Giáo án môn Toán 10 - Bài: Các định nghĩa

1. Chuẩn bị của giáo viên

 *Phương pháp :

- Nêu vấn đề diễn giải trực quan

- Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy

- Hoạt động theo nhóm

 *Phương tiện :

- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học

2. Chuẩn bị của học sinh

- Ôn tập kiến thức bài trước.

- Làm bài tập về nhà.

III. TỔ CHỨC DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Bài: Các định nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút 1 Ngaìy soaûn: Ngày dạy: CAÏC ÂËNH NGHÉA I. MỤC TIÊU: 1.Kiãún thæïc: -Nàõm âæåüc khaïi niãûm vectå,âäü daìi vectå vaì phán biãût âæåüc sæû khaïc nhau giæîa vectå vaì âoaûn thàóng -Biãút âæåüc hai vectå cuìng phæång ,hai vectå cuìng hæåïng 2.Kỹí nàng: -Reìn luyãûn ké nàng xaïc âënh caïc vectå,caïc vectå cuìng phæång,caïc vectå cuìng hæåïng 3.Thaïi âäü: -Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn ,chênh xaïc II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bị của giáo viên *Phương pháp : Nêu vấn đề diễn giải trực quan Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy Hoạt động theo nhóm *Phương tiện : Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của học sinh Ôn tập kiến thức bài trước. Làm bài tập về nhà. III. TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định : Lớp Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ 3-Baìi måïi: Âàût váún âãö:Cho âoaûn thàóng AB vaì yãu cáöu hoüc sinh cho biãút coï máúy âoaûn thàóng?Nãúu quy âënh mäüt âiãøm laìm âiãøm âáöu,mäüt âiãøm laìm âiãøm cuäúi thç coï máúy âoaûn thàóng.Tæì âoï giåïi thiãûu âoaûn thàóng coï quy âënh âiãøm âáöu,âiãøm cuäúi laì vectå HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT Hoaût âäüng GV:Giåïi thiãûu khaïi niãûm vectå,ì caïch veî vaì kê hiãûu vectå GV:Våïi hai âiãøm A,B coï thãø taûo thaình bao nhiãu vectå? HS:Taûo thaình hai vectå GV:Giåïi thiãûu caïch âàût tãn vectå khi khäng quan tám âãún âiãøm âáöu vaì âiãøm cuäúi cuía vectå Hoaût âäüng GV:Âënh nghéa giaï vectå vaì yãu cáöu hoüc sinh laìm hoaût âäüng 2 HS:Vectå coï giaï truìng nhau, coï giaï song song GV:Giåïi thiãûu hai vectå cuìng phæång,va vectå cuìng hæåïng,ngæåüc hæåïng HS:Tçm caïc vectå cuìng phæång,vectå cuìng hæåïng,ngæåüc hæåïng GV:Ghi mäüt säú càûp vectå cuìng phæång,cuìng hæåïng,ngæåüc hæåïng GV:Nãúu hai vectå vaì cuìng phæång thç caïc em coï nháûn xeït gç vãö ba âiãøm A,B,C ? HS:A,B,C thàóng haìng vaì giaíi thêch vç sao Hoaût âäüng GV:Viãút toïm tàõt âãö baìi lãn baíng HS:Veî hçnh vaì suy nghé hæåïng giaíi quyãút baìi toaïn HS:Lãn thæûc haình tçm caïc vectå cuìng hæåïng vaì ngæåüc hæåïng åí cáu b vaì cáu c Khaïi niãûm vectå 1.Khaïi niãûm vectå: *)Âënh nghéa:Vectå laì mäüt âoaûn thàóng coï hæåïng -Vectå coï âiãøm âáöu laì A vaì âiãøm cuäúi laì B âæåüc kê hiãûu laì (âoüc laì vectå AB) A B -Vectå coìn âæåüc kê hiãûu laì khi khäng cáön chè roî âiãøm âáöu vaì âiãøm cuäúi Vectå cuìng phæång-vectå cuìng hæåïng 2.Vectå cuìng phæång,vectå cuìng hæåïng: -Âæåìng thàóng âi qua âiãøm âáöu vaì âiãøm cuäúi cuía vectå goüi laì giaï cuía vectå *)Âënh nghéa:Hai vectå âæåüc goüi laì cuìng phæång khi giaï cuía chuïng song song hoàûc bàòng nhau *)Vê duû:Cho hçnh bçnh haình ABCD -Vectå cuìng phæång: vaì ; vaì .... -Vectå cuìng hæåïng: vaì .... -Vectå ngæåüc hæåïng: vaì ..... *)Nháûn xeït:Ba âiãøm A,B,C thàóng haìng khi vaì chè khi hai vectå vaì cuìng phæång Luyãûn táûp Cho tam giaïc ABC cán taûi A.Goüi M,N láön læåüt laì trung âiãøm cuía BC vaì AC Caïc vectå naìo cuìng hæåïng våïi ?Caïc vectå naìo ngæåüc hæåïng våïi ? Giaíi Vectå cuìng hæåïng våïi laì Vectå ngæåüc hæåïng våïi : 4.Cuíng cäú: -Nhàõc laûi âënh nghéa vectå -Hai vectå cuìng phæång 5.Dàûn doì: -Nàõm væîng caïc kiãún thæïc âaî hoüc -Laìm baìi táûp 1,4a/SGK -Ra thãm baìi táûp:Cho næîa luûc giaïc âãöuABCD näüi tiãúp âæåìng troìn tám O,haîy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12405765.doc
Tài liệu liên quan