Giáo án lớp Lá - Chủ đề: Những người bạn đáng yêu

• Cô cho trẻ làm mẫu lần 1

• Cô cho trẻ làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích: Cháu cúi người xuống ngay vạch chuẩn khi nghe hiệu lệnh của cô cháu bò bằng bàn tay và bàn chân kết hợp nhẹ nhàng tay nọ chân kia mắt nhìn thẳng về phía trước đầu không cúi. Khi bò xong cháu đứng lên và về cuối hàng.

• Cô cho trẻ làm mẫu lần 3

• Cô cho từng cá nhân thực hiện và chú ý sửa sai trẻ

• Cô cho 2 tổ thi đua

 

docx26 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 414 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp Lá - Chủ đề: Những người bạn đáng yêu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cơ thể +Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau. *Nhận biết số đếm, số lượng so sánh số lượng của hai nhóm +Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10. *Trò chuyện về cơ thể và các giác quan Trẻ biết được tác dụng của các bộ phận cơ thề và các giác quan. Trẻ phát triển được vốn từ, noùi troøn caâu Cháu biết giữ gìn và bảo vệ các giác quan, giáo dục cháu ăn đầy đủ chất để có được cơ thể khỏe mạnh. *Trò chuyện nhu cầu dinh dưỡng đ/v sức khỏe Trẻ caàn bieát cô theå lôùn leân vaø thay ñoåi (cao hôn, beùo hôn) laø nhôø aên caùc chaát dinh döôõng: boät ñöôøng, ñaïm, chaát beùo, vitamin vaø muoái khoaùng. Chaùu hieåu ñöôïc caàn phaûi aên ñaày ñuû chaát dinh döôõng ñeå cô theå khoeû maïnh. Trẻ bieát giữ gìn veä sinh cô theå, baûo veä cô theå để tránh ñöôïc nhieàu beänh. Giaùo duïc trẻ phải ăn đầy đủ 4 nhóm chất giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, tập thể dục thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh. *Nhận biết số 8 đếm đến 8 Trẻ biết đếm đến 8. Nhận biết các nhóm có 8 đối tượng và chữ số 8, Tham gia chơi tốt trò chơi.  Rèn kỹ năng đếm, so sánh, tạo nhóm, xếp tương ứng 1 - 1. Trẻ tích cực tham gia hoạt động, giáo dục trẻ biết ăn uống đầy đủ chất HOẠT ĐỘNG HỌC HOẠT ĐÔNG MỌI LÚC MỌI NƠI HOẠT ĐỘNG HỌC HOẠT ĐỘNG CHƠI HOẠT ĐỘNG MỌI LÚC MỌI NƠI PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ +Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. +Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được. +Chờ đến lượt trong trò chuyện, không nói leo, không ngắt lời người khác. +Đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện đặt lời mới cho bài hát *Thỏ bông bị ốm Trẻ thuộc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ. Dạy trẻ kĩ năng đọc thơ diễn cảm, biết nhấn mạnh, ngắt nghỉ theo nhịp. Rèn trẻ khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định. Trẻ hứng thú tham gia đọc thơ, giáo dục trẻ không ăn quả xanh, biết ăn chin uống sôi nước. HOẠT ĐỘNG HỌC. HOẠT ĐỘNG MỌI LÚC MỌI NƠI PHÁT TRIỂN THẨM MỸ *Trẻ hát đúng giai điệu lời ca hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát -Trẻ biết vận động nhịp nhàng với các hình thức như: Vỗ theo phách, nhịp *Trẻ biết phối hợp các kỹ năng,. đã học để tạo thành các sản phẩm . *Hát mừng sinh nhật Cháu nhớ lời và giai điệu bài hát, nhớ ngày sinh nhật của mình. Chaùu hát đúng giai điệu , vaän ñoäng toát baøi hát chơi tốt trò chơi âm nhạc Chaùu bieát yù nghĩa ngaøy sinh nhaät vaø baøy toû ñöôïc caûm xuùc cuûa mình trong ngaøy sinh nhaät. *Anh Tí Sún Trẻ thuộc bài hát, hát ñuùng giai ñieäu, keát hôïp vận động minh hoạ, chơi tốt trò chơi, thích nghe coâ hát. Trẻ vaän ñoäng coù saùng taïo vaø vaän ñoäng theo kieåu maø chaùu thích. Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ. *Nặn các loại thực phẩm mà cháu thích Trẻ naën ñöôïc caùc loaïi quaû quen thuoäc vaø boå döôõng maø chaùu bieát. Trẻ biết sử dụng kỹ năng đã học để tảo sản phẩm, naën coù saùng taïo, ñaày ñuû caùc boä phaän, maøu saéc phuø hôïp. Trẻ bieát nhaän xeùt, neâu yù kieán, noùi veà caûm xuùc cuûa mình tröôùc taùc phaåm cuûa baïn. Giáo dục trẻ ăn, uống nhiều củ quả để có được cơ thể khỏe mạnh. HOẠT ĐỘNG HỌC HOẠT ĐỘNG CHƠI HOẠT ĐỘNG HỌC HOẠT ĐỘNG CHƠI PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI *Trẻ biết nghe, kể chuyện biết sử dụng đúng từ và câu trong giao tiếp. +Nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân. +Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh. *Dê con nhanh trí Treû hieåu noäi dung caâu chuyeän, biết các nhân vật trong truyện. Trẻ keå laïi ñöôïc chuyeän, biết sử dụng màu phù hợp để tô tranh Qua caâu chuyeän giaùo duïc treû bieát töï baûo veä baûn thaân không để người lạ vào nhà hoặc không để người lạ đón khi ở trường HOẠT ĐỘNG HỌC HOẠT ĐỘNG CHƠI HOẠT ĐỘNG MỌI LÚC MỌI NƠI CHỦ ĐỀ BẢN THÂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ CÁC BẠN Thực hiện từ ngày .đến.. YÊU CẦU: Bieát caùc boä phận cô theå, hieåu bieát veà giôùi tính cuûa mình, bạn Coù haønh ñoäng vaø caùch cö xöû phuø hôïp vôùi giôùi tính cuûa caùc chaùu. Coù hieåu bieát vaø yù thöùc giöõ gìn veä sinh caù nhaân moät caùch ñuùng ñaén. Bieát quan saùt, so saùnh, nhaän bieát söï khaùc nhau giöõ treû vaø baïn khaùc, so saùnh caùc baïn vôùi nhau. Bieát moái quan heä giöõa caùc giaùc quan trong cô theå, taàm quan troïng cuûa caùc giaùc quan ñoù. Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ -Cô ân cần vui vẻ đón trẻ vào lớp,hướng dẫn trẻ cấc đồ dùng cá nhân -Trao đổi với PHHS về tình trạng sức khỏe, tình hình học tập các cháu Trò chuyện cùng trẻ -Gợi ý trẻ quan sát tranh, ảnh trong các góc. - Đàm thoại với trẻ về những tranh ảnh theo chủ đề Thể dục sáng Hô hấp: Thổi nơ bay Tay: Đưa lên cao-hai bên-hạ xuống: Chân: Hai tay chống hông-một chân bước ra trước-khuỵu gối. Bụng-lườn: Hai tay chống hông-xoay người sang hai bên. Bật: Tại chỗ. Hoạt động học PTTC-XH Dê con nhanh trí. PTNN Thỏ bông bị ốm PTTC Bò bằng bàn tay và bàn chân PTNT Troø chuyeän veà cô theå vaø caùc giaùc quan PTTM Haùt möøng sinh nhaät. Hoạt động ngoài trời -Rửa mặt như mèo -Mèo đuổi chuột -Đôi mắt xinh xinh -Tạo dáng -Vẽ tự do -Bịt mắt bắt dê -Múa cho mẹ xem -Tạo dáng -Thỏ bông bị ốm -Mèo đuổi chuột Hoạt động chơi Góc nghệ thuật: Tô, vẽ, nặn, dán các bộ phận cơ thể, hát các bài hát theo chủ đề - Góc phân vai: mẹ con, nấu ăn, phòng khám bệnh. - Góc học tập: Xem sách, làm sách về cách chăm sóc, vệ sinh cơ thể, ôn các chữ cái đã học, chơi đôminô - Góc xây dựng: Xây nhà của bé - Góc thiên nhiên: Chôi vaø quan saùt caây xanh ôû goùc thieân nhieân HĐ ăn, ngủ -Thực hiện rửa tay 6 bước trước khi ăn. -Thực hành kỹ năng dọn bàn ăn. -Giới thiệu các món ăn mới, trái cây,nhắc nhở trẻ ăn nhanh hết suất rèn trẻ không nói chuyện khi ăn,không làm rơi vãi -Sau khi ăn xong vệ sinh, uống nước lau mặt. -Biết tự về chỗ trải đệm ngủ ,không nói chuyện Hoạt động chiều -Thực hiện học phẩm tạo hình -Đóng kịch dê con