Giáo án Lớp 3 Tuần 21 - Trường TH La Văn Cầu

Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Bài: THÂN CÂY

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết:

- Nhận dạng và kể tên được một số thân cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân thảo.

- Phân loại một số cây theo cách mọc của thân (đứng, leo, bò) và theo cấu tạo của thân (thân gỗ, thân thảo).

* KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin; Tìm kiếm phân tích tổng hợp

II. Đồ dùng dạy học: Các hình trong SGK 78, 79; Phiếu bài tập.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc24 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 21 - Trường TH La Văn Cầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÂU: -Biết cộng nhẩm các số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Bài cũ: -GVnhËn xÐt ghi ®iÓm HS 2. Bài mới: Bµi tËp 1 -GV viÕt :4000 +3000= ? -GV Y/C HS nhÈm 4000 +3000 ? -H : Em ®· nhÈm nh thÕ nµo ? -GV nªu c¸ch nhÈm nh SGK -HS tù lµm bµi GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS Bµi 2 -GV viÕt 6000 +500 = ? -GV gäi 1 HS tÝnh nhÈm . -H ; Em ®· nhÈm nh thÕ nµo ? -GV nªu c¸ch nhÈm nh SGK -HS tù lµm bµi -GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS Bµi tËp 3 -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . -HS lµm t¬ng tù bµi tËp 2 tiÕt 100 -HS tù lµm bµi -GV ch÷a bµi Bµi tËp 4 -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . -GV Y/C HS tãm t¾t b»ng s¬ ®å vµ gi¶i to¸n . 3. Củng cố - dặn dò: - GV chốt lại ND bài học -2 HS lªn lµm bµi 2,3 -HS theo dâi. -HS nhÈm 4000 +3000= 7000 -HS tr¶ lêi . -HS nh¾c l¹i -Vµi HS nªu miÖng ,c¶ líp nhËn xÐt -HS theo dâi. -HS nhÈm :6000+500=6500 -HS tr¶ lêi -1HS nh¾c l¹i -1 HS nªu miÑng C¶ líp nhËn xÐt . -4 HS lªn b¶ng lµm . -C¶ líp lµm vµo vë tËp -C¶ líp nhËn xÐt Gi¶i Sè lÝt dÇu cöa hµng b¸n trong buæi chiÒu lµ: 432 x 2= 864 ( lÝt ) Sè lÝt dÇu cöa hµng b¸n ®îc c¶ hai buæi. 432 +864 = 1296 ( lÝt ) §¸p sè : 1296 lÝt - HS nªu l¹i c¸c so s¸nh c¸c sè cã 4 ch÷ sè víi nhau Tiết 4: Tăng cường Tiếng Việt Bài: LUYỆN ĐỌC I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Bài: Ông tổ nghề thêu. *§äc ®óng rành m¹ch, nghØ h¬i ®óng sau mỗi câu II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. D¹y bµi míi: * Giíi thiÖu bµi. - Líp h¸t 1 bµi - 2 HS đọc bài cũ *LuyÖn ®äc. - HS khá đọc đoạn văn. * LuyÖn ®äc đoạn: - Gọi 2 HS đọc - HS nêu cách đọc ngắt, nghỉ - Nhấn giọng GV Nhận xét. - Gọi 2 HS đọc - GV Nhận xét * Bài tập: - GV ghi y/c bài tập - gọi HS đọc. - HS thảo luận nhóm đôi. -Y/c Đại diện nhóm trả lời. - GV Nhận xét * Bài tập: - GV ghi y/c bài tập - gọi HS đọc. - HS làm việc cá nhân. -Gọi HS trả lời. - GV Nhận xét 4. Cñng cè- dÆn dß: - GV NX tiÕt häc - HS theo dâi SGK - 2 HS đọc - HS nêu cách đọc - Ngắt nhịp -Nhấn giọng - 2 HS đọc - HS nhận xét - HS đọc y/c bài tập. - HS thảo luận nhóm đôi. - Đại diện nhóm trả lời - HS Nhận xét - 2 HS đọc bài - HS nêu cách đọc - Nhấn giọng - HS nhận xét - HS nghe Thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2014 Tieát 1: THỦ CÔNG Bài: ĐAN NONG MỐT I. Mục tiêu: - HS biết cách đan nong mốt. - Đan được nong mốt đúng quy trình kỹ thuật - Yêu thích các sản phẩm đan nan. II. Chuẩn bị: Tấm đan nong mốt bằng bài; Quy trình đan nong mốt; Bìa màu với mọi