Giáo án tổng hợp lớp 2 - Tuần 29 đến tuần 32

I- MỤC TIÊU

 - Viết đúng chữ hoa A - kiểu 2 theo(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Ao (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),Ao liền ruộng cả (3 lần).

II- CHUẨN BỊ:

 - Mẫu chữ hoa A kiểu 2

 - Bảng phụ

 - VTV

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

docx122 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 2 - Tuần 29 đến tuần 32, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n HS tiếp tục về nhà học thuộc lòng bài thơ. - GV nhận xét giờ học - 2 HS đọc bài: Ai ngoan sẽ được thưởng và trả lời câu hỏi gắn với nội dung bài. HS theo dõi cách đọc của gv - HS nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ liền nhau. - HS luyện đọc : bâng khuâng, vầng trán, chòm râu, giữa, trăng sáng bâng khuâng trán rộng, giở HS đọc nối tiếp câu lượt 2 2 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài . HS luyện đọc ngắt nhịp các câu thơ . . Nhớ hình Bác giữa bóng cờ/ Hồng hào đôi má,/bạc phơ mái đầu.// . Nhìn mắt sáng,/ nhìn chòm râu,/ Nhìn vầng trán rộng,/ nhìn đầu bạc phơ./ Càng nhìn,/ càng lại ngẩn ngơ,/ Ôâm hôn ảnh Bác/ mà ngờ Bác hôn// HS nối tiếp đọc các đoạn lượt 2 và đọc chú giải theo từng đoạn . - HS đọc bài theo nhóm đôi mỗi em đọc 1 đoạn và sửa cho nhau . - 2 em tham gia đọc cả lớp theo dõi bình chọn bạn đọc đúng đọc hay. HS đọc thầm bài thơ trả lời. Bạn nhỏ quê ở ven sông Ô Lâu, một con sông chảy qua các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. - Bạn nhỏ phải “cất thầm” ảnh Bác vì giặc cấm nhân dân ta giữ ảnh Bác, cấm nhân dân ta hướng về cách mạng, về Bác, người lãnh đạo nhân dân chiến đấu giành độc lập tự do. - Hình ảnh Bác hiện lên rất đẹp trong tâm trí bạn nhỏ: đôi má Bác hồng hào; râu, tóc Bác bạc phơ; mắt Bác sáng tựa vì sao. - Đêm đêm bạn nhỏ nhớ Bác, bạn giở ảnh Bác vẫn cất thầm để ngắm Bác, càng ngắm càng mong nhớ. Oâm hôn ảnh Bác, bạn tưởng như được Bác hôn., cả bài. GV cho hs đọc thuộc lòng từng đoạn , và cả bài. 2-3 HS tham gia đọc thuộc lòng cả bài lớp theo dõi bình chọn bạn đọc thuộc đọc đúng . HS nối tiếp trả lời TOÁN VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM,CHỤC, ĐƠN VỊ I- MỤC TIÊU: Biết viết số có ba chữ số thành tổng của trăm , số chục, số đơn vị và ngược lại. *BT: 1,2,3 II- CHUẨN BỊ: - Bộ ô vuông của GV và HS. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định. 2. Kieåm tra baøi cuõ: - GV yeâu caàu HS ñoïc mieäng caùc soá: - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: GV neâu MÑ –YC cuûa baøi. b/ Höôùng daãn vieát soá coù ba chöõ soá thaønh toång caùc traêm, chuïc, ñôn vò. + GV vieát baûng soá 357 vaø hoûi : Soá 357 goàm maáy traêm, maáy chuïc, maáy ñôn vò? - Döïa vaøo vieäc phaân tích soá 357 thaønh caùc traêm, chuïc, ñôn vò nhö treân, ta coù theå vieát soá naøy thaønh toång nhö sau : 357 = 300 + 50 + 7 H: 300 laø giaù trò cuûa haøng naøo trong soá 357 ? H: 50 laø giaù trò cuûa haøng naøo trong soá 357? H: 7 laø giaù trò cuûa haøng naøo trong soá 357 ? - Yeâu caàu HS phaân tích caùc soá: 820; 703 - GV neâu chuù yù: neáu chöõ soá haøng chuïc hoaëc haøng ñôn vò baèng 0 thì khoâng vieát noù vaøo trong toång. - Yeâu caàu HS phaân tích caùc soá: 529; 736; 412; 707. GV nhaän xeùt c/ Thöïc haønh: Baøi 1: Vieát (theo maãu Baøi taäp yeâu caàu gì ? GV yeâu caàu hs xaùc ñònh nhöõng gì caàn ñieàn cho ñuùng maãu. GV yeâu caàu hs laøm baøi 389 237 164 352 658 3 tr 8 ch 9 ñvò 2 tr 3 ch 7 ñvò 1 tr 6 ch 4 ñvò 3 tr 5 ch 2 ñvò 6 tr 5 ch 8 ñvò 389 = 300 + 80 + 9 237 = 200 + 30 + 7 164 = 100 + 60 + 4 352 = 300 + 50 + 2 658 = 600 + 50 + 8 HS ñeám mieäng töø 201 ñeán 210. 