Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 30

2HS lên làm BT3

HS tự làm rồi chữa bài.

Học thuộc tên các đơn vị đo diện tích thông dụng (như m2, km2, ha và quan hệ giữa ha, km2 với m2, .).

Bài 2 ( cột 1): HS tự làm rồi chữa bài.

1 ha = 10 000dm2

1km2 = 100 ha = 1 000 000m2

b) 1m2 = 0,01dam2

1m2 = 0,000001km2

1m2 = 0,0001 hm2 = 0,0001 ha

Bài 3: HS tự làm rồi chữa bài.

a) 65 000m2 = 6,5ha; 846 000m2 = 84,6ha; 5 000m2 = 0,5ha.

b) 6km2 = 600ha; 9,2km2 = 920ha;

0,3km2 = 30ha.

- Nhắc lại mqh giữa các đơn vị đo thể tích.

 

doc20 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 4793 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i 2 bài tập đọc - GV theo dõi - GV 1-2 HS khaù hoaëc gioûi ñoïc baøi -Gọi h bốc thăm câu hỏi trả lời câu hỏi. - GV ghi sẵn nội dung câu hỏi vào phiếu. - Gọi học sinh bốc thăm trả lời - GV nhận xét. GV chốt nội dung 2 bài tập. - Nhận xét giờ học. 2 hs nªu: Mét vô ®¾m tµu ; Con g¸i. TLCH Theo dâi, l¾ng nghe. Líp ®äc ®ång thanh mçi bµi mét lÇn Hs ®äc bµi - 4-8 hs bèc th¨m ®äc trước líp. - HS kh¸c nhËn xÐt. - Häc sinh bèc th¨m tr¶ lêi c©u hái theo yªu cÇu cña c«. - HS ®äc néi dung c¸c c©u hái ®· ®îc tr¶ lêi. - L¾ng nghe. ----------------------cd------------------------ KHOA HäC: Sù SINH S¶N CñA THó I. môc tiªu: - Biết thú là động vật đẻ con. -HS So s¸nh, t×m ra sù kh¸c nhau vµ gièng nhau trong qu¸ tr×nh sinh s¶n cña thó vµ chim. - Gi¸o dôc häc sinh ham thÝch t×m hiÓu khoa häc. II. §å DïNG: GV: H×nh vÏ trong SGK trang 112, 113. PhiÕu häc tËp. HS: SGK. III. C¸C HO¹T §éNG d¹y häc: ND-TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs 1. Khởi động (5phót) II. Bµi míi: (25’) vHo¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn. v Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp. v Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc trß ch¬i. III. Cñng cè - dÆn dß: (5’) Tr×nh bµy sù sinh s¶n vµ nu«i con cña chim. Gi¸o viªn nhËn xÐt HS. Giíi thiÖu bµi: Sù sinh s¶n cña thó. - Yªu cÇu HS quan s¸t, ®äc th«ng tin vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK trang 112: + ChØ vµo bµo thai trong h×nh. + Bµo thai cña thó ®­îc nu«i d­ìng ë ®©u? + ChØ vµ nãi tªn mét sè bé phËn cña thai mµ b¹n nh×n thÊy. + B¹n cã nhËn xÐt g× vÒ thó con vµ thó mÑ? + Thó con míi ra ®êi ®­îc thó mÑ nu«i b»ng g×? + So s¸nh sù sinh s¶n cña thó vµ cña chim, b¹n cã nhËn xÐt g×? - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy. ® GV nhËn xÐt, kÕt luËn: Thó lµ loµi ®éng vËt ®Î con vµ nu«i con b»ng s÷a. Thó kh¸c víi chim lµ: + Chim ®Î trøng råi trøng míi në thµnh con. + ë thó, hîp tö ®­îc ph¸t triÓn trong bông mÑ, thó non sinh ra cã h×nh d¸ng nh­ thó mÑ. C¶ chim vµ thó ®Òu cã b¶n n¨ng nu«i con tíi khi con cña chóng cã thÓ tù ®i kiÕm ¨n. Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm. Yªu cÇu c¸c nhãm hoµn thµnh phiÕu häc tËp. GV ch÷a bµi, nhËn xÐt ho¹t ®éng c¸c nhãm. Thi ®ua h¸i hoa d©n chñ (2 ®éi). Nªu sù gièng vµ kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh sinh s¶n cña thó vµ chim? NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi míi: “Sù nu«i vµ d¹y con cña mét sè loµi thó”. - 2 HS tr¶ lêi. -Ho¹t ®éng nhãm 4. Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn quan s¸t c¸c h×nh 1, 2 trang 112 SGK, th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái. - §¹i diÖn tr×nh bµy,c¸c nhãm kh¸c bæ sung. Ho¹t ®éng nhãm, líp. Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn quan s¸t c¸c h×nh. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. Sè con trong mét løa Tªn ®éng vËt 1 con Tr©u, bß, ngùa, h­¬u, nai, voi, khØ... Tõ 2 ®Õn 5 con Hæ, s­ tö, chã, mÌo,... Trªn 5 con Lîn, chuét,... - HS ch¬i theo h­íng dÉn cña GV - Mét sè HS nªu. ----------------------cd------------------------ Thø ba ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2015 Chiều: TOÁN ( Tiết 147): ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH I. MỤC TIÊU: Biết - Quan hệ giữa mét khối,đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối. - Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân; - Chuyển đổi số đo thể tích. - Học sinh hoàn thành các bài tập: BT1, BT2 (cột1), BT3 (cột1) - HS Nắm chắc kiến thức và hoàn thành tốt các bài tập liên quan. - HS yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động : 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: GTB: 1’ HĐ 2 : Thực hành : 28-30’ Bài 1: Bài 2 (cột 1): Bài 3: Cho HS TB làm cột 1, 3. Củng cố dặn dò : 1-2’ GV gọi 2 HS lên bảng làm GV nhận xét, đánh giá. GV nêu ND, MT bài học Bài 1: GV kẻ sẵn bảng trong SGK lên bảng của lớp rồi cho HS viết số thích hợp vào chỗ chấm, trả lời các câu hỏi của phần b). Khi HS chữa bài, GV nên cho HS nhắc lại mối quan hệ giữa ba đơn vị đo thể tích (m3, dm3, cm3) và quan hệ của hai đơn vị liên tiếp nhau. Bài 2 (cột 1): HS tự làm bài rồi chữa bài. Bài 3: HS tự làm bài rồi chữa bài. - Nhắc lại mqh giữa các đơn vị đo thể tích. - 2HS lên làm BT2. Lớp làm bảng con Bài 1: HS viết số thích hợp vào chỗ chấm, trả lời các câu hỏi của phần b). 1m3 = 1000dm3 1dm3 = 1000cm3 Bài 2 (cột 1 7,268m3 = 7268dm3 0,5m3 = 500dm3 3m3 2dm3 = 3002 dm3 Bài 3: 6m3 272dm3 = 6,272m3; b) 8dm3 439cm3 = 8,439dm3; khoa häc: Sù nu«i vµ d¹y con cña mét sè loµi thó I. môc tiªu: - Nêu được ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú (hổ, hươu). - HS N¾m râ c¸ch nu«i vµ d¹y con cña mét sè loµi thó. - Gi¸o dôc häc sinh ham thÝch t×m hiÓu khoa häc. II. §å DïNG: - GV: H×nh vÏ trong SGK trang 114, 115. - HS: SGK. III. C¸C HO¹T §éng d¹y vµ häc: ND-TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS I. Khởi động : (5 phót) II. Bµi míi: (25 phót) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn. Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i: “S¨n måi ”. 3. Cñng cè - dÆn dß.(5’) - Tr×nh bµy sù sinh s¶n cña thó. - GV nhËn xÐt HS. Giíi thiÖu bµi: Sù nu«i vµ d¹y con cña mét sè loµi thó. GV chia líp thµnh 4 nhãm. -2 nhãm t×m hiÓu sù sinh s¶n vµ nu«i con cña hæ. -2 nhãm t×m hiÓu sù sinh s¶n vµ nu«i con cña h­¬u nai. - GV gäi nhãm tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt, gi¶ng thªm: Thêi gian ®Çu hæ con ®i theo häc c¸ch s¨n måi cña hæ mÑ. Sau ®ã cïng hæ mÑ s¨n måi. - Ch¹y lµ c¸ch b¶o vÖ tèt nhÊt cña c¸c con h­¬u, nai ®Ó trèn kÎ thï. - Nhãm 1 cö mét b¹n ®ãng vai hæ mÑ vµ mét b¹n ®ãng vai hæ con. -Nhãm 2 cö mét b¹n ®ãng vai h­¬u mÑ vµ mét b¹n ®ãng vai h­¬u con. -C¸ch ch¬i: “S¨n måi” ë hæ hoÆc ch¹y trèn kÎ thï ë h­¬u, nai. - §äc l¹i néi dung phÇn ghi nhí. -Tr×nh bµy sù sinh s¶n vµ nu«i con cña hæ vµ h­¬u? - NhËn xÐt tiÕt häc. - 2 HS tr¶ lêi. - L¾ng nghe - Ho¹t ®éng nhãm, líp. - Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn th¶o luËn c¸c c©u hái trang 114 SGK. - §¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ . - C¸c nhãm kh¸c bæ sung. - H×nh 1a: c¶nh hæ con n»m phôc xuèng ®¸t trong ®¸m cá lau ®Ó quan s¸t hæ mÑ s¨n måi nh­ thÕ nµo. - H×nh 1b: Hæ mÑ ®ang nhÑ nhµng tiÕn ®Õn gÇn con måi. - Ho¹t ®éng nhãm, líp. - Häc sinh tiÕn hµnh ch¬i. - C¸c nhãm nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ lÉn nhau. -2 em ®äc - Mét sè HS tr¶ lêi. ----------------------cd------------------------ KĨ THUẬT : LẮP RÔ-BỐT (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt. - Biết cách lắp và lắp được rô-bốt theo mẫu. Rô-bốt lắp tương đối chắc chắn. - Với HS khéo tay lắp được rô-bốt theo mẫu. Rô-bốt lắp chắc chắn. Tay - Rèn luyện tính khéo léo và kiên nhẫn khi lắp, tháo các chi tiết của rô-bốt.Tay rô bốt có thể nâng lên, hạ xuống. II. CHUẨN BỊ : - Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động : 4-5' 2. Bài mới: HĐ 1 :GTB: 1' HĐ 2: Quan sát, nhận xét mẫu : 4-5’ HĐ 3 :HD thao tác kĩ thuật : 28-29’ 3. Củng cố, dặn dò: 1-2’ GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS GV nêu ND, MT tiết học - HDHS Quan sát kĩ từng bộ phận và đặt câu hỏi: + Để lắp được rô-bốt, theo em cần lắp mấy bộ phận? Hãy kể các bộ phận đó. a) Hướng dẫn chọn các chi tiết GV nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện. b) Lắp từng bộ phận * Lắp chân rô-bốt (H.2-SGK). - GV nhận xét, bổ sung và hướng dẫn lắp tiếp mặt trước chân thứ 2 của rô-bốt. * Gọi 1 HS lên lắp tiếp 4 thanh 3 lỗ vào tấm nhỏ để làm bàn chân rô-bốt. + Mỗi chân rô-bốt lắp được từ mấy thanh chữ U dài? - GV nhận xét câu trả lời của HS. Sau đó hướng dẫn lắp 2 chân vào 2 bàn chân rô-bốt (4 thanh thẳng 3 lỗ). GV lưu ý cho HS biết vị trí trên, dưới của các thanh chữ U dài và khi lắp phải lắp các ốc, vít ở phía trong trước. - GV hướng dẫn lắp thanh chữ U dài vào 2 chân rô-bốt để làm thanh đỡ thân rô-bốt. * Lắp thân rô-bốt (H.3-SGK) - GV nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện bước lắp. * Lắp đầu rô-bốt (H.4 – SGK). - GV nhận xét câu trả lời của HS. - GV tiến hành lắp đầu rô-bốt: Lắp bánh đai, bánh xe, thanh chữ U ngắn và thanh thẳng 5 lỗ vào vít dài. * Lắp các bộ phận khác - Lắp tây rô-bốt - Lắp ăng ten - Lắp trục bánh xe GV nhận xét câu trả lời của HS và hướng dẫn nhanh bước lắp trục bánh xe. c) Lắp ráp rô-bốt (H.1 –SGK) - GV lắp ráp rô-bốt theo các bước trong SGK. - Kiểm tra sự nâng lên hạ xuống của 2 tay rô-bốt. d) Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp Cách tiến hành như ở các bài trên. - Nêu các bước lắp rôbốt Nhận xét tiết học - HS chuẩn bị đồ dùng - HS quan sát mẫu rô-bốt đã lắp sẵn. - Có 6 bộ phận: chân rô-bốt; thân rô-bốt; đầu rô-bốt; tay rô-bốt; ăng tên; trục bánh xe. - 2 HS gọi tên, chọn đúng đủ từng loại chi tiết theo bảng trong SGK và xếp từng loại vào nắp hộp. - Toàn lớp quan sát và bổ sung cho bạn. - HS quan sát hình 2a (SGK). - 1 HS lên lắp mặt trước của 1 chân rô-bốt. - 1 HS lên thực hiện, toàn lớp quan sát và bổ sung bước lắp. HS QS hình 2b (SGK) và trả lời câu hỏi trong SGK: - Cần 4 thanh chữ U dài. - HS chú ý quan sát. - HS quan sát hình 3 để trả lời câu hỏi trong SGK. - HS lắp thân rô-bốt. - HS quan sát H4 