Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp

- Giới thiệu nội dung yêu cầu của bài tập: Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm: Họ tên, điểm và có tính điểm trung bình theo môn học.

- Giới thiệu kết quả cần đạt được để hướng đích cho học sinh.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại những thao tác phải thực hiện để tạo báo cáo.

- Gợi ý các bước để học sinh thực hiện

 

 

doc13 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 37313 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 9 BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Củng cố những kiến thức cơ bản đã được học về Access. - Rèn luyện các kĩ năng, các thao tác khi làm việc với Access: + Tạo cơ sở dữ liệu mới gồm các bảng có liên kết. + Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu. + Thiết kế mẫu hỏi đáp ứng một số yêu cầu nào đó. + Lập báo cáo nhanh bằng thuật sĩ và bằng thiết kế đơn giản. I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Phòng máy vi tính để học sinh thực hành. - Máy chiếu để giới thiệu và hướng dẫn các thao tác. III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1. Thực hành bài tập 1. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng trong cơ sở dữ liệu. b. Nội dung: - Tạo một cơ sở dữ liệu mới, đặt tên là Hoc_tap. - Tạo các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Hoc_tap với cấu trúc được mô tả trong bảng dưới đây, đặt khóa chính cho mỗi bảng, mô tả tính chất cho các trường trong mỗi bảng. Tên bảng Tên trường Khóa chính Kiểu dữ liệu Bang_diem ID Ma_hoc_sinh Ma_mon_hoc Ngay_kiem_tra Diem_so Khóa chính Autonumber Text Text Date/Time Number Hoc_sinh Ma_hoc_sinh Ho_dem Ten Khóa chính Text Text Text Mon_hoc Ma_mon_hoc Ten_mon_hoc Khóa chính Text Text c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài tập. - Gọi học sinh nhắc lại các thao tác chính để tạo một cơ sở dữ liệu, tạo một bảng. - Yêu cầu cả lớp thực hiện trên máy. - Xác nhận kết quả của những học sinh thực hiện đúng yêu cầu nội dung và thời gian. - Giới thiệu kết quả cần đạt được của bài tập để học sinh đối chiếu. - Theo dõi nội dung yêu cầu của giáo viên để định hướng nhiệm vụ phải thực hiện. - Độc lập thực hành trên máy: tạo cơ sở dữ liệu + Chọn File ® New... + Chọn Blank Database. + Chọn vị trí lưu cơ sở dữ liệu ở Save in + Gõ tên file cơ sở dữ liệu: HOC_TAP vào File name. + Bấm chuột vào Create. - Thông báo kết quả. - Tạo bảng. + Bấm đúp chuột vào đối tượng Table. + Nhập tên trường, chọn kiểu dữ liệu, đặt khóa chính lần lượt cho ba bảng: bang_diem, hoc_sinh, mon_hoc. - Thông báo kết quả. - Đối chiếu kết quả với yêu cầu của giáo viên. 2. Thực hành bài tập 2. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng thiết lập các mối liên kết. b. Nội dung: - Thiết lập liên kết giữa bảng Bang_diem và bảng Hoc_sinh. - Thiết lập liên kết giữa bảng Bang_diem và bảng Mon_hoc. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài tập: liên kết bảng Bang_diem và bảng Hoc_sinh. - Gọi học sinh nhắc lại các thao tác chính để tạo liên kết giữa hai bảng. - Yêu cầu cả lớp thực hiện trên máy. - Xác nhận kết quả của những học sinh thực hiện đúng yêu cầu nội dung và thời gian. - Giới thiệu kết quả cần đạt được của bài tập để học sinh so sánh. - Yêu cầu: tiếp tục thiết lập mối liên kết giữa bảng điểm và môn học. - Xác nhận kết quả của những học sinh thực hiện đúng yêu cầu nội dung và thời gian. - Giới thiệu kết