Giáo án lớp 4 tuần 19 môn Lịch sử - Tiết 19: Nước ta cuối thời Trần

1.Khởi động :

2.Bài cũ : Kiểm tra định kì

- GV nhận xét bài kiểm tra.

3.Bài mới : Nước ta cuối thời Trần .

- GV giới thiệu, ghi tựa bài.

4.Phát triển cáchoạt động

Hoạt động 1 : Tình hình đất nước cuối thời Trần

Mục tiêu : Giúp HS nắm được các biểu hiện suy yếu của nhà Trần giữa thế ki XIV.

- GV yêu cầu các nhóm thảo luận với nội dung sau :Vào nửa sau thế kỉ XIV :

+ Vua quan nhà Trần.

+ Những kẻ có quyền thế.

+ Cuộc sống của nhân dân.

+ Thái độ phản ứng của nhân dân.

+ Nguy cơ ngoại xâm.

 GV kết luận.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 1374 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 19 môn Lịch sử - Tiết 19: Nước ta cuối thời Trần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH SÖÛ TIEÁT 19 : NÖÔÙC TA CUOÁI THÔØI TRAÀN I . MUÏC TIEÂU : 1 . Kieán thöùc : - Giuùp HS bieát caùc bieåu hieän suy yeáu cuûa nhaø Traàn vaøo giöõa theá kæ XIV vaø hoaøn caûnh Hoà Quyù Ly truaát ngoâi vua, laäp neân nhaø Hoà. 2 . Kyõ naêng : - Giuùp HS trình baøy ñöôïc caùc söï kieän trong baøi hoïc . 3 . Thaùi ñoä : - Giaùo duïc HS yeâu thích tìm hieåu kòch söû nöôùc nhaø . II . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : GV : SGK ; Phieáu hoïc taäp . HS : SGK ; VBT . III . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP 1 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 10 phuùt 15 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 1.Khôûi ñoäng : 2.Baøi cuõ : Kieåm tra ñònh kì - GV nhaän xeùt baøi kieåm tra. 3.Baøi môùi : Nöôùc ta cuoái thôøi Traàn . - GV giôùi thieäu, ghi töïa baøi. 4.Phaùt trieån caùchoaït ñoäng Hoaït ñoäng 1 : Tình hình ñaát nöôùc cuoái thôøi Traàn Muïc tieâu : Giuùp HS naém ñöôïc caùc bieåu hieän suy yeáu cuûa nhaø Traàn giöõa theá ki XIV. - GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän vôùi noäi dung sau :Vaøo nöûa sau theá kæ XIV : + Vua quan nhaø Traàn. + Nhöõng keû coù quyeàn theá. + Cuoäc soáng cuûa nhaân daân. + Thaùi ñoä phaûn öùng cuûa nhaân daân. + Nguy cô ngoaïi xaâm. à GV keát luaän. Hoaït ñoäng 2 : Nhaø Hoà thay theá nhaø Traàn Muïc tieâu : Giuùp HS naém ñöôïc söï kieän nhaø Hoà thay nhaø Traàn trò vì ñaát nöôùc . - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK : tröôùc tình hình phöùc taïp .nhaø Minh ñoâ hoä . + Neâu sô löôïc veà Hoà Quyù Ly + Nhöõng caøi caùch cuûa Hoà Quyù Ly + Söï kieän xaûy ra vôùi nöôùc ta naêm 1406. + Vì sao nhaø Hoà khoâng choáng cöï laïi ñöôïc quaân xaâm löôïc? à GV keát luaän, giaùo duïc KNS. Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá Muïc tieâu: Cuûng coákieán thöùc vöøa hoïc - Em haõy neâu tình hình nöôùc ta vaøo giöõa theá kæ XIV ? - Naêm 1 400 coù söï kieän gì ? - Vì sao nöôùc ta laïi bò nhaø Minh ñoâ hoä ? - Giaùo duïc tö töôûng . 5.Toång keát - Daën doø : - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò : Chieán thaéng Chi Laêng . - Haùt. - HS laéng nghe. - HS neâu laïi töïa baøi. Hoaït ñoäng nhoùm - HS caùc nhoùm thaûo luaän ñeå hoaøn thaønh noäi dung. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. - Lôùp nhaän xeùt, boå sung. Hoaït ñoäng lôùp - 1 HS ñoïc phaàn 2 / 43 - lôùp theo doõi . - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. - Lôùp nhaän xeùt , boå sung. Hoaït ñoäng lôùp - Töø giöõa theá kæ XIV , Daân oaùn haän noåi daäy khôûi nghóa . - Naêm 1400 . Hoà Quyù Ly .laäp neân nhaø Hoà . - Do khoâng choáng noåi . Minh ñoâ hoä . Truyeàn ñaït Thaûo luaän Trình baøy Tröïc quan KT maûnh gheùp MT/GT Cuûng coá HCM/LH Ruùt kinh nghieäm:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLICH SU.doc
Tài liệu liên quan