Giáo án các môn Lớp 2 Tuần 1

Tiết 1: Toán

Bài 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết 2)

I.MỤC TIÊU:

-Em ôn lại cách đọc, viết, so sánh và xếp thứ tự các số đến 100

II. CHUẨN BỊ:

 -Giáo viên: TLHDH, PBT 6. 7.

 -Học sinh: TLHDH, vở, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC

1. Khởi động: Hát:

2.GV và HS ôn lại bài : Đếm số tròn chục có hai chữ số

3.Hoạt động của HV và HS

 

doc29 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn Lớp 2 Tuần 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cho học sinh II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC B. Hoạt động thực hành - GV giao bài tập Bài 1: Đặt tính rồi tính 7 + 2 = 5 + 2 = 8 + 2 = 4 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = - Nhóm trưởng điều hành nhóm làm bài - Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo - GV nhận xét C. Hoạt động ứng dụng - GV yêu cầu hs về nhà làm BT còn lại. --------------------------------------------------------------- Tiết 2: HĐ GD THỂ CHẤT Bµi 1: giíi thiÖu néi dung häc - trß ch¬i “ diÖt c¸c con vËt cã h¹i” I.Môc tiªu: - Giíi thiÖu néi dung häc cña ch­¬ng tr×nh líp 2 . Yªu cÇu biÕt ®­îc mét sè néi quy trong giê tËp thÓ dôc, biÕt tªn 4 néi dung c¬ b¶n cña cña ch­¬ng tr×nh thÓ dôc líp 2. - Trß ch¬i” diÖt c¸c con vËt cã h¹i” . Thùc hiÖn ®óng yªu cÇu cña trß ch¬i . II.§Þa ®iÓm,ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi III.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs 1.PhÇn më ®Çu: (5- 8 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18- 22 phót) 3.PhÇn kÕt thóc: (3- 5 phót ) - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña giê häc. - Cho líp t¹i chæ h¸t 1 bµi. - Cho líp «n tËp hîp hµng däc,dãng hµng, ®iÓm sè, giËm ch©n t¹i chæ -®øng l¹i. - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t ,s÷a sai. - H­íng dÉn HS c¸ch chµo,b¸o c¸o khi GV nhËn líp vµ kÕt thóc giê häc. * Trß ch¬i “diÖt c¸c con vËt cã h¹i” GV nªu tªn trß ch¬i, h­íng dÉn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. Sau ®ã GV cho ch¬i thö, råi tæ chøc ch¬i. - Cho HS ®øng t¹i chæ vç tay h¸t 1-2 bµi. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ - Xuèng líp GV h« “thÓ dôc” - TËp trung thµnh 3 hµng ngang, l¾ng nghe. - T¹i chæ h¸t 1 bµi. - Tham gia tËp luyÖn - Thùc hiÖn theo h­íng dÉn - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - §øng t¹i chç vç tay h¸t 1-2 bµi - HÖ thèng l¹i bµi - L¾ng nghe - §ång thanh h« “kháe” --------------------------------------------------------------------- Tiết 3 : TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: - Rèn kĩ năng đọc Bài “ Có công mài sắt có ngày nên kim” cho học sinh. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Cá nhân đọc bài - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc bài trong nhóm - Thi đọc CN, nhóm - GV nhận xét C. Hoạt động ứng dụng - GV yêu cầu hs về nhà đọc lại bài. Thứ ba ngày 21 tháng 8 năm 2018 Tiết 1: Toán Bài 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết 2) I.MỤC TIÊU: -Em ôn lại cách đọc, viết, so sánh và xếp thứ tự các số đến 100 II. CHUẨN BỊ: -Giáo viên: TLHDH, PBT 6. 