Giáo án tổng hợp các môn khối lớp 1 - Tuần 1, 2 năm 2018

 

I. Mục tiêu

 - Nhận ra cơ quan vận động gồm bộ xương và hệ cơ.

 - Nhận ra sự phối hợp của cơ và xương trong các cử động của cơ thể

II. Đồ dùng

 - Tranh vẽ cơ quan vận động ( cơ – xương).

III. Các hoạt động dạy học

 

doc65 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 724 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối lớp 1 - Tuần 1, 2 năm 2018, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h«ng ph©n biÖt bạn nam, bạn nữ. *KNS : Kĩ năng phân tích đối chiếu, kĩ năng trình bày suy nghĩ của mình, kĩ năng tự nhận thức và xác định giá trị của bản thân, II. Đồ dùng - H×nh trang 6, 7 SGK - C¸c tÊm phiÕu cã néi dung nh­ trang 8 SGK. III. Hoạt động dạy học TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2’ 30’ 3’ A. KiÓm tra bµi cò + Nªu ý nghÜa cña sù sinh s¶n ®èi víi mçi gia ®×nh, dßng hä? B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi míi 2. T×m hiÓu bµi a) H§1: Th¶o luËn nhãm - GV nªu yªu cÇu + Líp b¹n cã bao nhiªu b¹n trai, bao nhiªu b¹n g¸i ? + Nªu 1 vµi ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a b¹n trai vµ b¹n g¸i. (Gièng: cã ®Çy ®ñ c¸c bé phËn, c¸c c¬ quan cña c¬ thÓ. Kh¸c: cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña c¬ quan sinh dôc) + Chän c©u tr¶ lêi ®óng ....(C¬ quan sinh dôc) + Qua nh÷ng th«ng tin võa t×m hiÓu, cÇn ghi nhí ®iÒu g× ? => KÕt luËn 1 (SGK trang 7) + Nªu mét sè ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a nam vµ n÷ vÒ mÆt sinh häc ? b) H§2: Trß ch¬i: "Ai nhanh, ai ®óng?" - GV nªu yªu cÇu, nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i: Thi xÕp c¸c phiÕu vµo cét cho phï hîp. C¸c nhãm th¶o luËn trong vßng 2 phót råi cö 3 b¹n lªn thi g¾n tiÕp søc. - GV chia líp lµm 4 nhãm ch¬i - GV ph¸t cho mçi nhãm c¸c tÊm phiÕu nh­ gîi ý SGK trang 8 - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch v× sao xÕp nh­ vËy - GV ®¸nh gi¸, kÕt luËn, tuyªn d­¬ng ®éi th¾ng cuéc. Nam C¶ nam vµ n÷ N÷ - Cã r©u... - M¹nh mÏ, kiªn nhÉn ... - C¬ quan sinh dôc t¹o ra trøng c)H§3: Th¶o luËn: Mét sè quan niÖm x· héi vÒ nam vµ n÷ - GV nªu yªu cÇu, ph¸t phiÕu 1. B¹n cã ®ång ý víi ý kiÕn d­íi ®©y kh«ng ? H·y gi¶i thÝch t¹i sao b¹n ®ång ý hoÆc t¹i sao kh«ng ®ång ý ? a) C«ng viÖc néi trî lµ cña phô n÷. b) §µn «ng lµ ng­êi kiÕm tiÒn nu«i c¶ nhµ. c) Con g¸i nªn häc n÷ c«ng gia ch¸nh, con trai nªn häc kÜ thuËt . 2.Trong gia ®×nh, nh÷ng yªu cÇu hay c­ xö cña cha mÑ víi con trai vµ con g¸i cã kh¸c nhau kh«ng vµ kh¸c nhau nh­ thÕ nµo ? Nh­ vËy cã hîp lÝ kh«ng ? 3. Liªn hÖ trong líp m×nh cã sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a HS nam vµ HS n÷ kh«ng ? Nh­ vËy cã hîp lÝ kh«ng ? 4. T¹i sao kh«ng nªn ph©n biÖt ®èi xö gi÷a nam vµ n÷ ? Nªu 1 vµi vÝ dô vÒ vai trß cña n÷ trong líp, trong tr­êng, ë ®Þa ph­¬ng. => KÕt luËn: (SGK - 9) - HS ®äc nèi tiÕp. C. Cñng cè - dÆn dß + Nªu sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ + T¹i sao kh«ng nªn ph©n biÖt ®èi xö gi÷a nam vµ n÷ ? - NhËn xÐt giê häc - ChuÈn bÞ bµi sau - Trả lời - HS th¶o luËn nhãm 4 theo c©u hái 1,2,3 SGK trang 6 - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o, nhËn xÐt, bæ sung. - Làm việc theo nhóm. