Giáo án lớp 2 môn Toán - Tuần 29 đến tuần 32

I. Mục tiêu :

 Giúp hs :

 - Củng cố về các đơn vị đo độ dài : m , km, mm.

 -Rèn luyện kĩ năng làm tính, giải bài toán có liên quan đến các số đoc theo đơn vị đo độ dài đã học (m, km, và mm)

 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Dụng cụ dạy học.

 HS : Bảng con

III. Các hoạt động dạy- học:

 1.Khởi động : (1 phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Gọi hs độ dài đoạn thẳng ở bài tập 2 tiết trước.

 -Nhận xét

 

docx52 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 2 môn Toán - Tuần 29 đến tuần 32, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vu«ng - cã 235 h×nh vu«ng - 234 h×nh vu«ng Ýt h¬n 235 h×nh vu«ng . - 234 bÐ h¬n 235; 235 lín h¬n 234 - Ch÷ sè hµng tr¨m cïng lµ 2 - Ch÷ sè hµng chơc cïng lµ 3 - 4 < 5 - 194 > 139; 199 < 215. - B¾t ®Çu so s¸nh tõ hµng tr¨m. - Sè cã hµng tr¨m lín h¬n th× lín h¬n. -Kh«ng cÇn so s¸nh tiÕp. - Khi hµng tr¨m cđa c¸c sè cÇn so s¸nh b»ng nhau. - Sè cã hµng chơc lín h¬n sÏ lín h¬n. - Ta ph¶i so s¸nh ®Õn hµng ®¬n vÞ. - Sè cã hµng ®¬n vÞ lín h¬n sÏ lín h¬n. - HS lµm bµi vµo vë BT - Nªu KQ - T×m sè lín nhÊt vµ khoanh vµo sè ®ã. - Ph¶i so s¸nh c¸c sè víi nhau. - HS lµm bµi vµo phiÕu HT: Sè 695 lµ sè lín nhÊt v× cã hµng tr¨m lín nhÊt. - HS tù lµm bµi - HS ®Õm - HS ch¬i theo cỈp + HS 1: Nªu 2 sè cÇn so s¸nh + HS 2: Nªu KQ Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2018 To¸n luyƯn tËp A- Mơc tiªu: - Cđng cè KN ®äc viÕt vµ so s¸nh sè trong ph¹m vi 1000. - RÌn KN ®äc viÕt vµ so s¸nh sè. - GD HS ch¨m häc to¸n. B- §å dïng: - B¶ng phơ C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ yÕu: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1/ Tỉ chøc: 2/ KiĨm tra: - So s¸nh c¸c sè sau: 567...687 318...117 833....833 - NhËn xÐt 3/ LuyƯn tËp- Thùc hµnh. * Bµi 1: * Bµi 2: - BT yªu cÇu g×? - c¸c sè trong d·y nµy lµ nh÷ng sè ntn? - Chĩng ®ỵc xÕp theo thø tù ntn? - D·y sè b¾t ®Çu tõ sè nµo vµ kÕt thĩc ë sè nµo? - §äc d·y sè trªn? * Bµi 3: - ChÊm bµi, nhËn xÐt. * Bµi 4: - Nªu yªu cÇu BT? - §Ĩ viÕt ®ỵc c¸c sè theo thø tù tõ be ®Õn lín, ta ph¶i lµm g×? - Ch÷a bµi, cho ®iĨm. 4/ Cđng cè: - Nªu c¸ch so s¸nh sè cã 3 ch÷ sè? * DỈn dß: ¤n l¹i bµi. - H¸T - 3 HS lµm - HS kh¸c nhËn xÐt. - HS tù lµm bµi - §ỉi vë kiĨm tra - §iỊn c¸c sè cßn thiÕu vµo « trèng - Lµ nh÷ng sè trßn tr¨m xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín - D·y sè trßn chơc. D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp. - HS ®iỊn sè vµo phiÕu Ht - §äc d·y sè võa xÕp. - 2 HS lµm trªn b¶ng- Líp lµm vë . - ViÕt c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín. - Ph¶i so s¸nh c¸c sè víi nhau - HS lµm bµi vµo phiÕu HT- Nªu KQ 299; 420; 875; 1000. - HS nªu Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2018 To¸n mÐt. A- Mơc tiªu: - HS biÕt ®ỵc tªn gäi, kÝ hiƯu vµ ®é lín cđa ®¬n vÞ mÐt. HiĨu ®ỵc mèi quan hƯ gi÷a mÐt, dm, cm. - RÌn KN nhËn biÕt, tÝnh to¸n víi ®¬n vÞ mÐt. - GD HS ch¨m häc ®Ĩ liªn hƯ thùc tÕ. B- §å dïng: - Thíc mÐt, phÊn mµu. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1/ Tỉ chøc: 2/ Bµi míi: a) H§ 1: Giíi thiƯu mÐt( m) - §a ra thíc mÐt, chØ cho HS v¹ch 0, v¹ch 100, nãi: §é dµi tõ v¹ch 0 ®Õn v¹ch 100 lµ 1 mÐt. - VÏ ®o¹n th¼ng dµi 1mlªn b¶ng, nãi: §o¹n th¼ng nµy dµi 1mÐt - MÐt lµ ®¬n vÞ ®o ®é dµi. MÐt viÕt t¾t lµ : " m" - §o¹n th¼ng trªn dµi mÊy dm? GV: 1m = 10 dm - 1 mÐt b»ng bao nhiªu cm? GV: 1m = 100 cm b) H§ 2: LuyƯn tËp * Bµi 1: - BT yªu cÇu g×? - ChÊm bµi, nhËn xÐt. * Bµi 2:- §äc ®Ị? - C¸c phÐp tÝnh cã g× ®Ỉc biƯt? - Ta thùc hiƯn ntn? - NhËn xÐt, * Bµi 3: - §äc ®Ị? - C©y dõa cao mÊy mÐt? - C©y th«ng cao ntn