Giáo án Lớp 3 Tuần 32 - GV: Nguyễn Thị Loan

Tập viết

ÔN CHỮ HOA X

TGDK: 35. SGK:.

I,MỤC TIÊU

 - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa X (1 dòng):Đ, T(1 dòng)

 + Viết tên riêng : Đồng Xuân (1 dòng) bằng cỡ chữ nhỏ.

 + Viết câu ứng dụng: Tốt gỗ hơn đẹp người (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC.

 - Mẫu chữ viết hoa X

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

 

 

doc9 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 32 - GV: Nguyễn Thị Loan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 32 Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018 To¸n LuyƯn tËp chung TGDK: 35’. SGK:.... I. Mơc tiªu: - RÌn luyƯn kü n¨ng thùc hiƯn ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh nh©n chia chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè vµ gi¶i to¸n cã phÐp nh©n. II. §å dïng d¹y - häc: - GV: b¶ng phơ b3. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: A. KiĨm tra bµi cị: Tù lËp 1 phÐp chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè? B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi 2. Thùc hµnh: Bµi 1 : §Ỉt tÝnh råi tÝnh M Theo dâi rÌn kÌm HS chËm lµm bµi ChÊm, ch÷a vµ cđng cè phÐp nh©n, chia sè cã 5 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè. Bµi 2 : Gi¶i to¸n: M HD - kÌm HS chËm Cđng cè cđng cè gi¶i to¸n. Bµi 3: M Theo dâi rÌn kÌm HS chËm ChÊm, ch÷a vµ cđng cè t×m chiỊu réng, tÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt. Bµi 4: M ChÊm ch÷a vµ cđng cè tÝnh thêi gian. 3. Cđng cè néi dung bµi, dỈn dß: NhËn xÐt giê häc. +2 H lªn b¶ng, líp lµm b¶ng con - §äc , x¸c ®Þnh yªu cÇu . 4 HS lªn b¶ng líp lµm vµo vë , vµi HS nªu c¸ch thùc hiƯn. - §äc ®Ị vµ p/tÝch nhãm ®«i. 1 Hk/g lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë. - §äc ®Ị vµ p/ tÝch nhãm ®«i. 1 Hk/g lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë. Nh¾c l¹i c¸ch tÝnh diƯn tÝch HCN? - C¶ líp suy nghÜ, lµm miƯng. - 1sè H nªu. - Nh¾c l¹i kiÕn thøc bµi häc - ChuÈn bÞ bµi: trang 166 Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... TËp ®äc - kĨ chuyƯn Ng­êi ®i s¨n vµ con v­ỵn TGDK: 70’. SGK:.... I. Mơc tiªu: 1. TËp ®äc: - RÌn kÜ n¨ng ®äc: ®äc ®ĩng, rµnh m¹ch, biÕt ng¾t nghØ h¬i hỵp. - C©u chuyƯn cho thÊy giÕt h¹i thĩ rõng lµ 1 téi ¸c; cÇn cã ý thøc b¶o vƯ m«i tr­êng. - GD-KNS: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ; thĨ hiƯn sù c¶m th«ng; t­ duy phª ph¸n; ra quyÕt ®Þnh. 2. KĨ chuyƯn: - H dùa vµo tranh trong truyƯn vµ trÝ nhí kĨ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyƯn theo lêi nh©n vËt. II. §å dïng d¹y - häc: - GV: Tranh kĨ chuyƯn. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: * TËp ®äc A. KiĨm tra bµi cị: §äc thuéc bµi: Bµi h¸t trång c©y B. Bµi míi: 1.Giíi thiƯu bµi (s/d tranh sgk giíi thiƯu) 2. LuyƯn ®äc: a/ §äc mÉu & HD - HS ®äc.. b/HD luyƯn ®äc & gi¶i nghÜa tõ: Theo dâi H ®äc, uèn sưa ph¸t ©m, ng¾t nghØ vµ gi¶i nghÜa 1 sè tõ ng÷ trong bµi 3. H­íng dÉn t×m hiĨu bµi: Theo dâi chèt c©u tr¶ lêi ®ĩng, ®Çy ®đ (c©u 2 sư dơng tranh) - C©u chuyƯn giĩp em hiĨu ®iỊu g×? Cđng cè néi dung bµi qua mơc tiªu, liªn hƯ & gi¸o dơc ý thøc b¶o vƯ ®éng vËt quý hiÕm. 4. LuyƯn ®äc l¹i: HD luyƯn ®äc ®o¹n 2 Theo dâi nhËn xÐt, b×nh chän H ®äc hay, tuyªn d­¬ng,. * KĨ chuyƯn 1. Nªu nhiƯm vơ kĨ chuyƯn: 2. HD - H kĨ chuyƯn: KĨ l¹i c©u chuyƯn theo lêi cđa b¸c thỵ s¨n. - §­a tranh; H dùa vµo tranh nªu néi dung? T. Chèt vµ ghi tªn phï hỵp - KĨ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyƯn b»ng lêi cđa b¸c thỵ s¨n theo tranh: Theo dâi, giĩp ®ì HS khi cÇn NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng HS, nhãm kĨ tèt, cã s¸ng t¹o. * Cđng cè néi dung bµi, dỈn dß: NhËn xÐt giê häc. + 2H ®äc bµi & tr¶ lêi c©u hái. + 1Hg ®äc bµi, líp ®äc thÇm - §äc nèi tiÕp c©u - §äc tõng ®o¹n, chĩ gi¶i + §äc c©u hái, ®äc thÇm & tr¶ lêi, H kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. - H nh¾c l¹i néi dung bµi. + LuyƯn ®äc ®o¹n 2 & c¶ bµi: Htb ®äc ®o¹n, Hk/g ®äc c¶ bµi. + §äc yªu cÇu , x¸c ®Þnh yªu cÇu? - Quan s¸t tranh, H trao ®ỉi N2 nªu néi dung tranh. - Hk/g kĨ - H kĨ trong nhãm 4 - 1 sè nhãm kĨ tr­íc líp + Nh¾c l¹i ND, ý nghÜa bµi - VỊ luyƯn ®äc, KC cho ng­êi th©n. Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018 To¸n Bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ (tiÕp) TGDK: 35’. SGK:.... I. Mơc tiªu: - H biÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ. - Lµm ®­¬c c¸c bµi tËp gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ vµ tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc. II.Ho¹t ®éng d¹y - häc: A. KiĨm tra bµi cị: T. Ghi tãm t¾t: 5 can : 30l 2 can : l? B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi 2. Bµi to¸n: §äc ®Ị HD - HS: - T×m sè l mËt trong 1 can? - T×m sè can chøa 10l mËt? Ghi b¶ng bµi to¸n. L­u ý HS c©u tr¶ lêi vµ danh sè cđa 2 phÐp tÝnh. So s¸nh víi bµi cị cã g× gièng vµ kh¸c? Cđng cè gi¶i to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ (b»ng 2 phÐp tÝnh chia). 3. Thùc hµnh: Bµi 1+Bµi 2: M HD kÌm rÌn HS chËm tãm t¾t vµ lµm bµi: ChÊm ch÷a vµ cđng cè gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ. Bµi 2: T­¬ng tù bµi 1 M Bao qu¸t, HD kÌm rÌn HS chËm. Ch÷a bµi vµ cđng cè gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ. Bµi 3: C¸ch lµm nµo ®ĩng, c¸ch lµm nµo sai? M §­a b¶ng phơ; KÌm rÌn HS chËm NhËn xÐt, sưa, cđng cè tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc ®ĩng thø tù. 4. Cđng cè néi dung bµi, dỈn dß: NhËn xÐt giê häc. + 2H ®Ỉt ®Ị to¸n, 1 Hk/g lªn b¶ng lµm, líp lµm nh¸p. - §äc ®Ị to¸n, ph©n tÝch vµ tãm t¾t bµi to¸n. 1 sè nhãm tr×nh bµy H ghi phÐp tÝnh, 1 sè Htb nªu c©u tr¶ lêi. - Hk/g - §äc yªu cÇu bµi tËp Lµm viƯc nhãm 2 ph©n