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch v× sao xÕp nh­ vËy - HS ®¸nh gi¸ tuyªn d­¬ng ®éi th¾ng cuéc. - HS Th¶o luËn nhãm 4 - §¹i diªn c¸c nhãm b¸o c¸o, nhËn xÐt, bæ sung theo tõng c©u hái. Tiết 4. Đạo đức (2) Bài 1 . Học tập sinh hoạt đúng giờ (tiết 1) I. Mục tiêu - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. Đồ dùng dạy học GV : Dụng cụ sắm vai. HS : Vở bài tập III. Các hoạt động dạy học TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 3’ 8’ 8’ 8’ 2’ 1. Ổn định : Hát 2. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” b/ Các hoạt động dạy học Họat động 1: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động. - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo tình huống . - GV nhận xét kết luận : Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ. Họat động 2 : Xử lý tình huống. Mục tiêu : Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể. - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống. - Nhận xét kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất. Họat động 3: Giờ nào việc nấy. Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ. - GV giao hniệm vụ thảo luận cho từng nhóm. - GV nhận xét kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi. 4. Củng cố : - Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ? - GV nhận xét. - Đồ dùng. - Nghe - Các nhóm thảo luận. - Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến. - Các nhóm sắm vai. - Trình bày trước lớp. - Các nhóm thảo luận. - Trình bày trước lớp. - Nhận xét nhóm bạn Chiều Tiết 1. Địa lí (5) Bài 1. Việt Nam – Đất Nước chúng ta I. Mục tiêu Học xong bài này, HS : - Chỉ được vị trÝ địa lÝ và giới hạn của nước Việt Nam trªn bản đồ (lược đồ) và trªn quả địa cầu. - Miªu tả được vị trÝ địa lÝ, h×nh dạng nước ta. - Biết được những thuận lợi và một số khã khăn do vị trÝ địa lÝ của nước ta đem lại. *GDĐLĐP: Củng cố khắc sâu kiến thức cho HS: Vị trí và diện tích của tỉnh Cao Bằng. *GDMTBĐ: Biết đặc điểm về vị trí địa lý nước ta. Biết tên một số đảo, quần đảo, biết biển có diện tích rộng hơn phần đất liền. Giáo dục ý thức về chủ quyền lãnh hải. II. Đồ dùng - B¶n ®å §Þa lÝ tù nhiªn ViÖt Nam. III. Các hoạt động dạy học TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2’ 30’ 3’ A. KiÓm tra bµi cò - Nh¾c nhë nÒ nÕp häc tËp bé m«n B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi míi 2. T×m hiÓu bµi 1) VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n. Ho¹t ®éng 1: (Lµm viÖc vµ th¶o luËn theo cÆp) - GV nªu yªu cÇu *? §Êt n­íc ViÖt Nam gåm nh÷ng bé phËn nµo ?(§Êt liÒn, biÓn, ®¶o vµ quÇn ®¶o ) ?PhÇn ®Êt liÒn n­íc ta gi¸p víi nh÷ng n­íc nµo? ? BiÓn bao bäc phÝa nµo phÇn ®Êt liÒn cña n­íc ta? (§«ng, Nam vµ T©y Nam ? KÓ tªn 1 sè ®¶o vµ quÇn ®¶o ë n­íc ta? (C¸t Bµ, B¹ch Long VÜ, C«n §¶o, Phó Quèc, Tr­êng Sa, Hoµng Sa... ) - Yêu câu đ¹i diÖn 1 sè nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy kÕt hîp chØ trªn b¶n ®å §Êt n­íc ta gåm d¶i ®Êt liÒn, biÓn, ®¶o vµ quÇn ®¶o, ngoµi ra cßn cã vïng trêi bao trïm l·nh thæ ViÖt Nam. - Gäi 1 sè