nhanh trí -Thực hiện học phẩm bé vẽ đường nét cơ bản -Cậu bé muỗi dài -Biểu diễn văn nghệ cuối tuần VS nêu gương Trả trẻ -Hướng dẫn trẻ làm vệ sinh cá nhân :Lau mặt ,rửa tay,sửa sang quần áo đầu tóc gọn gàng,sạch sẽ -Rèn luyện cho trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi ngăn nắp ,gọn gàng -Nhận xét tuyên dương,cấm cờ bé ngoan ,trả trẻ Thöù hai, ngaøy . thaùng .. naêm 201. HOẠT ĐỘNG HỌC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI DÊ CON NHANH TRÍ I.YEÂU CAÀU: Treû hieåu noäi dung caâu chuyeän, biết các nhân vật trong truyện. Trẻ keå laïi ñöôïc chuyeän, biết sử dụng màu phù hợp để tô tranh Qua caâu chuyeän giaùo duïc treû bieát töï baûo veä baûn thaân không để người lạ vào nhà hoặc không để người lạ đón khi ở trường II. CHUAÅN BÒ - Giáo án điện tử -Bút màu, tranh có nội dung phù hợp với câu chuyện III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOAÏT ÑOÄNG 1: Hát hay nhé! Cô cho trẻ hát: Đường và chân Cô và trẻ trò chuyện theo nội dung bài hát Cô giới thiệu chuyện: Dê con nhanh trí HOAÏT ÑOÄNG 2: Thích nghe cô kể Coâ keå cho chaùu nghe lần 1, toùm noäi dung và giải thích từ khó: Nhanh trí, lem luốt. Coâ keå cho treû nghe lần 2 keát hợp cho xem giáo án điện tử Ñaøm thoaïi: + Trong caâu chuyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo? + Trước khi đi mẹ dặn dê con những gì? + Ai đã đến gõ cửa nhà của dê con? + Dê con có mở cửa không? Tại sao? +Con có thích bắt chước như bạn dê con không? Tại sao? + Con thích đặt tên truyện là gì? Cô liên hệ thực tế cuộc sống để giáo dục cháu như: Không để người lạ mặt vào nhà hoặc khi đón cháu ở trường về nhà phải là người thân trong gia đình. HOAÏT ÑOÄNG 3: Ai giỏi hơn Cô cho trẻ chia nhóm để tô màu tranh có nội dung phù hợp với câu chuyện, sau khi trẻ tô xong cô cho đại diện của nhóm lên kể lại nội dung bức tranh mà nhóm đã tô được. Thöù ba, ngaøy .. thaùng .. naêm 201. HOẠT ĐỘNG HỌC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ THỎ BÔNG BỊ ỐM I.YÊU CẦU: Trẻ thuộc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ. Dạy trẻ kĩ năng đọc thơ diễn cảm, biết nhấn mạnh, ngắt nghỉ theo nhịp. Rèn trẻ khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định. Trẻ hứng thú tham gia đọc thơ, giáo dục trẻ không ăn quả xanh, biết ăn chin uống sôi nước. II.CHUẨN BỊ: Giáo án điện tử Bài thơ với khổ chữ to Keo dán Tranh cắt rời để cháu chơi. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG 1: Mời bạn ăn Cho trẻ hát bài : “Mời bạn ăn” Cô và trẻ trò chuyện theo nội dung bài hát  -Cô nhắc nhở trẻ để có cơ thể khỏe mạnh các con phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ăn chín uống sôi. Trước khi ăn phải rửa tay sạch.   *Cô nói với trẻ có một bạn thỏ bông vì không biết giữ gìn thân thể, ăn uống không hợp vệ sinh ăn quả xanh, uống nứơc chưa nấu nên đã bị ốm đấy. Để biết được bạn thỏ bông bị ốm như thế nào. Hôm nay cô sẽ dạy cho các con bài thơ “Thỏ Bông bị ốm” HOẠT ĐỘNG 2: Đọc cùng cô nhé! Cô đọc bài thơ lần 1, tóm nội dung bài thơ và giải thích từ khó: xuýt xoa, vội vã, Cô đọc bài thơ lần 2 kết hợp cho xem giáo án điện tử Cô và trẻ đàm thoại theo nội dung bài thơ: -Bài thơ nói về ai? -Thỏ mẹ bế thỏ Bông đi đâu? -Ai đã khám bệnh cho bạn thỏ Bông? -Vì sao bạn thỏ Bông bị đau bụng? -Bác sĩ đã khám và kết luận bạn Thỏ Bông bị bệnh gì? -Con có bắt chước bạn thỏ Bông không? Tại sao? -Con thích đặt tên bài thơ là gì? Cô giáo dục cháu biết ăn uốn hợp vệ sinh để có được cơ thể khỏe mạnh Cô cho cả lớp đọc thơ theo lớp, nhóm, cá nhân (cô chú ý để sửa sai cách phát âm) Cô đọc thơ với khổ chữ to. -Cô hướng dẫn trẻ đọc -Cô gọi nhóm, cá nhân HOẠT ĐỘNG 3: Ai nhanh hơn Cô cho trẻ tô màu tranh theo nội dung bài thơ   -Cô giải thích luật chơi và cách chơi.   + Luật chơi: Đội nào tô nhanh đẹp và đúng đôị đó sẽ chiến thắng   + Cách chơi: Khi chơi các con sẽ chia làm 2 đội. Cô đã chuẩn bị tranh theo nội dung bài thơ khi nghe hiệu lệnh của cô hai đội bắt đầu tô màu tranh đội nào tô nhanh đẹp đội đó được cô khen -Cô cho cả lớp cùng chơi Cả lớp hát bài Cái mũi Thứ tư, ngày tháng .. năm 201 HOẠT ĐỘNG HỌC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT BÒ BẰNG BÀN TAY VÀ BÀN CHÂN I. YEÂU CAÀU: Cháu biết bò đúng tư thế trả lời tròn câu đủ ý theo nội dung bài thơ Cháu thực hiện tư thế bò khéo léo, tự tin Giáo dục cháu tính chú ý, cẩn thận. II. CHUAÅN BÒ: Giáo án điện tử Vạch chuẩn,nhạc III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG 1: Bé yêu nhớ nhé! Cô cho chaùu đọc bài thơ:Bé ơi ! Cô và trẻ cùng troø chuyeän về nội dung bài thơ Cô cho cháu xem giáo án điện tử HOAÏT ÑOÄNG 2: Thi xem ai tài *Khởi động : Cô cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi ,chạy chậm, nhanh, chậm. Cô cho cháu chuyển 3 hàng ngang *Trọng động: BTPTC: Tay: Đưa lên cao-hai bên-hạ xuống: Chân: Hai tay chống hông-một chân bước ra trước-khuỵu gối. Bụng-lườn: Hai tay chống hông-xoay người sang hai bên. Bật: Tại chỗ VĐCB: BÒ bằng bàn tay và bàn chân Cô cho trẻ làm mẫu lần 1 Cô cho trẻ làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích: Cháu cúi người xuống ngay vạch chuẩn khi nghe hiệu lệnh của cô cháu bò bằng bàn tay và bàn chân kết hợp nhẹ nhàng tay nọ chân kia mắt nhìn thẳng về phía trước đầu không cúi. Khi bò xong cháu đứng lên và về cuối hàng. Cô cho trẻ làm mẫu lần 3 Cô cho từng cá nhân thực hiện và chú ý sửa sai trẻ Cô cho 2 tổ thi đua Trò chơi: Cướp cờ -Cô giải thích cách chơi luật chơi Cô chia lớp thành 2 nhóm: Đại diện của 2 nhóm bước lên phía trên nơi cô đặt cây cờ cô cho 2 nhóm cùng hát bài hát theo chủ đề khi bài hát kết thúc một trong hai bạn đại diện phải lấy được cây cờ, bạn nào của nhóm lấy được cây cờ thì chiến thắng nhóm còn lại nhảy lò cò -Cô cho cả lớp cùng chơi, cô chú ý cô bao quát lớp HOAÏT ÑOÄNG 3: Thư giản -Cháu đi nhẹ nhàng kết hợp hít thở Thöù năm, ngaøy thaùng .. naêm 201. HOẠT ĐỘNG HỌC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC TRÒ CHUYỆN CƠ THỂ VÀ CÁC GIÁC QUAN I. YEÂU CAÀU: Trẻ biết được tác dụng của các bộ phận cơ thể và các giác quan. Trẻ phát triển được vốn từ, noùi troøn caâu Cháu biết giữ gìn và bảo vệ các giác quan, giáo dục cháu ăn đầy đủ chất để có được cơ thể khỏe mạnh. II. CHUAÅN BÒ: Giáo án điện tử Muối, đường, quả quýt. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOAÏT ÑOÄNG 1: Nào chúng ta cùng tập thể dục. Coâ vaø chaùu cuøng hát và tập thể dục theo bài hát: Ồ sao bé không lắc. Cô và trẻ trò chuyện theo nội dung bài hát Cô gọi hai trẻ (Bé trai, bé gái) cho cả lớp cùng quan sát Cơ thể của chúng ta có bao nhiêu bộ phận chính? Các con xem đây là những bộ phận gì của bạn? Mỗi bộ phận có chức năng gì? Đây là gì? (mắt được gọi là cơ quan thị giác, mũi khứu giác,lưỡi vị giác, tai thính giác, da xúc giác) Vì sao chúng ta luôn luôn phải giữ gìn và làm vệ sinh hàng ngày các bộ phận trên cơ thể? Nếu trên cơ thể của chúng ta mất đi một bộ phận thì sẽ như thế nào? HOAÏT ÑOÄNG 2: Beù tự trải nghiệm. Cho trẻ nếm nước đường, nước muối, nhôø ñaâu maø chaùu bieát ñöôïc ly naøo laø ñöôøng, ly naøo laø muoái. Cho treû töï ñaäp tay vaøo ñuøi xem caûm giaùc nhö theá naøo. Cô cho trẻ ngửi mùi vị của vỏ quýt Cô cho trẻ nghe âm thanh máy bay HOAÏT ÑOÄNG 3: Ñua thuyeàn. Cô cho trẻ chơi: Đua thuyền Cô hướng dẫn cách chơi: Cô chia lôùp thaønh 2 ñoäi, baïn sau ngoài ñeå 2 chaân leân ñuøi baïn tröôùc, tay oâm chaët, caû ñoäi duøng söùc nhaác moâng leân vaø tieán veà phía tröôùc, ñoäi naøo veà ñích tröôùc seõ thaéng. Coâ cho chaùu chôi 2-3 lần Thứ sáu, ngày .. tháng năm 201.. HOẠT ĐỘNG HỌC PHAÙT TRIEÅN THẨM MĨ HÁT MỪNG SINH NHẬT I. YEÂU CAÀU: Cháu nhớ lời và giai điệu bài hát, nhớ ngày sinh nhật của mình. Chaùu hát đúng giai điệu,vaän ñoäng theo phách toát chơi đúng luật trò chơi âm nhạc tốt trò chơi âm nhạc Chaùu bieát yù nghĩa ngaøy sinh nhaät vaø baøy toû ñöôïc caûm xuùc cuûa mình trong ngaøy sinh nhaät. II. CHUAÅN BÒ: Ñaøn, troáng laéc, phaùch tre, gaùo döøa. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOAÏT ÑOÄNG 1: Troø chuyeän veà ngaøy sinh nhaät. Cô cho trẻ chơi: Ru em Coâ vaø trẻ cùng cuøng troø chuyeän veà ngaøy sinh nhaät cuûa caùc trẻ Trẻ nhôù veà ngaøy sinh nhaät cuûa mìnhvà nói lên được caûm xuùc cuûa trẻ trong ngaøy ñoù. Cô giới thiệu bài hát:Hát mừng sinh nhật HOAÏT ÑOÄNG 2: Chuùng ta cuøng haùt möøng sinh nhaät. Coâ haùt trẻ nghe lần 1 (caû phaàn nhaïc ngoaïi). Coâ toùm noäi dung vaø neâu xuaát xöù cuûa baøo haùt: ñaây laø nhaïc nöôùc ngoaøi neân coù caû phaàn tieáng Anh. Cô hát lần 2 Caû lôùp haùt cuøng coâ vôùi nhieàu hình thöùc: lôùp, nhoùm, toå, caù nhaân, cô chú ý sửa sai Cô hát và vận động theo phách -Cô hướng dẫn trẻ vỗ tay đệm theo phách vào bài hát -Khi cháu đã vỗ tốt cô cho cháu lựa chọn nhạc cụ để vỗ theo nhóm, cá nhân HOAÏT ÑOÄNG 3: Cô hát trẻ nghe lần 1 bài hát:Càng lớn càng ngoan Cô tóm nội dung Cô hát lần 2 kết hợp với minh họa theo bài hát cháu có thể hưởng ứng cùng cô HOAÏT ÑOÄNG 4: Troø chôi vui nhoän Coâ cho trẻ chôi troø chôi: Ai ñoùan gioûi. -Cô hướng dẫn cách chơi: -Cô mở nhạc theo chủ đề trẻ lắng nghe và đoán tên bài hát hoặc cô nói tên bài hát cả lớp hát cho cô nghe. Coâ cho chaùu chôi, coâ theo doõi, giuùp ñôõ khi chaùu luùng tuùng. KEÁ HOAÏCH TUAÀN 17 DINH DƯỠNG BÉ YÊU Thời gian thực hiện từ .đến . YEÂU CAÀU: Bieát cô theå chaùu nhôø ñaâu maø lôùn leân. Bieát caùc nhoùm chaát dinh döôõng caàn thieát ñeå chaùu phaùt trieån bình thöôøng, khoeû maïnh. Coù kó naêng aên nhieàu thöïc phaåm ña daïng, phong phuù. Coù moät soá haønh vi vaên minh trong aên uoáng, thoùi quen veä sinh toát. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ -Cô ân cần vui vẻ đón trẻ vào lớp,hướng dẫn trẻ cấc đồ dùng cá nhân -Trao đổi với PHHS về tình trạng sức khỏe, tình hình học tập các cháu Trò chuyện cùng trẻ -Gợi ý trẻ quan sát tranh, ảnh trong các góc. - Đàm thoại với trẻ về những tranh ảnh theo chủ đề Thể dục sáng Hô hấp: Máy bay ù ù Tay: Đưa lên cao-hai bên-hạ xuống: Chân: Hai tay chống hông-một chân bước ra trước-khuỵu gối. Bụng-lườn: Hai tay chống hông-xoay người sang hai bên. Bật: Tách, khép chân. Hoạt động học PTNT Troø chuyeän nhu caàu dinh döôõng ñ/v söùc khoeû. PTTC Treøo thang haùi quaû. PTTM Naën caùc loaïi thực phẩm mà cháu thích PTNT Đếm đến 8. Nhận biết các nhóm có 8 đối tượng nhận biết chữ số 8 PTTM Anh Tí Sún Hoạt động ngoài trời -Hát mừng sinh nhật -Bịt mắt bắt dê -Bé sạch -Tạo dáng -Vẽ theo ý thích -Mèo đuổi chuột -Năm ngón tay ngoan -Tạo dáng -Kể tên bốn nhóm chất dinh dưỡng -Mèo đuổi chuột Hoạt động chơi -Góc nghệ thuật: Tô, vẽ, nặn, dán các loaïi thực phẩmû, laøm saùch veà caùc thöïc phaåm dinh döôõng theo 4 nhoùm chaát dinh döôõng. Hát các bài hát,đọc thơ theo chủ đề - Góc phân vai: Tập làm nội trợ xà lách trái cây - Góc học tập: Xem sách, làm sách theo chủ đề, ôn chữ cái, số đã học, chơi đôminô - Góc xây dựng: Xây công viên - Góc thiên nhiên: Chôi vaø quan saùt caây xanh ôû goùc thieân nhieân, chaêm sóc cây. HĐ ăn, ngủ -Thực hiện rửa tay 6 bước trước khi ăn. -Thực hành kỹ năng dọn bàn ăn. -Giới thiệu các món ăn mới, trái cây, nhắc nhở trẻ ăn nhanh hết suất rèn trẻ không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi -Sau khi ăn xong vệ sinh, uống nước lau mặt. -Biết tự về chỗ trải đệm ngủ ,không nói chuyện Hoạt động chiều -Thực hiện học phẩm -Thực hành phân loại bốn nhóm chất dinh dưỡng -Tại sao răng quan trọng? -Thực hiện học phẩm. -Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. VS nêu gương Trả trẻ -Hướng dẫn trẻ làm vệ sinh cá nhân :Lau mặt, rửa tay, sửa sang quần áo đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ -Rèn luyện cho trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng -Nhận xét tuyên dương, cấm cờ bé ngoan, trả trẻ Thöù hai, ngaøy .. thaùng . naêm 201.. HOẠT ĐỘNG HỌC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Troø Chuyeän Nhu Caàu Dinh Döôõng Ñoái Vôùi Söùc Khoeû Beù I. YEÂU CAÀU: Chaùu caàn bieát cô theå lôùn leân vaø thay ñoåi (cao hôn, beùo hôn) laø nhôø aên caùc chaát dinh döôõng: boät ñöôøng, ñaïm, chaát beùo, vitamin vaø muoái khoaùng. Chaùu hieåu ñöôïc caàn phaûi aên ñaày ñuû chaát dinh döôõng ñeå cô theå khoeû maïnh. Chaùu bieát veä sinh cô theå – baûo veä cô theå traùnh ñöôïc nhieàu beänh Giaùo duïc chaùu phải ăn đầy đủ 4 nhóm chất giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, tập thể dục thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh. II. CHUAÅN BÒ: Máy vi tính có hình ảnh: các loại rau củ quả, thịt cá trứng gạo bánh mì nhiều sữa, bơ, dầu ăn, dừa.. Vật thật: Cá, thịt, tôm, đường sữa, bánh mì, khoai, rau củ quả, trái cây III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOAÏT ÑOÄNG 1: Ẩm thöïc trong ngaøy. Coâ vaø chaùu cuøng haùt baøi Naøo chuùng ta cuøng taäp theå duïc. Cô và cháu cùng trò chuyện theo nội dung bài hát Chaùu keå teân caùc moùn ñöôïc aên trong ngaøy. Coâ giôùi thieäu vôùi chaùu caùc nhóm chaát dinh döôõng caàn thieát: Đạm, bột đường, béo, vitamin và muối khoáng HOAÏT ÑOÄNG 2: Beù caàn nhöõng chaát dinh döôõng naøo? Coâ cho chaùu xem caùc thöïc phaåm: Thòt heo, gaïo, baùnh mì, rau cuû, traùi caây, daàu aên, Chaùu tự phaân loaïi thöïc phaåm theo nhoùm chaát dinh döôõng: -Bột đường: Gạo, bánh mì, mì sợi đường các loại khoai. -Đạm: Thịt các loại, tôm, cua, trứng -Vitamin và muối khoáng: Các loại trái cây, rau củ quả.. -Béo:Bơ dừa, dầu ăn, mở. Coâ giaùo duïc chaùu phải ăn đầy đủ 4 nhóm chất và giũ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ và tập thể dục thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh Cô cho trẻ phaân loaïi 4 nhóm chất treân maùy vi tính. HOAÏT ÑOÄNG 3: Ñi chôï giuùp meï. Coâ toå chöùc cho chaùu ñi chôï giuùp meï, mua nhöõng thöïc phaåm theo yeâu caàu cuûa coâ. Coâ cho chaùu chôi troø chôi: Toâi laø nhöõng thöïc phaåm boå döôõng: +Cho chaùu keát thaønh caùc nhoùm thöïc phaåm coù chung chaát dinh döôõng. Thöù ba, ngaøy . thaùng .. naêm 201. HOẠT ĐỘNG HỌC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT TRÈO THANG HÁI QUẢ I. YEÂU CAÀU: Trẻ treøo ñuùng tö theá Rèn trẻ kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn, tự tin Giáo dục trẻ ăn nhiều rau quả để có cơ thể khỏe mạnh. II. CHUAÅN BÒ: Thang leo. Cây gắn nhiều loại quả. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOAÏT ÑOÄNG 1: Chúng mình cùng đi quán Cô cho trẻ đọc đồng dao: Đi cầu đi quán Cô và trẻ trò chuyện theo nội dung bài đồng dao HOẠT ĐỘNG 2: Trèo thang đẹp nhé *Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu đi: nhón gót, kiểng chân, chạy chậm, nhanh.. cháu chuyển về 3 hàng ngang *Trọng động: +BTPTC -Tay: Đưa lên cao-hai bên-hạ xuống: -Chân: Hai tay chống hông-một chân bước ra trước-khuỵu gối. -Bụng-lườn: Hai tay chống hông-xoay người sang hai bên. -Bật: Tại chỗ. +VĐCB: Treøo thang haùi quaû. -Coâ giôùi thieäu và làm mẫu lần 1 -Coâ thöïc hieän laàn 2 kết hợp giải thích: Khi treøo keát hôïp tay noï chaân kia, leân ñeán ñænh, döøng laïi, haùi quaû xong treøo xuống vẫn keát hôïp tay noï chaân kia. -Coâ thöïc hieän laàn 3, môøi chaùu khá xung phong thöïc hieän. -Caû lôùp laàn löôït thöïc hieän, coâ chuù yù söûa sai cho chaùu. -Toå chöùc 2 ñoäi thi ñua nhau. *Trò chơi: Gieo haït. HOÀI TÓNH: Chaùu ñi voøng troøn hít thôû töï do nheï nhaøng. Thöù tö, ngaøy .. thaùng naêm 201. HOẠT ĐỘNG HỌC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ NẶN CÁC LOẠI THỰC PHẨM MÀ CHÁU THÍCH I. YEÂU CAÀU: Trẻ naën ñöôïc caùc loaïi thực phẩm quen thuoäc vaø boå döôõng maø chaùu bieát. Trẻ biết sử dụng những kỹ năng đã học để tảo sản phẩm, naën coù saùng taïo, ñaày ñuû caùc boä phaän, maøu saéc phuø hôïp. Trẻ bieát nhaän xeùt, neâu yù kieán, noùi veà caûm xuùc cuûa mình tröôùc taùc phaåm cuûa baïn. Giáo dục trẻ ăn, uống nhiều củ quả để có được cơ thể khỏe mạnh. II. CHUAÅN BÒ: Ñaát naën, baûng con Vật thật: Bánh mì, khoai, hộp sữa, phômai, đùi gà con tôm trứng. Nhaïc. Maùy vi tính III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOAÏT ÑOÄNG 1: Coâ ñoïc caâu ñoá vaø troø chuyeän vôùi trẻ veà caùc thực phẩm mà trẻ biết Cô cho trẻ xem và nhaän xeùt veà hình daïng màu sắc caùc loaïi thực phẩm Coâ giaùo duïc trẻ lôïi ích cuûa vieäc aên đầy đủ chất HOAÏT ÑOÄNG 2: Chaùu thích naën gì? Coâ cho trẻ thöïc hieän naën caùc loaïi thực phẩm mà trẻ thích, coâ gôïi yù trẻ naën saùng taïo theâm: Bánh mì hambegơ.. Coâ quan saùt vaø gôïi yù giuùp caùc trẻ coøn luùng tuùng. HOAÏT ÑOÄNG 3: YÙ kieán cuûa con. Coâ cho trẻ tröng baøy saûn phaåm vaø khuyeán khích trẻ neâu leân caûm xuùc, yù kieán cuûa mình veà taùc phaåm cuûa baïn. Trẻ nhaän xeùt ñöôïc taùc phaåm đẹp có sáng tạo Cô nhận xét chung Cả lớp hát bài bé khỏe bé ngoan Thöù naêm, ngaøy .. thaùngnaêm 201. HOẠT ĐỘNG HỌC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC NHẬN BIẾT CÁC NHÓM CÓ 8 ĐỐI TƯỢNG NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 8 I.YÊU CẦU: Trẻ biết đếm đến 8. Nhận biết các nhóm có 8 đối tượng và chữ số 8, Tham gia chơi tốt trò chơi.  