tÝch, tãm t¾t vµ tr×nh bµy bµi. 1Hk lªn b¶ng, 1 sè HS nªu. - §äc yªu cÇu, tù lµm. - 1Htb lªn b¶ng lµm. - §äc ®Ị, x¸c ®Þnh y/c cđa bµi tËp. 1HS lªn b¶ng lµm, líp tù lµm - Nh¾c l¹i kiÕn thøc bµi häc. - ChuÈn bÞ bµi: LuyƯn tËp Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ChÝnh t¶ Ng«i nhµ chung TGDK: 35’. SGK:.... I. Mơc tiªu: - RÌn kÜ n¨ng nghe - viÕt ®ĩng bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc bµi v¨n xu«i 1 ®o¹n trong bµi “Ng«i nhµ chung”. - Lµm ®ĩng bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biƯt: l/n. II. Ho¹t ®éng d¹y - häc: A. KiĨm tra bµi cị: rong ruỉi, thong dong, trèng giong cê më. B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi. 2. HD - H nghe - viÕt: - §äc bµi: Ng«i nhµ chung - T×m tõ ng÷ dƠ viÕt sai, lÉn trong bµi? HD viÕt ®ĩng: hµng ngh×n, m«i tr­êng sèng, ®ãi nghÌo. - §äc cho H viÕt bµi, nh¾c nhë HS - ChÊm, ch÷a bµi rĩt kinh nghiƯm, tuyªn d­¬ng H viÕt ®Đp, ®ĩng chÝnh t¶. 3. HD - H lµm bµi tËp : Bµi 2a/ §­a b¶ng nhãm, HD NhËn xÐt, sưa, chèt lêi gi¶i ®ĩng l/n. Bµi 3: §äc vµ chÐp l¹i c©u v¨n RÌn cho h kÜ n¨ng ®äc, viÕt ®ĩng chÝnh t¶ víi l/n. NhËn xÐt chung viÕt bµi cđa HS 4. Cđng cè néi dung bµi, dỈn dß: NhËn xÐt giê häc. + 2H lªn b¶ng, líp viÕt b¶ng con + 2Hk/g ®äc l¹i, líp ®äc thÇm. - T×m & viÕt b¶ng con §äc, ph©n tÝch, ghi nhí chÝnh t¶. + ViÕt bµi vµo vë, so¸t lçi. + §äc & x¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi. 3H lµm b¶ng nhãm, líp lµm VBT + §äc y/cÇu, 2Hk/g ®äc tr­íc líp §äc trong nhãm 2, 1 sè H ®äc H chÐp bµi -VỊ viÕt l¹i TN sai cho ®ĩng; ChuÈn bÞ bµi sau: LTVC Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2018 To¸n LuyƯn tËp TGDK: 35’. SGK:.... I. Mơc tiªu: - Cđng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ. - RÌn kÜ n¨ng lµm tÝnh vµ gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ, tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc. II. Ho¹t ®éng d¹y - häc: A. KiĨm tra bµi cị: T. Ghi tãm t¾t: 49l : 7 thïng 35l : thïng? * Cđng cè gi¶i to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ. B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi.. 2. Thùc hµnh: Bµi 1: M HD kÌm rÌn HS chËm tãm t¾t vµ lµm bµi: ChÊm ch÷a vµ cđng cè gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ. Bµi 2: T­¬ng tù bµi 1 M Bao qu¸t, HD kÌm rÌn HS chËm. Ch÷a bµi vµ cđng cè gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ. Bµi 3: §­a b¶ng phơ M KÌm rÌn H chËm x¸c ®Þnh c¸ch lµm NhËn xÐt, sưa, cđng cè tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc ®ĩng thø tù. 3. Cđng cè néi dung bµi, dỈn dß: NhËn xÐt giê häc. + 2H ®Ỉt ®Ị to¸n, 1 H lªn b¶ng lµm, líp lµm nh¸p. - §äc yªu cÇu bµi tËp Lµm viƯc nhãm 2 ph©n tÝch, tãm t¾t vµ tr×nh bµy bµi. 1Hk lªn b¶ng, 1 sè H nªu - §äc yªu cÇu, tù lµm. - 1H lªn b¶ng lµm. - §äc ®Ị, x¸c ®Þnh y/c cđa bµi tËp. 1H lªn b¶ng nèi, líp tù lµm - Nh¾c l¹i