HS lªn chØ vÞ trÝ n­íc ta trªn qu¶ ®Þa cÇu. + VÞ trÝ n­íc ta cã thuËn lîi g× trong viÖc giao l­u víi c¸c n­íc kh¸c? (...cã ®­êng bé, ®­êng s«ng, ®­êng biÓn) => KÕt luËn: ViÖt Nam n»m trªn b¸n ®¶o §«ng D­¬ng , thuéc khu vùc §«ng Nam ¸. N­íc ta lµ mét... vïng biÓn th«ng víi ®¹i d­¬ng...vµ ®­êng hµng kh«ng.) * Cao Bằng nằm ở phía đông bắc giáp với Lạng Sơn, Bắc Kan, Hà Giang, Trung Quốc. 2) H×nh d¸ng vµ diÖn tÝch Ho¹t ®éng 2 : ( Lµm viÖc theo nhãm 4 ) - GV nªu yªu cÇu + PhÇn ®Êt liÒn n­íc ta cã ®Æc ®iÓm g× ? ( ..hÑp ngang, ch¹y dµi...h×nh ch÷ S) + Tõ B¾c vµo Nam theo ®­êng th¼ng phÇn ®Êt liÒn n­íc ta dµi bao nhiªu km ? + N¬i hÑp ngang nhÊt lµ bao nhiªu km ? ( ... ch­a ®Çy 50 km ) + DiÖn tÝch l·nh thæ n­íc ta kho¶ng bao nhiªu km ? ( 330 000 km ) + So s¸nh diÖn tÝch n­íc ta víi diÖn tÝch mét sè n­íc trong b¶ng sè liÖu ? ( D. tÝch nhá h¬n Trung Quèc, NhËt B¶n, lín h¬n Lµo, C¨m- pu- chia ) => KÕt luËn: PhÇn ®Êt liÒn cña n­íc ta ... ch­a ®Çy 50 km. * Cao Bằng có diện tích đất tự nhiên 672.462,18ha. => Bµi häc : HS ®äc nèi tiÕp Ho¹t ®éng 3 : Trß ch¬i "Tiếp sức" - GV nªu yªu cÇu, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, chia ®éi - 2 nhãm lªn ch¬i. - GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng ®éi th¾ng cuéc. C.Cñng cè - dÆn dß - NhËn xÐt giê häc - ChuÈn bÞ bµi sau. - Theo dõi - HS quan s¸t h×nh 1 (SGK) -Th¶o luËn nhãm ®«i. - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o, nhËn xÐt, bæ sung. - HS lªn chØ vÞ trÝ n­íc ta trªn qu¶ ®Þa cÇu. - Theo dõi - HS ®äc SGK, quan s¸t h×nh 2 vµ b¶ng sè liÖu, th¶o luËn theo c¸c c©u hái : - HS th¶o luËn nhãm 3 - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o, nhËn xÐt - 2 nhãm lªn ch¬i. - HS nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng ®éi th¾ng cuéc. Tiết 2. TNXH (1) Bài 1: cơ thể chúng ta I. Mục tiêu : Nhận ra ba phần chính của cơ thể: đầu, mình, chân tay va một số bộ phận bên ngoài như tóc, tai, mắt, mũi, miệng, lưng, bụng . *GDHS biết giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ II. Đồ dùng: GV : Các hình trong bài 1 SGK . HS : SGK. III. Các hoạt động dạy học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS .30’ HĐ 1: quan s¸t tranh Môc tiªu: Gäi ®óng tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ. B­íc 1: ho¹t ®éng theo cÆp ®«i - H·y chØ vµ nãi tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ? B­íc 2: - HS thi kÓ c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ? (tãc, tai, m¾t, mòi, cæ, c»m, ®Çu, bông, tay...) KÕt luËn: c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ lµ tãc, tai, mòi, måm, tay, bµn tay, ngãn tay, th©n ng­êi, ®ïi, èng ch©n, bµn ch©n, ®Çu gèi, rèn, ti, vai, cæ. HĐ 2: quan s¸t tranh Môc tiªu: HS quan s¸t vÒ bé phËn cña c¬ thÓ vµ nhËn biÕt ®­îc c¬ thÓ cña ng­êi gåm 3 phÇn: m×nh, ®Çu, tay ch©n. B­íc1: lµm viÖc theo nhãm 4 - Quan s¸t c¸c h×nh ë trang 5 / SGK. H·y chØ vµ nãi tªn c¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×? (®ang tËp c¸c ®éng t¸c cæ tay, ch©n) - Qua c¸c ®éng t¸c trong h×nh b¹n nµo giái cho biÕt c¬ thÓ chóng ta gåm mÊy phÇn? ®ã lµ nh÷ng phÇn nµo? (3 phÇn: ®Çu, m×nh, tay ch©n) B­íc 