và trả lời câu hỏi. - HS chú ý theo dõi. - HS QS hình 5a, 5b, 5c. - HS chú ý theo dõi. - HS chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK và xếp từng loại vào nắp hộp. 1 HS nêu ----------------------cd------------------------ Thöù tư ngaøy 6 thaùng 4 naêm 2016 Sáng: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ I.MỤC TIÊU: - Biết một số phẩm chất quan trọng nhất của nam, của nữ (BT1, BT2). - HS giải nghĩa được một số phẩm chất của nam, nữ. - Thái độ bình đẳng nam, nữ., không coi thường phụ nữ. II.CHUẨN BỊ : Từ điển HS Bảng lớp viết nội dung BT1 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 4-5’ 2.Bài mới a.GTB: :1' b.Các hoạt động: HĐ 1: Cho HS làm BT1: 6-7’ HĐ 2: Cho HS làm BT2: 12-13’ 3.Củng cố, dặn dò: 1-2’ Kiểm tra 2 HS Nhận xét Nêu MĐYC tiết học - Cho HS đọc yêu cầu BT1 - GV có thể hướng dẫn HS tra từ điển Cho HS làm bài. GV phát phiếu cho 3 HS - Cho HS trình bày Nhận xét + chốt lại kết quả đúng Nhận xét tiết học - 2HS làm miệng BT 2,3 tiết trước - HS lắng nghe - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Cả lớp đọc thầm nội dung BT,giải nghĩa từ chỉ phẩm chất mình lựa chọn. -1HS nhìn bảng đọc lại. - HS đọc yêu cầu BT2 - Cả lớp đọc thầm nội dung chuyện Một vụ đắm tàu, suy nghĩ về những phẩm chất chung riêng (tiêu biểu cho nữ tính, nam tính) của hai nhân vật Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô Phẩm chất chung của hai nhân vật: Cả hai đều giàu tình cảm biết quan tâm đến người khác: - Ma-ri-ô nhường bạn xuống xuồng cứu nạn để bạn được sống - Giu-li-ét-ta lo lắng cho Ma-ri-ô, ân cần băng bó vết thương cho bạn khi bạn ngã, đau đớn khóc thương bạn trong giờ phút vĩnh biệt - Phẩm chất riêng: + Ma-ri-ô rất giàu nam tính: kín đáo,quyết đoán, mạnh mẽ,cao thượng. + Giu-li-ét-ta dịu dàng, ân cần,... -HS lắng nghe ----------------------cd------------------------ TOÁN (Tiết 148) : ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU: Biết so sánh các số đo diện tích ; so sánh các số đo thể tích . Biết giải bài toán liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học. - Học sinh hoàn thành các bài tập: BT1, BT2 , BT3 (a) - H Nắm chắc kiến thức và hoàn thành tốt các bài tập liên quan. - HS yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ - GV: Chuẩn bị bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: GTB : 1' HĐ 2 : Thực hành : 28-30’ Bài 1 Bài 2: Bài 3: 3. Củng cố dặn dò : 1’ GV gọi 2 HS lên bảng làm GV nhận xét, đánh giá GV nêu ND, MT bài học Bài 1: GV viết sẵn ở bảng phụ và gọi HS lên điền dấu Bài 2: Cho HS tự nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán. Bài 3: GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán. Cho HS đọc lại các đơn vị đo thể tích Nhận xét tiết học. - 2HS lên làm BT2. Lớp làm bảng con Bài 1: HS tự làm bài rồi chữa bài vào vở, giải thích cách làm. Kết quả là: a) 8m2 5dm2 = 8,05m2 8m2 5dm2 < 8,5m2 8m2 5dm2 > 8,005m2 b) 7m3 5dm3 = 7,005m3 7m3 5dm3 < 7,5m3 2,94dm3 > 2dm3 94cm3 Bài 2: Bài giải: Chiều rộng của thửa ruộng là: 150 x = 100 (m) Diện tích của thửa ruộng là: 150 x 100 = 15000 (m2) 15000m2 gấp 100m2 số lần là: 15000 : 100 = 150 (lần) Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là: 60 x 150 = 9000 (kg) 9000 kg = 9 tấn Đáp số: 9 tấn Bài 3: HS đọc đề Bài giải: Thể tích của bể