quả cần đạt được của bài tập để học sinh đối chiếu. - Theo dõi nội dung yêu cầu của giáo viên để định hướng nhiệm vụ phải thực hiện. - Độc lập thực hành trên máy: tạo cơ sở dữ liệu. + Mở cơ sở dữ liệu Hoc_tap. + Chọn Tools ® Relationships... + Trên cửa sổ Show Table, chọn bang_diem, chọn Add, chọn hoc_sinh, chọn Add, chọn Close. + Bấm chuột vào trường ma_hoc_sinh ở bang_diem, giữ và kéo chuột sang trường ma_hoc_sinh ở hoc_sinh. + Bấm chuột vào Create để tạo liên kết. - Thông báo kết quả. - Đối chiếu với kết quả của giáo viên. + Bấm chuột phải vào cửa sổ Relationships, chọn Show table... + Chọn bảng mon_hoc, chọn Add, chọn Close để đóng cửa sổ Show table. + Bấm chuột vào trường ma_mon_hoc ở bang_diem, giữ và kéo chuột sang trường ma_mon_hoc ở mon_hoc. + Bấm chuột vào Create để tạo liên kết. - Thông báo kết quả. 3. Thực hành bài tập 3. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu. b. Nội dung: - Tạo một biểu mẫu để nhập dữ liệu cho Bang_diem. - Nhập dữ liệu cho cả ba bảng (dùng hai cách: trực tiếp trong trang dữ liệu và dùng biểu mẫu vừa tạo). c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài tập: tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng điểm. - Gọi học sinh nhắc lại các thao tác chính để tạo biểu mẫu nhập dữ liệu. - Yêu cầu cả lớp thực hiện trên máy. - Xác nhận kết quả của học sinh. - Yêu cầu học sinh nhập dữ liệu cho bảng Bang_diem thông qua biểu mẫu vừa tạo ra. - Yêu cầu học sinh nhập dữ liệu cho hai bảng còn lại (có thể nhập trong trang dữ liệu). - Chọn một số em có kết quả tốt cho điểm để khuyến khích tinh thần tự giác học tập. - Theo dõi nội dung yêu cầu để định hướng nhiệm vụ phải thực hiện. - Mở cơ sở dữ liệu, mở đối tượng Form, chọn bảng dữ liệu, chọn trường đưa vào form, chọn cách trình bày của form, chọn kiểu form và đặt tên form để lưu. + Khởi động Acess, chọn File ® Open... + Chọn tên file Hoc_tap. + Chọn đối tượng Form. + Bấm đúp chuột Create Form by Wizard. + Chọn bang_diem ở mục Table. + Bấm đúp vào tên các trường ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so, chọn Next. + Chọn Columnar, chọn Next. + Chọn Standard, chọn Next. + Gõ tên file bang_diem, chọn Open the form to view or enter information, chọn Finish. Thông báo kết quả thực hiện được. - Thực hiện nhập dữ liệu. - Học sinh có được kỹ năng nhập liệu thông qua biểu mẫu. 4. Thực hành bài tập 4. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng thiết kế mẫu hỏi. b. Nội dung: - Thiết kế mẫu hỏi để đáp ứng các yêu cầu sau: + Hiển thị họ tên của một học sinh cùng với điểm trung bình của học sinh đó. + Hiển thị danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn toán trong một ngày. + Hiển thị danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu nội dung yêu cầu của bài tập: Thiết kế mẫu hỏi để hiển thị họ tên của học sinh “Trần Lan Anh” và điểm trung bình của học sinh đó. - Đặt vấn đề để học sinh thấy cần phải liên kết bảng: Ta có thể sử dụng chức năng filter để lọc được không? Vì sao? - Định hướng các bước và yêu cầu học sinh thực hành. + Mở cửa sổ mẫu hỏi. + Chọn bảng chứa dữ liệu. + Chọn trường cần đưa vào mẫu hỏi. + Đặt điều kiện và đặt hàm thống kê. + Thực hiện mẫu hỏi: - Xác nhận kết quả đúng của học sinh - Yêu cầu lưu mẫu hỏi. - Giới thiệu nội dung yêu cầu của ý b): Thiết kế mẫu hỏi để hiển thị danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn toán trong một ngày 20/11/2007. - Gợi ý cho học