321 ñeán 332 461 ñeán 472 591 ñeán 600 991 ñeán 1000 - HS phaân tích soá 357. + HS xaùc ñònh 357goàm 3 traêm, 5 chuïc, 7ñôn vò. - 300 laø giaù trò cuûa haøng traêm. -50 laø giaù trò cuûa haøng chuïc. - 7 laø giaù trò cuûa haøng ñôn vò. 820 = 800 + 20 703 = 700 + 3 - Vieát soá thaønh toång: - HS thöïc haønh vôùi caùc soá: 529 = 500 + 20 + 9 736 = 700 + 30 + 6 412 = 400 + 10 + 2 707 = 700 + 7 Baøi taäp yeâu caàu ñieàn vaøo oâ troáng. - HS keû baûng vaøo vôû vaø töï ñieàn vaøo oâ troáng. 2 em leân baûng chöõa baøi - GV nhaän xeùt: Baøi 2: Goïi hs neâu yeâu caàu cuûa baøi - Baøi yeâu caàu ta laøm gì ? - Ta laøm nhö theá naøo ? GV yeâu caàu hs laøm baøi GV nhaän xeùt. Baøi 3: GV neâu yeâu caàu cuûa Baøi taäp yeâu caàu gì? - Ta tính nhö theá naøo ? GV cho 2 em leân noái nhanh GV tuyeân döông hs laøm ñuùng 975 632 842 505 980 731 600 + 30 + 2 900 + 70 + 5 500 + 5 700 + 30 + 1 900 + 80 800 + 40 + 2 - GV nhaän xeùt. 4.Cuûng coá-daën doø: GV cho hs ñoïc caùc soá coù 3 chöõ soá baát kì treân baûng vaø phaân tích thaønh toång - Daën doø HS veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp vaøo vôû. - GV nhaän xeùt giôø hoïc. HS nhaän xeùt baøi laø ôû baûng 1 hs neâu yeâu caàu cuûa baøi - HS töï vieát soá thaønh toång (theo maãu) vaø vôû 2 em leân baûng laøm baøi . 271 = 200 + 70 + 1 978 = 900 + 70 + 8 835 = 800 + 30 + 5 509 = 500 + 9 HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. 1 em neâu yeâu caàu cuûa baøi. - HS xaùc ñònh toång cuûa caùc soá vaø noái ñuùng vôùi nhau. 2 em tham gia noái nhanh ai noái nhanh vaø ñuùng laø em thaéng Thöù saùu ngaøy 20 thaùng 04 naêm 2018 CHÍNH TAÛ( nghe viết) CHÁU NHỚ BÁC HỒ I- MỤC TIÊU: - Nghe -viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng các câu thơ lục bát. - Làm được bài tập (2) a/b, hoặc BT (3) a/b , hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn. II- CHUẨN BỊ: -Bảng phụ -Vở bài tập. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS tự viết bảng lớp 3 tiếng có vân êt, 3 tiếng có vần êch. Cả lớp viết bảng con. - GV nhận xét. 3. Bài mới: a/ Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. b/ Hướng dẫn nghe viết: *Hướng dẫn chuẩn bị . - GV đọc bài chính tả 1 lần. H: Nội dung đoạn thơ nói lên điều gì? Đoạn viết có mấy câu ; Mỗi câu mấy chữ H: Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Trong bài có từ nào khó viết ? GV đọc cho hs viết các từ khó - GV nhận xét, uốn nắn. GV nhận xét. GV yêu cầu hs nêu cách trình bày bài viết , tư thế ngồi viết + Viết bài : *GV đọc từng câu cho hs viết bài . *GV thu và chấm một số bài GV nhận xét bài viết của hs về chữ viết cách trình bày và lỗi phổ biến c/ Hướng dẫn làm bài tập: Bài tập 2b: Gọi hs nêu yêu cầu của bài Bài tập yêu cầu gì? GV yêu cầu hs làm bài - GV nhận xét. Bài 3b: ĐSaët caâu nhanh vôùi töø