Giáo án tổng hợp lớp 2, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Tuần 27

-Giáo viên rút ra kết luận : Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó .

*Nêu phép nhân : 1 x 2 = 2 . Yêu cầu học sinh dựa vào phép nhân trên để lập phép chia tương ứng . (2 : 1 = 2 ; 2 : 2 = 1 ).

-Yêu cầu học sinh tiến hành tương tự với phép tính nhân 1 x 3 = 3 , 1 x 4 = 4 , để lập các phép chia tương ứng .

-Từ các phép tính trên , các em có nhận xét gì về thương của các phép chia có số chia là 1 ?

-Giáo viên rút ra kết luận :Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó .

 

doc29 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1004 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 2, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Tuần 27, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yện đọc thêm bài :Thông báo của thư viện vườn chim *H nhanh ,trôi chảy,nắm ND bài. 6’ 3.Củng cố ( 2 phút) Giôùi thieäu baøi : -Cho 5 hoïc sinh leân baûng gaép thaêm baøi ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. -Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm tröïc tieáp töøng hoïc sinh . *Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? (Tìm boä phaän cuûa moãi caâu döôùi ñaây traû lôøi cho caâu hoûi : ôû ñaâu ?) -Caâu hoûi “ ôû ñaâu ?” duøng ñeå hoûi veà noäi dung gì ? -Haõy ñoïc caâu vaên trong phaàn a . -Hoa phöôïng vó nôû ñoû röïc ôû ñaâu? -Vaäy boä phaän naøo traû lôøi cho caâu hoûi : ôû ñaâu ?. -Yeâu caàu hoïc sinh töï laøm phaàn b. *Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. -Goïi hoïc sinh ñoïc caâu vaên trong phaàn a . (Ñoïc : Hai beân bôø soâng hoa phöôïng vó nôû ñoû röïc). -Boä phaän naøo trong caâu ñöôïc in ñaäm ? (Boä phaän : Hai beân bôø soâng) . -Boä phaän naøy duøng ñeå chæ ñieàu gì ? Thôøi gian hay ñòa ñieåm? (Duøng ñeå chæ ñòa ñieåm) . -Vaäy ta ñaët caâu hoûi cho boä phaän naøy nhö theá naøo ? -Yeâu caàu hai hoïc sinh ngoài caïnh nhau cuøng thöïc haønh hoûi ñaùp theo yeâu caàu . Sau ñoù, goïi moät soá caëp hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp . (Ñaùp aùn :ÔÛ ñaâu traêm hoa khoe saéc ? / Traêm hoa khoe saéc ôû ñaâu ?) -Nhaän xeùt cho ñieåm hoïc sinh . *Giaùo vieân noùi :Baøi taäp yeâu caàu caùc em ñaùp lôøi xin loãi cuûa ngöôøi khaùc . Yeâu caàu hai em ngoài caïnh nhau, suy nghó ñeå ñoùng vai theå hieän laïi töøng tình huoáng , 1 hoïc sinh noùi lôøi xin loãi , 1 hoïc sinh ñaùp laïi lôøi xin loãi . Sau ñoù goïi 1 soá caëp hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp . -Nhaän xeùt cho ñieåm töøng hoïc sinh . *Luyeän ñoïc theâm: -Ñoïc maãu HD caùch ñoïc. -HD HS ñoïc töøng caâu. -HD HS ñoïc caâu daøi, caùch ngaét nghæ -Caùc nhoùm luyện đọc nối tiếp. *HD tìm hieåu baøi: -Yeâu caàu HS ñoïc thaàm. -Thoâng baùo cuûa vöôøn chim coù maáy muïc? -Muoán bieát giôø môû cöûa ta ñoïc muïc naøo? -Muoán laøm theû möôïn saùch ta ñeán thö vieän luùc naøo? -Muïc saùch môùi veà cho ta bieát ñieàu gì? -Thö vieän laø nôi ñeå laøm gì? -Tröôøng em coù thö vieän khoâng? -Thö vieän lôùn hay nhoû? -Ñeán thö vieän em caàn löu yù ñieàu gì? -Caâu hoûi “ ôû ñaâu ?” duøng ñeå hoûi veà noäi dung gì ? -Khi ñaùp lôøi caûm ôn cuûa ngöôøi khaùc , chuùng ta caàn phaûi coù thaùi ñoä nhö theá naøo ? -Veà oân laïi kieán thöùc veà maãu caâu hoûi “ôû ñaâu ?” vaø