7. -Học sinh: TLHDH, vở, bút... III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC 1. Khởi động: Hát: 2.GV và HS ôn lại bài : Đếm số tròn chục có hai chữ số 3.Hoạt động của HV và HS Các hoạt động của thày Các hoạt động của trò +. GV giới thiệu bài và nêu tên bài học, ghi bảng Hs đọc đầu bài và ghi vào vở +. HD hs đọc mục tiêu GV chốt mục tiêu tiết học Hs đọc mục tiêu A.Hoạt động thực hành 5. a) GV tổ chức trò chơi: Số liền trước, số liền sau. GV nêu một số bất kì rồi gọi hs nêu số liền trước, số liền sau số đó Ví dụ: số 25 Gọi lần lượt hs tham gia chơi, nhận xét hs nêu Gv chốt nội dung số liền trước, số liền sau. b) GV đọc các số cho hs viết vào nháp - Gv yêu cầu hs viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn Gv yêu cầu hs viết các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé. Gv quan sát nhận xét sửa cho hs Gv chốt nội dung cách xếp số theo thứ tự Hs chú ý theo dõi tham gia chơi tích cực Hs : nêu số liền trước số 25 là số 24; số liền sau số 25 là số 26 Hs viết nháp rồi đọc số: 58, 76, 85, 23 Hs viết vào vở rồi đọc: 23, 58, 76, 85 Hs viết vào vở rồi đọc: 85, 76, 58, 23 6. GV H/dẫn hs làm bài vào PBT - Nhận xét mẫu GV quan sát hỗ trợ, nhận xét hs Gv chốt nội dung cách đọc, cách viết số có hai chữ số Hs theo dõi rồi viết vào phiếu, em đổi cho bạn bên cạnh nhận xét Viết (theo mẫu) Chục Đơn vị Viết số Đọc số 5 2 52 Năm mươi hai 7 0 70 Bảy mươi 1 9 19 Mười chín 8 8 88 Tám mươi tám Viết (theo mẫu) M: 52 = 50 + 2 88 = 80 + 8 ; 19 = 10 + 9 ; 70 = 70 + 0 7. GV H/dẫn hs làm bài vào PBT Gv quan sát giúp đỡ hs khi làm Gv chốt nội dung về so sánh hai số Hs đọc yêu cầu Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm. Em đổi cho bạn bên cạnh nhận xét 56 ; 24 = 24 > = 89 < 93 ; 76 < 95 B. Hoạt động ứng dụng Về nhà em hỏi tuổi của người thân trong gia đình rồi viết theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. HS chú ý ----------------------------------------------------------------------------- Tiết 2: Âm nhạc: Giáo viên chuyên biệt dạy --------------------------------------------------------------------- Tiết 3: TIẾNG VIỆT Bài 1A: EM LÀ HỌC SINH CHĂM CHỈ (tiết 3) I.MỤC TIÊU: Hiểu thế nào là từ. II. CHUẨN BỊ: -Giáo viên: TLHDH, PBT -Học sinh: TLHDH, vở, bút... III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC 1. Khởi động: Hát 2. GV và HS ôn lại bài : Em đọc một đoạn trong bài Có công mài sắt, có ngày nên kim trước lớp 3.Hoạt động của HV và HS Các hoạt động của thày Các hoạt động của trò +. GV giới thiệu bài và nêu tên bài học, ghi bảng Hs đọc đầu bài và ghi vào vở +. HD hs đọc mục tiêu GV chốt mục tiêu tiết học Hs đọc mục tiêu A.Hoạt động thực hành 3. Em chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vât, mỗi việc (các từ trong vòng tròn) với mỗi bức tranh. GV h/dẫn mẫu. Gv quan sát hỗ trợ hs Gv nhận xét chốt nội dung Hs chú ý theo dõi trong sách và nói theo mẫu học sinh. 2 chạy. 3 hoa hồng. 4 xe đạp. 5 nhà. 6 cô giáo. 7 trường. 8 múa Hs nêu trước lớp 4. GV H/dẫn hs làm bài trong PBT (trò chơi – chia 2 đội) Mỗi em nhận một thẻ ghi từ trong bài lên dán vào ô thích hợp trên bảng lớp Đội nào dán nhanh, đúng nhiều từ là đội chiến thắng. Hs theo dõi luật chơi và tham gia sôi nổi Từ chỉ đồ dùng học tập Từ hỉ hoạt động của Hs Từ chỉ tính nết của học sinh Bút, cặp sách, vở, bảng, mực Đọc, hát, viết, hỏi, múa, vẽ Ngoan ngoãn, chăm chỉ, dịu hiền, tinh nghịch, thông minh 5. Phát triển năng lực Em viết tên 5 đồ vật ở trong lớp mình. Gv quan sát gợi