Giáo án lớp 5 môn Tập làm văn - Tuần 19 đến tuần 34

Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II )

-HS viết được 1 bài văn tả đồ vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng, dùng từ đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.

-Giúp HS biết yêu quý và có ý thức giữ gìn đồ dùng. -HS viết được 1 bài văn tả đồ vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng.

-Giúp HS biết yêu quý và có ý thức giữ gìn đồ dùng.

 

doc60 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 450 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tập làm văn - Tuần 19 đến tuần 34, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hình thöùc trình baøy). - Traû baøi cho töøng HS. - Vaøi HS leân baûng chöõa loãi, caû lôùp chöõa treân giaáy nhaùp. - Caû lôùp trao ñoåi veà baøi chöõa treân baûng. - HS ñoïc baøi cuûa mình, ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa GV vaø söûa loãi. - Töøng caëp ñoåi vôû cho nhau ñeå söûa loãi. - Laéng nghe, trao ñoåi, tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc taäp cuûa ñoaïn vaên - HS töï vieát laïi ñoaïn vaên cho hoaøn chænh -Nghe GVđọc lại các đề bài và nhaän xeùt. - Traû baøi cho töøng HS. - Vaøi HS leân baûng chöõa loãi, caû lôùp chöõa treân giaáy nhaùp. - Trao ñoåi veà baøi chöõa treân baûng. - HS ñoïc baøi cuûa mình, ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa GV vaø söûa loãi. - Töøng caëp ñoåi vôû cho nhau ñeå söûa loãi. - Laéng nghe, trao ñoåi, tìm ra caùi hay, caùi đúng hoïc taäp cuûa ñoaïn vaên - HS töï vieát laïi ñoaïn vaên cho hoaøn chænh 4. Cuûng coá (4’): - YC 2 HS nhaéc laïi boá cuïc vaên kể chuyện. IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP (1’) - Daën HS veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát sau. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM TUAÀN 24 Tieát 47 OÂN TAÄP VEÀ TAÛ ÑOÀ VAÄT Ngaøy soaïn: / / 2011 Ngaøy daïy: / / 2011 Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II ) I MỤC TIÊU - Cuûng coá hieåu bieát veà vaên taû ñồø vaät : Caáu taïo cuûa baøi vaên taû ñoà vaät, trình töï mieâu taû, pheùp tu töø so saùnh vaø nhaân hoùa ñöôïc söû duïng khi mieâu taû ñoà vaät. - Cuûng coá hieåu bieát veà vaên taû ñoà vaät : Caáu taïo cuûa baøi vaên taû ñoà vaät, trình töï mieâu taû, pheùp tu töø so saùnh vaø nhaân hoùa ñöôïc söû duïng khi mieâu taû ñoà vaät. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + GV:. - GV: Vieát saün kieán thöùc caàn ghi nhôù veà baøi vaên taû ñoà vaät III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL Làm việc chung Haùt Yeâu caàu neâu caùc ñoà vaät ñaõ mieâu taû ôû caùc lôùp döôùi. 1’ Khởi động 3’ KTBC 26’ * Muïc ñích: Cuûng coá hieåu bieát veà vaên taû ñoà vaät: Caáu taïo, trình töï mieâu taû Cách tiến hành: -Neâu laïi boá cuïc vaên taû ñoà vaät -Tìm vaø neâu caùc hình aûnh so saùnh , nhaân hoùa trong baøi vaên. -Vieát laïi 1 ñoaïn vaên mieâu taû ñoà vaät maø mính yeâu thích (Khoâng choïn vieát gioáng ñoaïn vaên ñaõ vieát buoåi saùng) -Laøm baøi (chæ vieát 1 ñoaïn) -Ñoïc ñoaïn vieát mieâu taû ñoà vaät - 2 HS noái tieáp ñoïc, lôùp ñoïc thaàm. -Ñoïc laïi baøi vaên “Caùi aùo cuûa ba” -Neâu boá cuïc baøi vaên taû ñoà vaät. Tìm vaø gaïch chaân caùc töø ngöõ mieâu taû caùi aùo.