nước là: 4 x 3 x 2,5 = 30 (m3) Thể tích của phần bể có chứa nước là: 30 x 80 : 100 = 24 (m3) a) Số lít nước chứa trong bể là: 24m3 = 24 000dm3 = 24 000l Đáp số: a) 24 000l; - Đọc các đơn vị đo thể tích. ----------------------cd------------------------ TẬP LÀM VĂN: KIỂM TRA VIẾT ( Tả con vật ) I. MỤC TIÊU: - Viết được một bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng. - HS hoàn thành tốt bài viết. - Biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi. II. CHUẨN BỊ : Tranh vẽ hoặc ảnh chụp một số con vật (như gợi ý) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định:1’ 2.Bài mới a.GTB: b.Các hoạt động: HĐ 1: Hướng dẫn HS làm bài : 4-5’ HĐ 2: HS làm bài : 25-27’ 2.Củng cố, dặn dò :2’ Nêu MĐYC tiết học: 1’ GV viết đề bài lên bảng Cho HS đọc gợi ý trong SGK GV gợi ý HS viết về con vật tả ở tiết trước hoặc một con vật khác Cho HS giới thiệu về con vật mình tả GV nhắc nhở HS cách trình bày bài; chú ý chính tả, dùng từ, đặt câu GV thu bài khi hết giờ Nhận xét tiết học Dặn HS về chuẩn bị bài cho tiết sau - HS lắng nghe - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe - Lắng nghe - HS nối tiếp giới thiệu con vật mình tả - Lắng nghe - Làm bài Nộp bài - HS lắng nghe ----------------------cd------------------------ TẬP ĐỌC : TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM I.MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát, rành mạch bài văn. Đọc đúng từ ngữ, câu văn, đoạn văn dài ; biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tự hào. - Hiểu nội dung, ý nghĩa : Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ và truyền thống của dân tộc Việt Nam . (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3) - HS đọc diễn cảm toàn bài. - HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh minh họa bài đọc trong SGK. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 4-5’ 2.Bài mới a.GTB: :1’ b.Các hoạt động: HĐ 1:Luyện đọc HĐ 2:Tìm hiểu bài - 2HS đọc bài Thuần phục sư tử và TLCH GV đưa tranh minh họa và giới thiệu về tranh - 1HS đọc toàn bài - GV chia 4 đoạn - Luyện đọc các từ ngữ dễ đọc sai - GV đọc diễn cảm toàn bài - Yeâu caàu hoïc sinh thảo luận nhóm lớn TLCH ở SGK. - Gọi đại diện các nhóm trình bày,bổ sung. - HS lắng nghe - HS quan sát + lắng nghe - HS đánh dấu trong SGK - HS nối tiếp nhau đọc + HS đọc các từ ngữ khó : thẫm màu, lấp ló,thanh thoát, y phục ... + HS đọc chú giải - HS đọc theo nhóm 4 - HS đọc cả bài - HS lắng nghe - Nhóm trưởng điều hành nhóm hoạt động theo cá nhân, sau đó huy động kết quả. - Các nhóm thực hiện. HĐ 3: Đọc diễn cảm : 7-8’ 3.Củng cố, dặn dò : 1-2’ - HD HS đọc diễn cảm Đưa bảng phụ và hướng dẫn HS luyện đọc. Cho HS thi đọc. Nhận xét + khen những HS đọc hay. Nhận xét tiết học - 5 HS nối tiếp đọc - Đọc theo hướng dẫn GV - HS thi đọc - Lớp nhận xét - HS nhắc lại nội dung bài đọc ----------------------cd------------------------ ÔN TOÁN: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH I. MUÏC TIEÂU: - Ôn luyeän vaø cuûng coá veà baûng ñôn vò ño diện tích, thể tích vaø moái quan heä cuûa chuùng. - HS laøm BT1,2,3,4 II. ÑOÀ DUØNG: - Vôû Thöïc haønh Toaùn vaø Tieáng Vieät III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1: Khởi động: 2-3’ 2: Baøi môùi Baøi 1: 5-6’ Baøi 2: 6’ Baøi 3: 6’ Baøi 4: 6’ HÑ3: Cuûng