kiÕn thøc bµi häc. - chuÈn bÞ bµi: LuyƯn tËp Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... TËp ®äc Cuèn sỉ tay TGDK: 35’. SGK:.... I. Mơc tiªu: - RÌn kÜ n¨ng ®äc: ®äc ®ĩng, rµnh m¹ch, biÕt ng¾t nghØ h¬i hỵp lÝ; BiÕt ®äc ph©n biƯt lêi dÉn truyƯn víi lêi nh©n vËt, giäng vui, hån nhiªn. H n¾m ®­ỵc ®Ỉc ®iĨm 1 sè n­íc nªu trong bµi, n¾m ®­ỵc c«ng dơng cđa sè tay. BiÕt c¸ch øng xư ®ĩng: kh«ng tù tiƯn xem sỉ tay cđa ng­êi kh¸c. II. §å dïng d¹y - häc: - GV: B¶n ®å thÕ giíi hoỈc qu¶ ®Þa cÇu; 1 vµi cuèn sỉ tay III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: A. KiĨm tra bµi cị: Ng­êi ®i s¨n vµ con v­ỵn. B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi 2. LuyƯn ®äc: a/ §äc mÉu & HD - HS ®äc. b/HD luyƯn ®äc & gi¶i nghÜa tõ: Theo dâi H ®äc, uèn sưa ph¸t ©m l/n ®ĩng, ng¾t nghØ chÝnh x¸c vµ gi¶i nghÜa 1 sè tõ ng÷ trong bµi 3. H­íng dÉn t×m hiĨu bµi: Theo dâi chèt c©u tr¶ lêi ®ĩng, ®Çy ®đ - C«ng dơng cđa cuèn sỉ tay ®Ĩ lµm g×? - §­a cuèn sè tay - giíi thiƯu; nh¾c nhë GD - H kh«ng nªn tù ý xem sỉ tay cđa ng­êi kh¸c. Cđng cè néi dung bµi qua mơc tiªu, liªn hƯ & gi¸o dơc 4. LuyƯn ®äc l¹i: HD luyƯn ®äc ®o¹n vµ ph©n vai cho HS. Theo dâi nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, cho ®iĨm. 5. Cđng cè néi dung bµi, dỈn dß: NhËn xÐt giê häc. + 2- 4H ®äc bµi & KC, tr¶ lêi c©u hái thuéc ND bµi. + 1Hg ®äc bµi, líp ®äc thÇm -§äc nèi tiÕp c©u - §äc tõng ®o¹n, chĩ gi¶i 2-3Hk/g ®äc c¶ bµi + §äc c©u hái, ®äc thÇm & tr¶ lêi, H kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. -Hk/g - Hk/g, 1 sè H liªn hƯ.. - H nh¾c l¹i néi dung bµi. + LuyƯn ®äc ®o¹n & c¶ bµi: Htb ®äc ®ĩng, Hk/g ®äc diƠn c¶m. + Nh¾c l¹i ND, ý nghÜa bµi VỊ luyƯn tËp lµm sỉ tay, ghi chÐp nh÷ng ®iỊu bỉ Ých lÝ thĩ. Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... LuyƯn tõ vµ c©u §Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái: B»ng g×? DÊu chÊm, dÊu hai chÊm TGDK: 35’. SGK:.... I. Mơc tiªu: - ¤n luyƯn vỊ ®Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái: B»ng g×? - T×m vµ nªu ®­ỵc t¸c dơng cđa dÊu hai chÊm, ®iỊn ®ĩng dÊu c©u. II. §å dïng d¹y - häc: - GV: b¶ng phơ b2,3 III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: A. KiĨm tra bµi cị: Lµm bµi tËp 1, 3 - tuÇn 31 B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi 2. HD - H lµm bµi tËp: Bµi 1: T×m dÊu 2 chÊm, nªu t/d cđa dÊu 2 chÊm. KÌm rÌn H chËm lµm bµi NhËn xÐt, sưa vµ cđng cè sư dơng dÊu 2 Bµi 2: §iỊn dÊu chÊm, dÊu 2 chÊm Treo b¶ng phơ KÌm rÌn HD - HS chËm Chèt lêi gi¶i ®ĩng, cđng cè sư dơng dÊu chÊm, dÊu hai chÊm. Bµi 3: KÌm rÌn H chËm NhËn xÐt vµ sưa, cđng cè ®Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái: B»ng g×? 