Giáo án lớp 3 môn Tiếng Anh - Tuần 1, 2

I. Objective

 Students know clearly about the new english3( the content, the structure.)

II. Language focus

* Vocabularies:

* Sentence patterns:

III. Teaching aids

 Text book

IV. Procedures

 

doc19 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 môn Tiếng Anh - Tuần 1, 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 3 (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) ---------------- 1. Phân phối chương trình cho kế hoạch 4 tiết/tuần. Số tiết thực dạy: 6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết Số tiết ôn tập: 2 tiết/bài x 4 bài ôn = 8 tiết Số tiết kiểm tra: 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết Số tiết dự phòng 4 tiết Tổng số tiết trong một năm học: 140 tiết 1.1 Học kì 1 Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học Ghi chú 1 Làm quen với chương trình và sách giáo khoa mới 2 Unit 1 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 3 4. Listen and tick. 5. Let’s write. 6. Let’s sing. 4 Unit 1 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 5 4. Listen and number. 6. Let’s write. 5. Read and complete. Đổi vị trí hai hoạt động 6 Unit 1 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 7 4. Read and match. 5. Read and write. 6. Project 8 Unit 2 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 9 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 10 Unit 2 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 11 4. Listen and number. 5. Read and match. 6. Let’s write. 12 Unit 2 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 13 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 14 Unit 3 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 15 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 16 Unit 3 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 17 4. Listen and number. 5. Look, read and answer. 6. Let’s play. 18 Unit 3 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 19 4. Read and complete. 5. Look, read and write. 6. Project 20 Unit 4 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 21 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 22 Unit 4 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 23 4. Listen and write. 5. Read and tick. 6. Let’s sing. 24 Unit 4 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 25 4. Read and match. 5. Read and write. 6. Project 26 Unit 5 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 27 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s sing. 28 Unit 5 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 29 4. Listen and number. 6. Read and complete. 5. Write about you & your friends. 30 Unit 5 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 31 4. Read and match. 5. Circle the correct words. 6. Project 32 Review 1 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 33 Short story 1. Read and listen to the story. 2. Complete the conversation. 3. Work in pairs. Have a similar conversation with a partner. 4. Match the questions with the answers. 34-35 Test 1 (Kiểm tra giữa học kì 1) 36 Unit 6 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point, say and do the actions. 3. Let’s talk. 37 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s play. 38 Unit 6 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 39 4. Listen and number. 6. Read and match. 5. Let’s write. 40 Unit 6 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s sing. 41 4. Read and match. 5. Look, read and write. 6. Project 42 Unit 7 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 43 4. Listen and tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s sing. 44 Unit 7 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 45 4. Listen and number. 5. Read and circle. 6. Write about your school. 46 Unit 7 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 47 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 48 Unit 8 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 49 4. Listen and tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s play. 50 Unit 8 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 51 4. Listen and number. 5. Read and write. 6. Let’s write. 52 Unit 8 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 53 4. Read and match. 5. Read and write. 6. Project 54 Unit 9 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 55 4. Listen and tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s write. 56 Unit 9 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 57 4. Listen and number. 5. Read and match. 6. Let’s sing. 58 Unit 9 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 59 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 60 Unit 10 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 61 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Write about you. 62 Unit 10 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 63 4. Listen and number. 6. Read and write. 5. Let’s sing. 64 Unit 10 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 65 4. Read and match. 