chöùa tieáng coù vaàn eât hoaëc eâch. GV nhaän xeùt tuyeân döông 4.Cuûng coá-daën doø: GV tuyeân döông hs coù baøi vieát ñuùng ñeïp tröôùc lôùp .GV cuõng nhaéc nhôû hs coù baøi vieát chöa ñaït caàn coá gaéng - HS hoaøn thaønh baøi taäp vaøo vôû baøi taäp. - GV nhaän xeùt giôø hoïc. -2, 3 HS töï vieát baûng lôùp 3 tieáng coù vaân eât, 3 tieáng coù vaàn eâch. Caû lôùp vieát baûng con. -2 HS ñoïc laïi baøi. - Theå hieän tình caûm mong nhôù Baùc Hoà cuûa baïn nhoû soáng trong vuøng taïm chieám khi nöôùc ta coøn bò chia caét laøm hai mieàn. - Ñoaïn vieát coù 6 caâu - Caâu treân 6 chöõ caâu döôùi 8 chöõ - Nhöõng chöõ caùi ñaàu doøng thô, ñöùng ñaàu moãi tieáng trong teân rieâng. HS noái tieáp traû lôøi - HS taäp vieát nhöõng töø khoù vaøo baûng con: vaàng traùn, baâng khuaâng, ngaån ngô, traùn roäng, maét saùng HS noái tieáp neâu - HS vieát baøi vaøo vôû - 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi: - 2 HS laøm baøi treân baûng phuï, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. - Ngaøy teát, daáu veát, cheânh leäch, deät vaûi. * HS noái tieáp nhau tìm tieáng coù cöùa caùc vaàn eât, - HS 1 noùi: neát - HS 2: Caùi neát ñaùnh chaát caùi ñeïp. - HS 3: Hoa laø moät baïn gaùi raát toát neát. - HS 4: Neùt chöõ laø neát ngöôøi. - HS vieát baøi vaøo VBT. TAÄP LAØM VAÊN NGHE - TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI I/ MUÏC TIEÂU: Nghe kể và trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện Qua suối (BT1); viết được câu trả lời cho câu hỏi d ở BT1 (BT 2). QP: Kể chuyện sự chịu đựng khó khăn gian khổ của Bác Hồ và chú bộ đội trong kháng chiến. II-CHUẨN BỊ: - Tranh minh họa. - VBT III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1.Ổån ñònh: 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi HS keå laïi caâu chuyeän: Söï tích hoa daï lan höông. +Traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi. - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: GV neâu MÑ, YC cuûa tieát hoïc. b/ Höôùng daãn laøm baøi taäp: Baøi taäp 1: Goïi hs neâu yeâu caàu cuûa baøi - GV keå chuyeän (3 laàn): gioïng keå chaäm raõi, nheï nhaøng; gioïng Baùc aân caàn; gioïng anh chieán só hoàn nhieân. - GV treo baûng phuï ñaõ ghi saün 4 caâu hoûi. a/ Baùc Hoà vaø chieán só baûo veä ñi ñaâu? b/ Coù chuyeän gì xaûy ra vôùi anh chieán só? c/ Khi bieát hoøn ñaù bò keânh, Baùc baûo anh chieán só laøm gì? d/ Caâu chuyeän “Qua suoái” noùi leân ñieàu gì veà Baùc Hoà? GV cho hs ñoái ñaùp caùc caâu hoûi sau Baøi taäp 2: (vieát). - GV nhaéc HS chæ vieát caâu traû lôøi cho caâu hoûi d (BT 1), khoâng caàn vieát caâu hoûi. GV nhaän xeùt. 4.Cuûng coá-daën doø: - GV hoûi: Qua maãu chuyeän veà Baùc Hoà, em ruùt ra baøi hoïc gì cho mình? - GV khuyeán khích HS veà nhaø keå caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. - GV nhaän xeùt giôø hoïc. 2-3 HS keå laïi caâu chuyeän: Söï tích hoa daï lan höông. + Traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi. -1 HS ñoïc yeâu caàu vaø 4 caâu hoûi. - Caû lôùp quan saùt tranh minh hoïa vaø noùi veà tranh: Baùc Hoà vaø maáy chieán só ñöùng beân bôø suoái. Döôùi suoái moät chieán só ñang keâ laïi hoøn ñaù bò keânh. - HS quan saùt tranh, nghe GV keå. HS traû