, kh«ng sai chÝnh t¶. DiÔn ®¹t tr«i ch¶y, lêi v¨n tù nhiªn, t×nh c¶m ch©n thËt. II.§Ò bµi : H·y t¶ mét ng­êi b¹n häc cña em. - HS lµm bµi. - GV theo dâi nh¸c nhë - Thu bµi §Þa lý: (Bµi 26): Ch©u MÜ (tiÕp theo) I- Môc tiªu: -Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm vÒ d©n c­ vµ kinh tÕ ch©u MÜ : + D©n c­ chñ yÕu lµ ng­êi cã nguån gèc nhËp c­ + B¾c MÜ cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao h¬n Trung MÜ vµ Nam MÜ chñ yÕu s¶n xuÊt n«ng s¶n vµ khai th¸c kho¸ng s¶n ®Ó xuÊt khÈu. Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña Hoa K× ChØ vµ ®äc trªn b¶n ®å kinh tÕ cña Hoa k× . - Sö dông tranh ¶nh b¶n ®å, l­îc ®å ®Ó nhËn biÕt mét số ®Æc ®iÓn cña d©n c­ vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ch©u MÜ II- §å dïng: B§ thÕ giíi, mét sè tranh ¶nh vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ ë Ch©u MÜ. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 3- D©n c­ ch©u MÜ H§1(10’)Lµm viÖc c¸ nh©n. B1: HS dùa vµo b¶ng sè liÖu ë bµi 17 vµ néi dung ë môc 3, tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + Ch©u MÜ ®øng thø mÊy vÒ d©n sè trong c¸c ch©u lôc? + Ng­êi d©n tõ c¸c ch©u lôc nµo ®· ®Õn Ch©u MÜ sinh sèng. + D©n c­ Ch©u MÜ sèng tËp trung ë ®©u? B2: Mét sè HS tr¶ lêi c©u hái tr­íc líp. GV söa ch÷a vµ gióp HD hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi - GV chèt: Ch©u MÜ ®øng thø ba vÒ sè d©n trong c¸c ch©u lôc vµ phÇn lín d©n c­ Ch©u MÜ lµ d©n nhËp c­. 4- H§ kinh tÕ: H§2(10’): Lµm viÖc theo nhãm. B1: HS trong nhãm quan s¸t h×nh 4 SGK råi th¶o luËn theo c¸c c©u hái sau: + Nªu sù kh¸c nhau vÒ kinh tÕ gi÷a B¾c MÜ vµ Trung MÜ vµ Nam MÜ. + KÓ tªn mét sè n«ng s¶n ë B¾c MÜ, Trung MÜ vµ Nam MÜ. B2: §¹i diÖn c¸c nhãm HS tr¶ lêi c©u hái. HS kh¸c bæ sung. - GV söa ch÷a vµ gióp HS hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi. - GV chèt: B¾c MÜ cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, c«ng, n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, cßn Trung MÜ vµ Nam MÜ cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn, s¶n xuÊt n«ng phÈm nhiÖt ®íi vµ c«ng nghiÖp khai kho¸ng 5- Hoa K×. H§3(12’) Lµm viÖc theo nhãm. B1: GV gäi mét sè HS chØ vÞ trÝ cña Hoa K× vµ Thñ ®« O-sinh-t¬n trªn b¶n ®å thÕ giíi. - HS trao ®æi vÒ mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña Hoa K×. B2: Mét sè HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc tr­íc líp. - GV söa ch÷a vµ gióp HS hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi. - GV chèt: Hoa K× n»m ë B¾c MÜ, lµ mét trong nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi. Hoa K× næi tiÕng vÒ s¶n xuÊt ®iÖn, m¸y mãc, thiÕt bÞ víi c«ng nghÖ cao vµ n«ng phÈm nh­ lóa m×, thÞt, rau. H§ 4: (3’)- 2-3 HS ®äc bµi häc SGK. GV nhËn xÐt giê häc ChiÒu thø hai ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2017 MĨ THUẬT CUỘC SỐNG QUANH EM           (tiết 2/3) I. MỤC TIÊU : Nhận biết được các hoạt dộng diễn ra xung quanh em Thể hiện được một số hoạt động quen thuộc trong cuộc sống thong qua các hình thức tạo hình: vẽ, xé, dán, nặn Giới thiệu , nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhím bạn. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh các đề tài Học sinh: Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, kéo, keo dán, các vật liệu tìm được: que, vải vụn III. Các hoạt động dạy – học: Giáo viên Học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu - Quan sát hình 10.1 để tìm hiểu về nội dung, hình thức, chất liệu thể hiện trong các  sản phẩm mĩ thuật. + Có những hoạt động gì ở hình a, b, c, d? + Những hoạt động đó diễn ra ở đâu? + Màu sắc thể hiện trên sản phẩm như thế nào? + Chất liệu gì? - Giáo viên gọi HS đọc phần ghi nhớ sgk Hoạt động 2: Cách thực hiện - Quan sát hình 10.2 để nhận biết cách thực hiện tạo sản phẩm mĩ thuật về chủ đề  “ cuộc sống quanh em” - Giáo viên hướng dẫn cách vẽ - Giáo viên cho HS đọc phần ghi nhớ - Cho HS quan sát hình 10.3 tham khảo để có thêm ý tưởng .