caùch ñaùp lôøi xin loãi cuûa ngöôøi khaùc . -Hát. -Lắng nghe và đọc đề bài. *Lần lượt em lên gắp thăm được bài nào thì đọc ngay và trả lời câu hỏi. -Theo dõi và nhận xét. -Cả lớp suy nghĩ và 1 số em trả lời. -Duøng ñeå hoûi veà ñòa ñieåm . -Ñoïc : Hai beân bôø soâng hoa phöôïng vó nôû ñoû röïc . -Hai beân bôø soâng hoa phöôïng vó nôû ñoû röïc . -Hai beân bôø soâng. -1 em đọc . -Một số em đọc . -Một số em trả lời . -Một số em trình bày , cả lớp theo dõi và nhận xét . -Caâu hoûi : Hoa phöôïng vó nôû ñoû röïc ôû ñaâu ? / ÔÛ ñaâu hoa phöôïng vó nôû ñoû röïc ?) *Một số cặp trình bày , cả lớp theo dõi , nhận xét bạn trình bày . -Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. -Một số nhóm trả lời . -Theo dõi -Nối tiếp nhau đọc. -Phát âm từ khó. -Nối tiếp đọc theo câu, đọc từng phần. -Luyện đọc trong nhóm -Cử đại diện thi đua đọc. -Thực hiện. -Có 3 mục. -Nối tiếp nhau nêu. -Mục 1: -Sáng thứ 5hàng tuần -Biết thêm những sách mới của thư viện để mượn đọc. -Cho mượn sách báo -Có -Nhỏ. -Nhiều HS cho ý kiến -Dùng để hỏi về địa điểm ). -Thể hiện sự lịch sự , đúng mực , nhẹ nhàng, không chê trách nặng lời vì người gây lỗi đã biết lỗi rồi ). Kể chuyện: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 (TIẾT 4) ĐỌC THÊM BÀI: CHIM RỪNG TÂY NGUYÊN I.Mục tiêu. Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đã học từ tuần 19 đến tuần 26; phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng /phút; hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc). Nắm được một số từ ngữ về chim chóc; viết được đoạn văn ngắn về một loài chim hoặc gia cầm. Đọc trôi chảy, đúng bài: Chim rừng Tây Nguyên. -Rèn kĩ năng đọc đúng, trôi chảybài tập đọc; viết đoạn văn ngắn cho H. -GDHS yêu thích và bảo vệ loài chim. II.Đồ dùng dạy – học. Vở tập chép, Vở BTTV, phấn, bút, III.Các hoạt động dạy – học. ND - TL Giáo viên Học sinh HĐ1: Kiểm tra đọc 12’ HĐ2: Trò chơi mở rộng vốn từ về chim chóc 10’ HĐ3:Viết đoạn văn ngắn 10’ HĐ4:ĐT bài: Chim rừng Tây Nguyên Củng cố dặn dò 3’ Đưa ra phiếu ghi tên các bài tập đọc tuần 25-26 -Nhận xét tuyên dương -Bài2 -HD HS cách chơi:Các em có thể dùng lời đẻ mô tả con vật hoặc làm động tác để cho nhóm bạn đoán. -Nhận xét chung -Bài tập yêu cầu gì? -Khi viết đoạn văn ngắn tả về loại chim ta cần làm gì? G hướng dẫn LĐ như các tiết khác. -Nhận xét tuyên dương -Hệ thống lại giờ học -Nhắc HS về làm bài tập -5 HS đọc bài và trả lời 1-2 câu hỏi SGK -Nhận xét bổ sung -2 HS đọc đề -Chia lớp làm 4 nhóm và thực hiện đố nhau a) Con gì biết bơi, lên bờ đi lạch bạch? -Con gì hót hay? -Cổ dài biết trông nhà là con gì? -Nhận xét, chọn nhóm có nhiều câu đố hay -2 HS đọc đề -Viết đoạn văn ngắn -Giới thiệu con vật cần tả +Tả 1 số đặc điểm về hình dáng -Tả HD nổi bật +Tả ích lợi của con vật -làm vào vở -Đọc nối tiếp câu. -Đọc nối tiếp đoạn -Luyện đọc toàn bài. Luyện viết: BÀI 51 I.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố viết đúng ,đẹp,đều nét các chữ l, m, s, th, tr nét đứng cỡ nhỏ Biết nối nét viết đúng các từ ứng dụng nét đứng: Lạng Sơn, Miệng nói tay làm, Sóc Sơn, Thái Nguyên, Trường Sơn hùng vĩ *HS yếu:Viết đúng các âm,từ ưngs dụng trên. -Rèn KN viết đúng, đẹp ,cẩn thận cho H. -GDHS yêu thích chữ viết đẹp II.