Giáo án Mỹ thuật 3 - Năm học: 2015 - 2016 - Trường TH Hoa Thủy

Tổ chức trò chơi cho hs nhận biết một số đề tài vẽ tranh.

- Giới thiệu tranh về đề tài môi trường để HS quan sát.

- Giới thiệu những hoạt động về bảo vệ môi trường trong cuộc sống.

- Giới thiệu một số tranh của thiếu nhi về các đề tài khác nhau và gợi ý để HS nhận ra đề tài bảo vệ môi trường.

- GV chốt: Do có ý thức bảo vệ môi trường nên các bạn đã vẽ được những bức tranh đẹp để chúng ta cùng xem.

 

doc66 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mỹ thuật 3 - Năm học: 2015 - 2016 - Trường TH Hoa Thủy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c bổ sung. - HS lắng nghe. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm bổ sung ý kiến. - HS nghe. - HS xem và nhận xét. - HS quan sát và nhận xét. - HS vẽ bài. - HS thực hiện. - HS theo dõi. - HS lắng nghe. .™&˜. Tuần 12 Ngày soạn : 01/ 11/ 2015 Ngày dạy : 03/11(3a,c), 05/ 11(3b,d) Bài 12. VÏ tranh : §Ò tµi ngµy nhµ gi¸o viÖt nam. Điều chỉnh: HS tập vẽ tranh đề tài ngày nhà giáo Việt Nam. I. Mục tiêu: - HS biết tìm, chọn nội dung đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam. - HS tập vẽ tranh đề tài ngày nhà giáo Việt Nam. *HSNK Vẽ được tranh đề tài ngày nhà giáo Việt Nam bố cục cân đối hỡnh ảnh sinh động màu sắc đẹp. *HSKT tập vẽ tranh về Ngày Nhà giáo Việt Nam có thể chưa đẹp. - GDHS yêu quý, kính trọng thầy giáo, cô giáo. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: - Tranh, ảnh về đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và một số tranh về đề tài khác. . - Hình gợi ý cách vẽ. - Bài vẽ của HS năm trước. + Học sinh: - Sưu tầm tranh, ảnh về đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. - Vở Tập vẽ, chì, tẩy, màu vẽ. III.Các hoạt động dạy - học: ND - TG Hoại động của GV Hoạt động của HS KHỞI ĐỘNG (1-2phút) Bàimới (1-2phút) HĐ1 Tìm, chọn nội dung đề tài. (5-6phút) HĐ2 Cách vẽ (6-7 phút) HĐ3 Thựchành (15-17 phút) HĐ4 Nhân xét và đánh giá (3-4 phút) Dặn dò (1-3 phút) - Cho lớp hát một bài. - Giới thiệu bài - Tổ chức cho hs thảo luận nhóm tìm hiểu các câu hỏi sau. - Gv giới thiệu một số tranh,ảnh và gợi ý để HS nhận ra: ? Tranh nào vẽ về đề tài 20/11. ? Tranh vẽ ngày 20/11 có những hình ảnh gì. ? Đâu là hình ảnh chính, phụ. ? Hình ảnh chính, phụ được vẽ như thế nào. ? Màu sắc trong tranh. - YC các nhóm trình bày ý kiến. - YC các nhóm bổ sung ý kiến. - GV chốt: +Có nhiều cách vẽ tranh về ngày 20/11. +Tranh thể hiện được không khí của ngày lễ: cảnh nhộn nhịp, vui vẻ của thầy và trò; màu sắc rực rỡ của ngày lễ; tình cảm của trò đối với thầy, cô giáo . - Tổ chức cho các nhóm thảo luận tìm ra cách vẽ. - YC các nhóm trình bày ý kiến. - YC các nhóm bổ sung ý kiến. -Gv chốt: cách vẽ tranh về đề tài Ngày Nhà giáo Việt nam +Vẽ phác nét hình chính phụ +Vẽ chi tiết +Vẽ màu -Gọi HS nhắc lại các bước vẽ tranh. -Cho HS xem một số bài vẽ cùng HS nhận xét về hình ảnh và màu sắc -Yêu cầu Hs chọn nội dung và vẽ bài -Gv theo dõi và hướng dẫn HSvẽ bài và hướng dẫn vẽ hình ảnh và vẽ màu -Quan tâm HS còn lúng túng -Chọn bài treo bảng -Yêu cầu HS nhận xét hình ảnh và màu sắc -Gv bổ sung. -Gv nhận xét tiết học -Tuyên dương những HS có bài vẽ đẹp và động viên những hs chưa hoàn thành bài -Xem trước bài học - Một bạn bắt cả lớp hát. - HS theo dõi. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác bổ sung ý kiến. - HS nghe. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm bổ sung ý kiến. - HS nghe. - HS nhắc lại các bước vẽ tranh. -HS tham khảo. - HS thực hành. - HS trưng bày bài vẽ - HS nhận xét. - HS nghe. -HS lắng nghe - Ghi nhớ. Tuần 13 Ngày soạn : 08/ 11/ 2015 Ngày dạy : 10/11(3a,c), 12/ 11(3b,d) Bài 13. VÏ trang trÝ : Trang trÝ c¸i b¸t ( Vận dụng PPDH Đan Mạch Quy trình 2– Vẽ biểu đạt – Bộ phận ) I) Môc tiªu: - HS biÕt c¸ch trang trÝ c¸i b¸t. - Trang trÝ ®­îc c¸i b¸t theo ý thÝch. - Phát triển được khả năng tạo hình của bản thân và năng lực hợp tác nhóm để tạo nên các bức tranh tĩnh vật theo ý thích. - HS c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña c¸i b¸t ®­îc trang trÝ * HSKG: Chän vµ s¾p xÕp häa tiÕt c©n ®èi, phï hîp víi h×nh c¸i b¸t, t« mµu ®Òu, râ chÝnh, phô . * HS TB+ Y: BiÕt c¸ch trang trÝ vµ trang trÝ ®­îc c¸i b¸t theo ý thÝch. II) ChuÈn bÞ: * Gi¸o viªn: - ChuÈn bÞ mét vµi c¸i b¸t cã h×nh d¸ng vµ trang trÝ kh¸c nhau. - Bµi vÏ trang trÝ c¸i b¸t cña HS n¨m tr­íc. * Häc sinh: - Vë tËp vÏ 3 ,giấy A4, bót ch×, mµu vÏ, tÈy. III) Ho¹t ®éng d¹y-häc: ND - TG Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh KHỞI ĐỘNG (1-2phút) Bàimới (1-2phút) - GV ổn định lớp Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. - BVN cho lớp hát tập thể một bài. - L¾ng nghe. HĐ1: Quan s¸t, nhËn xÐt (3-5 phót) - GV giíi thiÖu mét sè c¸i b¸t vµ gîi ý ®Ó HS nhËn biÕt: ? H×nh d¸ng cña c¸c lo¹i b¸t. ? C¸c bé phËn cña c¸i b¸t ? C¸ch trang trÝ trªn b¸t ( häa tiÕt, mµu s¾c, c¸ch s¾p xÕp ho¹ tiÕt) - Sau khi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái GV nhËn xÐt vµ bæ sung: cã nhiÒu lo¹i b¸t kh¸c nhau tïy theo nhu cÇu sö dông cña con ng­êi, c¸c bé phËn cña b¸t gåm: miÖng, th©n vµ ®¸y b¸t...®­îc trang trÝ h×nh hoa, l¸ chim thó..theo c¸c h×nh thøc nh­ ®¨ng ®èi, lÖch mét bªn, trang trÝ ®­êng diÒm - Quan s¸t vµ nhËn biÕt: + C¸i b¸t h×nh b¸n nguyÖt + miÖng, th©n vµ ®¸y b¸t. + Ho¹ tiÕt hoa l¸, con vËt.., mµu s¾c t­¬i s¸ng.. - L¾ng nghe vµ ghi nhí. HĐ2: C¸ch trang trÝ c¸i b¸t. (5- 7 phót) - GV giíi thiÖu h×nh gîi ý c¸ch trang trÝ ®Ó HS nhËn ra: + C¸ch s¾p xÕp häa tiÕt: sö dông ®­êng diÒm hay trang trÝ ®èi xøng, trang trÝ kh«ng ®ång ®Òu... + T×m vµ vÏ häa tiÕt theo ý thÝch. + VÏ mµu ë th©n b¸t vµ mµu ë häa tiÕt. - GV l­u ý HS trong khi trang trÝ cã thÓ vÏ ®­êng diÒm ë miÖng b¸t, gi÷a th©n b¸t hay ë d­íi th©n b¸t... - Quan s¸t h×nh giíi thiÖu ®Ó hiÓu râ vÒ c¸ch trang trÝ c¸i b¸t. - L¾ng nghe. HĐ3: Thùc hµnh Trang trí, sáng tạo các bức tranh tĩnh vật (15-17 phót) GV nêu yêu cầu bài thực hành, phát giấy A4 đã in sẵn hình cái bát - Bao qu¸t líp h­íng dÉn c¸c em trong viÖc t×m häa tiÕt trang trÝ. - §éng viªn, khuyÕn khÝch các em tìm ra những đồ vật khác để tạo thành bức tranh tĩnh vật có ý nghĩa. - Làm bµi cá nhân vào giấy A4: Trang trí cái bát và sáng tạo ra các bức tranh tĩnh vật theo ý thích. HĐ4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ (3-5 phót) Cñng cè - DÆn dß : (1-2 phót) -GV cho HS trưng bày bài vẽ và gợi ý HS chia sẻ cảm nhận của mình về bức tranh của bạn . -GV nhận xét bổ sung và xếp loại bài vẽ - nhận xét buổi học: khen ngợi, động viên những HS có bài vẽ đẹp.. - Yêu cầu 1 HS nhắc lại các bước trang trÝ. - Dặn HS về nhà hoµn thµnh bµi (nÕu ch­a xong)vµ chuÈn bÞ tèt cho bµi häc sau. - HS trưng bày bài vẽ và chia sẻ cảm nhận của mình về bức tranh của bạn về: ? Hình vẽ ? Màu sắc - HS quan sát và lắng nghe - HS nhắc - HS nghe,ghi nhớ .