coá- daën doø: 1-2’ - Goïi HS leân baûng neâu moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño diện tích, thể tích vaø caùch ñoåi. Nhaän xeùt chung - Giôùi thieäu baøi: - GV yeâu caàu laøm BT ôû vôû -GV tieáp söùc - GV chöõa baøi cho HS, choát caùch chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño diện tích, thể tích -Goïi HS ñoïc laïi. -Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Toå chöùc thöïc hieän laøm BT trong vôû: - Goïi HS trình baøy. -Nhaän xeùt - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp HD HS thöïc hieän vaøo vôû GV choát caùch vieát caùc ñôn vò ño khoái löôïng döôùi daïng soá thaäp phaân Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp HD HS thöïc hieän vaøo vôû -Choát laïi kieán thöùc cuûa tieát hoïc. -Nhaéc HS veà nhaø laøm baøi taäp. -3Noái tieáp neâu: - HS laøm vaø neâu keát quaû - HS neâu caùch laøm -1HS ñocï yeâu caàu baøi taäp. - Laøm baøi taäp theo caù nhaân. - 2HS trình baøy. -Nhaän xeùt söûa baøi. Neâu caùch vieát caùc ñôn vò ño ñoä daøi döôùi daïng soá thaäp phaân. -1HS ñoïc ñeà baøi. -1HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû vaø neâu keát quaû HS nghe -1HS ñoïc ñeà baøi. -1HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû vaø neâu keát quaû Giaûi : Ñoåi : 4 taán 650kg = 4,650 taán Ba oâ toâ chôû ñöôïc soá gaïo laø 3 x 5,5 = 16,5( taán) Boán xe oâ toâ chôû ñöôïc soá gaïo laø : 4 x 4,650 = 18,6 (taán) Caû ñoäi chôû ñöôïc soá taán gaïo laø : 16,5 + 18,6 = 35,1(taán) Ñaùp soá : 35,1 taán HS nghe, naém noäi dung oân taäp. ----------------------cd------------------------ Thöù năm ngaøy 7 thaùng 4 naêm 2016 Sáng: TOÁN (149): ÔN TẬP VỀ SỐ ĐO THỜI GIAN I. MỤC TIÊU: Biết - Quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian, - Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân, - Chuyển đổi số đo thời gian, - Xem đồng hồ, - Học sinh hoàn thành các bài tập: BT1, BT2 (cột 1), BT3 - HS Nắm chắc kiến thức và hoàn thành tốt các bài tập liên quan. - HS yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ : 1 cái đồng hồ to III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động : 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: GTB : 1' HĐ 2: Thực hành : 28-30’ Bài 2 ( cột1): Bài 3 3. Củng cố dặn dò : 1-2’ GV gọi 2 HS lên bảng làm GV nhận xét, đánh giá GV nêu ND, MT bài học Bài 1 GV cho HS tự làm rồi chữa bài Bài 2 ( cột1): Cho HS tự làm rồi chữa bài. Bài 3: GV lấy mặt đồng hồ (hoặc đồng hồ thực) cho HS thực hành xem đồng hồ khi cho các kim di chuyển (chủ yếu với các trường hợp phù hợp với câu hỏi: "Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?" Nhận xét tiết học. 2HS lên làm BT1. Bài 1: HS tự làm rồi chữa bài HS tự làm rồi chữa bài a. 2 năm 6 tháng = 30 tháng 3 phút 40 giây = 220 giây b. 28 tháng = 2 năm 4 tháng 150 giây = 2 phút 30 giây c. 60 phút = 1 giờ 45 phút = giờ = 0,75 giờ 15 phút = giờ = 0,25 giờ 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ Bài 3: Quan sát và trả lời - Đọc lai bảng đơn vị đo thời gian. ----------------------cd------------------------ Chiều: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu phẩy) I.MỤC TIÊU: - Nắm được tác dụng của dấu phẩy, nêu được ví dụ về tác dụng của dấu phẩy (BT1). - Điền đúng dấu phẩy theo yêu cầu của Bt2. - HS làm tốt các bài tập. - Yêu thích sự trong sáng của TV. II. CHUẨN BỊ : Máy chiếu, máy tính, cây hoa học tập. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động :4-5’ 2.Bài mới a) GTB: :1’ b) Luyện tập BT1: 14-15’ BT2: 10-12’ 3.Củng cố, dặn dò : 2-3’ Tổ chức trò chơi Hái hoa dân chủ - GV phổ biến luật chơi - Tuyên dương nhóm thắng cuộc. Nêu MĐYC tiết học - Gọi HS đọc yêu cầu của BT1 - 1 HS đọc 3 ví dụ ở SGK - BT 1 yêu cầu chúng ta làm gì? - Yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhóm làm việc theo cá nhân hoàn thành vào vở BT in, sau đó thảo luận thống nhất kết quả trong nhóm. - Huy động kết quả Cho HS trình bày - Ở ví dụ b, dấu phẩy thứ nhất có tác dụng ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu? Nhận xét + chốt lại kết quả đúng Cho HS đọc yêu cầu BT2 BT 2 có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào? - Yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhóm làm việc theo nhóm đôi hoàn thành vào vở BT in, sau đó thảo luận thống nhất kết quả trong nhóm. - Huy động kết quả - Hỏi HS tác dụng của một số dấu phẩy có trong đoạn văn Nhận xét + chốt lại kết quả đúng - Nêu nội dung của mẩu chuyện - Liên hệ - giáo dục học sinh thông qua mẫu chuyện. Nhận xét tiết học Dặn HS ghi nhớ kiến thức về dấu phẩy để sử dụng cho đúng - Các nhóm lần lượt lên hái những bông hoa trên cây và trả lời câu hỏi có trên bông hoa. - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu BT1 - HS đọc. -Quan sát + lắng nghe - HS làm bài vào vở BT - Nhóm trưởng huy động kết quả. - Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung. - Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ chữ ngữ . - Lớp nhận xét - 1 HS đọc to - HS trả lời - HS làm bài vào vở BT - Nhóm trưởng huy động kết quả. - Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung. - HS trình bày - Lớp nhận xét - HS trả lời - HS nhắc lại tác dụng của dấu phẩy. ----------------------cd------------------------ ÔNTV : LTVC: «n tËp vÒ dÊu c©u ( DẤU PHẨY) I.Môc tiªu : - Cñng cè cho HS nắm ch¾c nh÷ng kiÕn thøc vÒ dÊu c©u. - RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng lµm bµi tËp thµnh th¹o. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : Néi dung «n tËp. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : ND- TG HO¹T ®éng cña gv ho¹t ®éng cña hs 1. Khởi động : 3-4’ 2. Bµi míi: HD häc sÞnh luyÖn tËp: 28’ 3.Cñng cè, dÆn dß : 2’ GV gäi 2 HS nªu t¸c dông cña dÊu chÊm.GV nhËn xÐt - GV giíi thiÖu néi dung bµi häc Bµi tËp : §¸nh c¸c dÊu chÊm, chÊm hái, chÊm than trong mÈu chuyÖn vui d­íi ®©y vµo « trèng. Cho biÕt mçi dÊu c©u Êy ®­îc dïng lµm g×? MÝt lµm th¬ ¥ thµnh phè TÝ Hon, næi tiÕng nhÊt lµ MÝt  Ng­êi ta gäi cËu nh­ vËy v× cËu ch¼ng biÕt g× Tuy thÕ, d¹o nµy MÝt l¹i ham häc hái  Mét lÇn cËu ®Õn häa sÜ Hoa GiÊy ®Ó häc lµm th¬  Hoa GiÊy hái : - CËu cã biÕt thÕ nµo lµ vÇn th¬ kh«ng  - VÇn th¬ lµ c¸i g×  - Hai tõ cã vÇn cuèi gièng nhau th× gäi lµ vÇn  VÝ dô : vÞt – thÞt ; c¸o – g¸o  B©y giê cËu h·y t×m mét tõ vÇn víi bÐ  - PhÐ  MÝt ®¸p - PhÐ lµ g×  VÇn th× vÇn nh­ng ph¶i cã nghÜa chø - M×nh hiÓu råi  ThËt k× diÖu  MÝt kªu lªn  VÒ ®Ðn nhµ, MÝt b¾t tay ngay vµo viÖc  CËu ®i ®i l¹i l¹i, vß ®Çu bøt tai  §Õn tèi th× bµi th¬ hoµn thµnh  GV huy ®éng kÕt qu¶ NhËn xÐt giê häc. DÆn dß häc sinh vÒ nhµ hoµn thµnh phÇn