Đồ dùng dạy học: -Mẫu chư l, m, s, th, tr nét đứng -HS: Vở luyện chữ. III.Hoạt động dạy học: Nội dung - thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hướng dẫn viết l, m, s, th, tr (10p) 2.HD viết từ ứng dụng (10p) 3.Thực hành (14p) 4. Cc-dặn dò 1p -GV treo mẫu chữ cho H quan sát,hỏi:Chữ E viết cao mấy li,gồm mấy nét? TT hỏi với những chữ còn lại. -G viết mẫu,Cho H viết bảng con Gọi H đọc. Lạng Sơn, Miệng nói tay làm, Sóc Sơn, Thái Nguyên, Trường Sơn hùng vĩ -G giải thích nghĩa các từ ứng dụng -Cho H quan sát và nhận xét độ cao, khoảng cách, cách đánh dấu thanh các con chữ và các chữ. -G cho H viết bài.G theo dõi, uốn nắn. -G chấm bài, nhận xét. -Quan sát, nhận xét. Viết bảng con l, m, s, th, tr Quan sát, nhận xét Viết bài cá nhân Nghe Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2016. Toán: SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I.Mục tiêu. Giúp HS biết -Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Biết được số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Biết số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Biết không có phép chia cho 0. * HSCCG: Nắm bài, làm được bài tập 1, 2. -Rèn kĩ năng làm tính cho H. -GDHS tính toán cẩn thận khi làm bài. II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu. ND-TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa H 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra (5 phút) 3.Bài mới Hoạt động 1 :Giới thiệu phép nhân có thừa số là 0 ( 7 phút) 3.2.Hoạt động 2 : Giới thiệu phép chia có số bị chia là 0 (5 phút) 3.3.Hoạt động 3 :Luyện tập thực hành ( 15-17 phút) 4.Củng cố,dặn dò: (2 phút) -Ban văn nghệ lên điều hành -GV gọi học sinh làm bài tập sau : Tính : 4 x 4 x 1 = 5 ; 5 x 5 = , 2 x 3 : 1 = -Chữa bài và nhận xét học sinh . -Nêu phép nhân 0 x 2 và yêu cầu học sinh chuyển phép nhân này thành tổng tương ứng .(Trả lời : 0 x 2 = 0 + 0 = 0) -Vậy 0 nhân với 2 bằng mấy ? (0 x 2 = 0 ). -Tiến hành tương tự với : 0 x 3 (0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 ) -Từ các phép tính 0 x 2 = 0 , 0 x 3 = 0 các em có nhận xét gì về kết qủa của các phép nhân của 0 với một số khác ? (Kết qủa cùng bằng 0). -Khi thực hiện phép nhân của 1 số nào đó với 0 thì kết qủa của phép nhân có gì đặc biệt ? (Đều ra kết qủa bằng không). -Giáo viên nhận xét rút ra kết luận : Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Sau đó yêu cầu học sinh nhắc lại . -Nêu phép nhân : 0 x 2 = 0 . Yêu cầu học sinh dựa vào phép nhân trên để lập phép chia tương ứng . (0 : 2 = 0). -Nêu: Vậy từ 0 x 2 = 0 ta có được phép chia : 0 :2 = 0 . -Yêu cầu học sinh tiến hành tương tự như trên để rút ra các phép tính : 0 : 5 = 0 -Từ các phép tính trên , các em có nhận xét gì về thương của các phép chia có số bị chia là 0? -Giáo viên rút ra kết luận :Số 0 chia cho số nào khác cũng bằng 0. -Nêu chú ý : không có phép chia cho 0. Bài 1, 2 -Yêu cầu học sinh tự làm bài . -Gọi học sinh đọc bài của mình trước lớp. -Nhận xét cho điểm học sinh . Bài 3 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? (Điền số thích hợp vào ô trống) . -Yêu cầu học sinh tự làm bài . ( Đáp án 0 x 5 = 0 0 x 3 = 0 0 : 5 = 0 3 x 0 = 0 ) -Gọi học sinh nhận xét bài bạn . Sau đó giáo viên nhận xét cho điểm . -Yêu cầu học sinh nêu lại các kết luận trong bài . -Về học thuộc các kết luận trong bài và chuẩn bị bài sau . -Hát. -2 em -Cả lớp làm vào giấy nháp. -Cả lớp tự thực hiện và trả lời. -Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. -1 số em trả lời . -Lớp tự làm . -Một số em nhắc lại. -1 số em trả lời . Nhắc lại kết luận Đọc yêu cầu -Cả lớp tự làm bài . -Đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau theo lời bạn đọc . -1 số em nêu. -2em lên bảng , lớp làm vào vở . 