ý, hỗ trợ cho hs * Gv nhận xét uốn sửa, khen hs Hs viết vào vở rồi đọc cá nhân trước lớp B. Hoạt động ứng dụng Về nhà em hỏi người thân số điện thoại nhé (của bố hoặc của mẹ...) HS chú ý --------------------------------------------------------------------- Tiết 4: TIẾNG VIỆT Bài 1B. EM BIẾT THÊM NHIỀU ĐIỀU MỚI (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Kể lại câu chuyện “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong TLHDH (T8- tập 1A). - HS: Tài liệu hướng dẫn học. III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC 1. Kiểm tra kiến thức cũ: Không 2. Khởi động: Tổ chức trò chơi: - Tìm tên các con vật mà em biết.(Theo nhóm, nhóm nào tìm được nhiều hơn trong thời gian nhất định nhóm đó sẽ thắng). 3. Các hoạt động dạy học: - Gv giới thiệu bài (kết nối từ trò chơi), GVghi tên bài lên bảng, HS ghi vở. - Gọi HS đọc to tên bài (khoảng 2-3 em) - HS đọc và chia sẻ mục tiêu. - GV chốt mục tiêu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Hoạt động cơ bản 1.HĐCB1: Dựa theo tranh, đọc lời gợi ý để kể lại từng đoạn câu chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim. - GV quan sát hỗ trợ HS. - CN quan sát tranh, đọc lời gợi ý dưới mỗi tranh 1,2,3,4. - Từng cá nhân kể cho bạn trong nhóm nghe. Mỗi HS kể 1 theo 1 tranh. - Các thành viên trong nhóm nhận xét, bổ sung. 2. Thi kể lại trước lớp từng đoạn câu chuyện. - GV nhận xét, chốt lại. - Đại diện cá nhóm thi kể trước lớp. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Nội dung phát triển năng lực: - Nếu em là cậu bé, em sẽ làm gì? - Nếu em là bạn của cậu bé em sẽ khuyên cậu bé như thế nào? Tổ chức cho HS đọc phân vai hoặc đóng kịch, câu chuyện. *Cùng ôn bài: GV yêu cầu HĐTQ điều hành: - Em học được điều gì qua câu chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim? - GV chốt lại: Ai kiên trì, mài sắt sẽ thành kim, chăm học sẽ thành tài. - Dặn hs về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. --------------------------------------------------------------------- BUỔI CHỀU Tiết 1 : TĂNG CƯỜNG TOÁN ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: - Nêu được tên các thành phần trong phép cộng. - Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC B. Hoạt động thực hành - GV giao bài tập Bài 1: Nêu tên các thành phần trong phép cộng *HĐ cả lớp 14 + 12 = 24 15 + 12 = 27 24 + 23 = 47 25 + 24 = 49 Bài 2: Đặt tính rồi tính 2 + 4 2 + 8 2 + 2 5 + 4 1 + 5 15 + 3 - Nhóm trưởng điều hành nhóm làm bài - Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo - GV nhận xét C. Hoạt động ứng dụng - GV yêu cầu hs về nhà làm BT còn lại. --------------------------------------------------------------------- Tiết 2: Đọc sách thư viện - Giáo viên hướng dẫn học sinh đến góc thư viện lấy sách báo ra đọc. - Học sinh làm theo hướng dẫn của cô giáo ------------------------------------------------------------------------------- Tiết 3 : TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: - Rèn kĩ năng đọc cho học sinh. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC B. Hoạt động thực hành - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc bài trong nhóm - Thi đọc CN , nhóm - GV nhận xét C. Hoạt động ứng dụng - GV yêu cầu hs về nhà đọc lại bài. ________________________________________________ Thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2018 Tiết 1: Thủ Công Giáo viên chuyên biệt dạy --------------------------------------------------------------------- Tiết 2: Toán BÀI 2: SỐ HẠNG - TỔNG (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Em biết gọi tên các thành phần và kết quả của phép cộng. II. CHUẨN BỊ: GV: Phiếu thực hành HĐCB1, HĐTH1 HS: Tài liệu HDH, vở, thước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC: 1. Khởi động Trò chơi: HĐ cơ bản 1 - Tổ chức cho HS chơi theo nhóm. - GV quan sát hs chơi. - GVKL, tuyên dương nhóm thắng cuộc. 2. Báo cáo kết quả HĐUD: không 3. Các hoạt động dạy học: - Gv giới thiệu bài (kết nối từ trò chơi),GVghi tên bài lên bảng, HS ghi vở. - Gọi HS đọc to tên bài (khoảng 2-3 em) - HS đọc và chia sẻ mục tiêu. - GV chốt mục tiêu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Hoạt động cơ bản 1.HĐCB1: Trò chơi:” Ai nhanh,Ai đúng”: - HS đến góc học tập lấy các thẻ số và thẻ dấu: GV QS hỗ trợ HS. - Em đọc các phép tính vừa ghép được và viết vào vở: 35 + 24 = 59 13 + 42 = 55 2. HĐCB 2: HĐcả lớp - HS đọc nội dung trang 7. Gv ghi bảng phép tính 23 + 45 = 68 Số hạng Số hạng Tổng Nói và viết: 23 là số hạng 45 là số hạng 68 là tổng 23+45 cũng gọi là tổng Tương tự khi viết và giới thiệu hàng dọc. 23 Số hạng + 45 Số hạng 68 Tổng HS quan sát - Em nêu lại nội dung. - Em nêu lại nội dung. 3. HĐCB3: HD cả lớp gv ghi phép tính lên bảng 43 + 26 = 69 30 + 50 = 80 45 + 23 = 68 - Nêu số hạng, tổng trong mỗi phép cộng. B. HĐ THỰC HÀNH - Em làm bài và viết kết quả vào vở. 1. Viết số thích hợp ở mỗi ô trống) theo mẫu) - GV kiểm soát PBT của HS. Số hạng 5 56 33 98 Số hạng 14 23 45 0 Tổng 19 79 78 98 HS làm PBT Bài tập phát triển năng lực. -Em tính tổng số tuổi của em và bạn em. - Em nêu các thành phần của phép tính cộng đó. Hs nêu: VD: 6+6=12 tuổi 6 là số hạng 12 là tổng. *Cùng ôn bài: HĐTQ điều hành - Nêu cách nhận biết số hạng, tổng. - Cá nhân nêu. - GV nhận xét giờ học. ------------------------------------------------------------------ Tiết 3: TIẾNG VIỆT Bài 1B. EM BIẾT THÊM NHIỀU ĐIỀU MỚI (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Viết chữ hoa A. Thuộc bảng chữ cái (từ a đến ê) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: bộ chữ cái tập viết - HS: Tài liệu hướng dẫn học. III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC 1. Kiểm tra kiến thức cũ: Không 2. Khởi động: Tổ chức trò chơi: - Tìm tên các con vật mà em biết.(Theo nhóm, nhóm nào tìm được nhiều hơn trong thời gian nhất định nhóm đó sẽ thắng). 3. Các hoạt động dạy học: - Gv giới thiệu bài . GVghi tên bài lên bảng, HS ghi vở. - Gọi HS đọc to tên bài (khoảng 2-3 em) - HS đọc và chia sẻ mục tiêu. - GV chốt mục tiêu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3. HĐCB 3 - Học thuộc bảng chữ cái: - HS làm PBT. - Tìm 7 chữ cái còn thiếu trong bảng chữ cái (Từ a đến ê) Số thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chữ cái a ... ... ... d ... ... ... ... Tên chữ cái a á ớ bê xê dê đê e ê - GV kiểm tra 3-4 em đọc bảng chữ cái vừa học. - HS viết vào vở theo đúng thứ tự - HS học TL bảng 9 chữ cái: a, á, ớ, bê, xê, dê, đê, e, ê. HĐCB 4: Nghe thầy cô hướng dẫn viết chữ hoa A, Anh Cho HS quan sát mẫu chữ A cỡ chữ vừa. - Độ cao con chữ A cỡ chữ vừa? - Các nét chữ? - Độ cao con chữ A cỡ chữ nhỏ? - Cao 5ly - Gồm một nét cong trái nối với nét lượn đứng, sau đó nối với nét thẳng và nét móc phải. - Cao 2,5 ly. 5. HĐCB 5: Viết: a) Viết vào bảng con chứ hoa A, Anh - Viết mẫu trên bảng chữ hoa Acỡ chữ vừa. - HS quan sát. - Cho HS viết vào bảng con chữ hoa Acỡ chữ vừa. - GV quan sát, uốn nắn cho HS. - Viết vào bảng con. - Viết mẫu trên bảng chữ hoa A, Anh cỡ nhỏ. - HS quan sát. - Cho HS viết vào bảng con chữ hoa A, Anh cỡ nhỏ. - GV quan sát, uốn nắn cho HS. - Viết vào bảng con. b) Viết vào vở - GV nêu Yêu cầu viết. - 4 lần chữ hoa A cỡ vừa. - 4 lần chữ hoa A cỡ nhỏ. - 4 lần chữ Anh cỡ nhỏ. - 1 lần từ ngữ cỡ nhỏ: Anh em thuận hòa. Nội dung phát triển năng lực: - HS viết chữ hoa A sáng tạo - HS viết vở. *Củng cố - Dặn hs về nhà viết lại chữ hoa A. ------------------------------------------------------------------ Tiết 4: TIẾNG VIỆT Bài 1B. EM BIẾT THÊM NHIỀU ĐIỀU MỚI (Tiết 3) I. MỤC TIÊU: - Chép đúng đoạn văn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. - Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng c/k. Hiểu thế nào là câu. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong TLHDH (T8- tập 1A). - HS: Tài liệu hướng dẫn học. III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC 1. Kiểm tra kiến thức cũ: Không 2. Khởi động: Tổ chức trò chơi: - Gọi thuyền. 3. Các hoạt động dạy học: - Gv giới thiệu bài (kết nối từ trò chơi), GVghi tên bài lên bảng, HS ghi vở. - Gọi HS đọc to tên bài (khoảng 2-3 em) - HS đọc và chia sẻ mục tiêu. - GV chốt mục tiêu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Hoạt động cơ bản 1.HĐTH1: Viết vào vở tên 6 bạn dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái: - Gv hỗ trợ các nhóm. - Viết vào vở thứ tự đúng: 1)Ánh 2)Bích, 3)Công, 4)Dũng, 5)Đan, 6)Én - Đổi vở cho bạn kiểm tra kết quả. 2. HĐTH2: a) Đọc và chép đoạn văn sau vào vở. - Cá nhân đọc bài. b) Đoạn văn trên mấy câu - có 2 câu. c) Cho HS lấy bút chì gạch dưới các chữ được viết hoa. - HS thực hiện - GV nhắc HS viết hoa: chữ cái đầu câu, chữ đứng đầu đoạn (viết lùi 1ô). - HS viết bài. - GV quan sát, chấm chữa 4-5 bài. - HS đổi bài cho bạn để sửa lỗi. 3. HĐTH3: Em chọn c hay k để điền vào chỗ trống? Viết vào vở các chữ bắt đầu bằng c/k: - Bà ..ụ ...iên nhẫn mài thỏi sắt thành ...im. - ...ậu bé đã hiểu lời khuyên của bà cụ. HS thực hiện vào vở. GV quan sát, hỗ trợ HS viết đúng. Chốt lại: c + a, o, u.... k + e, ê, i - HS nêu lại. *Củng cố - Dặn hs về nhà đọc thuộc bảng 9 chữ cái cho người thân nghe. ------------------------------------------------------------------ BUỔI CHIỀU Tiết 1 :TĂNG CƯỜNG TOÁN ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: - Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC B. Hoạt động thực hành - Nhóm trưởng điều hành các bạn đọc các bảng công, trừ đã học trong nhóm - Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo với GV Bài 1: Đặt tính rồi tính 5 + 13 84 – 32 55 – 33 47 - 36 - Nhóm trưởng điều hành nhóm làm bài - Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo - GV nhận xét C. Hoạt động ứng dụng Về nhà đọc các bảng công, trừ đã học cho người thân nghe. ------------------------------------------------------------------- Tiết 2: Rèn chữ Lyện viết : Có công mài sắt có ngày nên kim I. Mục tiêu -Viết đúng đoạn văn, đúng độ cao,đúng