Rèn kỹ năng đếm, so sánh, tạo nhóm, xếp tương ứng 1 - 1. Trẻ tích cực tham gia hoạt động, giáo dục trẻ biết yêu quí các con vật nuôi trong gia đình. II.CHUẨN BỊ: Dưa hấu, dưa gang, củ cải đỏ, củ cải tráng (mỗi nhóm có 9 củ, quả bằng xốp). Gà mái, gà con (mỗi nhóm có 9 con bằng mút) cho mỗi trẻ. Trứng gà (9 quả bằng xốp) cho mỗi trẻ. Thẻ số 1 - 8 4 ngôi nhà Tranh vẽ các nhóm chất Bút màu III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG 1: Bé thích gì?  - Cô cho trẻ đọc đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành)  - Cô và trẻ trò chuyện theo nội dung bài đồng dao. HOẠT ĐỘNG 2: Đoán xem tôi là ai Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 7:  -Cô lần lượt gắn nhóm dưa hấu lên bảng và cho trẻ đếm. Cô hỏi:  + 7 quả dưa hấu tương ứng với thẻ số mấy?  (cho trẻ lấy thẻ số 7 gắn vào nhóm dưa hấu và đếm) -Cô lần lượt gắn nhóm dưa gang và cho trẻ đếm  + 7 quả dưa gang tương ứng với thẻ số mấy? (cho trẻ lấy thẻ số 7 gắn vào nhóm dưa gang và đếm) - Cô và lớp cùng đếm lại số lượng ở mỗi nhóm. Dạy trẻ tạo nhóm có số lượng 8. Đếm đến 8. Nhận biết chữ số 8.  - Cô mô phỏng: ‘Trời tối – trời sáng”, sau đó cô đố trẻ:    +Đây là quả gì?    - Cô mời 1 trẻ lên gắn 7 củ cải đỏ lên bảng giúp cô.  - Cô mời cả lớp cùng đếm số lượng củ cả đỏ. (Trẻ đếm)  - Cô tặng vào thêm 1 củ cải đỏ nữa. Cô hỏi trẻ:    +7 củ cải đỏ thêm vào 1 củ cải đỏ nữa, có bao nhiêu củ cải đỏ?  -  Mời cả lớp cùng đếm.  - Cô mời 1 trẻ lên gắn số lượng 7 củ cải trắng lên bảng. (Xếp tương ứng 1 - 1).  - Cô gợi ý cho trẻ so sánh số lượng củ cải đỏ và củ cải trắng:  + Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn mấy?  + Nhóm nào ít hơn? Ít hơn mấy?   - Cho trẻ tạo nhóm bằng nhau: + Muốn số lượng nhóm củ cải trắng bằng số lượng nhóm củ cải đỏ phải làm thế nào? + 7 củ cải trắng thêm 1 củ cải trắng, tất cả là mấy củ cải trắng? + Như vậy 7 thêm 1 là mấy? (7 thêm 1 là 8)  - Cho trẻ nhắc lại trọn câu. Tiếp tục cho trẻ đếm lại nhóm củ cải đỏ.  + Nhóm củ cải đỏ và nhóm củ cải trắng như thế nào với nhau?  + Đều có số lượng là mấy?  - Cô giới thiệu thẻ chữ số 8. Số 8 biểu thị cho nhóm có 8 đối tượng. (Cô mời cả lớp đọc, tổ, cá nhân đọc số 8 vài lần)  - Cô cho trẻ cùng đếm lại nhóm củ cải đỏ, nhóm củ cải trắng. Sau đó mời 1 trẻ lên chọn thẻ chữ số tương ứng gắn vào.  - Cho trẻ đếm lại số củ cải đỏ, số củ cải trắng cả 2 nhóm và đọc số. (Mời cá nhân trẻ đếm và đọc số)  - Cô mời 1 trẻ lên cất thẻ chữ số ở nhóm củ cải trắng. (Trẻ cất dần nhóm củ cải trắng và đếm)  - Tương tự cô cho trẻ lần lượt cất nhóm củ cải đỏ, vừa cất vừa đếm. HOẠT ĐỘNG 3: Ai giỏi hơn  - Cho trẻ đọc đồng dao “Đi cầu đi quán” đi lấy rổ đồ dùng. Cô hỏi trẻ:  + Trong rổ có những gì?  - Cho trẻ xếp tất cả số gà mái ra thành một hàng ngang, sau đó xếp tiếp 7 quả trứng phía dưới. (Xếp tương ứng 1-1). Cho trẻ so sánh số lượng 2 nhóm:   + Để số lượng nhóm gà mái bằng số lượng nhóm trứng các con làm thế nào?   + 7 con g

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an chu de ban than lop La_12488736.docx
Tài liệu liên quan