5. Write about you. 6. Project 66 Review 2 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 67 Short story 1. Fill the gaps. Then listen and check. 2. Ask and answer the questions. 3. Number the sentences. Then act out in pairs. 4. Put the words in the correct order. 68-69 Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1) 70 Tổng kết học kì 1 1.2 Học kì 2 Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học Ghi chú 71 Unit 11 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 72 4. Listen and tick. 5. Read and complete. 6. Let’s sing. 73 Unit 11 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 74 4. Listen and number. 6. Read and complete. 5. Write about your family. Đổi vị trí hai hoạt động 75 Unit 11 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 76 4. Read and match. 5. Look, read and write. 6. Project 77 Unit 12 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 78 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 79 Unit 12 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 80 4. Listen and number. 5. Read and complete. 6. Write about your house. 81 Unit 12 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 82 4. Read and write. 5. Read again and write the answers. 6. Project 83 Unit 13 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 84 4. Listen and tick. 5. Read and complete. 6. Let’s sing. 85 Unit 13 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 86 4. Listen and number. 5. Read and complete. 6. Write about your bedroom. 87 Unit 13 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 88 4. Read and tick. 5. Read and write. 6. Project 89 Unit 14 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 90 4. Listen and tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s write. 91 Unit 14 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 92 4. Listen and number. 5. Read and write. 6. Let’s play. 93 Unit 14 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 94 4. Read and circle. 5. Read and write. 6. Project 95 Unit 15 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 96 4. Listen and number. 6. Read and write. 5. Let’s write. 97 Unit 15 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 98 4. Listen and tick. 6. Read and write. 5. Let’s sing. 99 Unit 15 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 100 4. Read and complete. 5. Write about you. 6. Project 101 Review 3 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 102 Short story 1. Read the story. Then put the lines in the correct bubbles. 2. Correct the answers. 3. Unscramble these words from the conversation. 4. Complete the conversation between Miu and Mimi. 103-104 Test 3 (Kiểm tra giữa học kì 2) 105 Unit 16 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 106 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s write. 107 Unit 16 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 108 4. Listen and number. 6. Read and write. 5. Let’s sing. 109 Unit 16 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 110 4. Read and match. 5. Read and write. 6. Project 111 Unit 17 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 112 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 113 Unit 17 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 114 4. Listen and number. 5. Read and complete. 6. Let’s write. 115 Unit 17 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 116 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 117 Unit 18 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 118 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 119 Unit 18 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 120 4. Listen and number. 5. Read and match. 6. Let’s sing. 121 Unit 18 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 122 4. Read and complete. 5. Let’s write. 6. Project 123 Unit 19 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 124 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 125 Unit 19 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 126 4. Listen and number. 5. Look, read and write. 6. Let’s sing. 127 Unit 19 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 128 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 129 Unit 20 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 130 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s write. 131 Unit 20 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 132 4. Listen and number. 6. Read and complete. 5. Let’s play. 133 Unit 20 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 134 4. Read and write. 5. Let’s write. 6. Project 135 Review 4 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 136 Short story 1. Read and listen to the story. 2. Put the words in the correct order. 3. Match the rhyming words 4. Read and write. 