1 em nêu. Tập viết: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 (TIẾT 5) ĐỌC THÊM BÀI: SƯ TỬ XUẤT QUÂN I.Mục tiêu: Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đã học từ tuần 19 đến tuần 26; phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng /phút; hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc). Biết đặt và trả lời câu hỏi với như thế nào?, biết đáp lời khẳng định, phủ định trong tình huống cụ thể. Đọc trôi chảy, đúng bài: Sư Tử xuất quân.. -Rèn kĩ năng đọc đúng, trôi chảy bài tập đọc; đặt và trả lời câu hỏi, đáp lời khẳng định, phủ định. -GDHS yêu thích môn học. II. Chuẩn bị. Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26. III. Các hoạt động dạy và học ND-TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp 2.Bài mới a.Giới thiệu bài : b.Kiểm tra tập đọc (10 phút) * Phát âm rõ , đạt tốc độ ,biết ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu và và giữa các cụm từ .Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc . c.Luyện cách đặt và trả lời câu hỏi : như thế nào? (7 phút) * H nắm cách đặt và trả lời câu hỏi : như thế nào ? d.Đặt câu hỏi cho phần được in đậm. * H đặt đúng câu hỏi cho phần được in đậm 6’ đ.Ôn luyện cách đáp lời khẳng định , phủ định của người khác ( 7 phút) * H nắm cách đáp lời Khẳng định , phủ định của người khác . e.Luyện đọc thêm bài”Sư tử xuất quân. 3.Củng cố ,dặn dò:2 phuùt) Giôùi thieäu baøi : * Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng (22 phuùt) -Cho 5 hoïc sinh leân baûng gaép thaêm baøi ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. -Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc . -Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm tröïc tieáp töøng hoïc sinh . *Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Caâu hoûi “ nhö theá naøo ?” duøng ñeå hoûi veà noäi dung gì ? -Haõy ñoïc caâu vaên trong phaàn a . -Muøa heø , hai beân bôø soâng hoa phöôïng vó nôû nhö theá naøo ? -Vaäy boä phaän naøo traû lôøi cho caâu hoûi : nhö theá naøo? (Ñoû röïc) . -Yeâu caàu hoïc sinh töï laøm phaàn b. *Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. -Goïi hoïc sinh ñoïc caâu vaên trong phaàn a -Boä phaän naøo trong caâu treân ñöôïc in ñaäm ? -Vaäy ta ñaët caâu hoûi cho boä phaän naøy nhö theá naøo ? -Yeâu caàu hai hoïc sinh ngoài caïnh nhau cuøng thöïc haønh hoûi ñaùp theo yeâu caàu . Sau ñoù, goïi moät soá caëp hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp . -Nhaän xeùt cho ñieåm hoïc sinh . *Giaùo vieân noùi :Baøi taäp yeâu caàu caùc em ñaùp lôøi khaúng ñònh hoaëc phuû ñònh cuûa ngöôøi khaùc . Yeâu caàu hai em ngoài caïnh nhau, suy nghó ñeå ñoùng vai theå hieän laïi töøng tình huoáng , 1 hoïc sinh noùi lôøi caû khaúng ñònh (a,b) vaø phuû ñònh ( c ) , 1 hoïc sinh noùi lôøi ñaùp laïi. Sau ñoù goïi 1 soá caëp hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp -Nhaän xeùt cho ñieåm töøng hoïc sinh *-Ñoïc maãu, dieãn caûm baøi HD ñoïc -Qua baøi thô em hieåu ñieàu gì? -Caâu hoûi “ nhö theá naøo ?” duøng ñeå hoûi veà noäi dung gì? -Khi ñaùp lôøi khaúng ñònh hay phuû ñònh cuûa ngöôøi khaùc , chuùng ta caàn phaûi coù thaùi ñoä nhö theá naøo ? -Hát. -Lắng nghe và đọc đề bài -Lần lượt từng em lên gắp thăm được bài nào thì đọc ngay và trả lời câu hỏi. -Theo dõi và nhận xét. -Tìm boä phaän cuûa moãi caâu döôùi ñaây traû lôøi cho caâu hoûi : nhö theá naøo ?) -Duøng ñeå hoûi veà ñaëc ñieåm ). - Muøa heø hoa phöôïng vó nôû ñoû röïc hai beân bôø soâng) . (Muøa heø hoa phöôïng vó nôû ñoû röïc hai beân bôø soâng ). - Chim ñaäu traéng xoùa treân nhöõng caønh caây . -Boä phaän : traéng xoaù . -Một số em trả lời . -Moät soá em trình baøy , caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt . Caâu hoûi :Treân nhöõng caønh caây chim ñaäu nhö theá naøo ? /Chim ñaäu nhö theá naøo treân nhöõng caønh caây ?) -Moät soá caëp trình baøy , caû lôùp theo doõi , nhaän xeùt baïn trình baøy . -Moät soá em traû lôøi . -Theo doõi doø baøi Ñoïc caù nhaân Traû lôøi (Duøng ñeå hoûi veà ñaëc ñieåm) - theå hieän söï lòch söï , ñuùng möïc ). Nghe. LTVC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 (TIẾT 6) ĐỌC THÊM BÀI: GẤU TRẮNG LÀ CHÚA TÒ MÒ I. Mục tiêu Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đã học từ tuần 19 đến tuần 26; phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng /phút; hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc). Nắm được một số từ ngữ về muông thú; kể ngắn được về con vật mình thích. Đọc trôi chảy, đúng bài: Gấu trắng là chúa tò mò. -Rèn kĩ năng đọc đúng, trôi chảy bài tập đọc; kể ngắn về con vật. -GDHS yêu thích các con vật. II. Đồ dùng : Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26. Câu hỏi về chim chóc để chơi trò chơi . 4 lá cờ . III. Các hoạt động dạy và học Nd-TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp 2.Bài mới a.Giới thiệu bài : b.Kiểm tra tập đọc ( 22 phút) * Phát âm rõ , đạt tốc độ, biết ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu và và giữa các cụm từ.Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc . c.Trò chơi mở rộng vốn từ về muông thú (8 phút) * Mở rộng vốn từ về muông thú qua trò chơi . d.Kể về con vật mà em biết (5 phút) * Biết kể chuyện về các con vật mà mình yêu thích . đ.Luyện đọc thêm bài:Gấu trắng là chứa tò mò *Luyện đọc trôi chảy ,lưu loát bài Gấu trắng là chúa tò mò.Và nắm ND bài. 3.Củng cố ,dặn dò: ( 2 phút) Giới thiệu bài : -Cho 5 học sinh chưa đạt lần trước lên bảng gắp thăm bài đọc và trả lời câu hỏi. -Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc . -Giáo viên nhận xét cho điểm trực tiếp từng học sinh . *Chia lớp thành 4 đội , phát cho mỗi đội một lá cờ . -Phổ biến luật chơi : Trò chơi diễn ra qua 2 vòng . 7-Tổng kết đội nào dành được nhiều điểm thì đội đó thắng cuộc .*Yêu cầu học sinh đọc đề bài -Yêu cầu học sinh suy nghĩ về con vật định kể (chú ý): Có thể kể lại một câu chuyện em biết về 1 con vật mà em được đọc hoặc được nghe kể ), có thể hình dung và kể về hoạt động , hình dáng của con vật mà em biết . -yêu cầu học sinh trình bày trước lớp. -Tuyên dương những học sinh kể tốt. *HD H luyện đọc: -Đọc mẫu -Yêu cầu HS đọc từng câu -HD HS đọc một số câu văn dài -Chia nhóm và yêu cầu luyện đọc -Hình thành nhóm 3 luyện đọc trong nhóm *HD H tìm hiểu bài: -Hình dáng của gấu trắng như thế nào? +Gấu thường