(ñöôøng may,coå aùo,..) - Trao ñoåi nhaän xeùt. -Gv giuùp HS quan saùt laïi moät ñoà vaät quen thuoäc vaø ghi caùc boä phaän quan saùt ñöôïc. -Yeâu caàu HS trình baøy ñoaïn vieát. -Nghe caùc baïn ñoïc ñoaïn vieát roài nhaän xeùt 4. Cuûng coá (4’): - YC 2 HS nhaéc laïi boá cuïc vaên taû ñoà vaät. IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP (1’) - Daën HS veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát sau - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM TUAÀN 24 Tieát 48: OÂN TAÄP VEÀ TAÛ ÑOÀ VAÄT Ngaøy soaïn: / / 2011 Ngaøy daïy: / / 2011 Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II ) I MỤC TIÊU 1. OÂn luyeän, cuûng coá kó naêng laäp daøn yù cuûa baøi vaên taû ñoà vaät. 2. OÂn luyeän kó naêng trình baøy mieäng daøn yù, baøi vaên taû ñoà vaät - trình baøy roõ raøng, raønh maïch, töï tin. 1. OÂn luyeän, cuûng coá kó naêng laäp daøn yù cuûa baøi vaên taû ñoà vaät. 2. OÂn luyeän kó naêng trình baøy mieäng daøn yù, baøi vaên taû ñoà vaät - trình baøy roõ raøng,coù boá cuïc (cuøng 1 ñeà .) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Tranh veõ 1 soá vaät duïng. Buùt da vaø 5 tôø giaáy khoå to. - HS: Xem baøi tröôùc ôû nhaø. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL Muïc tieâu, hoaït ñoäng Làm việc chung Haùt Goïi 2- 4 trình baøy ñoaïn vaên taû hình daùng hoaëc coâng duïng cuûa 1 ñoà vaät - GV nhaän xeùt ghi ñieåm 1’ Khởi động 3’ KTBC 26’ *Muïc ñích:OÂân luyeän, cuûng coá kó naêng laäp daøn yù cuûa baøi vaên taû ñoà vaät. *Muïc tieâu: OÂân luyeän kó naêng trình baøy mieäng daøn yù baøi vaên taû ñoà vaät. Cách tiến hành: Choïn ñeà baøi : - Baøi 1: Thöïc haønh caù nhaân - Cho HS ñoïc 5 ñeà baøi trong SGK. - GV gôïi yù cho HS choïn ñeà. - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. - Môøi HS noùi ñeà baøi choïn.(khoâng choïn ñeà baøi ñaõ laøm buoåi saùng) * Laäp daøn yù (HS choïn cuøng 1 ñeà baøi ngoài vaøo 1 nhoùm) - Cho HS ñoïc gôïi yù SGK. - Cho HS vieát daøn yù – Phaùt phieáu cho 5 HS.(moãi nhoùm 1phieáu) - GV nhaän xeùt boå sung, hoaøn chænh daøn yù - 5 HS laäp daøn yù vaøo giaáy laøm xong daùn leân baûng lôùp – trình baøy. - Lôùp nhaän xeùt. - Töï söûa daøn yù baøi vieát cuûa mình. -Baøi 2: Thöïc haønh theo nhoùm. - Cho HS thaûo luaän - GV giuùp ñô,õ uoán naén. - Cho HS trình baøy. - GV cuøng HS nhaän xeùt bình choïn ngöôøi baøy mieäng baøi vaên theo daøn yù hay nhaát. -Nghe caùc baïn ñoïc 5 ñeà baøi - GV gôïi yù cho HS choïn ñeà.(choïn moät ñeà gioáng nhau) - Gôïi yù giuùp HS quan saùt vaø ghi cheùp caùc yù quan saùt ñöôïc. -Yeâu caàu HS taäp so saùnh hoaëc nhaân hoùa caùc boä phaän cuûa ñoà vaät ñaõ quan saùt ñöôïc. -Töï trao ñoái , boå sung cho nhau. -Nghe phaàn nhaän xeùt daøn baøi -Baøi 2: Thöïc haønh theo nhoùm. - Cho HS ñoïc yeâu caàu BT vaø gôïi yù 2. - GV giuùp ñô,õ uoán naén. -GV nghe HS trình baøy. - Nghe trình baøy cuûa baïn. 4. Cuûng coá (4’): - YC 2 HS nhaéc laïi caùc ñeà baøi vaø neâu laïi boá cuïc vaên taû ñoà vaät. IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP (1’) - Daën HS veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát sau. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM TUAÀN 25 Tieát 49: TAÛ ÑOÀ VAÄT ( Kieåm tra 1 tieát) Ngaøy soaïn: / / 2011 Ngaøy daïy: / / 2011 Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II ) I MỤC TIÊU -HS vieát ñöôïc 1 baøi vaên taû ñoà vaät coù boá cuïc roõ raøng, ñuû yù, theå hieän ñöôïc nhöõng quan saùt rieâng, duøng töø ñaët caâu ñuùng; caâu vaên coù hình aûnh, caûm xuùc. -Giuùp HS bieát yeâu quyù vaø coù yù thöùc giöõ gìn ñoà duøng. -HS vieát ñöôïc 1 baøi vaên taû ñoà vaät coù boá cuïc roõ raøng, ñuû yù, theå hieän ñöôïc nhöõng quan saùt rieâng. -Giuùp HS bieát yeâu quyù vaø coù yù thöùc giöõ gìn ñoà duøng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Giaáy kieåm tra hoaëc vôû. Moät soá tranh aûnh minh hoïa noäi dung baøi vaên. - HS: Xem baøi tröôùc ôû nhaø. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL Muïc tieâu, hoaït ñoäng Làm việc chung Haùt Yeâu caàu neâu boá cuïc vaên taû ñoà vaät. - Goïi 2-4 trình baøy daøn yù hoaøn chænh. - GV nhaän xeùt ghi ñieåm 1’ Khởi động 3’ KTBC 26’ Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS laøm baøi Hoaït ñoäng 2: HS laøm baøi. Cách tiến hành: - Cho HS ñoïc ñeà baøi. -HS choïn cuøng dedeà baøi ngoài theo nhoùm(khoâng choïn ñeà baøi ñaõ laøm buoåi saùng) - GV HD: Caùc em vieát theo ñeà baøi khaùc vôùi ñeà baøi trong tieát hoïc tröôùc. -Laäp daøn yù ñeà baøi ñaõ choïn -Soaùt laïi caùc yù ñaõ quan saùt. - Goïi HS neâu ñeà baøi ñaõ choïn. - Cho HS ñoïc daøn yù ñaõ laøm. - Nhaéc HS caùch trình baøy baøi, chuù yù caùch vieát teân rieâng, caùch duøng töø ñaët caâu. - GV quan saùt lôùp uoán naén nhöõng HS yeáu. - GV thu baøi vieát HS - Cho HS ñoïc ñeà baøi. - GV HD: Caùc em coù theå vieát theo ñeà baøi ñaõ choïn ôû tieát tröôùc. - Goïi HS neâu ñeà baøi ñaõ choïn. -Soaùt laïi daøn baøi chung ñaõ laäp - GV quan saùt lôùp uoán naén nhöõng HS yeáu. -HS boå sung nhöõng yù quan saùt coøn soùt. - Nhaéc HS caùch trình baøy baøi, chuù yù caùch vieát teân rieâng, caùch duøng töø ñaët caâu. - GV quan saùt lôùp uoán naén nhöõng HS yeáu. - GV thu baøi vieát HS 4. Cuûng coá (4’): - YC 2 HS nhaéc laïi boá cuïc vaên taû ñoà vaät. IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP (1’) - Daën HS veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát sau. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM TUAÀN 25 Tieát 50: TAÄP VIEÁT ÑOAÏN ÑOÁI THOAÏI Ngaøy soaïn: / / 2011 Ngaøy daïy: / / 2011 Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II ) I MỤC TIÊU 1. Döïa theo truyeän Thaùi sö Traàn Thuû Ñoä, bieát vieát tieáp caùc lôøi ñoái thoaïi theo gôïi yù ñeå hoaøn chænh moät ñoaïn ñoái thoaïi trong kòch. 2. Bieát phaân vai ñoïc laïi hoaëc dieãn thöû maøn kòch 1. Döïa theo truyeän Thaùi sö Traàn Thuû Ñoä, bieát vieát tieáp caùc lôøi ñoái thoaïi theo gôïi yù ñeå hoaøn chænh moät ñoaïn ñoái thoaïi trong kòch. 2. Bieát phaân vai ñoïc laïi . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Tranh minh hoïa phaàn ñaàu truyeän Thaùi sö Traàn Thuû Ñoä. Moät soá giaáy khoå to. Moät soá duïng cuï ñeå HS saém vai dieãn kòch. - HS: Xem baøi tröôùc ôû nhaø. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL Muïc tieâu, hoaït ñoäng Làm việc chung Haùt Yeâu caàu neâu caùc caùch môû baøi ñaõõã hoïc. 1’ Khởi động 3’ KTBC 26’ *Muïc tieâu: HS ñoïc dieãn caûm ñoaïn trích. *Muïc ñích: Bieát vieát tieáp caùc lôøi ñoái thoaïiñeå hoaøn chænh ñoaïn vaên. *Muïc ñích: HS bieát phaân vai ñoïc laïi VK Cách tiến hành: - Cho HS ñoïc noäi dung BT 1.. - Cho caû lôùp ñoïc thaàm laïi trích ñoaïn. HD HS thöïc haønh - Baøi 2: Thaûo luaän nhoùm - Goïi HS noái tieáp ñoïc noäi dung BT 2. - Cho HS ñoïc laïi 7 gôïi yù veà lôøi ñoái thoaïi - GV