giấy thủ công, kéo, bút chì III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.HĐ 1:HD HS quan sát và nhận xét. - Giới thiệu tấm đan nong mốt - GV liên hệ thực tế: Đan nong mốt để làm đồ dùng: rổ, rá - Để đan nong mốt ngời ta sử dụng những làn rời bằng tre, nứa, giang, mây 2. HĐ 2: GV HD mẫu - B1: Kẻ, cắt các nan đan. - Cắt nan dọc: Cắt 1 HV có cạnh 9ô sau đó cắt theo các đờng kẻ trên giấy - Cắt 7 nan ngang và 4 nan dùng để dát nẹp xung quang tấm đan. -B2: Đan nong mốt bằng giấy bìa. - Cách đan là nhấc 1 đè 1 + Đặt nan dọc lên bàn, nhấc nan dọc 2, 4, 6, 8 lên và luồn nan ngang 1 vào sau đó dồn cho khít + Đan nan ngang 2: Nhấc nan dọc 1, 3, 5, 7, 9 và luồn nan ngang 2 vào + Nan tiếp theo giống nan 1. + Nan 4 giống nan 2. - B3: Dán nẹp xung quanh tấm đan - Bôi hồ vào mặt sau của 4 nan còn lại sau đó lần lợt dán xung quanh tấm đan. * GV tổ chức thực hành. - GV cho HS kẻ, cắt, đan nong mốt bằng giấy bìa. - GV quan sát và HD thêm - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò giờ sau. - HS quan sát, nhận xét. - HS quan sát - HS quan sát - HS nhắc lại cách đan. - HS thực hành Tiết 2: TẬP ĐỌC Bài: BÀN TAY CÔ GIÁO I. Mục tiêu: 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: - Chú ý các từ ngữ: cong cong, thoắt cái, toả,dập dềnh, rì rào. - Biết đọc bài thơ với giọng ngạc nhiên, khâm phục. 2. Rèn kỹ năng đọc hiểu: - Nắm được nghĩa và biết cách dùng từ mới: Phô. - Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi bàn tay kỳ diệu của côm giáo. Cô đã tạo ra biết bao nhiêu điều lạ từ đôi bàn tay khéo léo. 3. Học thuộc lòng bài thơ. II. Đồ dùng dạy - học: Tranh minh hoạ bài học trong SGK. III. Các hoạt động dạy - học: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. D¹y bµi míi: * Giíi thiÖu bµi. *Hoaït ñoäng 1: höôùng daân HS caùch ñoïc. -GV ñoïc dieãn caûm baøi thô .Gv treo tranh minh hoïa Hs quan saùt. -GV höôùng daãn HS ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø. -Ñoïc töøng doøng thô. -HS noái tieáp ñoïc töøng doøng thô.Gv theo doõi HS ñoïc,phaùt hieân loãi phaùt aâm vaø söûa sai cho HS. -Ñoïc töøng khoå thô tröôùc lôùp. HS noái tieáp nhau ñoïc 4 khoå thô tröôùc lôùp Gv keát hôïp nhaéc nhôû caùc em nghaét nghæ hôi ñuùng caùc cau caàn ñoïc gaàn nhö lieàn hôi. -GV giuùp caùc hieåu nghóa caùc töø ngöõ môùi trong baøi : phoâ -Ñoïc töøng khoå thô trong nhoùm -Laàn löôït töøng 5 HS tieáp noâi nhau ñoïc töøng khoå thô trong nhoùm. -Gv theo doõi höôùng daãn caùc nhoùm ñoïc ñuùng. -Caû lôùp ñoäc ñoàng thanh caû baøi thô.gioïng nheï nhaøng. -HS theo doõi -HS theo doõi -Moãi HS ñoïc 2 doøng thô -Moãi HS ñoïc khoå thô -HS neâu nghóa trong SGK caùc töø :phoâ -HS ñoïc theo nhoùm -HS ñoïc ÑT *HÑ 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu noäi dung baøi: -1Hs ñoïc ,ñoïc thaàm.khoå 1 -Moãi tôø giaáy coâ giaùo ñaõ laøm ra nhöõng gì? -Em hieåu hai doøng thô cuoái baøi nhö theá naøo? HS trao Ñoåi nhoùm. 1 HS ñoïc to baøi thô caû lôùp theo doõi -HS traû lôøi HS laøm vieïc theo baøn. ñaïi dieän HS traû lôøi. *Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn HS HTL baøi thô. -GV ñoïc laïi baøi thô . -GV Höôùng daãn HS HTL baøi thô. -GV treo baûng phuï HS ñoïc xoùa daàn baûng. -HS thi hoïc thuoäc baøi thô Vôi caùc hình thöùc sau; -Boán HS ñaïi dieän 4 nhoùm tieáp noái nhau ñoïc 4 khoå thô Ñaïi dieân nhoùm naøo ñoïc noái tieáp nhanh ñoäi ñoù thaéng. -Thi ñoïc thuoäc khoå thô theo hình thöùc haùi hoa. -3 HS thi ñoïc thuoäc loøng baøi thô . -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm . 4. Cñng cè- dÆn dß: - GV NX tiÕt häc Hs ñoïc 5 löïôt 4HS ñaïi dieän 4 nhoùm tieáp noái nhau ñoïc 4 khoå thô. HS leân boác thaêm vaø ñoïc caû theo doõi 3 HS thi ñoïc thuoäc loøng baøi thô .Caû nhaän xeùt vaø bình choïn ai ñoïc hay nhaát Tiết 3: Anh văn (Cô Loan dạy) Tieát 4: TOAÙN Bài: phÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10 000 I. MUÏC TIEÂU: -Biết trừ các số tron phạm vi 10 000 (bao gồm đặt tính và tính đúng). -Biết giải bài toán có lời văn (có phép trừ các sô trong phạm vi 10 000). II. ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC: Th­íc th¼ng phÊn mÇu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. D¹y bµi míi: * Giíi thiÖu bµi. * Ho¹t ®éng 1 H­íng dÉn HS c¸ch thùc hiÖn phÐp trõ *H­íng dÉn HS c¸ch thùc hiÖn phÐp trõ 8652-3917=? a) H×nh thµnh phÐp trõ 8652 -3917 GV vµo bµi b»ng ph­¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò b ) Híng dÉn ®Æt tÝnh 8652-3917 H : H·y nªu c¸ch ®Æt tÝnh . B¾t ®Çu trõ tõ ®©u ? H·y nªu tõng b­íc tÝnh trõ c) Muèn thùc hiÖn phÐp tÝnh trõ c¸c sè cã bèn ch÷ sè víi nhau ta lµm thÕ nµo ? àGV KL nh SGK -HS theo dâi. §Æt tÝnh cét däc B¾t ®Çu trõ tõ ph¶i sang tr¸i. tõ hµng ®¬n vÞ ,®Õn hµng tr¨m , ®Õn hµng ngh×n , HS nªu qui t¾c . *Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn tËp thùc hµnh : Bµi tËp 1: -Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g× ? -HS tù lµm bµi -Nªu c¸ch tÝnh cña c¸c phÐp tÝnh trªn . -GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS Bµi 2b :-Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g× ? -Y/C HS nªu c¸ch thùc hiÖn tÝnh trõ sè cã 4 ch÷ sè -HS tù lµm bµi -Y/C HS tù nhËn xÐt bµi cña b¹n . -GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS Bµi tËp 3: -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . -Muèn biÕt cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu mÐt v¶i ta lµm nh thÕ nµo ? -HS tù lµm bµi -GV ch÷a bµi Bµi tËp 4 : -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . -HS tù lµm bµi . -Gäi HS nhËn xÐt bµi cña b¹n -H : Em vÏ ®o¹n th¼ng AB nh thÕ nµo ? -Em lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®îc trung ®iÓm O cña ®o¹n th¼ng AB 4. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét tiết học -HS tr¶ lêi . -4 HS lªn b¶ng lµm bµi ,c¶ líp lµm vµo vë tËp. -HS nhËn xÐt , c¶ líp theo dâi . -HS tr¶ lêi . -2 HS lªn b¶ng lµm bµi ,c¶ líp lµm vµo vë tËp. -HS nhËn xÐt , c¶ líp theo dâi . -1 HS ®äc ®Ò bµi. -Ta ph¶i tÝnh tæng sè c©y c¶ hai ®éi trång ®îc Gi¶i Sè mÐt v¶i cöa hµng cßn l¹i lµ : 4283-1635 =2648 (m) §¸p sè : 2648 m -HS lµm vµo vë tËp . -HS nªu c¸ch vÏ . -2 HS lªn b¶ng vÏ -2 HS lªn b¶ng kiÓm tra ,sau ®ã nhËn xÐt ®óng sai . -HS nªu c¸ch t×m trung ®iÓm qua h×nh - Gäi HS nªu l¹i c¸c so s¸nh c¸c sè cã 4 ch÷ sè víi nhau dùa vµo so s¸nh c¸c ch÷ sè cña chóng . BUỔI CHIỀU Tiết 1: Thể dục (Cô Võ Ngọc dạy) Tiết 2: Tin học (Thầy Hùng dạy) Tiết 3: Mĩ thuật (Cô Dương Thủy dạy) Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2014 Tiết 1: TOAÙN Bài: luyÖn tËp I. MUÏC TIEÂU: -Biết trừ nhẩm các số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số. -Biết trừ các số có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. D¹y bµi míi: * Giíi thiÖu bµi. *Bµi tËp 1 -GV viÕt :8000 -5000= ? -GV Y/C HS nhÈm 8000 -5000 ? -H : Em ®· nhÈm nh thÕ nµo ? -GV nªu c¸ch nhÈm nh SGK -HS tù lµm bµi -GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS *Bµi 2 -GV viÕt 5700 +200 = ? -GV gäi 1 HS tÝnh nhÈm . -H ; Em ®· nhÈm nh thÕ nµo ? -GV nªu c¸ch nhÈm nh SGK -HS tù lµm bµi -GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS *Bµi tËp 3 -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . -HS lµm t¬ng tù bµi tËp 2 tiÕt 100 -HS tù lµm bµi -GV ch÷a bµi Bµi tËp 4 (giải 1 cách) -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . HD HS ph©n tÝch ®Ò bµi -Trong kho cã bao nhiªu ki l« gam muèi ? -Ngöôøi ta chuyÓn ®i mÊy lÇn , mçi lÇn chuyÓn ®i bao nhiªu ki l« gam ? -Bµi to¸n hái g× -HS tãm t¾t ®Ò bµi vµ gi¶i -GV nhËn xÐt 4. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét tiết học HS theo dâi. HS nhÈm 8000 -5000= 3000 HS tr¶ lêi . HS nh¾c l¹i Vµi HS nªu miÖng ,c¶ líp nhËn xÐt HS theo dâi. HS nhÈm :5700+200=5500 HS tr¶ lêi 1HS nh¾c l¹i 1 HS nªu miệng. C¶ líp nhËn xÐt . 4 HS lªn b¶ng lµm . C¶ líp lµm vµo vë tËp C¶ líp nhËn xÐt HS tr¶ lêi Gi¶i Sè muèi c¶ hai lÇn chuyÓn ®îc lµ: 2000+1700=3700(kg) Sè muèi cßn l¹i trong kho lµ: 4720-3700= 1020 ( kg ) §¸p sè : 1020 kg HS nªu l¹i c¸c so s¸nh c¸c sè cã 4 ch÷ sè víi nhau dùa vµo so s¸nh c¸c ch÷ sè cña chóng . Tieát 2: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi: Nh©n ho¸. ¤n tËp c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái “ë ®©u” I. MUÏC TIEÂU: -Nắm được 3 cách nhân hoá (BT2). -Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu?(BT3). -Trả lời được câu hỏi về thời gian, địa điểm trong bài tập đọc đã học (BT4a/ b hoặc a/c). II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: GiÊy khæ to; B¶ng phô III. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. D¹y bµi míi: * Giíi thiÖu bµi. *Bµi 1 .GV Y/C HS nhaéc l¹i Y/C cña bµi tËp . -1HS ®äc 3 khæ -Tæ chøc cho HS lµm bµi. -GV gäi 3 HS lµm bµi vµo giÊy. - HS tr×nh bµy bµibµi -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®óng . -GV:hái qua bµi tËp trªn em thÊy cã mÊy c¸ch nh©n ho¸ sù vËt? *Bµi tËp 2: -GV Y/C 1 HS ®äc Y/C cña bµi. - H/D HS lµm bµi . - Gọi HS tr×nh bµy bµi -GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng . *Bµi tËp 3: -1HS ®äc Y/C cña bµi - H/D HS lµm bµi . - Gọi HS tr×nh bµy bµi -GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶ ®óng. 4. Củng cố - dặn dò: - Cã mÊy c¸ch nh©n ho¸? ®ã lµ c¸ch nµo ? -GV nhËn xÐt tiÕt häc . -1 HS ®äc Y/C vµ ®äc diÔn c¶m bµi th¬. -HS lµm bµi.vµo vë . -3 HS lµm vµo giÊy. -C¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt . *Cã 3 c¸ch nh©n ho¸: -Gäi sù vËt b»ng tõ ®ïng ®Ó gäi ng­êi. - T¶ sù vËt b»ng tõ dïng ®Ó ng­êi . -Nèi víi sù vËt th©n mËt nh­ nãi víi ng­êi . -1 HS ®äc Y/C -HS lµm bµi.vµo vë . -3 HS lµm vµo giÊy C¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt . -HS chÐp lêi ®óng vµo vë -1 HS ®äc Y/C -HS lµm bµi.vµo vë . -3 HS lµm vµo giÊy C¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt . -HS chÐp lêi ®óng vµo vë Tiết 3: Anh văn (Cô Loan dạy) Tiết 4: Âm nhạc Bài: CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG I/ Mục tiêu: - Học sinh biết được bài "Cùng múa hát dới trăng" là bài hát nhịp 3, tính chất vui tươi, nhịp nhàng... - Hát đúng giai điệu, lời ca, biết thể hiện các tiếng hát luyến. - Giáo dục tình bạn thân ái, đoàn kết. II/ Chuẩn bị: Chép lời ca ra bảng phụ. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định lớp: - Nhắc HS ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: - GV hỏi nội dung bài học trước là gì ? - GV đệm đàn. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Dạy bài hát "Cùng múa hát dưới trăng". + Giới thiệu bài - GV đàn, hát mẫu. - GV giới thiệu lời ca, phân câu, đánh dẫu các tiếng có luyến. - GV đàn giai điệu, hát mẫu từng câu. - GV lưu ý HS các tiếng hát luyến: tròn; toả; sáng; thỏ; nắm; đến; xin; nhảy; dới. - GV đệm đàn. - Nhận xét. lưu ý HS hát nhấn vào các tiếng đầu ô nhịp 3. - GV nhận xét. Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.( Giảm tải) 4. Củng cố, dặn dò: - HS nhắc lại nội dung bài. - Nêu cảm nghĩ về bài hát. - GV chốt kiến thức, giáo dục HS về tình đoàn kết thân ái qua bài hát. - GV đệm đàn - HS hát đồng ca - HS nghe. - HS trả lời. - HS hát bài "Em yêu trường em". - HS nghe, cảm nhận về giai điệu, tiết tấu lời ca. - HS đọc lời ca theo tiết tấu. - HS tập hát theo từng câu - thuộc. - HS luyện tập theo đàn. - Lớp nhận xét. BUỔI CHIỀU Tiết 1: Tăng cường Toán Bài: luyÖn tËp PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 000 I. MUÏC TIEÂU: -Biết trừ các số có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Ôn tập: *Bµi tËp 1 -GV viÕt :8000 -5000= ? -GV Y/C HS nhÈm 8000 -5000 ? -H : Em ®· nhÈm nh thÕ nµo ? -GV nªu c¸ch nhÈm nh SGK -HS tù lµm bµi -GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS *Bµi 2 -GV viÕt 5700 +200 = ? -GV gäi 1 HS tÝnh nhÈm . -H ; Em ®· nhÈm nh thÕ nµo ? -GV nªu c¸ch nhÈm nh SGK -HS tù lµm bµi -GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS *Bµi tËp 3 -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . -HS lµm t¬ng tù bµi tËp 2 tiÕt 100 -HS tù lµm bµi -GV ch÷a bµi Bµi tËp 4 (giải 1 cách) -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . HD HS ph©n tÝch ®Ò bµi -Trong kho cã bao nhiªu ki l« gam muèi ? -Ngöôøi ta chuyÓn ®i mÊy lÇn , mçi lÇn chuyÓn ®i bao nhiªu ki l« gam ? -Bµi to¸n hái g× -HS tãm t¾t ®Ò bµi vµ gi¶i -GV nhËn xÐt 3. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét tiết học HS theo dâi. HS nhÈm 8000 -5000= 3000 HS tr¶ lêi . HS nh¾c l¹i Vµi HS nªu miÖng ,c¶ líp nhËn xÐt HS theo dâi. HS nhÈm :5700+200=5500 HS tr¶ lêi 1HS nh¾c l¹i 1 HS nªu miệng. C¶ líp nhËn xÐt . 4 HS lªn b¶ng lµm . C¶ líp lµm vµo vë tËp C¶ líp nhËn xÐt HS tr¶ lêi Gi¶i Sè muèi c¶ hai lÇn chuyÓn ®îc lµ: 2000+1700=3700(kg) Sè muèi cßn l¹i trong kho lµ: 4720-3700= 1020 ( kg ) §¸p sè : 1020 kg HS nªu l¹i c¸c so s¸nh c¸c sè cã 4 ch÷ sè víi nhau dùa vµo so s¸nh c¸c ch÷ sè cña chóng . Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI Bài: THÂN CÂY I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Nhận dạng và kể tên được một số thân cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân thảo. - Phân loại một số cây theo cách mọc của thân (đứng, leo, bò) và theo cấu tạo của thân (thân gỗ, thân thảo). * KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin; Tìm kiếm phân tích tổng hợp II. Đồ dùng dạy học: Các hình trong SGK 78, 79; Phiếu bài tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. KTBC: Nêu điểm giống nhau và khác nhau của cây cối xung quanh ? (2HS) - HS + GV nhận xét. 2.Bài mới: a. Hoạt động 1: Làm việc với SGK theo nhóm. - Bước 1: Làm việc theo cặp: + GV nêu yêu cầu - 2HS ngồi cạnh nhau cùng quan sát các H 78, 79 (SGK) và trả lời câu hỏi + GV hướng dẫn HS điền kết quả vào bảng (phiếu bài tập) - HS làm vào phiếu bài tập - Bước 2: Làm việc cả lớp + GV gọi HS trình bày kết quả - Đại diện các nhóm trình bày kết quả nói về đặc điểm, cách mọc và cấu tạo của thân 1 số cây. - Nhóm khác nhận xét + Cây xu hào có đặc điểm gì đặc biệt ? - Thân phình to thành củ * Kết luận: - Các cây thường có thân mọc đứng; 1 số cây có thân leo, thân bò - Có loại cây thân gỗ, có loại cây thân thảo. - Cây xu hào có thân phình to thành củ. b. Hoạt động 2: Chơi trò chơi (Bingo) - Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn cách chơi + GV chia lớp làm 2 nhóm. + GV gắn lên bảng 2 bảng cầm theo mẫu sau. Cấu tạo Cách mọc Thân gỗ Thân thảo Đứng Bò Leo + GV phát cho mỗi nhóm 1 bộ phiếu dời mỗi phiếu viết 1 cây - Nhóm trưởng phát cho mỗi nhóm từ 1 - 3 phiếu - Các nhóm xếp hàng dọc trước bảng câm của nhóm mình. - Lần lượt từng HS lên gắn tấm phiếu ghi tên cây phiếu hợp theo kiểu tiếp sức + GV hô bắt đầu - Người cuối cùng gắn xong thì hô Bin go - Nhóm nào gắn xong trước và đúng thì nhóm đó thắng. - Bước 2: Chơi trò chơi: - HS chơi trò chơi + GV cho HS chơi + GV làm trọng tài, nhận xét. - Bước 3: Đánh giá - HS chữa bài + Sau khi chơi, giáo viên yêu cầu cả lớp cùng chữa bài theo đáp án đúng 3. Dặn dò: - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. Tiết 3: Tăng cường Tiếng Việt Bài: LUYỆN VIẾT I. Môc ®Ých yªu cÇu: - Nghe-viÕt ®óng bµi chính tả; Viết đẹp, trình bày đúng hình thức bài II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1.æn ®Þnh tæ chøc: 2. D¹y bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: - Líp h¸t 1 bµi. *Hướng dÉn nghe - viÕt: a. Hướng dÉn hs chuÈn bÞ: - Viết: - GV đọc - Khi viết đoạn văn ta cần lưu ý gì? . §äc cho hs viÕt: - GV ®äc chËm mçi c©u ®äc 3 lÇn - GV ®i kiÓm tra uèn n¾n HS viÕt c. ChÊm ch÷a bµi: - GV ®äc l¹i bµi - ChÊm 5 bµi - GVNX nªu vµ ghi 1 sè lçi trong bµi viÕt. - GV söa l¹i nh÷ng lỗi ®ã. - GV tr¶ vë chÊm- NX. Bài tập 2: - GV ghi bài tập lên bảng - HS đọc Y/C - HS làm bài. GV nhận xét - Ghi điểm. Bài tập 3: - GV ghi bài tập lên bảng - HS đọc Y/C - HS làm bài. GV nhận xét - Ghi điểm 4. Cñng cè, dÆn dß: - GV hệ thống ND bài. - GVNX tiết học - HS theo dõi trong sách. - Viết lùi vào một chữ khi xuống dòng, viết hoa sau dấu chấm - HS ngồi ngay ngắn nghe - viết - HS nghe soát bài, dïng bót ch× ®Ó ch÷a lçi ra lÒ - Nộp 5 bài chấm - HS nêu cách sửa - HS đọc lại từ đã sửa - HS đọc Y/C - HS làm bài. - HS nêu các vần cần điền - HS nhận xét - HS đọc Y/C - HS làm bài. - HS Nêu các từ cần điền - HS nhận xét HS nghe. Tiết 4: Tăng cường Toán Bài: luyÖn tËp PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 000 I. MUÏC TIEÂU: -Biết trừ các số có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Ôn tập: *Bµi tËp 1 -GV viÕt :8000 -5000= ? -GV Y/C HS nhÈm 8000 -5000 ? -H : Em ®· nhÈm nh thÕ nµo ? -GV nªu c¸ch nhÈm nh SGK -HS tù lµm bµi -GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS *Bµi 2 -GV viÕt 5700 +200 = ? -GV gäi 1 HS tÝnh nhÈm . -H ; Em ®· nhÈm nh thÕ nµo ? -GV nªu c¸ch nhÈm nh SGK -HS tù lµm bµi -GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS *Bµi tËp 3 -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . -HS lµm t¬ng tù bµi tËp 2 tiÕt 100 -HS tù lµm bµi -GV ch÷a bµi Bµi tËp 4 (giải 1 cách) -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . HD HS ph©n tÝch ®Ò bµi -Trong kho cã bao nhiªu ki l« gam muèi ? -Ngöôøi ta chuyÓn ®i mÊy lÇn , mçi lÇn chuyÓn ®i bao nhiªu ki l« gam ? -Bµi to¸n hái g× -HS tãm t¾t ®Ò bµi vµ gi¶i -GV nhËn xÐt 3. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét tiết học HS theo dâi. HS nhÈm 8000 -5000= 3000 HS tr¶ lêi . HS nh¾c l¹i Vµi HS nªu miÖng ,c¶ líp nhËn xÐt HS theo dâi. HS nhÈm :5700+200=5500 HS tr¶ lêi 1HS nh¾c l¹i 1 HS nªu miệng. C¶ líp nhËn xÐt . 4 HS lªn b¶ng lµm . C¶ líp lµm vµo vë tËp C¶ líp nhËn xÐt HS tr¶ lêi Gi¶i Sè muèi c¶ hai lÇn chuyÓn ®îc lµ: 2000+1700=3700(kg) Sè muèi cßn l¹i trong kho lµ: 4720-3700= 1020 ( kg ) §¸p sè : 1020 kg HS nªu l¹i c¸c so s¸nh c¸c sè cã 4 ch÷ sè víi nhau dùa vµo so s¸nh c¸c ch÷ sè cña chóng . Thø naêm, ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2014 Tieát 1: TOAÙN Bài: luyÖn tËp chung I.MUÏC TIEÂU: -Biết cộng, trừ (nhẩm và viết) các số trong phạm vi 10 000. -Giải bài toán bằng hai phép tính và tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. D¹y bµi míi: * Giíi thiÖu bµi. *Bµi tËp 1 (cột 1,2) -GV Y/C HS nèi tiÕp ®äc bµi tÝnh nhÈm tríc líp . -GV Y/C HS viÕt kÕt qu¶ c¸c con tÝnh vµo b¶ng VBT *Bµi 2 -Y/C HS ®äc Y/C cña bµi -HS tù lµm bµi -HS nªu l¹i c¸ch lµm -GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS *Bµi tËp 3 -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . -Bµi to¸n cho biÕt nh÷ng g× ? -Bµi to¸n hái g× ? -GV ch÷a bµi *Bµi tËp 4 -GV gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi . -H: Muèn t×m sè h¹ng cha biÕt ta lµm ntn? -Muèn t×m sè bÞ trõ cha biÕt ta lµm nh thÕ nµo ? -Muèn t×m sè trõ ch biÕt ta lµm nh thÕ nµo ? -HS tù lµm bµi . -GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS 4. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét tiết học. -15 HS nèi tiÕp nhau nªu miÖng mçi HS nªu kÕt qu¶ 1 phÐp tÝnh . -HS theo dâi.kiÓm tra . -1HS ®äc Y/C cña bµi -4 HS lªn b¶ng lµm . -HS tr¶ lêi -C¶ líp lµm vµo vë -C¶ líp nhËn xÐt -1HS ®äc ®Ò bµi. -HS tr¶ lêi theo Y/C cña GV -HS lµm bµi. Gi¶i Sè c©y trång thªm lµ: 948 : 3 =316 (c©y ) Sè c©y trång ®îc tÊt c¶ : 948+316=1264( c©y ) §¸p sè : 1264 c©y -1 HS ®äc Y/C cña bµi . -HS tr¶ lêi . -3 HS lªn b¶ng lµm bµi . -C¶ líp lµm vµo vë BT -HS nhËn xeùt bµi b¹n Tiết 2: CHÍNH TAÛ (NGHE – VIEÁT) Bài: OÂNG TOÅ NGHEÀ THEÂU I.MUÏC TIEÂU: -Nghe -viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi -Làm đúng BT2b. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi caùc baøi taäp chính taû. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. D¹y bµi míi: * Giíi thiÖu bµi. *Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chính taû. -GV ñoïc doaïn vaên. -Hoûi :Vì sao Traàn Quoác Khaùi ñöôïc suy toân laø oâng toå ngheà theâu? -Haõy neâu caùc töø khoù,deã laãn khi vieát chính taû. -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø vieát laïi caùc töø vöøa tìm ñöôïc. -Vieát chính taû .GV ñoïc HS vieát. -GV ñoïc HS soaùt loãi. -GV thu baøi chaám 6 baøi. -2HS ñoïc laïi -HS traû lôøi -HS neâu -1HS vieát baûng lôùp caû lôùp vieát baûng con: *Hoaït ñoäng 2: höôùng daãn laøm baøi taäp. Baøi 2b -Goïi HS ñoïc Y/C. -HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi -Y/C HS töù laøm baøi. -GV nhaän xeùt ,choát laïi lôøi giaûi ñuùng. -Y/C HS töï laøm baøi. -Choát laïi lôøi giaûi ñuùng. 4. Củng cố - dặn dò : -Nhaän xeùt tieát hoïc , nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS. -1 HS ñoïcY/C trong SGK -HS ñoïc keát quaû. -caû lôùp theo doõi -1HS ñoïc,caùc HS khaùc boå sung. -HS töï söûa baøi. -Veà nhaø hoïc thuoäc caâu ñoá. Söûa laïi caùc chöõ vieát sai Tiết 3: Anh văn (Cô Loan dạy) Tiết 4: Tin học (Thầy Hùng dạy) BUỔI CHIỀU Tiết 1: Tăng cường Tiếng Việt Bài: LUYỆN VIẾT I.MUÏC TIEÂU: -Biết nói về người trí thức được vẽ trong tranh và công việc họ đang làm (BT1). -Nghe-kể lại được câu chuyện Nâng niu từng hạt giống. (BT2). II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø a/ bµi tËp 1 : -GV Y/C HS ®äc Y/C cña bµi tËp -GV nh¾c l¹i Y/C cña bµi . -Cho HS lµm bµi H: Em h·y quan s¸t tranh 1 vµ nãi cho c¶ líp nghe: Ng­êi trong tranh Êy lµ ai ? ®ang lµm g× ? - Cho HS lµm viÖc theo nhãm 4 -Cho HS thi -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶ ®óng . +Tranh 1: Lµ b¸c sÜ ®ang kh¸m bÖnh +Tranh 2 c¸c kÜ s­ ®ang trao ®æi ,bµn b¹c tr­íc m« h×nh mét c¸i cÇu. +Tranh 3 c« gi¸o ®ang d¹y häc. +Tranh 4 Nh÷ng nhµ nghiªn cøu ®ang lµm viÖc trong phßng thÝ nghiÖm. b/ Bµi tËp 2 -HS ®äc Y/C bµi tËp 2 *GV kÓ lÇn 1 TruyÖn : N©ng niu tõng h¹t gièng -H: ViÖn nghiªn cøu nhËn ®­îc quµ g× ? -H: v× sao «ng Cña kh«ng ®em gieo ngay c¶ m­êi h¹t gièng ? -H:¤ng Cña ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ gièng lóa quÝ ? -H:Sau ®ît rÐt ,c¸c h¹t gièng thÕ nµo ?*GV kÎ lÇn 2 *Cho HS tËp kÓ -H : Qua c©u chuyÖn ,em thÊy «ng L­¬ng §Þnh Cña lµ ng­êi nh­ thÕ nµo? c. Củng cố - dặn dò: -GV nhËn xÐt tiÕt häc. -VÒ nhµ t×m ®äc vÒ nhµ b¸c häc £- ®i -x¬n. 1 HS ®äc Y/C cña bµi tËp 1 HS l¾ng nghe . HS quan s¸t tranh theo nhãm thèng nhÊt ý kiÕn 4 tranh §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. Líp nhËn xÐt. HS chÐp lêi gi¶ ®óng vµo vë 1HS ®äc Y/C cña bµi tËp HS l¾ng nghe . -HS traû lôøi -HS l¾ng nghe . - Tõng HS tËp kÓ -HS ph¸t biÓu theo sù suy nghÜ cña m×nh. -2 HS nãi vÒ nghÒ lao ®éng trÝ ãc . Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài : THÂN CÂY( T2) I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết; - Nêu được chức năng của thân cây. - Kể ra ích lợi của một số thân cây. II. Đồ dùng dạy- học: III. Các hoạt động dạy – học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Giới thiệu bài: - ghi đầu bài. 2. Bài mới: a. Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp. - GV nêu yêu cầu + Việc làm nào chứng tỏ trong thân cây có chứa nhựa ? - HS quan sát các hình 1, 2, 3 (50) và trả lời câu hỏi của GV + Để biết tác dụng của thân cây và nhựa cây các bạn ở H3 đã làm thí nghiệm gì ? - HS trả lời - HS nêu các chức năng khác của cây. b. Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 21_12524146.doc