lôøi. - Baùc Hoà vaø caùc chieán só ñi coâng taùc. - Khi qua moät con suoái coù nhöõng hoøn ñaù baéc thaønh loái ñi, moät chieán só saåy chaân ngaõ vì coù moät hoøn ñaù bò keânh. - Baùc baûo anh chieán só keâ laïi hoøn ñaù cho chaéc ñeå ngöôøi khaùc qua suoái khoâng bò ngaõ nöõa. - Baùc raát quan taâm tôùi moïi ngöôøi. Baùc quan taâm tôùi anh chieán só, xem anh ngaõ coù ñau khoâng. Baùc coøn cho keâ laïi hoøn ñaù ñeå nhöõng ngöôøi ñi sau khoûi ngaõ. -3, 4 caëp HS hoûi ñaùp tröôùc lôùp theo noäi dung 4 caâu hoûi trong SGK. -1-2 HS keå laïi toaøn boäï caâu chuyeän. - 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - HS neâu laïi caâu hoûi d, 1 HS noùi laïi caâu traû lôøi. Baùc raát quan taâm tôùi moïi ngöôøi. Baùc quan taâm tôùi anh chieán só, xem anh ngaõ coù ñau khoâng. Baùc coøn cho keâ laïi hoøn ñaù ñeå nhöõng ngöôøi ñi sau khoûi ngaõ. - Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. - HS: Phaûi bieát quan taâm ñeán ngöôøi khaùc./ Caàn quan taâm ñeán moïi ngöôøi xung quanh./ Laøm vieäc gì cuõng phaûi nghó ñeán ngöôøi khaùc./ Bieát soáng vì ngöôøi khaùc./ TOAÙN PHEÙP COÄNG (KHOÂNG NHÔÙ) TRONG PHAÏM VI 1000 I- MUÏC TIEÂU: - Biết cách làm tính cộng (không nhớ) các số trong phạm vi 1000. - Biết cộng nhẫm các số tròn trăm . * BT: 1 (cột 1,2,3),2a, 3. II- CHUẨN BỊ: - Các hình vuông to, các hình vuông nhỏ. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1.Ổn ñònh 2. Kieåm tra baøi cuõ : - GV nhaâïn xeùt. 3.Baøi môùi: a/Giôùi thieäu baøi: GV neâu MÑ, YC cuûa tieát hoïc b/ Höôùng daãn coäng caùc soá coù ba chöõ soá:( khoâng nhôù) * GV vöøa neâu baøi toaùn, vöøa gaén hình bieåu dieãn leân baûng nhö phaàn baøi hoïc SGK. - Baøi toaùn: Coù 326 hình vuoâng, theâm 253 hình vuoâng nöõa. Hoûi coù taát caû bao nhieâu hình vuoâng? H: Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu hình vuoâng ta laøm theá naøo? - Ñeå tìm taát caû coù bao nhieâu hình vuoâng, chuùng ta goäp 326 hình vuoâng vôùi 253 hình vuoâng laïi ñeå tìm toång 326 + 253 * Ñi tìm keát quaû. - Yeâu caàu HS quan saùt hình bieåu dieãn pheùp coäng vaø hoûi: Toång 326 vaø 253 coù taát caû maáy traêm,maáy chuïc, maáy hình vuoâng? H: Goäp 5 traêm, 7 chuïc, 9 hình vuoâng laïi thì coù taát caû bao nhieâu hình vuoâng? H: Vaäy 326 coäng 253 baèng bao nhieâu ? * Ñaët tính vaø thöïc hieän tính. - GV HD HS vieát pheùp tính: coäng töø phaûi sang traùi 326 6 coäng 3 baèng 9, vieát 9 253 2 coäng 5 baèng 7, vieát 7 579 3 coäng 2 baèng 5, vieát 5 -GV HD HS toång keát thaønh quy taéc: + Ñaët tính: vieát traêm döôùi traêm, chuïc döôùi chuïc, ñôn vò döôùi ñôn vò. + Tính: coäng töø phaûi sang traùi, ñôn vò coâng ñôn vò, chuïc coäng chuïc, traêm coäng traêm. C/ Thöïc haønh: Baøi 1: - GV vieát vieát caùc pheùp tính leân baûng Höôùng daãn hs laøm 1 pheùp . Baøi taäp yeâu caàu ta laøm gì? Ta thöïc hieän tính nhö theá naøo ? Coäng töø beân naøo sang beân naøo ? GV yeâu caâu hs laøm baøi - GV nhaéc nhôû HS chuù yù khi coäng soá coù ba chöõ soá vôùi soá coù hai chöõ soá. GV nhaän xeùt. Baøi 2: Ñaët tính roài tính. Baøi taäp yeâu caàu gì? Ta caàn ñaët tính nhö theá naøo? GV yeâu caàu hs laøm baøi . GV nhaän xeùt. Baøi 3: Tính nhaåm (theo maãu) - GV vieát baøi maãu leân baûng, höôùng