™&˜. Tuần 14 Ngày soạn : 15/ 11/ 2015 Ngày dạy : 17/11(3a,c), 19/ 11(3b,d) Bài 14. VÏ theo mÉu: vÏ con vËt quen thuéc. I.Mục tiêu: - HS tập quan sát, nhận xét về đặc điểm, hình dáng của một số con vật quen thuộc. - HS biết cách vẽ và vẽ được hình con vật. *HSNK Vẽ được con vật với các tư thế khác nhau vẽ thêm một số hỡnh ảnh cho sinh động hơn. * HSKT tập vẽ con vật quen thuộc. - GDHS yêu mến các con vật. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: - Tranh, ảnh về các con vật. - Bài vẽ của HS năm trước. + Học sinh: - Vở Tập vẽ, chì, tẩy, màu vẽ. III. Các hoạt động dạy-học: ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS KHỞI ĐỘNG (1-2phút) Bàimới (1-2phút) HĐ1 Quan sát, nhận xét. (5-6phút) HĐ2 Cách vẽ. (6-7phút) HĐ3 Thực hành. (15-17phút) HĐ4: Đánh giá, nhận xét.(4-5phút) Dặn dò. (1-2phút) - Tổ chức cho lớp hát một bài. - Giới thiêụ bài. - Tổ chức cho các nhóm thảo luận. - Giới thiệu hình ảnh một số con vật. - Đặt câu hỏi gợi ý HS trả lời về: tên, hình dáng, các bộ phận và màu sắc của con vật. - YC HS nêu thêm một số con vật mà mình biết. - YC đại diện nhóm trình bày ý kiến. - YC các nhóm bổ sung ý kiến. - GV chốt: - Con vật đều có các bộ phận đầu, mình, chân, đuôi.Mỗi con vật có những đặc điểm nổi bật con thỏ có hai cái tai dài, con trâu có hai cái sừng, con voi có thân hình rất to có vòi và ngà... - Tổ chức cho các nhóm thảo luận tìm ra cách vẽ. - YC các nhóm trình bày. - YC các nhóm khác trình bày ý kiến. - Gv chốt cách vẽ con vật. + Vẽ nét các bộ phận chính, phụ. + Tạo dáng hoạt động. + Vẽ chi tiết. + Vẽ màu. - YCHS nhắc lại các bước vẽ. - Cho HS xem một sồ bài vẽ cùng HS nhận xét. - Yêu cầu HS chọn con vật và vẽ theo trí nhớ. - Gv theo dõi, hướng dẫn HS vẽ tạo dáng con vật, một số hình ảnh khác và vẽ màu. - Quan tâm HS còn yếu. - Chọn bài, yêu cầu HS nhận xét về hình dáng, đặc điểm và màu sắc. - Gọi HS nhận xét. - Gv bổ sung . - Gv nhận xét tiết học. Tuyên dương một số bài vẽ tốt, động viên những bài chưa hoàn thiện. - Xem trước bài học sau. - Một bạn bắt cả lớp hát. - HS theo dõi. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm bổ sung ý kiến. - HS lắng nghe. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày. - Các nhóm bổ sung. - HS lắng nghe. -HS nhắc lại các bước vẽ. - HS xem và nhận xét. - HS vẽ bài. - HS theo dõi. - HS nhận xét. - HS nghe. - HS lắng nghe. .™&˜. Tuần 15 Ngày soạn : 22/ 11/ 2015 Ngày dạy : 24/11(3a,c), 26/ 11(3b,d) Bài 15. TËp nÆn t¹o d¸ng: NÆn con vËt. I.Mục tiêu: - HS nhận ra đặc điểm của con vật. - HS biết cách nặn và nặn được con vật theo ý thích. *HSNK Nặn được một số con vật với nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau. *HSKT tập nặn một con vật đơn giản. - GDHS yêu mến các con vật. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: - Tranh, ảnh về các con vật. - Đất nặn và một số dụng cụ khác. + Học sinh: - Đất nặn và một số dụng cụ khác. III. Các hoạt động dạy-học: ND -TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS KHỞI ĐỘNG (1-2phút) Bàimới (1-2phút) HĐ1: Quan sát, nhận xét.(5-6phút) HĐ2: Cách vẽ. (6-7phút) HĐ3: Thực hành. (15-17phút) HĐ4: Đánh giá, nhận xét.(4-5phút) Dặn dò. (1-2phút) - Tổ chức cho lớp hát một bài. - Giới thiêụ bài. - Tổ chức cho các nhóm thảo luận. - Giới thiệu tranh, ảnh một số con vật. - Đặt câu hỏi gợi ý HS trả lời về: tên, hình dáng, các bộ phận, đặc điểm và màu sắc của con vật. - YC HS nêu thêm một số con vật mà mình biết. - YC các nhóm trình bày. - YC các nhóm bổ sung. - Gv chốt: Xung quanh chúng ta có rất nhiều con vật với nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau mỗi con vật có những đặc điểm nổi bật riêng.con voi: thân hình to,có vòi, có ngà, con thỏ có hai cái tai dài ...Khi nặn các em chú ý đặc điểm đó để bài nặn thể hiện được đặc điểm con vật. - Tổ chức cho các nhóm thảo luận tìm ra cách nặn. - YC các nhóm trình bày. - YC các nhóm khác bổ sung. - Gv chốt cách vẽ. + Chọn con vật và đất nặn. + Nặn các bộ phận chính. + Nặn các bộ phận phụ. + Ghép, dính thành con vật. - Gv hướng dẫn cách tạo dáng. - Y/C HS nhắc lại cách nặn. - Cho HS xem một sồ bài nặn cùng HS nhận xét. - Yêu cầu HS chọn con vật và nặn theo trí nhớ. - Gv theo dõi, hướng dẫn nặn, tạo dáng con vật - Quan tâm HS còn lúng túng. - Chọn bài, yêu cầu HS nhận xét về hình dáng, đặc điểm và màu sắc. - Gọi HS nhận xét. - Gv bổ sung . - Gv nhận xét tiết học. Tuyên dương một số bài nặn tốt, động viên những bài chưa hoàn thiện. - Xem trước bài học sau. - Một bạn bắt cả lớp hát. - HS nghe. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - HS nêu - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác bổ sung ý kiến. - HS nghe. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác bổ sung ý kiến. - HS quan sát và nắm các bước. - HS lắng nghe. - HS nhắc lại cách nặn. - HS xem và nhận xét. - HS thực hành. - HS nhận xét. - HS nghe. - HS lắng nghe. .™&˜. Tuần 16 Ngày soạn : 29/ 11/ 2015 Ngày dạy : 01/12(3a,c), 03/ 12(3b,d) Bài 16. VÏ trang trÝ:vÏ mµu vµo h×nh cã s½n. I. Mục tiêu: - HS hiểu biết hơn về tranh dân gian Việt Nam và vẻ đẹp của nó. - Vẽ màu theo ý thích có đậm, nhạt. *HSNK Vẽ được màu vào hình có sẵn màu sắc hài hòa đẹp. *HSKT Tập vẽ màu vào hình có sẵn. - GDHS yêu thích nghệ thuật dân tộc. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: - Một số tranh dân gian Việt Nam có đề tài khác nhau. - Bài vẽ màu của HS năm trước. + Học sinh: - Vở Tập vẽ, chì, tẩy, màu vẽ. III.Các hoạt động dạy - học: ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS KHỞI ĐỘNG (1-2phút) Bàimới (1-2phút) HĐ1 Giới thiệu tranh dân gian Việt Nam.(5phút) HĐ2 Cách vẽ màu (6-7phút) HĐ3 Thực hành (15-17phút) HĐ4 Đánh giá, nhận xét.(4-5phút) Dặn dò. (2phút) - Tổ chức cho lớp hát một bài. - Giới thiệu bài. - Tổ chức cho các nhóm thảo luận. - Gv giới thiệu một số tranh đồng thời đặt câu hỏi gợi ý HS nhận ra những hình ảnh và màu sắc trong tranh. - YC các nhóm trình bày. - YC các nhóm khác bổ sung. - Gv chốt: Tranh dân gian Việt Nam là dòng tranh có từ lâu.Thể hiện nét truyền thống của dân tộc. - Tổ chức cho các nhóm thảo luận tìm ra cách vẽ. - YC các nhóm trình bày. - YC các nhóm khác bổ sung. - Gv nhận xét và hướng dẫn HS cách vẽ màu vào các hình vẽ. - Có thể vẽ màu nền trước sau đó vẽ màu ở các hình người sau hoặc ngược lại. - Cho HS xem một số bài vẽ cùng HS nhận xét. - Yêu cầu HS vẽ bài. - Gv theo dõi, giúp HS tìm và vẽ màu theo ý thích, vẽ màu ít ra ngoài hình vẽ. - Gv chọn bài, nêu tiêu chí đánh giá. - Gọi HS nhận xét. - Gv bổ sung. - Gv nhận xét tiết học. Tuyên dương một số bài vẽ có màu đẹp; động viên, khuyến khích những bài vẽ màu còn lộn xộn. - Xem trước bài học sau. - Một bạn bắt cả lớp hát. - HS theo dõi. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác bổ sung . - HS nghe. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác bổ sung . - HS nghe. - HS xem và nhận xét. - HS vẽ bài. - HS theo dõi. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - Ghi nhớ. .™&˜. Tuần 17 Ngày soạn : 06/ 12/ 2015 Ngày dạy : 08/12(3a,c), 10/ 12(3b,d) Bài 17. VÏ tranh: ®Ò tµi chó bé ®éi. Điều chỉnh: HS tập vẽ tranh đề tài chú bộ đội I.Mục tiêu: - HS tìm hiểu về hình ảnh cô, chú bộ đội. - HS tập vẽ tranh về đề tài Chú bộ đội. *HSNK vẽ được bức tranh đề tài chú bộ đội bố cục cân đối,màu sắc đẹp *HSKT tập vẽ tranh đề tài chú bộ đội. -GD HS thêm yêu quý các cô, các chú bộ đội. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: - Tranh, ảnh về đề tài bộ đội. - Hình gợi ý cách vẽ. - Bài vẽ của học sinh năm trước. + Học sinh: - Sưu tầm tranh ảnh về đề tài bộ đội. -Vở Tập vẽ, chì, tẩy, màu vẽ. III. Các hoạt động dạy - học: ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS KHỞI ĐỘNG (1-2phút) Bàimới (1-2phút) HĐ1 Tìm, chọn nội dung đề tài (5-6phút) HĐ2 Cách vẽ (6-7phút) HĐ3 Thực hành (15-17phút) HĐ4 Đánh giá, nhận xét. (4-5phút) Dặn dò (1-2phút) - Tổ chức cho lớp hát một bài. - Giới thiệu bài - Tổ chức cho các nhóm thảo luận. - Giới thiệu một số tranh, ảnh về đề tài bộ đội đồng thời đặt câu hỏi gợi ý HS nhận biết về: + Tranh, ảnh về đề tài cô, chú bộ đội; + Tranh vẽ về đề tài cô, chú bộ đội rất phong phú: bộ đội với thiếu nhi, bộ đội giúp dân, bộ đội hành quân; + Một số hình ảnh khác; - YC các nhóm trình bày ý kiến. - YC các nhóm khác bổ sung ý kiến. - Gv nhận xét, kết luận. - Gọi HS nêu một số hoạt động về đề tài bộ đội. - Tổ chức cho các nhóm thảo luận tìm ra cách vẽ. - YC các nhóm trình bày. - YC các nhóm khác bổ sung ý kiến. - Gv chốt cách vẽ tranh về đề tài Chú bộ đội. +Vẽ phác nét hình ảnh chính, phụ. +Vẽ chi tiết (vẽ thêm hình ảnh) +Vẽ màu. - Cho HS xem một sồ bài vẽ cùng HS nhận xét. - Yêu cầu HS chọn nội dung về đề tài Bộ đội và vẽ bài. - Gv theo dõi và hướng dẫn cho HS chọn, vẽ hình ảnh và vẽ màu. - Quan tâm HS còn lúng túng. - Gv chọn bài, nêu tiêu chuẩn. - Yêu cầu HS nhận xét. - Gv bổ sung . - Gv nhận xét tiết học. Tuyên dương một số bài vẽ tốt; động viên, khuyến khích những bài vẽ chưa hoàn thiện. - Chuẩn bị bài học sau. - Một bạn bắt cả lớp hát. - HS theo dõi - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác bổ sung ý kiến. - HS nêu - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác bổ sung ý kiến. - HS theo dõi - HS xem và nhận xét - HS vẽ bài - HS quan sát - HS nhận xét - HS lắng nghe - HS ghi nhớ .