2: ho¹t ®éng c¶ líp - HS lªn biÓu diÔn l¹i c¸c ®éng t¸c ®Çu, m×nh, tay ch©n nh­ c¸c b¹n trong h×nh SGK. ( ngöa cæ, cói ®Çu, cói m×nh, ®¸ bãng, tay «m em bÐ, ..) KÕt luËn: c¬ thÓ chóng ta gåm 3 phÇn chÝnh ®Çu, m×nh, tay ch©n .Chóng ta nªn tÝch cùc vËn ®éng kh«ng nªn ngåi mét chç, ho¹t ®éng gióp con ng­êi khoÎ m¹nh vµ nhanh nhÑn. HĐ 3: Tập thÓ dôc. Môc tiªu:g©y høng thó rÌn luyÖn c¬ thÓ. B­íc 1: Đäc bµi h¸t. “Cói m·i mái l­ng ViÕt m·i mái tay ThÓ dôc thÕ nµy lµ hÕt mÖt mái” B­íc 2: lµm mÉu c¸c ®éng t¸c. - Cói gËp ng­êi ®øng th¼ng l­ng. - Lµm ®éng t¸c bµn tay, ngãn tay. - Nghiªng ng­êi sang tr¸i, ph¶i. - §­a ch©n tr¸i, ph¶i. B­íc 3: Líp tr­ëng lªn thùc hiÖn ®éng t¸c thÓ dôc, c¶ líp tËp kÕt hîp víi h¸t. KÕt luËn: muèn c¬ thÓ ph¸t triÓn tèt cÇn tËp thÓ dôc hµng ngµy. C- Củng cố dặn dò - C¬ thÓ chóng ta gåm mÊy phÇn? *Muèn cho c¬ thÓ ph¸t triÓn tèt ta nªn lµm g×? - GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn dß: c¸c em tËp thÓ dôc vµo buæi s¸ng h»ng ngµy - thảo luận theo cặp - Trình bày. - Thi kể. - Lắng nghe - Làm việc theo nhóm Quan s¸t c¸c h×nh ë trang 5 / SGK. H·y chØ vµ nãi tªn c¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×? - Trả lời câu hỏi. - diên tả động tác. - lắng nghe - tập thể dục - Lắng nghe - chia sẻ. Tiết 3. Khoa học (4) Bài 2: Trao đổi chất ở người I. Mục tiêu: - Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän veà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng nhö: laáy vaøo khí oâ-xi, thöùc aên, nöôùc uoáng,; thaûi ra khí caùc-boâ-níc, phaân vaø nöôùc tieåu. - Hoaøn thaønh sô ñoà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng. II. Đồ dùng: - Hình trang 6, 7 SGK. - Vôû baøi taäp (hoaëc giaáy veõ), buùt veõ. III. Hoạt động dạy học TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2’ 30’ 3’ A. Kiểm tra bài cũ - Con người cần gì để sống? - Con ngöôøi caàn gì ñeå soáng? - GV nhaän xeùt B. Daïy baøi môùi: HĐ 1: Tìm hiểu về sự trao đổi chất ở người B1: quan sát tranh và TL theo cặp - Kể tên các hình vẽ trong tranh 6 SGK ? MT :Tìm những thứ đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người thể hiện trong hình vẽ ? ( ánh sáng, nước, thức ăn) vào không được thể hiện trong hình vẽ (không khí) - Cơ thể người lấy gì ở môi trường và thải ra ở môi trường những gì ? + Con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng + Con người thải vào môi trường phân, khí cácbônic, các chất thừa cặn bã. KL: Hằng ngày cơ thể phải lấy từ môi trường thức ăn, nước uống, khí ôxy và thải vào môi trường phân, nước tiểu, khí cácbônic để tồn tại. B2: - HS đọc mục Bạn cần biết TL nhóm đôi: - Quá trình trao đổi chất là gì? - Vai trò của sự trao đổi chất? KL: Trao đổi chất là quá trình cơ thể lấy thức ăn từ môi trường và thải ra môi trường những chất cặn bã. - Con người, ĐV, TV có trao đổi chất với môi trường thì mới sống được. HĐ2:Thực hành viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường . B1: Chia nhóm 4: + Vẽ sơ đồ về sự trao đổi chất ở người với môi trường B2: Thực hành vẽ sơ đồ- đại diện các nhóm giải thích sơ đồ VD Lấy vào Thải ra Cơ thể người khí ôxy thức ăn nước D- CỦNG CỐ-DẶN DÒ + Thế nào là quá trình trao đổi chất? + Nêu vai trò của quá trình trao đổi chất? - GV tổng kết, NX giờ học. - Về ôn bài - chuẩn bị bài sau - Trả lời - HS nhaän xeùt + HS gië SGK trang 6 - Quan sát và nêu. - HS nêu bạn kh¸c cã thÓ bæ xung cho b¹n nãi ch­a ®ñ ch­a ®óng. - HS thảo luận nhóm - Làm việc theo nhóm - đại diện các nhóm trình bày ND sơ đồ. khí cácbônic phân nước tiểu, mồ hôi Thứ sáu ngày 17/8/2018 Tiết 3. Thủ công (2) Bài 1. Gấp tên lửa (tiết 1) I. Mục tiêu BIẾT CÁCH GẤP TÊN LỬA. Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng . HS hứng thú và yêu thích gấp hình. * Với HS khéo tay: Gấp được tên lửa , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Tên lửa sử dụng được. II. Chuẩn bị - GV: Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy thủ công. Giấy thủ công có kẻ ô. Mẫu quy trình giấy tên lửa. HS: Giấy nháp. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2’ 1. Bài cũ - GV kiểm tra việc chuẩn bị giấy nháp của HS. - Nhận xét. - Các nhóm trưởng báo cáo. 25’ 2. Bài mới a)Giới thiệu: - GV giới thiệu – ghi bảng. - HS nhắc lại. b)Hướng dẫn các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - Giới thiệu mẫu gấp tên lửa – Đặt câu hỏi: Hình dáng của tên lửa? Màu sắc của mẫu tên lửa? Tên lửa có mấy phần? - Chốt: Tên lửa có 2 phần đó là: phần mũi và phần thân. - Gợi ý: Để gấp được tên lửa cần tờ giấy có hình gì? - GV mở dần mẫu giấy tên lửa. Kết luận: Tên lửa được gấp từ tờ giấy có hình chữ nhật. - GV lần lượt gấp lại từ bước 1 đến khi được tên lửa như ban đầu. GV nêu câu hỏi: Để gấp được tên lửa, ta gấp phần nào trước phần nào sau? Chốt lại cách gấp. - HS quan sát nhận xét - HS trả lời. - Hình chữ nhật, hình vuông, . . . - Gấp phần mũi trước, phần thân sau. - HS quan sát hình vẽ từ H1 đến H6 Hoạt động 2: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật. - Treo quy trình gấp – Giới thiệu 2 bước: Gấp tạo mũi và thân tên lửa (H1 đến H4), tạo tên lửa và sử dụng (H5 và H6). - Gợi ý qua hình vẽ để HS nêu cách gấp từng hình. - GV thao tác mẫu từng bước: - HS quan sát và theo dõi từng bước gấp của GV Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa. GV thực hiện các bước gấp từ H1 đến H4. - Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô ở trên. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa (H.1). Mở tờ giấy ra, gấp theo đường dấu gấp ở hình 1 sao cho hai mép giấy mới gấp nằm sát đường dấu giữa (H.2). - Gấp theo đường dấu gấp ở hình 2 vào sát đường dấu giữa được hình 3. - Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 vào sát đường dấu giữa được hình 4. Lưu ý: Sau mỗi lần gấp, miết theo đường mới gấp cho thẳng và phẳng. - HS nhắc lại. Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng GV thực hiệc các bước gấp từ H5 đến H6 - Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa, được tên lửa (H.5). Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa ngang ra (H.6) và phóng tên lửa theo hướng chếch lên không tung. - Giáo dục HS an toàn khi vui chơi. Chốt các bước gấp tên lửa và lưu ý: 2 cách phải đều nhau để tên lừa không bị lệch. - HS nhắc lại. 3’ Hoạt động 3: Củng cố. - Chia nhóm, yêu cầu mỗi HS trong nhóm thực hành gấp tên lửa. - Quan sát – uốn nắn và tuyên dương nhóm có tiến bộ. 3. Củng cố – Dặn dò -Chuẩn bị: Giấy màu (10 x 15ô) -Tập gấp nhiều lần và tập phóng tên lửa để học tiết 2. -Nhận xét tiết học. HS thực hành theo nhóm ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 2 Thứ hai ngày 20/8/2018 Sáng Tiết 4. Đạo đức (5) Bài 1. Em là học sinh lớp năm (tiết 2) I. Mục tiêu: - Biết : Học sinh lớp 5 là học sinh của lớp lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập. - Có ý thức học tập, rèn luyện. - Vui và tự hòa là học sinh lớp 5. II. Đồ dïng dạy học: - Các mẩu chuyện, bằng hình vẽ tấm gương học sinh lớp 5 gương mẫu - Các bài hát, tranh về chủ đề “Trường em” III. Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động của GV Hoạt động của GV 3’ 1- Kiểm tra: - Chúng ta cần làm gì để xứng đáng là học sinh lớp 5? - Đọc ghi nhớ - Nhận xét, đánh giá. - 2HS TL - HS khác bổ sung, nhận xét 2-Bài mới GVghi bảng HS ghi vở tên bài 8’ Hoạt động 1: Thảo luận về kế hoạch phấn đấu Mục tiêu: - Rèn luyện cho hs kĩ năng đặt mục tiêu - Động viên hs có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt để xứng đáng là hs lớp 5 - Nêu yêu cầu trình bày bản kế hoạch cá nhân trong nhóm nhỏ - Thảo luận nhóm - Vài hs trình bày trước lớp - HS cả lớp trao đổi, nhận xét Kết luận: Để xứng đáng là hs lớp 5, chúng ta cần phải quyết tâm phấn đấu, rèn luyện 1 cách có kế hoạch. 8’ Hoạt động 2: Kể chuyện về các tấm gương học sinh lớp 5 gương mẫu ( trong lớp, trong trường, hoậc sưu tầm đài, báo ) Mục tiêu: Biết thừa nhận và học tập theo - GV giới thiệu 1 số tấm gương khác Kết luận: Chúng ta cần học tập theo các tấm gương tốt của bạn bè để mau tiến bộ. - Kể truyện - Thảo luận cả lớp 8’ Hoạt động 3 : Hát ,múa ,đọc thơ,giới thiệu tranh vẽ về chủ đề “Trường em”. Mục tiêu: Giáo dục học sinh tình yêu và trách nhiệm với trường, lớp - Yêu trường ,yêu lớp như vậy con phải làm gì để chứng tỏ tình yêu ấy của con ? + Học tập tốt + Rèn luyện mọi mặt tốt + Bảo vệ của công. - Học sinh giới thiệu tranh vẽ của mình với cả lớp. - Từng tổ trình diễn các tiết mục văn nghệ theo chủ đề: Trường em. 3’ 3-Củng cố- Dặn dò - TK bài :Chúng ta rất vui và tự hào là HS lớp 5;rất yêu quý và tự hào về trường,lớp mình.Đồng thời chúng ta càng rõ trách nhiệm của mình là phải học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng là HS lớp 5. - Thực hành hàng ngày theo bài học. Tiết 5. Đạo đức (4) Bài 1. Học tập sinh hoạt đúng giờ (tiết 2) I. Mục tiêu - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. Đồ dùng GV : Phiếu có 3 màu. HS : Vở bài tập III. Các hoạt động dạy học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2’ 5’ 8’ 8’ 8’ 4’ 1. Ổn định : Hát 2. Kiểm tra bài cũ : - Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?. - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” b/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động 1: Thảo luận lớp. Mục tiêu: Hs bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. - GV nêu lần lượt đọc từng ý kiến. - Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờ có lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân. Hoạt