ly.trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi II. Nội dung A. Hoạt động cơ bản -HS dọc lại đoạn chính tả 1 lượt -Trả lời đoạn văn có mấy câu,gạch dưới những chữ được viết hoa B.Hoạt động thực hành Hoạt động cá nhân -HS viết bài vào vở -Đổi bài cho bạn để soát lỗi C. Hoạt động ứng dụng Kể lại cho người thân trong gia đình nghe câu chuyện :Có công mài sắt có ngày nên kim ------------------------------------------------------------------- Tiết 3 :TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT ÔN TẬP Ngày hôm qua đâu rồi? I. MỤC TIÊU: - Rèn kĩ năng đọc cho học sinh. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC B. Hoạt động thực hành - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc bài trong nhóm - Thi đọc CN , nhóm - GV nhận xét C. Hoạt động ứng dụng - GV yêu cầu hs về nhà đọc lại bài. ------------------------------------------------------------------- Thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2018 Tiết 1: TNST Giáo viên chuyên biệt dạy ----------------------------------------------------------------------- Tiết 2: Toán BÀI 2: SỐ HẠNG - TỔNG (Tiết 2 ) I. MỤC TIÊU: - Em biết gọi tên các thành phần và kết quả của phép cộng. II. CHUẨN BỊ: GV: Phiếu thực hành HĐTH 2, HĐTH 4, BTPTNL HS: Tài liệu HDH, vở, thước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC: 1. Khởi động Trò chơi: HĐ cơ bản 1 - Tổ chức cho HS chơi theo nhóm. - GV quan sát hs chơi. - GVKL, tuyên dương nhóm thắng cuộc. 2. Báo cáo kết quả HĐUD: không 3. Các hoạt động của thầy và trò Hoạt động của GV Hoạt động của HS B. HĐ THỰC HÀNH - Yêu cầu học sinh thực hiện theo tài liệu HDH. - GV kiểm soát, tư vấn cho học sinh - Em làm bài và viết kết quả vào vở. 2.Đặt tính và tính tổng( Theo mẫu) biết: a) Các số hạng là 13 và 36 b) Các số hạng là 57 và 32 c) Các số hạng là 75 và 3 - Hs làm bài và viết kết quả vào vở. 13 57 75 + 36 + 32 + 3 49 89 78 3. Tính nhẩm: - Hs làm bài và viết kết quả vào vở. 50 + 30 + 10 = 80 60 + 10 + 20 = 90 4. Giải bài toán: - Học sinh thực hiện phần a. - Yêu cầu học sinh đọc và phân tích kĩ bài mẫu trong tài liệu HDH. ( phần b) a. Hoàn thành tóm tắt bài toán Buổi sáng bán được: 32 quả trứng Buổi chiều bán được: 25 quả trứng Cả hai buổi bán được: ... quả trứng? - Học sinh thực hiện phần b. - Học sinh thực hiện phần c vào vở. Bài giải Cả hai buổi mẹ bán được số trứng là: 32 + 25 = 57 (quả) Đáp số: 57 quả trứng. Bài tập phát triển năng lực. -M1: Em tính tổng số tuổi của em và bạn em. Hs nêu: VD: 6+6=12 tuổi M2: - Em tính tổng số tuổi của em và bạn em. Em nêu các thành phần của phép tính cộng đó. VD: 6+6=12 tuổi 6 là số hạng 12 là tổng. M3: -Giải bài toán: Bạn Mỷ 7 tuổi. Mẹ bạn Mỷ 32 tuổi. Em tính tổng số tuổi của mẹ bạn Mỷ và tuổi của bạn Mỷ. - Học sinh thực hiện *Cùng ôn bài: HĐTQ điều hành - Nêu cách nhận biết số hạng, tổng. - Cá nhân nêu. - GV nhận xét giờ học. Tiết 3: TIẾNG VIỆT BÀI 1C: TỰ THUẬT CỦA EM ( Tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Đọc và hiểu bài tự thuật. II. CHUẨN BỊ: -GV: TLHDHTV2; tranh ảnh liên quan đến bài học. -HS: TLHDHTV2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG – DẠY HỌC. 1. Cùng ôn bài: Đọc thuộc lòng 9 chữ cái liên tiếp bắt đầu từ chữ a. 2. Khởi động: Tổ chức trò chơi “ Phép lịch sự” HS hỏi đáp để giới thiệu về mình 3. Các hoạt động của GV- HS: - Gv giới thiệu