137-138 Test 4 (Kiểm tra cuối học kì 2) 139-140 Tổng kết năm học Giáo án chuẩn kiến thức kỹ năng mới Preparingdate: WEEK: 1 Teaching date: : PERIOD 1: INTRODUCE THE NEW ENGLISH BOOK 3 I. Objective Students know clearly about the new english3( the content, the structure...) II. Language focus * Vocabularies: * Sentence patterns: III. Teaching aids Text book IV. Procedures T’s and Ss’ activities Content 1. Warm up - Tacher and Ss to greet in class when teacher comes into the class. - T leads into the new lesson. 2. Presentation - T presents the new english book 3 -T asks Ss to look at their book in 5 minutes. - Ask some Ss to say about the book. 3. Practice -T asks Ss to retell the English alphabet they’ve learnt -T writes on the board - T reads the alphabet ( twice ) -T guides the Ss to read inchorus sometimes. -T let Ss read again. - T checks some Ss’. 4. Production -T presents some instructions in the book. Then explains the meaning. - Guide the Ss to read again sometimes -Let Ss t read again twice. -Check some Ss and corects the mistakes if neccessary. 5. Homelink - T asks Ss learn by heart the alphabet and instructions at home. - Prepair the next lesson unit 1 lesson 1( 1,2,3 ) 1.The form of book: - Sách tiếng anh lớp 3 chia làm 2 tập, có 20 đơn vị bài học bài học và 4 bài ôn tập. - Tập 1 có 10 bài xoay quanh 2 chủ điểm giao tiếp gần gũi: me and my friends, me and my school. - Tập 2 có 10 bài xoay quanh 2 chủ điểm : Me and my family, me and the wold around. Mỗi chủ điểm chia thành 5 đơn vị bài học, sau 5 bài là 1 bài ôn tập. - Mỗi đơn vị bài học chia làm 3 lesson, học trong 6 tiết -Trang 4,5 là phần tổng hợp từ vựng, cấu trúc câu và phần âm cần luyện trong mỗi bài. - Trang 74 đến 79 là phần từ mới và giải nghĩa từ mới. 2.English alphabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3.The instruction in the book Look, listen and repeat: nhìn, nghe và nhắc lại Point and say: chỉ và nói Let’s talk: luyện nói Listen and tick: nghe và đánh dấu(v) Let’s write: luyện viết Let’s sing: luyện hát Listen and number: nghe và đánh số Read and complete: đọc và hoàn thành câu. Preparingdate: WEEK: 1 Teaching date: UNIT 1 HELLO Priod: 2 Lessson 1 ( 1,2,3 ) I. Objective - Students know how to greet and self- introduction clearly II. Language focus * Vocabularies: hi, hello, nice to meet you,am. * Sentence patterns: hi/hello. I’m + name. III. Teaching aids: CD, text book IV. Procedures T’s and Ss’ activities Content 1. Warm up -Ss greet when teacher comes into the class. - T leads into the new lesson. 2. Presentation - T presents some greetings and writes on the board. -T reads the all the greetings once. 3. Practice - T reads the greetings again ( twice ) -T guides the Ss to read inchorus sometimes. -T let Ss read again. -T plays the tape for the Ss to listen to the tape once.( part 1) - Let Ss to listen to the tape and repeat twice -check some pairs before the class then correct the mistakes if neccessary. -T guides ss to part 2 -T presents the new structure then writes on the board. -T and Ss role play -Let Ss to greet each others.( pair work ) - T checks some pairs before class. -T corects the mistakes if neccessary. 4. Production -T ask some Ss to practice greeting again. -T checks some pairs. -T corrects the mistakes 5. Homelink - T asks Ss learn by heart the greetings at home. -Prepair the next lesson ( 4,5,6) I. New words Hi = hello:chào, xin chào Nice to meet you: rất vui được gặp (bạn, anh,chị, cô, bác...) Am: là, ỏ bị, được II.Practice: -Ss listen to the teacher’s voice -Ss read inchorus. 1.Look, listen and repeat. 2.Point and say. + The way to greet: Eg1: Helo, I’m Ha. Hi, Ha.I’m Thu. +Form: Hi/ helo I’m + Name. P1: Hi.I’m Hoa. P2: Hello, Hoa.I’m Nga. P3: Hi.I’m Hong. P4: Hello, Hong.I’m Phong. P5: Hi.I’m Quan. P6: Hello, Quan.I’m Nam. 3.Let’s talk. P1: Hi.I’m Hung. P2: Hello, Hung.I’m Nga. P1: Nice to meet you. P3: Hi.I’m Hong. P4: Hello, Hong.I’m Son. P3: Nice to meet you. P5: Hi.I’m Quan. P6: Hello, Quan.I’m Mai. P5: Nice to meet you. Grade 3 Teaching date Week 1: period 3 Unit 1: Hello Lesson 1(part 4,5,6) I.Overview 1. Objectives: By the end of the lesson SS will be able to greet and self- introduce 2. Language focus: -Vocabulary: Hi, hello, - Sentence patterns: Hello.I’m Mai. Hi,Mai. 3. Resources: student book, workbook, puppets/ photos of pupils, CD .II. Procedures: T's activities Sts' activities 1. Warm up: Greeting 2.New lesson a.Listen and tick. -Tell the class that they are going to listen and tick the correct boxes under the pictures. - Show ps how to carry out the tast and tick the box. - Elicit the names of the characters. -Play the recording three times for ps to listen. - get ps to swap and check their anwers (1b ,2 a) b. Let's write. -Tell ps that they are going to fill the gaps with I'm and Hello. Give ps a few seconds to read the textx in silient _ Go around to offer help ps. - Get ps to swap and check their answers. - Call ps read aloud before class. 