động 2: Hành động cần làm. Mục tiêu : Biết ích lợi học tập sinh hoạt đúng giờ. - Y/C thảo luận nhóm ghi vào phiếu. -Y/C các nhóm trình bày trước lớp. -GV nhận xét kết luận: Cần học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp ta thoải mái hơn,... Hoạt động 3: Thảo luận Mục tiêu : HS sắp xếp TGB hợp lý. - GV giao nhiệm vụ, hs thảo luận nhóm đôi. - GV kết luận : TGB phù hợp giúp các em học tập, sinh hoạt đúng giờ. Kết luận chung : Cần học tập sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ, học hành tiến bộ. 4. Củng cố : - Học tập sinh hoạt đúng giờ mang lại lợi ích gì ? - GV nhận xét. - Trả lời câu hỏi. - Hs bày tỏ ý kiến bằng các tấm bìa : tán thành hay không tán thành. - Các nhóm làm việc. - Các nhóm đính phiếu lên bảng. - Thảo luận. - Đại diện trình bày trước lớp. -HS nhăc lại. - HS nêu Chiều Tiết 1. Thủ công (1) Bài 2. Xé dán hình chữ nhật I. Mục tiêu - Häc sinh biÕt c¸ch xÐ h×nh c - Häc sinh biÕt c¸ch xÐ h×nh ch÷ nhËt . - XÐ, d¸n ®­îc h×nh ch÷ nhËt . §­êng xÐ d¸n cã thÓ ch­a th¼ng, bÞ r¨ng c­a . H×nh d¸n cã thÓ không phẳng. II. Chuẩn bị Gi¸o viªn : bµi mÉu, giÊy tr¾ng, giÊy mµu, hå, kh¨n lau. - Häc sinh : GiÊy mµu thñ c«ng, giÊy nh¸p, hå d¸n. III. Các hoạt động dạy học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 26’ 3’ 1. KiÓm tra bµi cò: - kiÓm tra ®å dïng cña các bạn. 2. Bµi míi: H§1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt: GV cho HS xem bài mẫu : - Đây là hình chữ nhật - Tìm xem những vật gì có dạng hình chữ nhật ? - GV nhận xét chốt ý chính: Xung quanh ta có rất nhiều hình chữ nhật như: ô cửa sổ, bàn GV, HS các em hãy ghi nhớ hình dáng đó để xé dán cho đúng H§2: H­íng dÉn HS xÐ, d¸n: GV hướng dẫn: - Lấy 1 tờ giấy màu thủ công, lật mặt sau đếm ô, đánh dấu và vẽ một hình chữ nhật - Tay trái giữ chặt tờ giấy, tay phải dùng ngón cái và ngón trỏ để xé dọc theo cạnh hình, lần lượt thao tác như vậy để xé các cạnh hình - Sau khi xé xong lật mặt có màu cho HS quan sát H§3: Thùc hµnh: - Nhắc Hs lấy giấy nháp để làm thử, sau đó mới lấy giấy màu thực hành -Theo dõi , nhắc nhở, giúp đỡ HS 3. Củng cố ặn dò - Nhận xét vài sản phẩm của HS - Dặn HS về xem trước bài sau - Quan sát mẫu và trả lời câu hỏi. - làm theo sự hướng dẫn của GV - Thực hành Tiết 2. Đạo đức (3) Bài 1 : Kính yêu Bác Hồ ( Tiết 2) I. Mục tiêu - Biết công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước,dân tộc. - Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. - Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng * GDKNS : Kĩ năng suy nghĩ, kĩ năng úng xủ. * GDTT HCM: - Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu. Để thể hiện lòng yêu kính Bác Hồ, HS còn phải học tâp và làm theo lời Bác dạy. II. Đồ dùng dạy học - VBT, bài thơ, bài hát, tranh ảnh ... về Bác Hồ III. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ (2’) 2. Bài mới TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 25’ 2’ Hoạt động 1: HS tù liªn hÖ + Em ®· thùc hiÖn ®ưîc nh÷ng ®iÒu nµo trong n¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång ? Thùc hiÖn nh thÕ nµo ? cßn ®iÒu nµo em cha thùc hiÖn tèt ? v× sao? em dù ®Þnh g× trong thêi gian tíi ? - GV khen nh÷ng HS ®· thùc hiÖn tèt n¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång , nh¾c nhë c¶ líp häc tËp b¹n Hoạt động 2 : Yêu cầu HS tr×nh bµy nh÷ng tài liÖu ®· sưu tÇm ®ưîc vÒ B¸c Hå, vÒ B¸c Hå víi thiÕu nhi vµ c¸c tÊm gư¬ng ch¸u ngoan B¸c Hå . - GV khen nh÷ng HS, nhãm HS ®· sưu tÇm ®ưîc nhiÒu tài liÖu vµ giíi thiÖu hay - GV giíi thiÖu mét vµi tài liÖu kh¸c vÒ B¸c Hå Hoạt động 3 : Trß ch¬i phãng viªn - Yêu cầu HS đóng vai và trả lờì câu hỏi - Xin b¹n vui lßng cho biÕt B¸c Hå cßn cã nh÷ng tªn gäi nµo kh¸c ? Quª B¸c ë ®©u ? - V× sao thiÕu nhi l¹i yªu quý B¸c hå ? - B¹n h·y ®äc n¨m diÒu B¸c Hå d¹y ? - B¹n h·y kÓ viÖc lµm cña b¹n trong tuÇn qua ®Ó thÓ hiÖn lßng kÝnh yªu B¸c Hå? - B¹n h·y kÓ mét tÊm g¬ng ch¸u ngoan B¸c Hå mµ em biÕt ? KÕt luËn chung : B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam, B¸c ®· l·nh ®¹o nh©n d©n, ®· ®Êu tranh giµnh ®éc lËp, thèng nhÊt cho tæ quèc, B¸c Hå rÊt yªu quý vµ quan t©m ®Õn c¸c ch¸u thiÕu nhi, c¸c ch¸u thiÕu niªn còng rÊt kÝnh yªu B¸c Hå . 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn hs về nhà chuẩn bị bài sau. - HS tự liên hệ. - HS tr×nh bµy nh÷ng tài liÖu ®· sưu tÇm ®ưîc vÒ B¸c Hå, vÒ B¸c Hå víi thiÕu nhi vµ c¸c tÊm gư¬ng ch¸u ngoan B¸c Hå . - Tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ ®· su tÇm ®ưîc - C¶ líp th¶o luËn, nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ sưu tÇm cña nhãm b¹n . - HS ®ãng vai phãng viªn pháng vÊn c¸c b¹n trong líp về B¸c Hå, vÒ B¸c Hå víi thiÕu nhi . - Thay nhau trả lời. - Nghe. Tiết 3. Khoa học (4) Bài 3. Trao đổi chất ở người (tiếp) I. Mục tiêu: - Kể được tên một số cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người.. - Biết được nếu 1 trong các cơ quan trên ngừng hoạt động, cơ thể sẽ chết. *GDBVMT: HS thấy được tâm quan trọng của môi trường sống đối với con người đó có ý thức bảo vệ môi trường. II. Đồ dùng dạy học: Phiếu bài tập III. Các hoạt động dạy và học. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2’ 25 3’ 1. KiÓm tra bµi cò: - Trao đổi chất là gì? - Vai trò của sự trao đổi chất đói với con người? 2. Bài mới. 2.1. Giới thiệu bài. Hoạt động 1: Xác định những cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất - TL cặp đôi: quan sát hình 8- SGK ? Nêu tên các cơ quan và chức năng của từng cơ quan trong hình (tiêu hoá, hô hấp, bài tiết) ? Cơ quan nào trực tiếp tham gia quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài - Đại diện trình bày- NX + H1: Cơ quan tiêu hoá có chức năng trao đổi thức ăn + H2: Cơ quan hô hấp thực hiện quá trình trao đổi khí + H3: Cơ quan tuần hoàn có chức năng trao đổi chất... + H4: Cơ quan bài tiết thải nước tiểu từ cơ thể ra môi trường KL: Trong quá trình trao đổi chất, mỗi cơ quan đều có chức năng riêng. Hoạt động 2 : Mối quan hệ giữa các cơ quan trong quá trình trao đổi chất ở người. - Các nhóm quan sát và ghi ra nháp. + Quan sát sơ đồ tìm ra các từ còn thiếu cần bổ sung vào sơ đồ + Trình bày về mối quan hệ giữa các cơ quan trong cơ thể

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an theo Tuan 12 bo mon_12399576.doc