daãn HS tính nhaåm. - Baøi yeâu caàu ta laøm gì ? - Ta tính nhö theá naøo ? - GV nhaän xeùt. 4. Cuûng coá-daën doø - Em haõy neâu caùch ñaët tính vaø caùch tính coäng caùc soá coù 3 chöù soá - Daën doø:HS hoaøn thaønh BT vaøo vôû. - Nhaän xeùt giôø hoïc - 3 HS leân baûng laøm, lôùp laøm vaøo baûng con: Vieát caùc soá sau thaønh toång caùc traêm, chuïc, ñôn vò. a/ 234 = 200 + 30 + 4 b/ 657 = 600 + 50 + 7 c/ 398 = 300 + 90 + 8 - HS theo doõi . - HS phaân tích baøi toaùn. - Ta thöïc hieän pheùp coäng 326 + 253 - Coù taát caû 5 traêm, 7 chuïc, 9 hình vuoâng. - Coù taát caû 579 hình vuoâng. 326 + 253 = 579 -HS noái tieáp ñoïc quy taéc ñoïc qui taéc: - HS cheùp baøi vaøo vôû vaø tính hs laàn löôït leân baûng chöõa baøi : 235 637 503 625 451 162 345 43 686 799 848 668 200 408 67 230 627 31 132 150 827 439 199 380 HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn -1 HS ñoïc ñeà baøi. -2 HS laøm baøi treân baûng, caû lôùp laøm baøi vaøo baûng con: a, 832 + 152 257 + 321 832 257 152 321 984 578 HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - HS tính nhaåm vaø neâu keát quaû tính: a/ 200 + 100 = 300 500 + 200 = 700 600 + 300 = 900 300 + 200 = 500 800 + 100 = 900 500 + 100 = 600 200 + 200 = 400 300 + 100 = 400 500 + 300 = 800 b/ 800 + 200 = 1000 400 + 600 = 1000 500 + 500 = 1000 HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn 2-3 hs noái tieáp neâu Luyện từ và câu TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ I- MỤC TIÊU: - Nêu được một số từ ngữ nói về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi và tình cảm của các cháu thiếu nhi đối với Bác (BT1); biết đặt câu với từ tìm được ở (BT2). - Ghi lại hoạt động vẽ trong tranh bằng một câu ngắn (BT3). II- CHUẨN BỊ: -VBT III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: - GV mời HS lên bảng viết các từ tả các bộ phận của cây. - GV nhận xét. 3. Bài mới: a/ Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. b/ Hướng dẫn làm bài tập: Bài tập 1: (miệng): Tìm những từ ngữ nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi, thiếu nhi đối với Bác Hồ. - GV nhận xét. Bài 2: (miệng): - Vài HS đọc yêu cầu của bài. - Bài yêu cầu ta làm gì ? - Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được ở BT 1: GV yêu câu hs nối tiếp nhau nêu các câu mình đặt. - GV nhận xét. Bài 3: (Viết): Đề bài yêu cầu gì? GV yêu cầu hs quan sát tranh và ghi lại các hoạt động trong từng tranh. - GV viết nhanh lên bảng một số câu GV nhận xét 4.Củng cố-dặn dò: - Tìm những từ ngữ nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi, thiếu nhi đối với Bác Hồ. - Dặn dò: HS hoàn thành BT vào vở. - GV nhận xét giờ học 2 Em lên bảng viết: Thân cây cao to, cành lá sum xuê, Gốc cầy xù xì to, rễ cây nổi hắn lên mặt đất đan xen vào nhau. * Bài 1 : 1 HS đọc yêu cầu của bài: - 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở bài tập a/ Từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi: yêu thương, thương yêu, quý, yêu quí, quan tâm, săn sóc, chăm sóc, chăm lo, chăm chút. b/ Thiếu nhi nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ: kính yêu, kính trọng, tôn kính, biết ơn, nhớ ơn, HS nhận xét bổ sung cho nhau *Bài 2 : HS tiếp nối nhau đặt câu với từ tìm được