bài (kết nối từ trò chơi), GVghi tên bài lên bảng, HS đọc và viết tên bài vào vở. - Gọi HS đọc to tên bài (khoảng 2-3 em) - HS đọc và chia sẻ mục tiêu. - GV chốt mục tiêu và hướng dẫn HS điều chỉnh HĐCB 5,6 thành HĐ cả lớp Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động cơ bản. HĐCB 2: Hoạt động cả lớp. - GV giới thiệu và đọc mẫu bản tự thuật của bạn Thanh Hà. - Cả lớp theo dõi HĐCB 3: Hoạt động cá nhân. - GV HDHS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa - GV quan sát giúp đỡ. - HS đọc CN HĐCB 4: Hoạt động nhóm - GV hướng dẫn đọc: Nghỉ lấy hơi ở các dấu / và dấu // và cách đọc ngày sinh - GV quan sát giúp đỡ. - GVNX. - Cá nhân nối tiếp nhau đọc trong nhóm - Nhóm trưởng báo cáo và chia sẻ trước lớp. - Thi đọc trước lớp( Đại diện đọc) - HS nhận xét. HĐCB 5: Hoạt động cả lớp Trả lời câu hỏi - GV: Gợi ý, hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài. ?- Em biết gì về bạn Thanh Hà? ?- Nhờ đâu em biết rõ về bạn như vậy? - GV nhận xét - HS suy nghĩ trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV - Nhiều HS nhắc lại câu trả lời HĐCB 6: Hoạt động cả lớp Hỏi: - Tên em là gì? - Quê em ở đâu? - Em học lớp nào, trường nào? - Em thích những môn học nào? - Em thích làm những việc gì? GVNX HĐCB 7: Hoạt động nhóm - GV hướng dẫn giới thiệu về mình trước nhóm - GV quan sát , giúp đỡ *BT phát triển năng lực: - Em hãy giới thiệu về mình trước lớp. HDƯD: HS về nhà hỏi cha mẹ về ngày tháng năm sinh của mình NX tiết học Đáp - HSNX - nhóm trưởng điều hành ------------------------------------------------------------------- Tiết 4: TIẾNG VIỆT BÀI 1C: TỰ THUẬT CỦA EM ( Tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Chép đúng một khổ thơ trong bài “ Ngày hôm qua đâu rồi? ”. - Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng n/l( an/ang). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong TLHDH (Tr4- tập 1A). - HS: Tài liệu hướng dẫn học. III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC 1. Cùng ôn bài: 2. Khởi động: GV Tổ chức trò chơi 3. Các hoạt động của GV- HS: - Gv giới thiệu bài (kết nối từ trò chơi HĐCB 8), GVghi tên bài lên bảng, HS đọc và viết tên bài vào vở - HS đọc và chia sẻ mục tiêu. - GV chốt mục tiêu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Hoạt động cơ bản 1.HĐTH1: Viết vào phiếu nhóm tên 6 bạn dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái: - GV hỗ trợ các nhóm. GV NX chốt kết quả đúng - Viết CN- cặp đôi- nhóm - thứ tự đúng: 1)Gừng 2)Huệ 3) Lê 4) Mai 5) Na 6) Ổi - Đổi phiếu cho bạn kiểm tra kết quả và báo cáo 2. HĐTH2: a) Đọc và chép đoạn văn sau vào vở. - Cá nhân đọc bài. ? Khổ thơ có mấy dòng thơ ? - có 4 dòng thơ. ? Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết thế nào? - Viết hoa. - GV HD HS cách trình bày( mỗi dòng thơ lùi 2 ô li, các dòng thơ viết thẳng nhau. Viết hoa Các chữ đầu mỗi dòng thơ. - GV quan sát, giúp đỡ. - HS viết bài. b)Sửa lỗi - HS đối chiếu bài chép với sách để sửa lỗi. 3. HĐTH3: Em chọn chữ nào để điền vào chỗ trống? Viết vào vở các từ ngữ em điền đúng. a) l hay n GV quan sát, hỗ trợ HS GV NX chốt kết quả đúng: loang, nổi, làu. - CN- nhóm - Đổi phiếu NX - Nêu lại kết quả đúng b) an hay ang GV quan sát, hỗ trợ HS viết đúng. GV NX chốt kết quả đúng: đàn, vàng, vang *BT phát triển năng lực: - Em hãy tìm 5 