3. Cđng cè néi dung KT bµi häc, dỈn dß. NhËn xÐt giê häc. - 2 H tr¶ lêi - §äc, x¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi §äc ®o¹n v¨n, dïng bĩt ch× lµm bµi - H nªu t¸c dơng cđa dÊu 2 chÊm trong bµi. - H ®äc l¹i ®o¹n v¨n ®iỊn dÊu ®ĩng. - §äc yªu cÇu vµ ®o¹n v¨n cđa bµi. Tù lµm VBT, 1 H lªn b¶ng lµm bµi - §äc yªu cÇu cđa bµi vµ c¸c c©u v¨n. 1H lªn b¶ng lµm, líp tù lµm bµi - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2018 To¸n LuyƯn tËp TGDK: 35’. SGK:.... I. Mơc tiªu: - Cđng cè cho HS c¸ch gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ, luyƯn tËp to¸n thèng kª. - RÌn kÜ n¨ng lµm tÝnh vµ gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ. II. §å dïng d¹y - häc: - GV: b¶ng phơ b3, 4. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: A. KiĨm tra bµi cị: T. Ghi tãm t¾t: 63kg : 7 tĩi 35kg : tĩi? Cđng cè gi¶i to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ. B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi. 2. Thùc hµnh: Bµi 1 M HD kÌm rÌn H chËm tãm t¾t vµ lµm bµi: ChÊm ch÷a vµ cđng cè gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ. Bµi 2: T­¬ng tù bµi 1 M Bao qu¸t, HD kÌm rÌn HS chËm. Ch÷a bµi vµ cđng cè gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ. Bµi 3: §­a b¶ng phơ M KÌm rÌn HS chËm x¸c ®Þnh c¸ch lµm - NhËn xÐt, sưa, cđng cè dÊu cÇn ®iỊn ®ĩng trong mçi phÐp tÝnh. Bµi 4: §­a b¶ng phơ M HD - H luyƯn tËp to¸n thèng kª sè liƯu. 3. Cđng cè néi dung bµi, dỈn dß: + 2H ®Ỉt ®Ị to¸n, 1 Hk/g lªn b¶ng lµm, líp lµm nh¸p. - §äc yªu cÇu bµi tËp Lµm viƯc nhãm 2 ph©n tÝch, tãm t¾t vµ tr×nh bµy bµi. 1Hk lªn b¶ng, 1 sè HS nªu. - §äc yªu cÇu, tù lµm. - 1H lªn b¶ng lµm. - §äc ®Ị, x¸c ®Þnh y/cÇu cđa bµi tËp 1H lªn b¶ng ®iỊn dÊu(+,-, x, :), líp tù lµm, 1 sè H nªu. - §äc ®Ị vµ néi dung bµi tËp H tù lµm sgk - Nh¾c l¹i kiÕn thøc bµi häc. Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Chính tả – nghe viết HẠT MƯA. TGDK: 35’. SGK:.... I/ MỤC TIÊU - Nghe– viết ,chính xác trình bày đúng các khổ thơ,dòng thơ 5 chữ bài Hạt mưa. - Làm đúng BT phân biệt các âm đầu dẽ lẫn l /n; v/ d. II/ ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1 / Kiểm tra bài cũ : Gọi 3 Học sinh lên bảng viết các từ: Vinh và Vân ra vườn dừa nhà Dương. - Giáo viên nhận xét cho điểm. 2/ Dạy học bài mới: *Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả. - Giáo viên đọc bài thơ. -Những câu thơ nào nói lên dụng của hạt mưa? - Những câu thơ nào nói lên tính cách tinh nghịch của hạt mưa? - Hãy nêu các từ khó,dễ lẫn khi viết chính tả? - học sinh đọc và viết lại các từ vừa tìm - Giáo viên đọc Học sinh viết. -HS tự soát lỗi. -GV thu bài chấm 7 bài. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập Bài 2. - Gọi Học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh tự làm bài. - 2 Học sinh lên bảng làm. - Yêu cầu học sinh tự làm bài. - Chốt lại lời giải đúng. Bài 3 - Gọi Học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh tự làm bài. - 4 Học sinh lên bảng làm. - Yêu cầu học sinh tự làm bài. 3/Củng cố dặn doØ - Nhận xét tiết học, nhận xét bài viết của HS. -Thi đọc nhanh các câu văn trong bài tập 3 -3HS lên bảng viết - Học sinh theo dõi - 2 Học sinh đọc đoạn viết. - Học sinh trả lời - HS viết bảng lớp cả lớp viết bảng con: thế giới, hàng nghìn, đói nghèo, bệnh tật. - Học sinh nghe viết . - Nghe và soát bài. - Học sinh cả lớp đọc thầm yêu cầu. - 2 Học sinh lên bảng làm bài đọc kết quả. - 2 Học sinh đọc, Học sinh khác bổ sung. - Học sinh tự sửa bài và làm vào vở - 1 Học sinh đọc yêu cầu trong SGK - Học sinh làm vào vở. - 4 Học sinh nối tiếp nhau dọc nhanh các câu văn vừa đặt. - Học sinh đọc, các học sinh khác bổ sung. - Học sinh tự sửa bài và làm vào vở -HS đọc Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Tập viết ÔN CHỮ HOA X TGDK: 35’. SGK:.... I,MỤC TIÊU - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa X (1 dòng):Đ, T(1 dòng) + Viết tên riêng : Đồng Xuân (1 dòng) bằng cỡ chữ nhỏ. + Viết câu ứng dụng: Tốt gỗ hơn đẹp người (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ. II/ ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC. - Mẫu chữ viết hoa X III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1/ Kiểm tra bài cũ: 2/ Dạy bài mới : *Hoạt động 1 : Hd HS viết chữ hoa - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài viết. - GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết X - GV yêu cầu HS viết vào bảng con. chữ X - Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng . - Giáo viên giới thiệu Đồng Xuân là tên một chợ ở Hà Nội, nơi đây buôn bán sầm uất - Yc học sinh viết bảng con từ ứng dụng. - Yêu cầu học sinh đọc câu ứng dụng. - Giáo viên giúp Học sinh: câu tục ngữ đề cao vẻ đẹp của tính nết con người so với vẻ đẹp hình thức. Tốt ,Xấu - Học sinh tập viết trên bảng con : 3/ Hoạt động 3 Viết vở Tập viết. - GV quy định số dòng - Giáo viên chú ý hướng dẫn viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ. - Giáo viên chấm nhanh 5 bài. - Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm. 3. Củng cố,dặn dò Chợ Đồng Xuân ở đâu? - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh theo dõi và nhắc lại qui trình viết các chữ,X - Học sinh chú ý lắng nghe nhắc lại - Học sinh viết bảng con. Đồng Xuân - Học sinh viết bảng con Tốt ,Xấu - Học sinh viết vào vở. -HS trả lời Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018 To¸n LuyƯn tËp chung TGDK: 35’. SGK:.... I. Mơc tiªu : Giĩp hs : - Cđng cè vỊ kÜ n¨ng tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc sè . - RÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ . II. C¸c h® d¹y häc 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc : 2. KT bµi cị : 3.Bµi míi Bµi 1: M - y/c hs nh¾c l¹i quy t¾c thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh trong mét biĨu thøc, -Hs làm bài - NhËn xÐt. Bµi 3 : M - GV h­íng dÉn tãm t¾t . Tãm t¾t 3 ng­êi : 75.000 ®ång 2 ng­êi : .....