ở BT 1. a/ Bác Hồ luôn chăm lo cho tương lai của thiếu nhi Việt Nam./ Bác Hồ luôn quan tâm đến thiếu nhi./ b/ Bác Hồ là vị lãnh tụ tôn kính của nhân dân Việt Nam./ Các cháu thiếu nhi luôn nhớ ơn Bác Hồ./ HS nhận xét các câu của bạn -1 HS đọc yêu cầu của bài: Ghi lại hoạt động của thiếu nhi trong mỗi tranh bằng một câu. -HS quan sát lần lượt từng tranh, suy nghĩ ghi vào VBT. + Tranh 1: Các bạn thiếu nhi đi thăm lăng Bác. + Tranh 2: Các bạn thiếu nhi dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ. + Tranh 3: Các bạn thiếu nhi trồng cây nhớ ơn Bác Hồ. - HS đọc lại các câu vừa viết. - Yêu thương, thương yêu, quý, yêu quí, quan tâm, săn sóc, chăm sóc, chăm lo, chăm chút. kính yêu, kính trọng, tôn kính, biết ơn, nhớ ơn, SINH HOẠT CUỐI TUẦN 30 GV nhận xét một tuần qua thực hiện của học sinh như sau: * ƯU ĐIỂM : - Một số học sinh có học bài và làm bài đầy đủ ở lớp cũng như ở nhà - Đi học đều và đến lớp đúng giờ - Giữ gìn sách vở sạch sẽ * KHUYẾT ĐIỂM: - Tuy nhiên một số em cũng chưa cố gắng học bài và làm bài đầy ở nhà. - Đến lớp còn bỏ quên đồ dùng học tập ở nhà - Một số em chưa lể phép với ông bà cha mẹ và chưa giữ vệ sinh thân thể - Vào lớp học còn nói chuyện riêng với bạn chen vào lời cô giáo khi đang giảng bài - Khi đến giờ ra chơi 1 số em còn chạy rượt với nhau xô đẩy chen lấn, ăn quà bánh bỏ rác còn bừa bải. - Cô mong tuần sau các em cố gắng khắc phục những điểm trên. DUYỆT TỔ Giáo án soạn tuần 29 – 30. Số lượng 36 tiết. Bài soạn thể hiện được nội dung, phương pháp. Bài soạn có tích hợp KNS, MT, TNTT, QP, Đạo đức Bác Hồ. Thanh Tùng, ngày 13/4/2018 Tổ Phó Huỳnh Lê BGH LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN LỄ THỨ : 31 (TỪ NGÀY 23/4 ĐẾN NGÀY 27/4) Thứ Tiết, TKB Môn Tên bài dạy Hai 23 1 2 3 4 5 SHĐT Toán Đạo đức Tập viết Mĩ thuật Luyện tập Bảo vệ loài vật có ích (T2) Chữ hoa kiểu 2: N Vẽ tranh.Đề tài Vệ sinh môi trường. Ba 24 1 2 3 Tập đọc Tập đọc Toán Chiếc rễ đa tròn Chiếc rễ đa tròn Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Tư 25 1 2 3 4 5 Chính tả Kể chuyện Toán TNXH Thủ công NV: Chiếc rễ đa tròn Chiếc rễ đa tròn Luyên tập Mặt trời và phương hướng. Làm con bướm ( tiết 1 ) Năm 26 1 2 Tập đọc Toán Cây và hoa bên lăng Bác Luyện tập chung Sáu 27 1 2 3 4 5 Chính tả Toán Tập làm văn LTVC SHCT NV: Cây và hoa bên lăng Bác Ôn tập: Luyện tập chung. Đáp lời khen ngợi – Tả ngắn về Bấc Hồ. Từ ngữ về Bác Hồ - dấu chấm, dấu phẩy. Thanh Tùng, ngày 27 tháng 4 năm 2018 Tổ duyệt GVCN Huỳnh Lê Nguyễn Hồng Đào TUẦN 31 Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018 ĐẠO ĐỨC BÀI 15 :BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH TIẾT 2 I- MỤC TIÊU: - Kể được một số lợi ích của một số loài vật que thuộc đối với cuộc sống con người. - Nêu được những việc cần làm phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích. - Yêu quý và biết làm những việc phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích ở nhà,ở trường và ở nơi công cộng. *THMT: Biết nhắc nhở bạn bè cùng tham gia bảo vệ loài vật có ích. * KNS: Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ loài vật có ích. II- CHUẨN BỊ: -Tranh, ảnh các loài vật có ích. IIICÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: HS thảo luận nhóm. *Mục tiêu: Giúp HS biết lựa chọn cách đối xử đúng với loài vật. *Cách tiến hành: - GV đưa yêu cầu: khi đi chơi vườn thú, em thấy một số bạn nhỏ dùng gậy chọc hoặc ném đá vào thú trong chuồng em sẽ chọn cách ứng xử nào? a/ Mặc các bạn, không quan tâm. b/ Đứng xem, hùa theo trò nghịch của bạn. c/ Khuyên ngăn các bạn. d/ Mách người lớn. *GVKL: Em nên khuyên ngăn các bạn và nếu các bạn không nghe thì mách người lớn để bảo vệ loài vật có ích Hoạt động 2: Chơi đóng vai. *Mục tiêu: HS biết cách ứng xử phù hợp, biết tham gia bảo vệ loài vật có ích. *Cách tiến hành: - GV nêu tình huống: An và Huy là đôi bạn thân. Chiều nay tan học về Huy rủ: + An ơi, trên cây kia có một tổ chim. Chúng mình trèo lên bắt chim non về chơi đi! - An cần ứng xử như thế nào trong tình huống đó? *GV kết luận: Trong tình huống đó, An cần khuyên ngăn bạn không nên trèo cây, phá tổ chim vì nguy hiểm, dễ bị ngã, có thể bị thương. Chim non sống xa mẹ, dễ bị chết rất tội nghiệp. Hoạt động 3 : Tự liên hệ. Mục tiêu : Biết chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ loài vật có ích. GV đưa ra yêu cầu : Em đã biết bảo vệ loài vật có ích chưa ? Hãy kể vài việc làm cụ thể ? - GV khen ngợi những em biết bảo vệ loài vật có ích và nhắc nhở các bạn khác học tập theo. Kết luận: Hầu hết các loài vật đều có ích cho con người. Vì thế cần phải bảo vệ loài vật để con người được sống và phát triển trong môi trường trong lành. Cho HS làm vở BT. Nhận xét. 3. Củng cố : - Giáo dục tư tưởng - Dặn dò- Học bài. - Nhận xét tiết học. HS thảo luận theo nhóm đôi lần lượt trình bày ý kiến của mình. - HS thảo luận nhóm để tìm cách ứng xử phù hợp và phân công đóng vai. Các nhóm HS lên đóng vai. - An cần khuyên bạn không nên trèo cây phá tổ chim vì rất nguy hiểm dễ té ngã, có thể sẽ bị thương. Còn chim non , nếu chúng ta bắt chim, chúng sẽ phải sống xa mẹ, nó sẽ chết thật là tội Lớp nhận xét. - HS tự nêu các việc làm đã biết bảo vệ loài vật có ích. Cho gà, mèo, chó ăn. Rửa sạch chuồng lợn . Cho trâu bò ăn cỏ đầy đủ. - Vài em đọc lại. - Làm bài 5-6/ tr 47. TOÁN LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: - Biết cách làm tính cộng (không nhớ) các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán về nhiều hơn. - Biết tính chu vi hình tam giác. BT: 1,2(cột 1,3), 4,5. II/ CHUẨN BỊ: - Phiếu học tập. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: Gọi HS nêu quy tắc thực hiện phép trừ.-3 HS lên bảng làm bài tập, cả lớp làm vào bảng con. a/ 456 – 124 b/ 542 – 100 c/ 698 – 104 - GV nhận xét. 3. Luyện tập: Bài 1: Tính Gọi hs nêu yêu cầu của bài GV yêu cầu hs làm bài 1 số em nêu cách làm . GV nhận xét Bài 2: Đặt tính rồi tính. Gọi hs đọc đề bài . GV yêu cầu hs làm bài GV yêu cầu hs nêu cách đặt tính và thực hiện tính . GV nhận xét sửa chữa Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: - HS tự làm bài vào VBT. - GV nhận xét Bài 4: GV nêu yêu cầu của bài và tóm tắt bài lên bảng: Tóm tắt 865 hs Thành công: ?hs 32 hs Hữu nghị: - GV nhận xét. 4. Củng cố – Dặn dò: HS nêu cách đặt tính và thực trừ 2 số có 3 chữ số Dặn dò: HS về nhà hoàn thành BT vào vở. - GV nhận xét giờ học.xét 1 HS nêu quy tắc thực hiện phép trừ.