Giáo án tổng hợp lớp 1 - Tuần 25 năm học 2018

Toán

 KIỂM TRA

I.MỤC TIấU

-Tập trung vào đánh giá:

- Cộng, trừ các số tròn chục trong phạm vi 100; trình bày bài giải có một phép tính cộng ; nhận biết điểm ở trong , điểm ở ngoài của một hình.

II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

- Hướng dẫn HS làm bài.

Bài 1: Tính

 20 30 70 50 80

+ + - - -

 40 60 30 20 30

Bài 2: Tính nhẩm

40 + 30 = 30cm + 20cm =

60 - 30 = 70cm - 30cm =

Bài 3: Vườn nhà Lan trồng được 10 cây cam và 20 cây chanh. Hỏi vườn nhà Lan trồng được tất cả bao nhiêu cây?

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Tuần 25 năm học 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 25 Thứ 2 ngày 5 thỏng 3 năm 2018 Toỏn LUYỆN TẬP I. MỤC TIấU: - Biết cỏch đặt tớnh , làm tớnh, trừ nhẩm cỏc số trũn chục. - Biết giải toỏn cú phộp cộng - Làm được BT 1, 2, 3, 4 SGK - Khuyến khớch học sinh làm bài tập 5 II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * HĐ1: Củng cố kiến thức - HS đọc cỏc số trũn chục cú hai chữ số 10, 20 ... 90 Làm bảng con - Đặt tớnh và tớnh: 40 - 30 60 - 20 - Hóy nờu cỏch đặt tớnh, cỏch tớnh? + Khi đắt tớnh ta cần chỳ ý điều gỡ? - Tớnh nhẩm; 50 - 10 = 20 + 30 -10 = + Em hóy nờu cỏch nhẩm (5 chục bớt 1 chục cũn 4 chục, vậy 50 - 10 =40) * HĐ2: Luyện tập: Bài 1: Đặt tớnh rồi tớnh Hướng dẫn cỏch làm Lưu ý về cỏch đặt tớnh.HS làm vào bảng con 2 cột đầu - HS tự làm cột 3 vào vở.GV theo dừi. Gọi 2 em lờn chữa bài. HS nhận xột. Bài 2: Số? - HS đọc yờu cầu, - Lần lượt HS nờu kết quả tớnh .GV nhận xột Bài 3: Đỳng gi đ, sai ghi s - HS đọc đề bài - HS làm cỏ nhõn, chữa bài + Vỡ sao bài a, c, lại điền s - GV chỉnh sửa, giỳp em CHT Bài 4: + Bài toỏn cho biết gỡ? + Bài toỏn hỏi gỡ? + Muốn biết cú tất cả bao nhiờu cỏi bỏt ta làm thế nào? Lưu ý HS đổi: 1 chục cỏi bỏt = 10 cỏi bỏt -Thảo luận theo nhúm đụi sau đú tự làm bài vào vở - GV theo dừi và HD thờm HSCHT Chấm, chữa bài - HS đọc kết quả bài 1,2,3 - HS lờn bảng làm bài 4 Bài giải đổi: 1chục cỏi bỏt = 10 cỏi bỏt Số bỏt nhà Lan cú tất cả là: 20 + 10 = 30 cỏi bỏt) Đỏp số: 30 cỏi bỏt - Nhận xột bài làm của HS. - Khuyến khớch học sinh làm bài 5. GV theo dừi, giỳp đỡ thờm. 3.Củng cố, dặn dũ - GV hệ thống ND bài học - GV nhận xột giờ học ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Thứ 3 ngày 6 tháng 3 năm 2018 Toán ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HèNH I.MỤC TIấU: - Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình biết vẽ một điểm ở trong hoặc ở ngoài của một hình ; biết cộng , trừ số tròn chục , giải toán có phép cộng. - Làm các bài tập: bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HĐ1: Giới thiệu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình - Hướng dẫn HS làm BT Bài 1: Đúng ghi đ; sai ghi s:Thảo luận nhúm đụi sau đú đại diện nờu KQ Bài 2: HS làm GV theo dừi Bài 3: Tính - HS làm vào bảng con 20 + 10 + 10 = 30 + 10 +20 = 30 + 20 + 10 = - Tương tự HS làm bài cũn lại vào vở. GV theo dừi Bài 4. Có 10 nhãn vở. Mua thêm 20 nhãn vở. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhãn vở ? - Thảo luận N2 tỡm ra cỏch giải và giải bài toỏn vào vở.GV theo dừi và HDHSCHT Nhận xét giờ học. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Thứ 4 ngày 7 tháng 3 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIấU: -Biết cấu tạo số tròn chục , biết cộng trừ số tròn chục; biết giải toán có một phép cộng. - Làm các bài tập : bài 1, bài 3 ( phần b ), bài 4. - Khuyến khớch học sinh làm bài 5 II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Củng cố kiến thức: - HS đọc các số tròn chục có hai chữ số 10, 20 ... 90 - Làm bảng con- Đặt tính và tính: 40 - 30 60 - 20 - Hãy nêu cách đặt tính, cách tính? - Khi đặt tính ta cần chú ý điều gì? - Tính nhẩm; 50 - 10 = 20 + 30 -10 = - Em hãy nêu cách nhẩm ( 5 chục bớt 1 chục còn 4 chục , vậy 50 -10 = 40) 2, Luyện tập: - HS nêu yêu cầu của từng bài tập - GV hướng dẫn HS làm bài. Yờu cầu HS tự làm cỏc bài tập sau đú đổi chộo vở kiểm tra lẫn nhau. Bài 1: Củng cố về cấu tạo thập phân của các số từ 10 đến 20 và các số tròn chục đã học. Bài 3: ( phần b ) Bài 4: HS đọc bài toán 4 - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Muốn biết cả hai ngăn có tất cả bao nhiêu quyển sách ta làm thế nào? - HS tự làm bài vào vở - GV theo dõi và HD thêm HSCHT Bài 5: Khuyến khớch học sinh làm thờm bài 5 - Nhận xét bài làm của HS. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Thứ 5 ngày 8 tháng 3 năm 2018 Toán KIỂM TRA I.MỤC TIấU -Tập trung vào đánh giá: - Cộng, trừ các số tròn chục trong phạm vi 100; trình bày bài giải có một phép tính cộng ; nhận biết điểm ở trong , điểm ở ngoài của một hình. II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Hướng dẫn HS làm bài. Bài 1: Tính 20 30 70 50 80 + + - - - 40 60 30 20 30 Bài 2: Tính nhẩm 40 + 30 = 30cm + 20cm = 60 - 30 = 70cm - 30cm = Bài 3: Vườn nhà Lan trồng được 10 cây cam và 20 cây chanh. Hỏi vườn nhà Lan trồng được tất cả bao nhiêu cây? Bài 4: Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông. Vẽ 4 điểm ở ngoài hình vuông. Thứ 6 ngày 9 tháng 3 năm 2018 Hoạt động tập thể SINH HOẠT LỚP I.MỤC TIấU: - Đỏnh giỏ nhận xột cỏc hoạt động của lớp trong tuần qua. - Giỏo dục cho học sinh ý thức xõy dựng trường lớp.ý thức tự quản. II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ1 : Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoạt động của lớp trong tuần qua +Học tập +Thể dục vệ sinh +Nề nếp sinh hoạt sao,sinh hoạt 15 phỳt đầu giờ,ý thức giữ gỡn”Vở sạch chữ đẹp” +Biểu dương những tập thể,cỏ nhõn tiờu biểu. +Nhắc nhở những tập thể,cỏ nhõn chưa thực hiện tốt kế hoạch của lớp. HĐ2: Giỏo viờn phổ biến kế hoạch tuần tới. - Thực hiện tốt chương trỡnh thời khúa biểu tuần 26. - Duy trỡ và thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt sao,sinh hoạt 15 phút đầu giờ. - Thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Luyện Tiếng Tiệt LUYỆN VẦN OAM, OAP, OĂM,OĂP,UYM,UYP I. MỤC TIấU - Hoàn thành Việc 2 : viết ở vở Tập viết phần luyện tập - Luyện Việc3 đọc lại cỏc tiếng cú chứa vần oam,oap,oăm,oăp, uym, uyp Luyện đọc SGK (Tập 2) II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài - GV nờu mục tiờu, yờu cầu tiết học. 2. Luyện việc 2: Viết vở tập viết - Hướng dẫn HS hoàn thành phần luyện tập trong vở Tập viết Nhúm cỏc chữ cú nột múc, nột xiờn - HS nờu tư thế ngồi viết, nờu yờu cầu bài viết. - HS viết bài - GV theo dõi, giúp đỡ thêm chú ý HSCHT Nhận xột bài viết của HS 3. Luyện việc 3 2a. Luyện đọc lại cỏc tiếng cú vần oam,oap,oăm,oăp, uym, uyp - GV viết bảng một số tiếng chứa vần oam,oap,oăm,oăp, uym, uyp - HS thi đua đọc theo cỏ nhõn, nhúm, cả lớp - GV chỳ ý HSCHT HSCHT: Thi đua tỡm tiếng cú vần trờn- cả lớp phõn tớch 2b. Đọc sỏch “Tiếng Việt – CGD lớp 1”, tập 2 - T yờu cầu H đọc sỏch Tiếng Việt – CGD lớp 1, tập 2 + Mời HSNK đọc, cả lớp đọc thầm + Luyện đọc theo nhúm đụi + HS đọc thi đua theo cỏ nhõn, nhúm, tổ + HS đọc đồng thanh cả lớp GV sửa sai cho HS, chỳ ý HSCHT 3. Nhận xột tiết học - dặn dũ - Tuyờn dương những em học bài tốt. - Dặn HS đọc bài ở nhà. Luyện Toán LUYỆN TẬP I . MỤC TIấU: - Củng cố và rèn luyện kĩ năng làm tính cộng, trừ các số tròn chục. - Củng cố về giải toán có lời văn. - Củng cố về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình. - HSCHT làm bài 1,2 , HSNK làm các bài tập 1,2,3,4. II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: - Học sinh làm bài vào vở Bài 1: Đặt, tính và tính, điền số 20 + 30 30 + 50 60 - 40 90 - 20 Bài 2: , = Tớnh , so sỏnh ,viết đươc dấu >,<,= vào chỗ chấm. 90 - 10 60 + 10 80 - 30 70 - 20 70 - 40 40 + 20 90 - 50 50 -20 Bài 3: a, Có 20 con gà. Mua thêm 10 con gà. Hỏi tất cả bao nhiêu con gà? - HS đọc bài toán: GV hdẫn - GV nêu: bài toán cho ta biết cái gì? - Yêu cầu ta phải tìm gì ? b. Có 30 con gà. Bán đi 10 con gà. Hỏi còn bao nhiêu con gà? - HS đọc bài toán: GV hdẫn - GV nêu: bài toán cho ta biết cái gì? - Yêu cầu ta phải tìm gì ? - Chữa bài Bài 4: - Vẽ 3 điểm ở trong hỡnh trũn và 1 điểm ở ngoài hỡnh trũn - Vẽ 1 điểm ở trong hỡnh vuụng và 2 điểm ở ngoài hỡnh vuụng Tự học HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRONG TUẦN I. MỤC TIấU : - Giỳp HS hoàn thành cỏc bài tập đó học trong tuần - Trũ chơi : II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài - GV nờu mục tiờu, yờu cầu tiết học 2. Mụn: Tự nhiên và xã hội + Nờu những hiểu biết của em về cõy lấy gỗ? + Trồng cõy lấy gỗ đễ làm gỡ? - Hướng dẫn HS hoàn thành bài tập trong tuần ở vở bài tập TNXH - GV theo dõi, giúp đỡ thêm, chú ý HSCHT 3. Môn:Toỏn - Củng cố và rèn luyện kĩ năng làm tính cộng, trừ các số tròn chục. - Củng cố về giải toán có lời văn. - Hướng dẫn HS hoàn thành bài tập trong tuần ở vở bài tập Toỏn - GV theo dõi, giúp đỡ thêm, chú ý HSCHT * Hướng dẫn HS hoàn thành cỏc bài tập trong tuần ở cỏc mụn Toỏn, Tiếng Việt (nếu cú) - GV theo dừi, giỳp đỡ thờm cho HSCHT 4. Trũ chơi: Chơi cỏc trũ chơi đó học Cho lớp trưởng điều khiển cỏc bạn chơi 5. Nhận xột tiết học - dặn dũ - Tuyờn dương những em làm bài tốt. - Dặn HS đọc lại bài ở nhà .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCac so co hai chu so_12305641.doc
Tài liệu liên quan