Giáo án Toán 11 - Chuyên đề: Phép biến hình

Câu 7: Phép tịnh tiến theo biến điểm A(1; -4) thành A’(4; 2). Tìm tọa độ vectơ tịnh tiến đó

A. B. C. D.

Câu 8: Trong mp Oxy cho (C): . Phép tịnh tiến theo biến (C) thành đ.tròn nào ? A. B. C. D.

Câu 9: Trong mp Oxy cho d: . Phép vị tự tâm O tỉ số biến d thành đt nào ?

A. B. C. D.

Câu 10: Phép tịnh tiến theo biến đường thẳng (d) thành (d’) khi đó

A. d’ d B. d’ // d C. d’ // d hoặc d’ d D. d’ cắt d

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 11 - Chuyên đề: Phép biến hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ: PHÉP BIẾN HÌNH. Câu 1: Trong phép tịnh tiến theo , biểu thức tọa độ là: A. B. C. D. Câu 2: Trong mp Oxy cho (C): . Phép vị tự tâm O tỉ số biến (C) thành đ.tròn nào ? A. B. C. D. Câu 3: Trong mp Oxy cho d:. Phép tịnh tiến theo vectơ biến d thành đt nào ? A. B. C. D. Câu 4: Trong phép tịnh tiến theo , ảnh của đường tròn tâm O bán kính có phương trình là: A. B. C. D. Câu 5: Phép quay tâm O một góc biến đường thẳng (d) thành (d’) khi đó: A. d’ // d B. d’ d C. Đáp án khác D. d’ d Câu 6: Trong phép vị tự tâm tỉ số k=2, nếu điểm M chạy trên đường thẳng d: thì ảnh M’ của M chạy trên đường thẳng nào sau đây: A. B. C. D. Câu 7: Phép tịnh tiến theo biến điểm A(1; -4) thành A’(4; 2). Tìm tọa độ vectơ tịnh tiến đó A. B. C. D. Câu 8: Trong mp Oxy cho (C): . Phép tịnh tiến theo biến (C) thành đ.tròn nào ? A. B. C. D. Câu 9: Trong mp Oxy cho d:. Phép vị tự tâm O tỉ số biến d thành đt nào ? A. B. C. D. Câu 10: Phép tịnh tiến theo biến đường thẳng (d) thành (d’) khi đó A. d’ d B. d’ // d C. d’ // d hoặc d’d D. d’ cắt d Câu 11: Trong mp Oxy, cho điểm A(1; 2) và B(3;1). Ảnh của M(3;-2) qua phép tịnh tiến theo là: A. B. C. Đáp án khác D. M’(5;-3) Câu 12: Biểu thức tọa độ của phép vị tự tâm O, tỉ số là: A. B. C. D. Câu 13: Trong mp Oxy cho điểm A(2; -4). Phép vị tự tâm O tỉ số biến A thành điểm nào trong các điểm sau ? A. A’(1;-2) B. C. D. Câu 14: Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình: A. Cả ba đều đúng B. Phép quay C. Phép vị tự D. Phép tịnh tiến Câu 15: Trong mp Oxy cho điểm A(2; -3). Phép quay tâm O một góc biến A thành điểm? A. A’(3; 2) B. A’(3; -2 C. A’(-3;2) D. A’(-3;-2) Câu 16: Trong mp Oxy cho điểm A(1; 2). Phép tịnh tiến theo biến A thành điểm nào ? A. A’(-2;0) B. A’(2;0) C. A’(0; -4) D. A’(0; 2) Câu 17: Trong mp Oxy cho d:. Phép quay tâm O một góc biến d thành đt nào ? A. B. C. D. Câu 18: Phép vị tự tâm O tỉ số k biến điểm A(2; -6) thành A’(1; -3). Hãy tìm tỉ số vị tự đó A. k=1/2 B. đáp án khác C. k=-2 D. k=2 Câu 19: Trong mp Oxy, cho điểm M(1; -4). Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ và phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 sẽ biến M thành điểm nào trong các điểm sau? A. C(0; 12) B. D(0; -12) C. B(2; -2) D. A(4; -4)------------------------------------------- Câu 20: Khẳng định nào sai: A/. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó . B/. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó . C/. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó . . D/. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính . Câu21: Khẳng định nào sai: A/. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. B/. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. C/. Nếu M’ là ảnh của M qua phép quay thì . D/. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính . II/. Bài tập tự luận: 1/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng a)là ảnh của qua phép tịnh tiến . b) qua phép quay . 2/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và đường tròn . Viết phương trình đường tròn là ảnh của qua a)phép tịnh tiến . b) phép quay . 3/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và điểm . Gọi là ảnh của qua phép tịnh tiến , là ảnh của qua phép quay . Tìm tọa độ . 4/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và điểm . Gọi là ảnh của qua phép quay , là ảnh của qua phép tịnh tiến . Tìm tọa độ . 5/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và đường thẳng . Gọi là ảnh của qua phép quay , là ảnh của qua phép tịnh tiến . Viết phương trình . 6/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và đường tròn . Gọi là ảnh của qua phép tịnh tiến , là ảnh của qua phép quay . Viết phương trình .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12461601.doc
Tài liệu liên quan