** Hoạt động 3: Thực hành a. Hoạt động cá nhân - Giáo viên cho học sinh kí họa, vẽ theo trí nhớ, vẽ theo trí tưởng tượng. b. Hoạt động nhóm - Từ các bài kí họa cá nhân, các em cắt hình sắp xếp thành một bức tranh **. Hoạt động 4: Trưng bày giới thiệu sản phẩm - Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm của lớp *Vận dụng – sáng tạo - Các em về nhà vẽ bức tranh mà em yêu thích. - HS quan sát hình 10.1 trả lời - Học sinh trả lời - Học sinh đọc phần ghi nhớ - Học sinh quan sát hình 10.2 - Học sinh quan sát - Học sinh đọc phần ghi nhớ - Học sinh quan sát hình 10.3 ** - Thực hành .**. - Yêu cầu học sinh trình bày cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình - HS nhận xét về các nhóm của bạn thÓ dôc :Bµi 56 M«n thÓ thao tù chän trß ch¬i “hoµng anh, hoµng yÕn” I- Môc tiªu: - ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi, b»ng mu bµn ch©n, ph¸t cÇu b»ng mu bµn ch©n hoÆc häc ®øng nÐm vµo ræ b»ng hai tay (tr­íc ngùc). - Ch¬i trß ch¬i “Hoµng anh, hoµng yÕn II- §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng hoÆc trong nhµ tËp. VÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn. - Ph­¬ng tiÖn: Gi¸o viªn vµ c¸n sù mçi ng­êi 1 cßi, mçi häc sinh 1 qu¶ cÇu, mçi tæ tèi thiÓu cã 3 – 5 qu¶ bãng ræ sè 5, iiI- c¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 1: Më ®Çu 10 phót - Gi¸o viªn nhËn líp, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc. - Ch¹y nhÑ nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn theo mét hµng däc hoÆc ch¹y theo vßng trßn trong s©n: 150 – 200m. - §i theo vßng trßn, hÝt thë s©u. * Xoay c¸c khíp cæ ch©n, khíp gèi, h«ng, vai, cæ tay. - ¤n c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, vÆn m×nh, toµn th©n, th¨ng b»ng vµ nh¶y cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung hoÆc bµi tËp do gi¸o viªn so¹n: Mçi ®éng t¸c 2 x 8 nhÞp (do gi¸o viªn hoÆc c¸n sù ®iÒu khiÓn). * Trß ch¬i khëi ®éng (do gi¸o viªn chän) Ho¹t ®éng 2: M«n thÓ thao tù chän : 15 phót - §¸ cÇu: ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi: . §éi h×nh tËp do gi¸o viªn s¸ng t¹o hoÆc theo hµng ngang tõng tæ do tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn, hay theo mét vßng trßn do c¸n sù ®iÒu khiÓn, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c em tèi thiÓu 1,5m. ¤n t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n: . §éi h×nh tËp vµ ph­¬ng ph¸p nh­ ë phÇn trªn ¤n ph¸t cÇu b»ng mu bµn ch©n: §éi h×nh tËp theo s©n ®· chuÈn bÞ hoÆc cã thÓ tËp theo hai hµng ngang ph¸t cÇu cho nhau. - NÐm bãng: . Häc c¸ch cÇm bãng b»ng hai tay (tr­íc ngùc): TËp ®ång lo¹t theo tæ (nÕu ®ñ bãng) hay theo nhãm hoÆc do gi¸o viªn s¸ng t¹o. Gi¸o viªn nªu tªn ®éng t¸c, lÇm mÉu vµ gi¶i thÝch, cho häc sinh tËp luyÖn, gi¸o viªn quan s¸t vµ söa sai cho häc sinh. Häc nÐm bãng vµo ræ b»ng hai tay (tr­íc ngùc) Gi¸o viªn nªu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu vµ gi¶i thÝch, cho häc sinh gi¸o viªn quan s¸t vµ söa sai cho häc sinh. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i “Hoµng Anh, hoµng yÕn”: 5 phót. §éi h×nh ch¬i vµ ph­¬ng ph¸p d¹y do gi¸o viªn s¸ng t¹o. Ho¹t ®éng 4: KÕt thóc 5phót - Gi¸o viªn cïng häc sinh hÖ thèng bµi. - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi häc,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuần 28.doc