so víi cay dõa? - BT yªu cÇu g×? -Lµm thÕ nµo ®Ĩ tÝnh ®ỵc chiỊu cao cđa c©y th«ng? - ChÊm bµi, nhËn xÐt. 3/ Cđng cè: - Dïng thíc mÐt ®o chiỊu dµi, réng cđa bµn, ghÕ, líp häc... - DỈn dß: ¤n l¹i bµi. - h¸t - 10 dm - §äc: 1m = 10 dm - 100 cm - §äc: 1m = 100 cm - §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng - HS lµm vµo phiÕu HT - Lµ phÐp tÝnh víi c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi mÐt. Ta thùc hiƯn nh víi STN sau ®ã ghi tªn ®¬n vÞ vµo KQ. - HS lµm bµi vµo vë - Nªu KQ - C©y dõa cao 8m - C©y th«ng cao h¬n c©y dõa 5m. - T×m chiỊu cao cđa c©y th«ng. - Thùc hiƯn phÐp céng 8m vµ 5m. Bµi gi¶i C©y th«ng cao lµ: 8 + 5 = 13( m) §¸p sè: 13 m. - HS thùc hµnh ®o. TUẦN 30 Thø hai ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2018 TOÁN KILÔMET I. MỤC TIÊU : -Nắm được tên gọi, kí hiệu của đơn vị kilômet. Có biểu tượng ban đầu về khoảng cách đo bằng kilômet. -Nắm được quan hệ giữa kilômet và mét -Biết làm tính cộng, trừ (có nhớ) trên các số đo đơn vị là kilômet (km). Biết so sánh các khoảng cách (đo bằng km) -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng đồ Việt Nam. HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 17m + 6m; 8m + 30m; 15m – 6m; 38m- 24m. -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Kilômet” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu về Kilômet Mục tiêu: Giúp hs có biểu tượng về độ dài. Làm quen biết tên gọi, kí hiệu km. -Gv giới thiệu cho hs biết kilômet là một đơn vị đo dộ dài (như đo quãng đường,..), kí hiệu của Kilômet là : “km” 1km = 1000m Kết luận : Hs biết được kí hiệu Km *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: Giúp hs đọc điền số, tính quãng đường. Bài tập 1 : Số ? -Gv nhận xét Bài tập 2 : Nhìn hình vẽ và trả lời câu hỏi sau : -Hs quan sát hình SGK -Gv nhận xét Bài tập 3 : Nêu số đo thích hợp (theo mẫu). -Gv nêu mẫu. -Đính bản đồ lên bảng -Gv gợi ý. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : Cho hs đọc đề -Gv nhận xét Kết luận : Hs làm được các bài tập về đơn vị đo dộ dài km -Hs quan sát. -Hs đọc lại -Hs đọc yêu cầu. -3 hs lên bảng làm. -Lớp làm vào bảng con -Đọc yêu cầu. -Hs nêu kết quả nối tiếp. -Hs đọc đề. -Hs làm vào VBT. -Hs đọc đề. -Hs trao đổi nhóm. -Đại diện trả lời 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho 4 hs lên bảng làm : 1km = .m; 1m = dm ; 1m = .cm ; m = 1km -Xem và chuẩn bị bài “milimet” Thø ba ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2018 TOÁN MILIMET I. MỤC TIÊU : -Nắm được tên gọi, kí hiệu và độ lớn của đơn vị milimet. -Nắm được quan hệ giữa cm và mm ; giữa m và mm -Tập ước lượng đo độ dài theo đơn vị cm và mm -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Thước kẻ hs với các vạch chia thành từng mm. HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs đo đọ dài ở bài tập 2 tiết trước -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Milimet” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Giới thiệu về Milimet Mục tiêu: Giúp hs có biểu tượng về độ dài. Làm quen biết tên gọi, kí hiệu mm. -Gv giới thiệu cho hs biết milimet là một đơn vị đo dộ dài trên thước kẻ chia vạch mm Milimet viết tắc là : “mm” 1cm = 10mm ; 1m = 1000mm Kết luận : Hs biết được kí hiệu mm *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: Giúp hs đọc điền số, đo độ dài, tính chu vi hình tàm giác Bài tập 1 : Số ? -Gv nhận xét Bài tập 2 : Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu milimet ? -Hs quan sát hình SGK -Gv nhận xét Bài tập 3 : Tính số do hình tam giác có độ dài các cạnh : -Gv gợi ý. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm thích hợp -Gv nhận xét Kết luận : Hs làm được các bài tập về đơn vị đo dộ dài mm -Hs quan sát. -Hs đọc lại -Hs đọc yêu cầu. -3 hs lên bảng làm. -Lớp làm vào bảng con -Đọc yêu cầu. -Hs nêu kết quả nối tiếp. -Hs đọc đề. -Hs làm vào VBT. -Hs đọc đề. -Hs trao đổi nhóm. -Đại diện lên điền. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho 4 hs lên bảng làm : 1cm = .mm; 1m = mm ; 1000mm = .m ; 10mm = cm - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Xem và chuẩn bị bài “Luyện tập” Thø t­ ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2018 TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : Giúp hs : - Củng cố về các đơn vị đo độ dài : m , km, mm. -Rèn luyện kĩ năng làm tính, giải bài toán có liên quan đến các số đoc theo đơn vị đo độ dài đã học (m, km, và mm) -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Dụng cụ dạy học. HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Gọi hs độ dài đoạn thẳng ở bài tập 2 tiết trước. -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2. Mục tiêu: Hs biết tính tổng, giải toán có lời văn. Bài tâïp 1 : Tính -Gv nhận xét . Bài tập 2 :Toán đố -Gv gợi ý -Gv chấm chữa bài. Kết luận : Hs biết tính tổng với các đơn vị đo dộ dài km, m, mm *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 3,4. Mục tiêu: Hs tìm kết quả bằng cách trắc nghiệm, tính chu vi hình tám giác. Bài tập 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Bài tập 3: Toán đố -Gv hướng dẫn. -Gv chấm chữa bài. Kết luận : Hs đo và tính được chu vi hình tam giác -Hs đọc đề. -3 Hs lên bảng làm -Lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -2 hs lên bảng sửa -Hs đọc đề. -Hs thảo luận nhóm đôi. -Đại diện trả lời -Hs đọc đề. -2 hs lên bảng làm. -Lớp làm vào VBT 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs làm lại bảng con bài tập 1 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2018 TOÁN VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ I. MỤC TIÊU : -Ôân lại về so sánh các số và thứ tự các số. -Ôân lại về đếm các số (trong phạm vị 1000) -Biết viết số có ba chữ số thành tổng các trăm, chụ và đơn vị -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bộ ô vuông như bài 132. HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 13m + 15m; 5km x 2; 23mm + 42mm; -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Viết só thành tổng các trăm, chục, đon vị” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Viết số Mục tiêu: Giúp hs biết viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. -Gv giới thiệu cho hs cách viết số các tổng qua bộ ô vuông và hướng dẫn hs phân tích tổng các số. 357 gồm 3trăm 5 chục 7 đơn vị 357 = 300 + 50 + 7 Kết luận : Hs biết phân tích các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: Giúp hs biết phân tích số theo mẫu, xếp hình Bài tập 1 : Viết (theo mẫu) -Gv hướng dẫn mẫu 389 3 trăm 8 chục 9 đơn vị 389 = 300 + 80 +9 -Gv nhận xét Bài tập 2 : Viết các số 271, 978, 835, 509 theo mẫu : -Gv nêu mẫu : 271 = 200 + 70 + 1 -Gv nhận xét Bài tập 3 : Mỗi số975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào ? -Gv đính bài tập lên bảng. -Gv gợi ý. -Gv nhận xét. Bài tập 4: Xếp hình tam giác thành cái thuyền (xem hình vẽ) -Gv nhận xét Kết luận : Hs làm được các bài tập phân tích số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. -Hs quan sát. -Hs đọc lại -Hs đọc yêu cầu. -4 hs lên bảng làm. -Lớp làm vào VBT -Đọc yêu cầu. -Hs theo dõi. -3 hs lên bảng làm. -Lớp làm bảng con -Hs đọc đề. -Trao đổi nhóm đôi. -Đại diện lên bảng làm. -Hs đọc đề. -Hs làm vào VBT. -1 hs lên bảng làm 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng làm lại bài tập 2. - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Xem và chuẩn bị bài “Phép cộng (không nhớ) trong phạm vị 1000” Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2018 TOÁN PHÉP CỘNG (KHÔNG NHƠ)Ù TRONG PHẠM VỊ 1000 I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh : -Biết cách đặt tính rồi cộng các số có ba chữ số theo cột dọc. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng đồ Việt Nam. HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 4 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con bài tập 2 tiết trước -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Làm việc với SGK Mục tiêu: Giúp hs biết tính tổng các số có ba chữ số không nhớ. -Gv giới thiệu phép tính tổng số có ba chữ số qua bộ ô vuông. - Hướng dẫn hs nêu miệng phép tính. 326 + 253 = ? 326 . 6 cộng 3 bằng 9, viết 9 + . 2 cộng 5 bằng 7, viết 7 . 3 cộng 2 bằng 5, viết 5 579 Kết luận : Hs biết cách tính tổng số có ba chữ số không nhớ. *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: Giúp hs biết tính tổng tổng số có ba chữ số Bài tập 1 : Tính -Gv nhận xét Bài tập 2 : đặt tính rồi tính -Gv chấm chữa bài Bài tập 3 : Tính nhẩm (theo mẫu). -Gv nêu mẫu : 200 + 100 = 300 -Gv nhận xét -Hs theo dõi. -Hs tính miệng theo gv. -Hs đọc yêu cầu. -5 hs lên bảng làm. -Lớp làm vào bảng con -Đọc yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -2 hs lên bảng làm -Hs đọc đề. -Hs nêu kết quả nối tiếp 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho 4 hs lên bảng làm : 832 + 152; 641 + 307 ; 257 +321 ; 936 + 23 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Xem và chuẩn bị bài “Luyện tập” TUẦN 31 Thø hai ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2018 TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : Giúp hs : - Luyện kĩ năng tính cộng các số có ba chữ số (không nhớ). -Oân tập về ¼ , về chu vi hình tam giác và giải bài tóan. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Dụng cụ dạy học. HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. : 832 + 152 ; 641 + 307; 257 + 321 ; 936 + 23 -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs biết tính tổng, tìm 1/4 Bài tâïp 1 : Tính -Gv nhận xét . Bài tập 2 : Đặt tính rồi tính -Gv chấm chữa bài. Bài tập 3 : Hình nào được khoanh vào ¼ số con vật ? -Gv nhận xét Kết luận : Hs biết tính tổng không nhớ các số có ba chữ số. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5. Mục tiêu: Hs biết giải toán, tính chu vi hình tám giác. Bài tập 4: Toán đố : -Gv gợi ý, tóm tắt -Gv nhận xét Bài tập 5: Toán đố -Gv vẽ hình lên bảng, hướng dẫn . -Gv chấm chữa bài. Kết luận : Hs giải được toán có lời và tính được chu vi hình tam giác -Hs đọc đề. -3 Hs lên bảng làm -Lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -3 hs lên bảng sửa -Hs đọc đề. -Trao dổi nhóm đôi. -đại diện trả lời -Hs đọc đề. -Hs làm vào VBT. -2 hs lên bảng làm -Hs đọc đề. -2 hs lên bảng làm. -Lớp làm vào VBT 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs làm lại bảng con : 245 + 312 ; 655 + 214 ; 217 + 752 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Xem và chuẩn bị bài “Phép trừ (không nhớ) trong phạm vị 1000” Thø ba ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2018 TOÁN PHÉP TRỪ (KHÔNG NHƠ)Ù TRONG PHẠM VỊ 1000 I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh : -Biết cách đặt tính rồi trừ các số có ba chữ số theo cột dọc. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Các hình vuông to, nhỏ như bài 132. HS : Bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 4 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 245 + 142 ; 665 + 214 ; 217 + 752 ; 68 + 27 -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 15 ph *Hoạt động 1: Làm việc với SGK Mục tiêu: Giúp hs biết tính trừ các số có ba chữ số không nhớ. -Gv giới thiệu phép tính trừ số có ba chữ số qua bộ ô vuông. - Hướng dẫn hs nêu miệng phép tính. 635 - 214 = ? 