®ång ? Bµi 4 : M - Bµi to¸n y/c chĩng ta lµm g× ? - Nªu c¸ch tÝnh diƯn tÝch h×nh vu«ng ? - y/c hs tù lµm bµi . Tãm t¾t Chu vi : 2dm 4cm DiƯn tÝch : .... cm2 ? - Ch÷a bµi , ghi ®iĨm hs. 3. Cđng cè dỈn dß : - NhËn xÐt tiÕt häc - H¸t -HS nªu - 4 hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë . - Líp lµm vµo vë ,1hs lªn b¶ng ch÷a bµi -líp lµm vµo vë ,1hs lªn b¶ng ch÷a bµi . - 2 hs ®äc ®Ị bµi . - TÝnh diƯn tÝch h×nh vu«ng . - LÊy sè ®o 1 c¹nh nh©n víi 4 - 1 hs lªn b¶ng lµm , líp lµm vµo vë . Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... TËp lµm v¨n Nãi, viÕt vỊ b¶o vƯ m«i tr­êng TGDK: 35’. SGK:.... I. Mơc tiªu: - H biÕt kĨ l¹i mét viƯc tèt ®· lµm ®Ĩ b¶o vƯ m«i tr­êng dùa theo gỵi ý sgk. - H biÕt viÕt thµnh 1 ®o¹n v¨n (7 c©u) diƠn ®¹t râ rµng kĨ l¹i viƯc lµm trªn. II. §å dïng d¹y - häc: - GV: B¶ng phơ ghi gỵi ý kĨ III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: A. KiĨm tra bµi cị: Nªu néi dung th¶o luËn vỊ b¶o vƯ m«i tr­êng cđa nhãm em trong tuÇn 31? B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi 2. HD - H lµm bµi tËp: Bµi 1: §­a b¶ng phơ HD giĩp HS hiĨu yªu cÇu cđa bµi tËp GV+líp nhËn xÐt vỊ ND, diƠn ®¹t vµ sưa, më réng cho Hk/g häc tËp b¹n c©u v¨n hay. Tuyªn d­¬ng h kĨ tèt. Cđng cè nãi vỊ b¶o vƯ m«i tr­êng. Bµi 2: ViÕt 1 ®o¹n v¨n kĨ l¹i viƯc lµm trªn Nªu yªu cÇu ®Ị Theo dâi, rÌn kÌm giĩp ®ì HS chËm, l­u ý viÕt c©u ý ®ĩng, diƠn ®¹t râ rµng. ChÊm 1 sè bµi, nhËn xÐt. Cđng cè nãi, viÕt vỊ b¶o vƯ m«i tr­êng; liªn hƯ GD nh¾c nhë HS thùc hiªn tèt néi dung bµi. 3. Cđng cè néi dung KT bµi häc, dỈn dß NhËn xÐt giê häc/ - 2H. - §äc yªu cÇu vµ gỵi ý cđa bµi X¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi tËp 1-2Hg nãi mÉu HS kĨ trong N2,1 sè HS kĨ tr­íc líp NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ch÷a & bỉ sung. - §äc, x¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi - HS viÕt bµi 1 sè HS ®äc bµi viÕt tr­íc líp NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ch÷a & bỉ sung. - Thùc hiƯn tèt néi dung bµi trong cuéc sèng. Phần bổ sung: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... SINH HOẠT TẬP THỂ 1/ Đánh giá hoạt động tuần 32. -Giáo viên chủ trì tiết sinh hoạt . -Giáo viên nhận xét đánh giá các hoạt động tuần qua của lớp ghi chép các cơng việc đã thực hiện tốt và chưa hồn thành . - Vệ sinh lớp học sạch sẽ. - Đi học đầy đủ, đúng giờ: Cả lớp - Đa số các bạn học bài và làm bài trước khi đến lớp. -Tuyên dương một số em hăng say phát biểu xây dựng bài: ................ ... -Phê bình một số em chưa thuộc bài: ...............,... 2.Phương hướng tuần 33: - Vệ sinh lớp học sạch sẽ. - Đi học đầy đủ, đúng giờ. - Học bài và làm bài trước khi đến lớp - Giữ gìn sách vở, áo quần, tĩc tai gọn gàng, sạch sẽ. -Tiếp tục luyện viết vở sạch, chữ đẹp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 32.doc
Tài liệu liên quan