1. Hello,I'm 2. I'm. Hello c. Let's sing. T sing the song first . Have sts listen and sing after. Have sts practise the song in chorus and individual. Identify the characters and guess what they are saying. Play the recording for Ss to listen and sing. * Homelink: Practice with your family members and your friends -Listen - ps repeat them once or twice. -Listen and and tick -read silient and fill the words in the gaps. - Go to the board to write the correct answers. Listen T - Whole class Look at the picture Listen and sing - class sing the song again. Grade 3 Teaching date Week 1: period 4 Unit 1: Hello Lesson 2 (part 1,2,3) I.Overview 1. Objectives: By the end of the lesson SS will be able to greet and respond to greeting, using How are you? And I'm fine,thanks.And you? -Saying goodbye, using Goodbye/ Bye! 2. Language focus: -Vocabulary: how, fine,thanks,........ - Sentence patterns: How are you? I'm fine, thanks/ thank you. 3. Resources: student book, workbook, puppets/ flashcards / photos of pupils, CD T 's activities Sts' activities 1. Warm up:Sing the"Hello" song 2.New lesson: a.Look, listen and repeat. Who is he? Where are they? When/ What are they talking about? 2. Point and say a. Vocabulary - bye: chµo t¹m biÖt - good by: chµo t¹m biÖt - bye bye ( antonym) How:nh­ thÕ nµo Thank you:c¸m ¬n Thanks:c¸m ¬n * Checking Vocab: slap the board Sentence patterns How are you? I'm fine,thank you/thanks c. Let's talk. - Tell the class practice with their friends, using their own names. -Go around to offer help ps. * Homelink:- Remember the vocab. and structures - Ask Ps to look at the pictures at the top of page 8 and describle them. - Use the puppets to present the situation. - T explains the requirement of the task. + Listen for all(Once) -+ Listen and repeat( twice) - Present vocabulary . - Ps pay attention to the teacher presenting. - Ask Ps to recognize the new sentence patterns in the dialogue. - Use the puppet to present the sentence. -T explains the requirement of the task. - Run through all the pictures ( Characters/ places/ time/ appearance) - Ask Ps to practice the model. + T- WC + T- P/ + Pairs - Call on some pairs to perform in front of the class. - work in pairs - a few pair to practice the dialogue in front of the class. Week 2: period 5 Unit 1: Hello Lesson 2 (part 4,5,6) I. Objectives: By the end of the lesson SS will be able to greet and respond to greeting, using How are you? And I'm fine,thanks.And you? -Saying goodbye, using Goodbye/ Bye! II. Language focus: -Vocabulary: how, fine,thanks,........ - Sentence patterns: How are you? I'm fine, thanks/ thank you. III.Resources: student book, workbook, puppets/ flashcards / photos of T's activities Sts' activities 1. Warm up: 5' slap the board game 2.New lesson: a. Listen & number: (10’) - gets ss to guess what the ss in the pictures are saying. - asks ss to listen to the tape and number the pictures. - checks ss’ work. a.4 b.3 c.2 d.1 b. Read and complete ( 15') ask ps read the text in silence and fill the gaps with the appropriate -words. Divide the class into two groups to read aloud each character's lines respectively. 1.Goodbye 2.Bye 3.Fine 4.thank you c. Let's write. - asks ss to discuss to find the missing words in the gaps. - gets 2 ss to write the sentences on the board. - asks ss write into their notebooks * Homelink: (5')- Remember the vocab. and structures - guess individually. - listen and number. - works in pairs. - ps read aloud each character's lines respectively. - find the missing words.. - write on the board. - write in the notebook. Grade 3 Teaching date : Week 2: period 6 Unit 1: Hello Lesson 3(part 1,2,3) I . Objectives: By the end of the lesson, ss will be able to listen & check the right pictures; practice the sounds “b”, “h: ”and write small letters for words in sencece II.Language focus: -Vocabulary: how, fine,thanks,........ - Sentence patterns: How are you? I'm fine, thanks/ thank you. III. Resources: student book, workbook, puppets/ flashcards / photos of T's activities Sts' activities 1. Warm up: 5' ps do a dictation,using the words leant. 2.New lesson: a.Listen and repeat. 10' -Ask ps practice saying the letters, words and sentences in the book. - Write the letters "b"and "h" on the board and say. b. Listen and write. 10' Ask read the text in silence before starting the dictation. c.Let' chant: 8' Play the recording for ps listen to do choral and individual - Call two groups of four to give a demonstration. - Call two proups to the front of the class to chant and do the actions * Homelink:2'- Remember the vocab. and structures - practise chanting and doing actions. - repeat in chorus, then individually - work in pair and practise saying the sentences. - ps awap and check their answers before class. - Write the correct answers on the board. - copy down into their notebooks. - ps sit face to face and practise the chanting and doing the actions. - two groups to the front of the class to chant and do the actions.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tieng Anh 3 ca nam chuan kien thuc moi nam 20182019 Chinh thuc_12400563.doc
Tài liệu liên quan