phaùt giaáy cho caùc nhoùm. - Cho caùc nhoùm trình baøy. - GV nhaän xeùt bieåu döông - Baøi 3: Thöïc haønh nhoùm - Cho HS ñoïc yeâu caàu BT3. - GV giao vieäc : Caùc em coù theå choïn ñoïc phaân vai hoaëc dieãn kòch. - Cho HS laøm vieäc. - Cho HS thi ñoïc laïi hoaëc dieãn maøn kòch. Nghe baïn ñoïc noäi dung - Cho caû nhoùm ñoïc thaàm laïi trích ñoaïn. - Baøi 2: Thaûo luaän nhoùm - Nghe baïn noái tieáp ñoïc noäi dung BT 2. - Cho HS ñoïc laïi 7 gôïi yù veà lôøi ñoái thoaïi - GV HD HS vieát tieáp ñoaïn ñoái thoaïi. -Nghe caùc baïn trình baøy - Baøi 3: Thöïc haønh nhoùm - Cho HS ñoïc yeâu caàu BT3. - GV giao vieäc : Caùc em ñoïc phaân vai ñoaïn vieát. - Cho HS laøm vieäc. - Cho HS thi ñoïc laïi . - GV cuøng HS nhaän xeùt 4. Cuûng coá (4’): - Moät HS ñoïc laïi ñoaïn ñoái thoaïi IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP (1’) - Daën HS veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát sau. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM TUAÀN 26 Tieát 51: TAÄP VIEÁT ÑOAÏN ÑOÁI THOAÏI Ngaøy soaïn: / / 2011 Ngaøy daïy: / / 2011 Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II ) I MỤC TIÊU 1. Bieát vieát tieáp caùc lôøi ñoái thoaïi ñeå hoaøn chænh 1 ñoaïn ñoái thoaïi trong kòch. 2. Bieát phaân vai ñoïc laïi hoaëc dieãn thöû maøn kòch. 1. Bieát vieát tieáp caùc lôøi ñoái thoaïi ñeå hoaøn chænh 1 ñoaïn ñoái thoaïi trong kòch. 2. Bieát phaân vai ñoïc laïi maøn kòch. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC @ GV: Tranh minh hoaï. Giaáy khoå to Vaät duïng ñeå HS saém vai dieãn kòch @ HS: Xem baøi tröôùc ôû nhaø. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL Muïc tieâu, hoaït ñoäng Làm việc chung Haùt - Goïi 4 HS leân phaân vai dieãn thöû maøn kòch - GV nhaän xeùt ghi ñieåm 1’ Khởi động 3’ KTBC 26’ * Muïc tieâu: HS ñoïc dieãn caûm ñoaïn trích * Muïc tieâu: Taäp vieát laïi ñoaïn ñoái thoaïi * Muïc tieâu: HS saém vai dieãn maøn kòch Cách tiến hành: - Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø ñoaïn trích Trình baøy theo nhoùm : Caùc nhaân vaät trong ñoaïn trích laø nhöõng ai? +Noäi dung cuûa ñoaïn trích laø gì ? -Moät HS neâu tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt bieåu döông Baøi 2: Nhoùm - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp vaø ñoaïn ñoái thoaïi - GV goïi yù veà nhaân vaät, caûnh trí, thôøi gian, lôøi ñoái thoaïi - Cho HS trình baøy lôøi thoaïi khoâng laäp laïi lôøi thoaïi buoåi saùng. - GV nhaän xeùt bieåu döông - Baøi 3: Nhoùm - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp - Cho HS phaân vai dieãn kòch ñoaïn ñoái thoaïi vöøa vieát laïi. - GV nhaän xeùt - Nghe ñoïc . -Neâu teân caùc nhaân vaâït trong ñoaïn trích + Caùc nhaân vaät trong ñoaïn trích laø nhöõng ai? +Noäi dung cuûa ñoaïn trích laø gì ? - GV nhaän xeùt bieåu döông Baøi 2: Nhoùm - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp vaø ñoaïn ñoái thoaïi - GV gôïi yù veà nhaân vaät, caûnh trí, thôøi gian, lôøi ñoái thoaïi . - Cho HS nhôù vaø ghi laïi caùc lôøi thoaïi ñaõ ñöôïc nghe buoåi saùng. - GV höôùng daãn, boå sung theâm. - Baøi 3: Nhoùm - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp - Cho HS phaân vai ñoïc laïi ñoaïn ñoái thoaïi -Nghe nhaän xeùt cuûa coâ vaø baïn 4. Cuûng coá (4’): - YC 2 HS nhoùm trình ñoä TB, yeáu ñoïc phaân vai ñoaïn ñoái thoaïi IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP (1’) - Daën HS veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát sau. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM TUAÀN 26 Tieát 52: TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ ÑOÀ VAÄT Ngaøy soaïn: / / 2011 Ngaøy daïy: / / 2011 Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II ) I MỤC TIÊU 1. HS bieát ruùt kinh nghieäm veà caùch vieát baøi vaên taû ñoà vaät theo ñeà baøi ñaõ cho : boá cuïc, trình töï mieâu taû, quan saùt vaø choïn loïc chi tieát, caùch dieãn ñaït, trình baøy. 2. Nhaän thöùc ñöôïc öu, khuyeát ñieåm cuûa baïn vaø cuûa mình khi ñöôïc thaày (coâ) chæ roõ, bieát tham gia söûa loãi chung, bieát töï söûa loãi ,bieát vieát laïi moät ñoaïn cho hay hôn. 1. HS bieát ruùt kinh nghieäm veà caùch vieát baøi vaên taû ñoà vaät theo ñr baøi ñaõ cho : boá cuïc, trình töï mieâu taû, quan saùt vaø choïn loïc chi tieát, caùch dieãn ñaït, trình baøy. 2. Nhaän thöùc ñöôïc öu, khuyeát ñieåm cuûa baïn vaø cuûa mình khi ñöôïc thaày (coâ) chæ roõ, bieát tham gia söûa loãi chung, vieát laïi moät ñoaïn cho hay hôn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + GV:. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL Muïc tieâu, hoaït ñoäng Làm việc chung Haùt - Goïi 2-4 hs kieåm tra laïi baøi - GV nhaän xeùt ghi ñieåm 1’ Khởi động 3’ KTBC 26’ *Muïc tieâu: Nhaän thöùc ñöôïc öu khuyeát ñieåm cuûa baïn vaø cuûa mình *Muïc ñích: HS bieát ruùt kinh nghieäm veà caùch vieát baøi vaên taû ñoà vaät theo ñeà baøi. *Muïc ñích:HS bieát töï söûa loãi vaø vieát laïi ñoaïn vaên cho hay hôn. Cách tiến hành: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi (Ñoïc laïi 5 ñeà baøi) - GV Neâu nhöõng öu ñieåm, thieáu soùt, haïn cheá chính trong baøi laøm cuûa HS ( veà noäi dung, hình thöùc trình baøy). - Traû baøi cho töøng HS. - Vaøi HS leân baûng chöõa loãi, caû lôùp chöõa treân giaáy nhaùp. - Caû lôùp trao ñoåi veà baøi chöõa treân baûng. - HS ñoïc baøi cuûa mình, ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa GV vaø söûa loãi. - Töøng caëp ñoåi vôû cho nhau ñeå söûa loãi. - Laéng nghe, trao ñoåi, tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc taäp cuûa ñoaïn vaên - HS töï vieát laïi ñoaïn vaên cho hoaøn chænh - Gaén ñeà baøi choïn taû kì roài . -Nghe GV nhaän xeùt - Traû baøi cho töøng HS. - Vaøi HS leân baûng chöõa loãi, caû lôùp chöõa treân giaáy nhaùp. - Trao ñoåi veà baøi chöõa treân baûng. - HS ñoïc baøi cuûa mình, ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa GV vaø söûa loãi. - Töøng caëp ñoåi vôû cho nhau ñeå söûa loãi. - Laéng nghe, trao ñoåi, tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc taäp cuûa ñoaïn vaên - HS töï vieát laïi ñoaïn vaên cho hoaøn chænh 4. Cuûng coá (4’): - YC 2 HS nhaéc laïi boá cuïc vaên taû ñoà vaät. IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP (1’) - Daën HS veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát sau. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM TUAÀN 27 Tieát 53 : OÂN TAÄP VEÀ VAÊN TAÛ CAÂY COÁI Ngaøy soaïn: / / 2011 Ngaøy daïy: / / 2011 Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II ) I MỤC TIÊU - Cuûng coá hieåu bieát veà vaên taû caây coái: nhöõng bieän phaùp tu töø ñöôïc söû duïng trong baøi vaên. - Cuûng coá khaéc saâu kieán thöùc, kyõ naêng laøm baøi vaên taû caây coái. - Giaùo duïc HS loøng yeâu meán caûnh vaät thieân nhieân vaø say meâ saùng taïo - Cuûng coá hieåu bieát veà vaên taû caây coái: nhöõng bieän phaùp tu töø ñöôïc söû duïng trong baøi vaên. - Cuûng coá khaéc saâu kieán thöùc, kyõ naêng laøm baøi vaên taû caây coái. - Giaùo duïc HS loøng yeâu meán caûnh vaät thieân nhieân vaø say meâ saùng taïo II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + GV: Ñeà baøi ghi saün trong baûng phuï. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL Muïc tieâu, hoaït ñoäng Làm việc chung Haùt Giaùo vieân kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa HS cho tieát hoïc. 1’ Khởi động 3’ KTBC · Muïc tieâu: Cách tiến hành: Ghi ñeà baøi, yeâu caàu quan saùt, choïn taû caây (khoâng choïn taû caây chuoái). - Töøng thôøi kì phaùt trieån cuûa caây. - Taû töø bao quaùt ñeán chi tieát töøng boä phaän. - Thò giaùc, xuùc giaùc, thính giaùc, vò giaùc, khöùu giaùc. - HS neâu. Vieát moät ñoaïn vaên ngaén taû moät boä phaän cuûa caây. - HS vieát ñoaïn vaên. - Nhieàu HS ñoïc ñoaïn vaên ñaõ vieát.--HS ñoïc ñoaïn vaên® lôùp phaân tích caùi hay. Bình choïn ñoaïn vaên hay nhaát. - Nhaän xeùt, cho ñieåm nhöõng ñoaïn vaên vieát toát. - Giaùo duïc HS loøng yeâu meán caûnh vaät thieân nhieân vaø say meâ saùng taïo. - GV daùn giaáy ñaõ vieát saün kieán thöùc ghi nhôù veà baøi vaên taû caây coái leân baûng, yeâu caàu HS ñoïc laïi. - Caây chuoái trong baøi ñöôïc taû theo trình töï naøo? - Coøn coù theå taû caây chuoái theo trình töï naøo nöõa? - Caây chuoái ñaõ ñöôïc taû theo caûm nhaän cuûa giaùc quan naøo? -Tìm caùc hình aûnh so saùnh, nhaân hoùa trong baøi vaên? Nhaän xeùt vaø choát yù: Taùc giaû ñaõ nhaân hoùa caây chuoái baèng caùch gaén cho caây chuoái nhöõng töø ngöõ: Chæ ñaëc ñieåm, phaåm chaát, hoaït ñoäng, boä phaän -Gôïi yù giuùp HS vieát moät ñoaïn vaên ngaén taû moät boä phaän cuûa caây. GV nghe HS trình baøy vaø giuùp ñôõ 4. Cuûng coá (4’): - Goïi HS nhaéc laïi caáu taïo cuûa baøi vaên taû caây coái. IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP (1’) -Daën HS veà nhaø hoaøn chænh ñoaïn vaên vieát laïi vaøo vôû. -Chuaån bò cho tieát 54: Taû caây coái (Kieåm tra vieát) -Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM TUAÀN 27 Tieát 54 : TAÛ CAÂY COÁI ( Kieåm tra vieát) Ngaøy soaïn: / / 2011 Ngaøy daïy: / / 2011 Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II ) I MỤC TIÊU - Döïa treân keát quaû tieát oân luyeän veà vaên taû caây coái, HS vieát ñöôïc moät baøi vaên taû caây coâi coù boá cuïc roõ raøng, ñuû yù. - Reøn kó naêng vaän duïng caùc kieåu caâu, dieãn ñaït yù, hoaøn chænh vaên baûn, vôùi boá cuïc roõ raøng, yù maïch laïc. - Giaùo duïc HS yeâu quyù caûnh vaät xung quanh vaø say meâ saùng taïo. - Döïa treân keát quaû tieát oân luyeän veà vaên taû caây coái, HS vieát ñöôïc moät baøi vaên taû caây coâi coù boá cuïc roõ raøng, ñuû yù. - Reøn kó naêng vaän duïng , dieãn ñaït yù, hoaøn chænh vaên baûn, vôùi boá cuïc roõ raøng, yù maïch laïc. - Giaùo duïc HS yeâu quyù caûnh vaät xung quanh . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + GV: Ñeà baøi ghi saün trong baûng phuï. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL Muïc tieâu, hoaït ñoäng Làm việc chung Haùt Xem phaàn chuaån bò Vieát baøi vaên taû caây coái 1’ Khởi động 3’ KTBC * Hoaït ñoäng1. · Muïc tieâu: Cách tiến hành: - Gaén baûng phuï vaø yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.