có lông màu gì +Gấu trắng sống ở đâu? -Tính nết gấu trắng có gì đặc biệt? -Phát biểu cho HS thaỏ luận theo nhóm +Người thuỷ thủ đã làm cách nào để khỏi bị gấu vồ? +Hành động của anh cho biết anh là người thế nào? -Nhận xét tiết học . -Về tập kể con vật mà em biết cho người thân nghe. -Hát. -Cả lớp lắng nghe và đọc đề bài. -Lần lượt từng em lên gắp thăm được bài nào thì đọc ngay và trả lời câu hỏi . -Theo dõi và nhận xét *Chia đội theo hướng dẫn của giáo viên. -Giải câu đố . -Phối hợp trong đội cùng tìm từ . Khi hết thời gian , các đội dán bảng từ của mình lên bảng . Cả lớp cùng đếm số từ của mỗi đội . -Một em đọc đề bài. -Cả lớp chuẩn bị trong 5 phút. -Một số em trình bày , cả lớp theo dõi , nhận xét bài -Theo dõi dò bài -Nối tiếp nhau đọc -Phát âm từ khó -Luyện đọc cá nhân -Nối tiếp đọc đoạn -Nêu nghĩa từ SGK -Thi đọc giữa các nhóm -Cả lớp đọc đồng thanh -Đọc thầm -Lông trắng toát cao 3 mét nặng 800 kg -Nâu đen -ở bắc cực -Tò mò thấy vật gì lại cũng đánh hơi, xem thử -Thảo luận theo nhóm -Đại diện các nhóm báo cáo -nhận xét bổ sung -Khi đi rừng gặp voi không được chạy thẳng, nếu vác cây nứa nhọm hổ sẽ không lại gần -Nghe ÔL Toán: LUYỆN TẬP TÍNH CHU VI HÌNH TAM GIÁC CHU VI HÌNH TỨ GIÁC I.Mục tiêu -Giúp HS năm lại quy tắc tính chu vi hình tam giác,hình tứ giác. -Biết vận dụng quy tắc làm bài tập trang 44,45 -HSCCG:làm được bài tập 1,2 với tốc độ chậm hơn. -Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống. II.Đồ dùng dạy học -VBT học sinh. -Bảng phụ để HS làm bài. III.Hoạt động dạy học ND - TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Khởi động 3p 2.Bài mới Bài 1:Tính chu vi hình tam giác 15p Bài 2:Tính chu vi hình tứ giác 10p Bài 3.Đo độ dài và tính chu vi 5p 3.Củng cố 2p GV gọi hs nêu lại các quy tắc tính chu vi hình tam giác,chu vi hình tứ giác? -Nhận xét tuyên dương. -Giới thiệu nội dung bài ôn luyện Gọi HS đọc câu lệnh bài tập +Các cạnh của hình tam giác trong bài tập a,b,c có độ dài lần lượt là bao nhiêu? -Việc 1:y/c thảo luận nhóm cách làm và hoàn thành bài cá nhân vào vbt,3hs giải bảng lớp. -Việc 2:Nhận xét bài giải bảng lớp của HS,sau đó huy động kết quả của hs dưới lớp. -Việc 3;y/c HS đổi chéo vở nhau kiểm tra kết quả. +Muốn tình chu vi hình tam giác ta làm thế nào? -Gọi hs đọc câu lệnh bài tập -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? -Độ dài của các cạnh hình tứ giác trong bài tập lần lượt là bao nhiêu? -Muốn tính chu vi hình tứ giác ta làm thế nào? -Việc 1:HS làm bài theo nhóm đôi,trao đổi cùng nhau về câu lời giải. -Việc 2:Nhận xét bài làm bảng lớp và huy động kết quả. -GV nhận xét tuyên dương. - Việc 1:y/c Hs thảo luận nhóm lớn +Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác sau đó tính chu vi của hình tứ giác ABCD -Việc 2:Các nhóm báo cáo kết quả -Gv nhận xét tuyên dương. +Các em có nhận xét gì về độ dài các cạnh của hình tứ giác? +Vậy các em có thể thực hiện bằng phép tính khác nào? -GV hệ thống kiến thức bài học. -Nhận xét giờ học. -2-4HS nhắc lại. -Lắng nghe. a/8cm,12cm,10cm b/30dm,40dm,20dm c/15cm,20cm,30cm -Thảo luận nhóm cách làm và hoàn thành bài tập vào vở cá nhân. -Nhận xét bài làm của bạn trên bảng. -Một số cá nhân bào cáo kết quả bài làm của mình. -Đổi chéo vở kiểm tra. -1-2HSCCG nhắc lai ghi nhớ quy tắc. -1HSCCG đọc câu lệnh -Tính chu vi hình tứ giác a/5dm,6dm,dm,8dm. b/20dm,20dm,30dm,30dm. -1HS nhắc lại -HS thảo luận nhóm đôi và làm bài,2hs giải bảng lớp. -Nhận xét bài bạn và bào cáo kết quả bài làm cá nhân. -Các nhóm thảo luận và làm bài vào phiếu học tập -Đại diện các nhóm bào cáo kết quả. -HS nêu:có độ dài bằng nhau. -Thực hiện phép nhân. 3 x 4 = 12 cm Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2016 Tập đọc: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 (TIẾT 7) ĐỌC THÊM BÀI: DỰ BÁO THỜI TIẾT I.Mục tiêu: Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đã học từ tuần 19 đến tuần 26; phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng /phút; hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc). Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với Vì sao?; biết đáp lời đồng ý trong tình huống giao tiếp cụ thể. Đọc trôi chảy, đúng bài: Dự báo thời tiết. -Rèn kĩ năng đọc đúng, trôi chảy bài tập đọc; đặt và trả lời câu hỏi với Vì sao. -GDHS yêu thích các con vật. II. Đồ dùng : Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26. III. Các hoạt động dạy và học ND-TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của H 1.Ổn định lớp 2.Bài mới a.Giới thiệu bài : b.Kiểm tra tập đọc (20 phút) *Đọc rõ ràng,lưu loát trả lời đúng các câu hỏi của bài c.Luyện cách đặt và trả lời câu hỏi : Vì sao ? ( 10 phút) *H nắm cách đặt và trả lời câu hỏi : Khi nào ?. Bài 2 *H nắm cách đặt và trả lời câu hỏi : Vì sao? Bài 3 Ôn luyện cách đáp lời đồng ý của người khác ( 7 phút) . * H nắm cách đáp lời cảm ơn của người khác đ.Luyện đọc bài:Cá sấu sợ cá mập *Đọc trơn và lưu loát toàn bài .Hiểu nội dung bài. 3.Củngcố (2 phút) Giới thiệu bài : -Cho một số học sinh kiểm tra lần trước chưa đạt lên bảng gắp thăm bài đọc và trả lời câu hỏi . -Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc . -Giáo viên nhận xét cho điểm trực tiếp từng học sinh . *Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -Câu hỏi “ Vì sao ?” dùng để hỏi về nội dung gì ? -Hãy đọc câu văn trong phần a . -Vì sao Sơn ca khô họng ? -Vậy bộ phận nào trả lời cho câu hỏi : Vì sao ? -Yêu cầu học sinh tự làm phần b. *Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài . -Gọi học sinh đọc câu văn trong phần a . (Đọc :Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca ). -Bộ phận nào trong câu được in đậm ? -Vậy ta đặt câu hỏi cho bộ phận này như thế nào ? -Yêu cầu hai học sinh ngồi cạnh nhau cùng thực hành hỏi đáp theo yêu cầu . Sau đó, gọi một số cặp học sinh lên trình bày trước lớp . (Đáp án :Vì sao đến mùa đông ve không có gì ăn? ) -Nhận xét cho điểm học sinh . *Giáo viên nói :Bài tập yêu cầu các em đáp lời đồng ý của người khác . Yêu cầu hai em ngồi cạnh nhau, suy nghĩ để đóng vai thể hiện lại từng tình huống , 1 học sinh nói lời đồng ý , 1 học sinh nói lời đáp lại. Sau đó gọi 1 số cặp học sinh lên trình bày trước lớp -Nhận xét cho điểm từng học sinh . *Giới thiệu bài. -Đọc mẫu. -Yêu cầu đọc từng câu. -Chia bài 3 đoạn yêu cầu đọc.HD cách đọc. -Luyện đọc trong nhóm -Yêu cầu đọc thầm. -Tổ chức cho HS tự nêu câu hỏi SGK vào gọi bạn trả lời. -Qua bài này cho em biết thêm gì về các loài cá? -Câu chuyện có gì khiến em buồn cười. *Câu hỏi “ Vì sao ?” dùng để hỏi về nội dung gì ? -Khi đáp lời đồng ý của người khác , chúng ta cần phải có thái độ như thế nào? *Về ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi “ vì sao ?” và cách đáp lời đồng ý của người khác . -Hát -Lắng nghe và đọc đề *Lần lượt từng em lên gắp thăm được bài nào thì đọc ngay và trả lời câu hỏi . (5 em) -Theo dõi và nhận xét. -Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi : vì sao ?) -Dùng để hỏi về nguyên nhân lí do của sự việc nào đó ) -Đọc : Sơn ca khô cả họng vì khát ). -Vì khát) -Vì khát). (Vì mưa to ). *(Đặt câu hỏi cho phần được in đậm ). *1 em đọc . -Bộ phận :Thương xót sơn ca ). -Câu hỏi :Vì sao bông cúc héo lả đi ?) -Một số em trình bày , cả lớp theo dõi và nhận xét . -HS thảo luận theo nhóm đôi *Một số cặp trình bày , cả lớp theo dõi , nhận xét bạn trình bày . *Quan sát tranh - Theo dõi – dò bài. -Đọc nối tiếp. - Phát âm từ khó. -3 HS đọc 3 đoạn. -Cử đại diện các nhóm đọc. -Nhận xét cách đọc. -Đọc thầm -Thảo luận theo cặp và trả lời các câu hỏi SGK. -Cá mập dữ tợn đáng sợ hơn cá sấu. Nêu: -Thể hiện sự lịch sự , đúng mực ). Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS: Lập được bảng nhân 1, bảng chia 1. Biết thực hiện phép tính có số 1, số 0. Rèn kĩ năng lập bảng nhân, chia 1; thực hiện phép tính đúng, nhanh cho H. GDHS vận dụng bài học vào cuộc sống. II.Các hoạt động day và học ND-TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra(5 phút) 3.Bài mới a. Giới thiệu bài b.Luyện tập (30 phút) Bài 1 *Nêu đúng kết quả của phép tính Bài 2 *Điền đúng kết quả vào phép tính và so sánh được giữa nhân và cộng. 4.Củng cố ,dặn dò(2 phút) -Gọi học sinh lên bảng làm bài tập : Tính : 4 x 0 :1 = 5 :5 x 0 = 0 x 3 : 1 = -Chữa bài và tuyên dương học sinh . * Giới thiệu bài -Yêu cầu học sinh nhẩm kết qủa , sau đó nối tiếp nhau đọc từng phép tính của bài . -Nhận xét , sau đó cho cả lớp đọc đồng thanh bảng nhân và bảng chia1 *Yêu cầu học sinh tự làm bài , sau đó gọi học sinh đọc bài làm của mình trước lớp . -Một số cộng với 0 cho kết qủa như thế nào ? -Vậy 1 số nhân với 0 thì cho kết qủa ra sao? -Khi cộng thêm 1 vào một số nào đó thì khác gì với việc nhân số đó với 1 ? Khi thực hiện phép chia một số nào đó cho 1thì ta thu được kết qủa như thế nào ? -Kết quả các phép chia có số bị chia là 0 là bao nhiêu? . -Giáo viên nhận xét tiết học . -Về ôn lại kiến thức về phép nhân có thừa số là 1 và 0. Phép chia có số bị chia là 0. -Hát. -Hai em Cả lớp làm vào giấy nháp. *Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên . -Cả lớp đọc . *Làm bài vào vở bài tập , sau đó theo dõi bài làm của bạn và nhận xét. -Cho kết qủa chính số đo (Cho kết qủa là 0 ). -Khi cộng thêm 1 vào một số thí số đó sẽ tăng thêm 1 đơn vị , còn khi nhân số đó với 1 thì kết qủa vẫn bằng chính nó -Kết qủa chính là số đó. (Có kết qủa là 0 ). -Lắng nghe. Chính tả: ÔN TẬP TIẾT 8 ĐỌC THÊM BÀI: CÁ SẤU SỢ CÁ MẬP I. Mục tiêu: -Củng cố vốn từ qua trò chơi ô chữ. Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch bài: Cá Sấu sợ cá mập. -Rèn kĩ năng đọc đúng cho H. -GDHS thích môn học. II. Chuẩn bị: -Vở bài tập tiếng việt. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: ND – TL Giáo viên Học sinh HĐ1. Kiểm tra đọc 12’ HĐ 2: Trò chơi ô chữ. 20’ HĐ3.Củng cố dặn dò: 3’ -Đưa ra các thăm -Nhận xét – đánh giá. Bài 2: -Nêu yêu cầu trò chơi. -Chia nhóm và nêu yêu cầu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 27.doc
Tài liệu liên quan