sinh: + Liên kết hai bảng nào + Các trường nào tham gia vào thiết kế biểu mẫu + Điều kiện - Yêu cầu học sinh thực hành. - Giới thiệu kết quả lên bảng để học sinh đối chiếu kết quả. - Xác nhận kết quả đúng của học sinh. - Tiến trình thực hiện tương tự như vậy đối với ý c) của bài tập này. - Theo dõi nội dung yêu cầu để định hướng nhiệm vụ phải thực hiện. - Không thể dùng filter. Vì dữ liệu cần chọn ra thuộc hai bảng. Phải liên kết hai bảng. + Chọn Queries trong cửa sổ cơ sở dữ liệu hoc_tap. + Bấm đúp chuột vào Creat query in design view. + Chọn bảng hoc_sinh, chọn add, chọn bảng bang_diem, chọn add, chọn Close. + Bấm đúp chuột vào các trường: ho_dem, ten ở bảng hoc_sinh. Bấm đúp chuột vào trường diem_so ở bảng bang_diem. + Trên dòng Criteria, cột ho_dem, nhập “Trần Lan”; cột ten, nhập “Lan”. + Bấm phím phải chuột trên cột diem_so, chọn Totals. + Trên dòng Totals, cột diem_so, chọn avg. + Bấm chuột vào nút Thông báo kết quả. + Chọn File ® Save.. + Gõ tên cho mẫu hỏi: Cau_a, chọn OK. + bang_diem và bảng hoc_sinh; + ho_dem, ten, diem_so, ngay_kiem_tra. + ngày 20/11/2007. - Độc lập thực hành trên máy. - Thông báo kết quả. - Đối chiếu kết quả với kết quả của giáo viên. 5. Thực hiện bài tập 5. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng tạo báo cáo. b. Nội dung: - Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm: họ tên, điểm và có tính điểm trung bình theo môn. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu nội dung yêu cầu của bài tập: Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm: Họ tên, điểm và có tính điểm trung bình theo môn học. - Giới thiệu kết quả cần đạt được để hướng đích cho học sinh. - Yêu cầu học sinh nhắc lại những thao tác phải thực hiện để tạo báo cáo. - Gợi ý các bước để học sinh thực hiện + Mở đối tượng báo cáo. + Chọn trường đưa vào báo cáo. + Chọn trường gộp nhóm + Chọn hàm tính trung bình cho cột điểm số. + Đặt tên và lưu báo cáo. - Giới thiệu kết quả để học sinh đối chiếu. - Xác nhận những học sinh có kết quả đúng. - Theo dõi nội dung yêu cầu và kết quả cần đạt được để xác định các thao tác phải thực hiện. - Mở báo cáo ở chế độ thiết kế, chọn bảng, chọn trường đưa vào báo cáo, chọn hàm gộp nhóm, chọn kiểu trình bày của báo cáo, lưu báo cáo. + Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu hoc_tap, chọn report, bấm đúp chuột vào Create report by using wizarrd. + Chọn bảng hoc_sinh, bấm đúp chuột vào trường ho_dem, ten. + Chọn bảng bang_diem, bấm đúp chuột vào trường diem_so. + Chọn bảng mon_hoc, bấm đúp chuột vào trường ten_mon_hoc. + Chọn Next. + Chọn By mon_hoc và chọn Next hai lần. + Chọn Summary Options.. + Chọn hàm Avg, chọn OK. + Chọn Next ba lần. + Gõ tên file: hoc_sinh, chọn Preview the report. Chọn Finish. - Thông báo kết quả. 6. Bài tập về nhà: Thiết kế một số mẫu hỏi để thực hiện các nhiệm vụ sau: a - Thống kê điểm cao nhất theo từng học sinh trong lớp. Hiển thị học sinh theo họ đệm và tên. b - Thống kê điểm thấp nhất theo từng môn học. Hiển thị tên môn học, các trường thống kê. c - Hiển thị họ tên, tên môn học và tất cả các điểm của một học sinh. d - Hiển thị họ tên và điểm của tất cả các học sinh trong lớp theo một môn toán. e - Hiển thị họ tên, môn học và tất cả các điểm có trong ngày 15/11/2007.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án tin học 12, bài tập và thực hành 9, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh.doc
Tài liệu liên quan