(Khoâng choïn ñeà ñaõ taû buoåi saùng) - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - Nhieàu HS noùi ñeà vaên choïn taû. - 1 HS ñoïc gôïi yù, caû lôùp ñoïc thaàm. HS caû lôùp döïa vaøo gôïi yù, laäp daøn yù baøi vieát. - HS laøm baøi döïa treân daøn yù ñaõ laäp laøm baøi vieát. - Gaén baûng phuï vaø yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.(Cuøng moät ñeà) -GV gôïi yù giuùp HS xaùc ñònh ñeà baøi choïn taû. -Ñoïc laïi boá cuïc vaên taû caây coái (neâu thöù töï mieâu taû) -Laäp daøn yù, Döïa vaøo daøn yù laäp daøn baøi ñaõ choïn vaø vieát thaønh baøi vaên cuï theå. -GV theo doõi, giuùp ñôõ neáu HS coù khoù khaên. 3. Cuûng coá (3’): - Thu baøi laøm cuûa HS. - GD HS yeâu quyù caûnh vaät xung quanh vaø say meâ saùng taïo. IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP (1’): - Daën HS veà chuaån bò cho tieát tieáp theo. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM TUẦN 29 Tieát 57: TAÄP VIEÁT ÑOAÏN ÑOÁI THOAÏI Ngaøy soaïn: / / 2011 Ngaøy daïy: / / 2011 Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II ) I MỤC TIÊU 1. Bieát vieát tieáp caùc lôøi ñoái thoaïi theo gôïi yù ñeå hoaøn chænh moät ñoaïn ñoái thoaïi trong kòch. 2. Bieát phaân vai ñoïc laïi hoaëc dieãn thöû maøn kòch 1.Bieát vieát tieáp caùc lôøi ñoái thoaïi theo gôïi yù ñeå hoaøn chænh moät ñoaïn ñoái thoaïi trong kòch. 2. Bieát phaân vai ñoïc laïi . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Bảng nhóm để các nhóm viết lời đối thoại cho màn kịch. Một số vật để HS sắm vai diễn kịch. - HS: Xem baøi tröôùc ôû nhaø. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL Muïc tieâu, hoaït ñoäng Làm việc chung Haùt Yeâu caàu HS nêu bố cục văn tả cảnh. 1’ Khởi động 3’ KTBC 26’ *Muïc tieâu: HS ñoïc dieãn caûm ñoaïn trích. *Muïc ñích: Bieát vieát tieáp caùc lôøi ñoái thoaïiñeå hoaøn chænh ñoaïn vaên. *Muïc ñích: HS bieát phaân vai ñoïc laïi vở kịch. Cách tiến hành: - Cho HS ñoïc noäi dung BT 1.. - 2Hs tiếp nối nhau đọc 2 phần của truyện “Một vụ đắm tàu” HD HS thöïc haønh - Baøi 2: Thaûo luaän nhoùm - Goïi HS noái tieáp ñoïc noäi dung BT 2. - Cho HS ñoïc laïi gôïi yù veà lôøi ñoái thoaïi - Yêu cầu HS thảo luận. - Cho caùc nhoùm trình baøy. - GV nhaän xeùt bieåu döông - Baøi 3: Thöïc haønh nhoùm - Cho HS ñoïc yeâu caàu BT3. - GV giao vieäc : Caùc em coù theå choïn ñoïc phaân vai hoaëc dieãn kòch. - Cho HS laøm vieäc. - Cho HS thi ñoïc laïi hoaëc dieãn maøn kòch. Nghe baïn ñoïc noäi dung BT1. - 2Hs tiếp nối nhau đọc 2 phần của truyện “Một vụ đắm tàu” - Baøi 2: Thaûo luaän nhoùm - Nghe baïn noái tieáp ñoïc noäi dung BT 2. - Cho HS ñoïc laïi gôïi yù veà lôøi ñoái thoaïi - GV HD HS vieát tieáp ñoaïn ñoái thoaïi. -Nghe caùc baïn trình baøy - Baøi 3: Thöïc haønh nhoùm - Cho HS ñoïc yeâu caàu BT3. - GV giao vieäc : Caùc em ñoïc phaân vai ñoaïn vieát. - Cho HS laøm vieäc. - Cho HS thi ñoïc laïi . - GV cuøng HS nhaän xeùt 4. Cuûng coá (4’): - Moät HS ñoïc laïi ñoaïn ñoái thoaïi IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP (1’) - Daën HS veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát sau. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM TUẦN 29 Tiết 58: TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ CÂY CỐI Ngaøy soaïn: / / 2011 Ngaøy daïy: / / 2011 Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II ) I MỤC TIÊU 1. HS bieát ruùt kinh nghieäm veà caùch vieát baøi vaên taû cây cối theo ñeà baøi ñaõ cho : boá cuïc, trình töï mieâu taû, quan saùt vaø choïn loïc chi tieát, caùch dieãn ñaït, trình baøy. 2. Nhaän thöùc ñöôïc öu, khuyeát ñieåm cuûa baïn vaø cuûa mình khi ñöôïc thaày (coâ) chæ roõ, bieát tham gia söûa loãi chung, bieát töï söûa loãi ,bieát vieát laïi moät ñoaïn cho hay hôn. 1. HS bieát ruùt kinh nghieäm veà caùch vieát baøi vaên taû cây cối theo ñr baøi ñaõ cho : boá cuïc, trình töï mieâu taû, quan saùt vaø choïn loïc chi tieát, caùch dieãn ñaït, trình baøy. 2. Nhaän thöùc ñöôïc öu, khuyeát ñieåm cuûa baïn vaø cuûa mình khi ñöôïc thaày (coâ) chæ roõ, bieát tham gia söûa loãi chung, vieát laïi moät ñoaïn cho hay hôn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + GV:. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL Muïc tieâu, hoaït ñoäng Làm việc chung Haùt - Goïi 2-4 hs kieåm tra laïi baøi - GV nhaän xeùt ghi ñieåm 1’ Khởi động 3’ KTBC 26’ *Muïc tieâu: Nhaän thöùc ñöôïc öu khuyeát ñieåm cuûa baïn vaø cuûa mình *Muïc ñích: HS bieát ruùt kinh nghieäm veà caùch vieát baøi vaên taû ñoà vaät theo ñeà baøi. *Muïc ñích:HS bieát töï söûa loãi vaø vieát laïi ñoaïn vaên cho hay hôn. Cách tiến hành: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi (Ñoïc laïi 5 ñeà baøi) - GV Neâu nhöõng öu ñieåm, thieáu soùt, haïn cheá chính trong baøi laøm cuûa HS ( veà noäi dung, hình thöùc trình baøy). - Traû baøi cho töøng HS. - Vaøi HS leân baûng chöõa loãi, caû lôùp chöõa treân giaáy nhaùp. - Caû lôùp trao ñoåi veà baøi chöõa treân baûng. - HS ñoïc baøi cuûa mình, ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa GV vaø söûa loãi. - Töøng caëp ñoåi vôû cho nhau ñeå söûa loãi. - Laéng nghe, trao ñoåi, tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc taäp cuûa ñoaïn vaên - HS töï vieát laïi ñoaïn vaên cho hoaøn chænh - GV nhận xét, chấm điểm đoạn văn viết hay. -Nghe GV nhaän xeùt - Traû baøi cho töøng HS. - Vaøi HS leân baûng chöõa loãi, caû lôùp chöõa treân giaáy nhaùp. - Trao ñoåi veà baøi chöõa treân baûng. - HS ñoïc baøi cuûa mình, ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa GV vaø söûa loãi. - Töøng caëp ñoåi vôû cho nhau ñeå söûa loãi. - Laéng nghe, trao ñoåi, tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc taäp cuûa ñoaïn vaên - HS töï vieát laïi ñoaïn vaên cho hoaøn chænh 4. Cuûng coá (4’): - YC 2 HS nhaéc laïi boá cuïc vaên taû cây cối IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP (1’) - Daën HS veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát sau. - Nhaän xeùt tieát hoïc. RUÙT KINH NGHIEÄM TUAÀN 30 Tieát 59: OÂN TAÄP VEÀ TAÛ CON VẬT Ngaøy soaïn: / / 2011 Ngaøy daïy: / / 2011 Đối tượng học sinh khá giỏi ( I ) Đối tượng học sinh trung bình ( II ) I MỤC TIÊU 1. Qua việc phân tích bài văn mẫu Chim hoạ mi hót, HS được củng cố về văn tả con vật ( cấu tạo của bài văn tả con vật, nghệ thuật quan sát và các giác quan được sử dụng khi quan sát, những chi tiết miêu tả- so sánh hoặc nhân hoá). 2. HS viết được đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) tả hình dáng hoặc hoạt động của con vật mình yêu thích. 1. Qua việc phân tích bài văn mẫu Chim hoạ mi hót, HS được củng cố về văn tả c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTLV (TUAN 19- 34).doc
Tài liệu liên quan