tiếng có âm đầu l. - CN- nhóm - Đổi phiếu NX. - HS nêu lại và viết vào vở *Củng cố - Dặn hs về nhà đọc thuộc bảng 10 chữ cái cho người thân nghe. ------------------------------------------------------------------------- BUỔI CHIỀU Tiết 1: HĐ GD THỂ CHẤT Bµi 2: TËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè, chµo, b¸o c¸o khi gi¸o viªn nhËn líp. I.Môc tiªu: - ¤n mét sè kØ n¨ng §H§N ®· häc ë líp 1.Yªu cÇu biÕt c¸ch tËp hîp hµng däc, dãng th¼ng hµng däc, ®iÓm dóng sè cña m×nh. - Häc c¸ch chµo, b¸o c¸o khi gi¸o viªn nhËn líp vµ kÕt thóc giê häc.Yªu cÇu thùc hiÖn ®­îc ë møc t­¬ng ®èi. II.§Þa ®iÓm,ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi III.Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs 1.PhÇn më ®Çu: (5- 8 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18- 22 phót) 3.PhÇn kÕt thóc: (3- 5 phót ) - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña giê häc. - Cho líp t¹i chæ h¸t 1 bµi. - Cho líp «n tËp hîp hµng däc,dãng hµng, ®iÓm sè, giËm ch©n t¹i chæ -®øng l¹i. - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t ,s÷a sai. - H­íng dÉn HS c¸ch chµo,b¸o c¸o khi GV nhËn líp vµ kÕt thóc giê häc. * Trß ch¬i: “ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i” GV nªu tªn trß ch¬i, h­íng dÉn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. Sau ®ã GV cho ch¬i thö, råi tæ chøc ch¬i. - Cho HS ®øng t¹i chæ vç tay h¸t 1-2 bµi. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ - Xuèng líp GV h« “thÓ dôc” - TËp trung thµnh 3 hµng ngang, l¾ng nghe. - T¹i chæ h¸t 1 bµi. - Tham gia tËp luyÖn - Thùc hiÖn theo h­íng dÉn - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - §øng t¹i chç vç tay h¸t 1-2 bµi - HÖ thèng l¹i bµi - L¾ng nghe - §ång thanh h« “kháe” __________________________________________________ Tiết 2 .TỰ NHIÊN - Xà HỘI Bµi 1: V× sao chóng ta vËn ®éng ĐƯỢC?(t 1) I. MỤC TIÊU - Nhận ra sự phối hợp giữa các bộ phận của cơ quan vận động trong các cử động của cơ thể. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Sách hướng dẫn học Tự nhiên và xã hội. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Dạy theo sách hướng dẫn. ------------------------------------------------------------------- Tiết 3: GDKNS Giáo viên chuyên biệt dạy --------------------------------------------------------------------- Thứ sáu ngày 24 tháng 8 năm 2018 Tiết 1: Toán BÀI 3:ĐỀ -XI -MÉT (tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Em biết đề -xi –mét là đơn vị đo độ dài;đề -xi –mét viết tắt là dm.Ghi nhớ 1dm =10cm. II. CHUẨN BỊ: GV: Thươc kẻ, Tài liệu HDH. HS: Tài liệu HDH, vở, thước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC: 1. Khởi động Trò chơi: Hát 2. Ôn bài: 3. Các hoạt động của GV và HS - Gv giới thiệu bài ,GVghi tên bài lên bảng, HS đọc và viết vào vở. - HS đọc và chia sẻ mục tiêu. - GV chốt mục tiêu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. HĐCB HĐCB 1: a)Đo độ dài băng giấy và viết số đo tương ứng vào bảng nhóm b)Quan sát băng giấy dài 10cm và đọc GV quan sát giúp đỡ HĐCB 2:Đọc kĩ nội dung Đề - xi – mét là một đơn vị đo độ dài. Đề - xi – mét viết tắt là dm 1 dm = 10 cm 10 cm = 1 dm HS thực hành đo - 7cm ;10cm ;15cm Hs quan sát và đọc:Băng giấy dài 10cm ,ta nói băng giấy dài 1đề -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12533250.doc