635 . 5 trừ 4 bằng 1, viết 1 - . 3 trừ 1 bằng 2, viết 2 . 6 trừ 2 bằng 4, viết 4 421 Kết luận : Hs biết cách tính trừ số có ba chữ số không nhớ. *Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: Giúp hs biết tính trừ số có ba chữ số (Không nhớ) Bài tập 1 : Tính -Gv nhận xét Bài tập 2 : đặt tính rồi tính -Gv chấm chữa bài Bài tập 3 : Tính nhẩm (theo mẫu). -Gv nêu mẫu : 500 – 200 = 300 -Gv nhận xét Bài tập 4 : Toán đố. -Gv gợi ý -Chấm chữa bài. -Hs theo dõi. -Hs tính miệng theo gv. -Hs đọc yêu cầu. -5 hs lên bảng làm. -Lớp làm vào bảng con -Đọc yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -2 hs lên bảng làm -Hs đọc đề. -Hs nêu kết quả nối tiếp -Hs đọc đề -Hs làm vào VBT. -2 hs lên bảng làm 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho 4 hs lên bảng làm : 832 + 152; 641 + 307 ; 257 +321 ; 936 + 23 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Xem và chuẩn bị bài “Luyện tập” Thø t­ ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2018 TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : Giúp hs : - Luyện kĩ năng tính trừ các số có ba chữ số (không nhớ). -Luyện kĩ năng tính nhẩm. Ôân tập về giải toán. -Luyện kĩ năng nhận dạng hình. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Phiếu bài tập. HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. : 548 – 312; 732 – 201 ; 592- 222 ;395 - 23 -Nhận xét i điểm 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs biết tính tổng, tính trừ, viết số thích hợp vào ô trống Bài tâïp 1 : Tính -Gv nhận xét . Bài tập 2 : Đặt tính rồi tính -Gv chấm chữa bài. Bài tập 3 : Viết số thích hợp vào ô trống -Gv đính phiếu bài tập lên bảng, phát cho nhóm -Gv nhận xét Kết luận : Hs biết cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5. Mục tiêu: Hs biết giải toán, làm bài tập trắc nghiệm. Bài tập 4: Toán đố : -Gv gợi ý, tóm tắt -Chấm chữa bài Bài tập 5: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : -Gv vẽ hình lên bảng, hướng dẫn . Kết luận : Hs giải được toán có lời và làm được bài tập trắc nghiệm -Hs đọc đề. -3 Hs lên bảng làm -Lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -3 hs lên bảng sửa -Hs đọc đề. -Thảo luận nhóm. -Đại diện lên điền -Hs đọc đề. -Hs làm vào VBT. -2 hs lên bảng làm -Hs đọc đề. -2 hs lên bảng làm. -Lớp làm vào VBT 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs làm lại bảng con : 986 – 264 ; 65 – 19 ; 81 - 37 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Xem và chuẩn bị bài “Luyện tập chung” Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2018 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU : Giúp hs : - Luyện kĩ năng cộng và trừ các số có ba chữ số (không nhớ). -Luyện kĩ năng tính nhẩm. Luyện vẽ hình. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Phiếu học tập. Các sơ đồ thực hiện các dãy tính. HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. : 986 – 264 ; 65 – 19 ; -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs biết tính tổng, tính trừ các số có hai chữ số có nhớ Bài tâïp 1 : Tính -Gv nhận xét . Bài tập 2 : Tính -Gv chấm chữa bài. Bài tập 3 : Tính nhẩm -Gv nhận xét Kết luận : Hs biết cộng, trừ có nhớ các số có hai chữ số. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5. Mục tiêu: Hs biết đặt tính rồi tính, vẽ hình theo mẫu Bài tập 4: Đặt tính rồi tính : -Gv gợi ý, tóm tắt -Chấm nhận xét Bài tập 5: Vẽ hình theo mẫu -Gv vẽ hình mẫu lên bảng, hướng dẫn . -Gv chấm chữa bài. Kết luận : Hs biết đặt tính rồi tính, vẽ hình theo mẫu -Hs đọc đề. -3 Hs lên bảng làm -Lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -3 hs lên bảng sửa -Hs đọc đề. -Hs nêu kết quả nối tiếp -Hs đọc đề. -Hs làm vào VBT. -3 hs lên bảng làm -Hs đọc đề. -2 hs lên bảng vẽ. -Lớp vẽ vào VBT 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs làm lại bảng con : 351 + 216 ; 876 – 231 ; 999 – 542 ; 516 + 173 - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Xem và chuẩn bị bài “Tiền Việt Nam” Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2018 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU : Giúp hs : - Kĩ năng cộng, trừ các số có ba chữ số, không nhớ -Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ. -Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng. -Giải bài toán liên quan đến nhiều hơn hoặc ít hơn về một số đơn vị. Vẽ hình -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Dụng cụ dạy học. HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con 635 + 241; 970 + 29; 896 – 133; 295 -105 -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2. Mục tiêu: Hs biết đặt tính rồi tính, tìm x Bài tâïp 1 : Đặt tính rồi tính -Gv nhận xét . Bài tập 2 : Tìm x : -Gv nhận xét. *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 3,4. Mục tiêu: Hs biết tìm số, vẽ hình theo mẫu Bài tập 3 : > < = -Gv nhận xét Bài tập 4: vẽ hình theo mẫu : -Gv vẽ hình mẫu lên bảng, hướng dẫn . -Gv chấm chữa bài. -Hs đọc đề. -3 Hs lên bảng làm -Lớp làm bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -4 hs lên bảng sửa -Hs đọc đề. -Hs làm vào vở. -2 hs lên bảng làm, giải thích cách làm. -Hs đọc đề. -Hs vẽ làm vào VBT. -2 hs lên bảng làm. 4./ Củng cố : (4 phút) - Nhận xét tiết học – Dặn dò. -Xem và chuẩn bị bài “Kiểm tra” TUẦN 32 Thø hai ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2018 MÔN : TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : Giúp hs củng có chủ yếu về : - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000. -Bảng cộng, trừ có nhớ. -Xem đồng hồ, vẽ hình -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Dụng cụ dạy học. HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập 3 tiết trước -Nhận xét 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15ph 10 ph *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3. Mục tiêu: Hs biết điền số thích hợp vào ô trống, so sánh số Bài tâïp 1 : Số ? -Gv nhận xét . Bài tập 2 : > < = ? -Gv nhận xét. Bài tập 3 : Số ? -Gv chấm chữa bài Kết luận : Hs điền được số thích hợp vào ô trống, so sánh số *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5. Mục tiêu: Hs biết xem đồng hồ, vẽ hình theo mẫu. Bài tập 4: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ? -Nhận xét Bài tập 5: Vẽ hình theo mẫu : -Gv cho hs xem mẫu SGK . -Gv chấm nhận xét. Kết luận : Hs xem được đồng hồ, vẽ hình theo mẫu. -Hs đọc đề. -3 Hs lên bảng làm -Lớp làm vào VBT. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -3 hs lên bảng sửa và giải thích cách làm -Hs đọc đề. -Hs làm vào vở. -2 hs lên bảng làm. -Hs đọc đề. -Hs quan sát hình và trả lời. -Hs đọc đề. -Hs vẽ làm vào VBT. -2 hs lên bảng làm. 4./ Củng cố : (4 phút) -Cho hs lên bảng làm lại bài tập 1. -Nhận xét. Thø ba ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2018 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU : Giúp hs : - Đọc, viết các số có ba chữ số. -Phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị. -Xác định 1/5 của một nhóm đã cho. -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Dụng cụ dạy học. HS : Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 29-32 t4.docx