™&˜. Tuần 18 Ngày soạn : 13/ 12/ 2015 Ngày dạy : 15/12(3a,c), 17/ 12(3b,d) Bài 18. VÏ theo mÉu: vÏ lä hoa. I. Mục tiêu: - HS nhận biết được hình dáng, đặc điểm của một số lọ hoa và vẻ đẹp của chúng. HS biết cách vẽ lọ hoa. - Vẽ được hình lọ hoa và trang trí theo ý thích. *HSNK Vẽ được lọ hoa cân đối gần giống mẫu. *HSKT tập vẽ lọ hoa đơn giản. - GDHS Yêu quý giữ gìn đồ vật. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: - Một vài lọ hoa có hình dáng, chất liệu khác nhau. - Bài vẽ của HS năm trước. + Học sinh: - Vở Tập vẽ, chì, tẩy, màu vẽ. III.Các hoạt động dạy - học: ND -TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS KHỞI ĐỘNG (1-2phút) Bàimới (1-2phút) HĐ1 Quan sát, nhận xét (5-6phút) HĐ2 Cách vẽ. (5-7phút) HĐ3 Thựchành (15-17phút) HĐ4 Đánh giá, nhận xét. (4-5phút) Dặndò. (2phút) - Cho lớp hát một bài. - Giới thiệu bài. - Tổ chức cho các nhóm thảo luận. - Giới thiệu tranh, ảnh và một số lọ hoa có hình dáng, màu sắc khác nhau đồng thời đặt câu hỏi yêu cầu HS nhận xét về: ? Hình dáng.? Đặc điểm.? Màu sắc. ? Hoạ tiết trang trí.? Chất liệu. - YC các nhóm trình bày. - YC các nhóm khác bổ sung. - GV chốt - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm tìm ra cách vẽ . - YC các nhóm trình bày. - YC các nhóm khác bổ sung. - GV chốt các bước vẽ lọ hoa: + Phác khung hình lọ hoa. + Vẽ phác các bộ phận. + Vẽ chi tiết. + Vẽ màu. - Cho HS xem một số bài vẽ cùng HS nhận xét. - Yêu cầu HS vẽ bài. - Gv theo dõi, giúp HS chọn vẽ hình và cách vẽmàu. - Quan sát, động viên HS còn chậm. - YCHS trưng bày bài vẽ theo nhóm, nêu tiêu chuẩn. - Gọi HS nhận xét. - Gv bổ sung. - Gv nhận xét tiết học. Tuyên dương một số bài vẽ tốt; động viên, khuyến khích những bài chưa hoàn thành. - Chuẩn bị bài học sau. - Một bạn bắt cả lớp hát. - HS lắng nghe. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác bổ sung. - HS nghe. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác bổ sung. - HS nghe. - HS xem và nhận xét. - HS vẽ bài. -Trưng bày bài theo nhóm. - HS nhận xét. - HS nghe. - HS theo dõi. - HS lắng nghe. .™&˜. TuÇn 19 Ngày soạn : 10/ 01/ 2016 Ngày dạy : 12/ 01(3a,c), 14/ 01(3b,d) Mĩ thuật : VÏ trang trÝ: Trang trÝ h×nh vu«ng I. MỤC TIÊU: - HS hiểu các cách sắp xếp họa tiết và sử dụng màu sắc khác nhau trong hình vuông.HS biết cách trang trí hình vuông. - HS trang trí được hình vuông. *Đối với HSNK: Chọn và sắp xếp họa tiết cân đối, phù hợp với hình vuông, tô màu đều, rõ hình chính, phụ *HSKT tập trang trớ hỡnh vuụng với họa tiết và màu sắc đơn giản.. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Một số đồ vật có trang trí hình vuông. - Một số bài trang trí hình vuông của HS. - Một vài bài trang trí hình vuông trong bộ ĐDDH. Học sinh: - Vở tập vẽ 3 , bút chì, tẩy, màu vẽ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: ND - TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động (1-2 phút) 2. Giới thiệu bài (1-2 phút) HĐ1 Quan sát, nhận xét (3-5 phút) HĐ2 Cách trang trí hình vuông. (3-7) HĐ3 Thực hành (15-17 phút) HĐ4 Đánh giá, nhận xét (3-5 phút) Dặn dò : (1-2 phút) - Tổ chức cho lớp hát một bài. - Giới thiệu bài - ghi bảng. - Tổ chức cho các nhóm thảo luận. - Cho HS quan sát một số đồ vật có trang