-3 HS lên bảng làm bài tập, cả lớp làm vào bảng con. a/ 456 – 124 b/ 542 – 100 c/ 698 – 104 1 HS đọc đề bài: - 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bảng con: 682 987 599 425 676 351 255 148 203 215 331 732 451 222 461 HS nhận xét bài làm lẫn nhau. -1 HS đọc đề bài: - Cả lớp làm vào vở 3em lên bảng chữa bài a, 986 – 264 758 – 358 986 758 264 358 722 400 b, 73 – 26 65 – 19 73 65 26 19 47 46 HS lên bảng chữa bài S bị trừ 257 257 869 867 486 Số trừ 136 136 659 661 264 Hiệu 121 121 210 206 222 - HS nhận xét bài làm của bạn * 1 HS đọc đề bài và tóm tắt bài. -1 HS lên bảng giải bài. Lớp làm vào vở. Bài giải Số học sinh trường Hữu Nghị có là: 865 – 32 = 833 (họcsinh) Đáp số: 833 học sinh HS nhận xét bài làm của bạn. 2-3 hs nêu TẬP VIẾT CHỮ HOA N – KIỂU 2 I- MỤC TIÊU: -Viết đúng chữ hoa N (1 dòng cỡ chữ vừa,1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng : Người (1 dòng cỡ chữ vừa,1 dòng cỡ nhỏ); Người ta là hoa đấ t (3 lần). II- CHUẨN BỊ: - Mẫu chữ N hoa kiểu 2 - VTV III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ôn định: 2. Kiểm tra bài cũ: GV yêu cầu HS viết bảng con chữ M hoa kiểu 2. 1 HS nhắc lại cụm từ ứng dụng của bài trước: Mắt sáng như sao. Cả lớp viết bảng con chữ Mắt. GV nhận xét. 3. Bài mới: Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. b/ Hướng dẫn viết chữ hoa: * GV giới thiệu chữ hoa: N H: Chữ N hoa kiểu 2 cao mấy li ? H: Cấu tạo gồm mấy nét ? - GV nêu cách viết: + Nét 1: ĐĐB trên ĐKN 5, viết nét móc hai đầu bên trái sao cho hai đầu đều lượn vào trong ĐDB ở ĐKN 2. + Nét 2: Từ điểm DB ở nét 1, lia bút lên đoạn nét móc ở ĐKN 5, viết nét lượn ngang rồi chuyển chiều bút, viết tiếp nét cong trái, ĐDB ở giao điểm của ĐK2 và Đ KD 6. - GV viết mẫu chữ N hoa lên bảng: N - GV nhận xét, uốn nắn c/ Höôùng daãn vieát cuïm töø: * GV goïi hs ñoïc cuïm töø öùng duïng: H: Ngöôøi ta laø hoa ñaát coù nghóa laø gì ? * Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt: H: Ñoä cao cuûa caùc chöõ caùi? H: Neùt cuoái cuûa chöõ N vieát nhö theá naøo? H: Haõy neâu vò trí cuûa daáu thanh coù trong cuïm töø ? H: Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng chöøng naøo ? - GV vieát maãu chöõ Ngöôøi. GV neâu yeâu caàu nhö trong VTV. 2 doøng chöõ N kieåu 2côõ vöøa 2 doøng chöõ N kieåu 2 côõ nhoû 2 doøng töø öùng duïng GV nhaéc nhôû hs caùch ñeå vôû tö theá ngoài vieát caùch ñeå vôû. * GV thu vaø chaám baøi vieát cuûa hs : GV nhaän xeùt baøi vieát cuûa hs veà quy trình chöõ vieát caùch trình baøy baøi vieát loãi phoå bieán . 4. Cuûng coá-daën doø: GV yeâu caàu hs neâu caáu taïo ñoä cao vaø caùch vieát chöõ N kieåu 2 - GV yeâu caàu HS hoaøn thaønh phaàn luyeän vieát trong vôû TV. - GV nhaän xeùt giôø hoïc. 2 HS vieát baûng con chöõ M hoa kieåu 2. - 1 HS nhaéc laïi cuïm töø öùng duïng cuûa baøi tröôùc: Maét saùng nhö sao. Caû lôùp vieát baûng con chöõ Maét. - HS quan saùt, nhaän xeùt. + Cao 5 li. + Goàm 2 neùt laø moät neùt moùc hai ñaàu vaø moät neùt keát hôïp cuûa neùt löôïn ngang vaø cong traùi. - HS quan saùt - HS vieát vaøo baûng con 2,3 löôït. -1 HS ñoïc: Ngöôøi ta laø hoa ñaát. - Ca ngôïi veû ñeïp cuûa con ngö

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxNGUYỄN HỒNG ĐÀO B1 LỚP 2A5 T29-30-31-32 (FLIE WORK).docx