bµi tËp ch­a hoµn chØnh - 2 HS nªu. - HS l¾ng nghe - HS ®äc vµ lµm bµi vµo vë. - HS nªu kÕt qu¶ - DÊu chÊm dïng ®Ó kÕt thóc c©u kÓ. - DÊu chÊm hái dïng dÓ kÕt thóc c©u hái. - DÊu chÊm than dïng ®Ó kÕt thóc c©u c¶m. ----------------------cd------------------------ SHTT: SINH HOẠT ĐỘI 1. Muïc tieâu: Ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi trong tuaàn qua vaø trieån khai keá hoaïch tuaàn tôùi. Yeâu caàu H coù yù thöùc thöïc hieän toát keá hoaïch ñeà ra. 2.Tieán haønh sinh hoaït: A .Ñaùnh giaù hoaït ñoäng chi ñoäi tuaàn qua: - Y/c CÑT ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi tuaàn qua. G ñaùnh giaù: + Trang phuïc ñeán lôùp cuûa moät soá ñoäi vieân khoâng ñuùng quy ñònh: thieáu khaên quaøng ñoû, muõ ca- loâ, gheá ngoài: + Moät soá ñoâïi vieân chöa thöïc hieän nghieâm tuùc quy ñònh ra vaøo lôùp: xeáp haøng cuoái buoåi, xeáp haøng ñaàu giôø chöa nhanh. + Vieäc hoïc baøi ôû nhaø vaø chuaån bò baøi tröôùc khi ñeán lôùp chöa thaät söï toát: Chinh, Thiên thöôøng xuyeân noùi chuyeän rieâng trong giôø hoïc. + Veä sinh ñaàu giôø moät soá em coøn thieáu töï giaùc: + Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng giöõa giôø coøn chaäm trong vieäc xeáp haøng, giaõn khoaûng caùch; chöa thuoäc baøi haùt ca muùa taäp theå. + Caùc toå ñaõ tieán haønh chaêm soùc hoa ôû caùc boàn theo phaân coâng. B.Keá hoaïch tuaàn tôùi: - G phoå bieán keá hoaïch tuaàn tôùi: “ Thi ñua hoïc toát chaøo möøng ngaøy giaûi phoùng Mieàn nam 30/4”. + Thöïc hieän ñuùng quy ñònh veà trang phuïc cuûa ñoäi vieân khi ñeán lôùp. + Thöïc hieän veä sinh nhanh, saïch seõ khu vöïc ñöôïc phaân coâng. + Hoïc baøi ôû nhaø, chuaån bò baøi ñaày ñuû tröôùc khi ñeán lôùp. + Ôn luyện tốt chuẩn bị cho KT cuoái hoïc kì II + Chaêm soùc caùc boàn hoa. + Thöïc hieän toát caùc hoaït ñoäng giöõa giôø. + Thöïc hieän toát phong traøo“Voøng tay beø baïn”. + An toaøn khi chôi trong giôø ra chôi, ñaàu giôø ñeán lôùp, khi tham gia giao thoâng. C. Toå chöùc sinh hoaït vaên ngheä. + OÂân baøi haùt muùa theo chuû ñieåm. + OÂn caùc baøi haùt giöõa giôø. ----------------------cd------------------------ Thöù sáu ngaøy 8 thaùng 4 naêm 2016 Sáng: TOÁN (Tiết 150): ÔN PHÉP CỘNG I. MỤC TIÊU: - Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải toán. - HS hoàn thành các bài tập 1, 2(cột 1), 3 - HS Nắm chắc kiến thức và hoàn thành tốt các bài tập liên quan. - HS yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động : 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: GTB : 1' HĐ 2 : Thực hành : 28-30’ Bài 1: Bài 2 (cột 1): Bài 3: 3. Củng cố dặn dò : 1-2’ GV gọi 2 HS lên bảng làm GV nhận xét, đánh giá GV nêu ND, MT bài học - GV nêu câu hỏi để HS trả lời, trao đổi ý kiến về những hiểu biết đối với phép cộng nói chung: tên gọi các thành phần và kết quả, dấu phép tính, một số tính chất của phép cộng... (như trong SGK). Bài 1: Nhóm trưởng điều hành nhóm làm việc theo cá nhân, sau đó huy động thống nhất kết quả. - Gọi đại diện các nhóm trình bày. - Điều hành tương tự như BT1 Bài 3: Cho HS trao đổi ý kiến khi chữa bài. Chẳng hạn, có thể cho HS nêu các cách dự đoán khác nhau rồi lựa chọn cách hợp lý nhất. Ví dụ: a) x + 9,68 = 9,68; x = 0 vì 0 + 9,68 = 9,68 (dự đoán x = 0 vì

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 30 1.doc