trí hình vuông và bài trang trí hình vuông, đặt câu hỏi gợi ý để HS quan sát nhận xét. - YC các nhóm trình bày. - YC các nhóm khác bổ sung. - Tóm tắt và bổ sung cho nhận xét của HS. - Tổ chức cho các nhóm thảo luận tìm ra cách vẽ. - YC các nhóm trình bày. - YC các nhóm khác bổ sung. - GV chốt cách vẽ : + Vẽ hình vuông; kẻ các đường trục + Vẽ các mảng trang trí. + Tìm và vẽ họa tiết. + Vẽ màu vào họa tiết chính trước, họa tiết phụ và vẽ nền sau; màu sắc cần có đậm nhạt để làm nổi rõ trọng tâm. - Giới thiệu một số bài trang trí hình vuông của HS. - Yêu cầu và hướng dẫn HS vẽ vào Vở tập vẽ 3. + Vẽ hình vuông vừa với tờ giấy. + Kẻ đường trục bằng bút chì. + vẽ các hình mảng theo ý thích. + Tìm các họa tiết để vẽ vào các mảng theo ý thích. + Chọn và vẽ màu. - Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi vẽ bài. - YC HS trưng bày bài vẽ theo nhóm . - YC các nhóm nhận xét lẫn nhau. - GV nhận xét bổ sung. - Nhận xét chung về giờ học . - Tập quan sát các họa tiết trang trí đường diềm ở đồ vật -Một bạn bắt cả lớp hát. - HS nghe. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác bổ sung ý kiến. - HS nghe. - Nhóm trưởng điều hành thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm khác bổ sung ý kiến. - HS nghe. - Quan sát để tham khảo. - Vẽ trang trí hình vuông vào vở tập vẽ 3. - Các nhóm trưng bày sản phẩm. - Nhận xét. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. .™&˜. Tuần 20 Ngày soạn : 17/ 01/ 2016 Ngày dạy : 19/ 01(3a,c), 21/ 01(3b,d) Mĩ thuật: VÏ tranh: ®Ò tµi ngµy tÕt vµ lÔ héi. I.Môc tiªu: - HS hiÓu ®­îc néi dung ®Ò tµi vÒ ngµy TÕt hoÆc ngµy lÔ héi. - BiÕt c¸ch vÏ tranh vÒ Ngµy TÕt hay lÔ héi - HS tËp vÏ tranh ®Ò tµi Ngµy TÕt hoÆc lÔ héi - HS thªm yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc. (HS kh¸, giái : S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp) II. ChuÈn bÞ: + Gi¸o viªn: - Tranh, ¶nh vÒ Ngµy TÕt, lÔ héi. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ. - Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc.PP + Häc sinh: - S­u tÇm tranh ¶nh vÒ Ngµy TÕt, lÔ héi. - Vë TËp vÏ, ch×, tÈy, mµu vÏ. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: ND – TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Bµi cò (1-2phót) Giíi thiÖu bµi (1-2phót) Ho¹t ®éng 1: T×m, chän néi dung ®Ò tµi (3-5phót) Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ (5-7 phót) Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh (15-17phót) Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸, nhËn xÐt (3-5 phót) DÆn dß:(1-2 phót) - ChÊm bµi. - Gv nhËn xÐt - Giíi thiÖu bµi - Giíi thiÖu mét sè tranh, ¶nh vÒ ®Ò tµi Ngµy TÕt, lÔ héi ®ång thêi gîi ý H nhËn thÊy: + Kh«ng khÝ cña ngµy TÕt, lÔ héi. + Nh÷ng ho¹t ®éng trong ngµy TÕt, lÔ héi. + Nh÷ng h×nh ¶nh, mµu s¾c trong ngµy TÕt, lÔ héi. - Gäi H nhËn xÐt - Gv nhËn xÐt, kÕt luËn: + Kh«ng khÝ cña ngµy TÕt, lÔ héi th­êng nhén nhÞp, séi ®éng, tÊp nËp,. + Th­êng cã c¸c ho¹t ®éng: sum häp gia ®×nh, chóc tông «ng bµ, c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶ trÝ, - Gäi H kÓ vÒ ngµy TÕt, lÔ héi ë n¬i m×nh ë. - Gäi H nh¾c l¹i c¸c b­íc vÏ tranh ®· häc. - Gv nhËn xÐt, h­íng dÉn l¹i cho H c¸ch vÏ tranh vÒ ®Ò tµi Ngµy TÕt, lÔ héi. + Chän néi dung vµ h×nh ¶nh. + VÏ ph¸c nÐt h×nh ¶nh chÝnh, phô. + VÏ chi tiÕt. + VÏ mµu. - Cho H xem mét så bµi vÏ cïng H nhËn xÐt. - Yªu cÇu H chän néi dung vµ vÏ bµi. - Gv theo dâi vµ h­íng dÉn cho H vÏ h×nh ¶nh vµ vÏ mµu. - Quan t©m H cßn lóng tóng. - Gv chän bµi, yªu cÇu H nhËn xÐt vÒ: h×nh ¶nh, bè côc, mµu s¾c - Gäi H nhËn xÐt. - Gv bæ sung cïng H xÕp lo¹i. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc.Tuyªn d­¬ng mét sè bµi. - Xem tr­íc bµi häc sau. - 5-7 bµi. - H theo dâi - H l¾ng nghe - H quan s¸t vµ tr¶ lêi. - H nhËn xÐt - H l¾ng nghe - H kÓ. - H nh¾c bµi - H theo dâi - H xem vµ nhËn xÐt - H chän néi dung vµ vÏ bµi - H theo dâi - H nhËn xÐt - H nghe vµ xÕp lo¹i - H l¾ng nghe - H l¾ng nghe .™&˜. Tuần 21 Ngày soạn : 23/ 01/ 2016 Ngày dạy : 26/ 01(3a,c), 28/ 01(3b,d) Mĩ thuật: Th­êng mÜ thuËt: T×m hiÓu vÒ t­îng. I.Môc tiªu: - HS b­íc ®Çu tiÕp xóc lµm quen víi nghÖ thuËt ®iªu kh¾c. - BiÕt c¸ch quan s¸t, nhËn xÐt h×nh khèi , ®Æc ®iÓm cña c¸c pho t­îng. (HS kh¸, giái : ChØ ra nh÷ng h×nh ¶nh vÒ t­îng mµ em yªu thÝch) II.ChuÈn bÞ: + Gi¸o viªn: - S­u tÇm tranh, ¶nh vÒ ®iªu kh¾c ViÖt Nam vµ thÕ giíi. - Tranh ë bé DDDH. + Häc sinh: - S­u tÇm tranh, ¶nh vÒ t­îng. - Vë TËp vÏ, SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y-häc: ND – TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Bµi cò (1-2 phót) Bµi míi (1-2 phót) Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ t­îng (20-22 phót) Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸, nhËn xÐt.(8-10 phót) DÆn dß: (1-2phót) - KT ®å dïng häc tËp cña HS - Gv nhËn xÐt. - Giíi thiÖu bµi. - Yªu cÇu H quan s¸t h×nh ë Vë TËp vÏ 3, th¶o luËn nhãm 4 tr¶ lêi theo c©u hái: ? H·y kÓ tªn c¸c pho t­îng. ? Pho t­îng nµo lµ t­îng B¸c Hå, t­îng anh hïng liÖt sÜ. ? KÓ tªn chÊt liÖu cña c¸c pho t­îng. - Gäi H tr×nh bµy. - Gv nhËn xÐt bæ sung: + T­îng rÊt phong phó vÒ kiÓu d¸ng: cã t­îng trong t­ thÕ ngåi (T­îng trªn toµ sen), cã t­îng ®øng, t­îng ch©n dung. + T­îng cæ th­êng ®Æt ë nh÷ng n¬i t«n nghiªm nh­ chïa, ®×nh, ë miÕu (T­îng PhËt bµ Quan t©m ngh×n m¾t, ngh×n tay ë chïa Bót Th¸p - B¾c Ninh .. + T­îng míi th­êng ®Æt ë c«ng viªn, b¶o tµng, qu¶ng tr­êng, trong c¸c triÔn l·m mÜ thuËt (T­îng ch©n dung B¸c Hå, t­îng ®µi c¸c anh hïng, danh nhËn,) + T­îng cæ th­êng kh«ng cã tªn t¸c gi¶, t­îng míi cã tªn t¸c gi¶. - Gv ®Æt l¹i mét sè c©u hái vÒ t­îng. - Gäi H tr¶ lêi. - Gv cïng H nhËn xÐt. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc. Tuyªn d­¬ng mét sè H tÝch cùc ph¸t biÓu x©y dùng bµi; ®éng viªn. khuyÕn khÝch nh÷ng H cßn rôt rÌ. - Xem tr­íc bµi häc sau. - Bá dông cô häc tËp lªn bµn. - H theo dâi. - H l¾ng nghe. - H quan s¸t. - H theo dâi vµ tr¶ lêi c©u hái. - H tr×nh bµy - H l¾ng nghe. - H tr¶ bµi. - H nhËn xÐt - H l¾ng nghe. - H ghi nhí Tuần 22 Ngày soạn : 23/ 01/ 2016 Ngày dạy : 26/ 01(3a,c), 28/ 01(3b,d) Mĩ thuật: VÏ trang trÝ: vÏ mµu vµo dßng ch÷ nÐt ®Òu. I. Môc tiªu: - HS lµm quen víi ch÷ nÐt ®Òu. - BiÕt c¸ch t« mµu vµo dßng ch÷. - T« ®­îc mµu dßng ch÷ nÐt ®Òu. (HS kh¸, giái: VÏ mµu hoµn chØnh dßng ch÷, t« mµu ®Òu, kÝn nÒn, râ ch÷) II. ChuÈn bÞ: + Gi¸o viªn: - Mét sè dßng ch÷ nÐt ®Òu ë b¸

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGA My thuật 3.doc