Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 15

GV kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó.

GV đọc diễn cảm toàn

- Yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhúm hoạt động theo cá nhân TLCH ở SGK

+Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì?

+Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?

+Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu “cái chữ”?

+Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo và cái chữ nói lên điều gì?

 

docx15 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1055 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 15, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Õn chÐm nh¸t dao. - §o¹n 3: TiÕp cho ®Õnc¸i ch÷ nµo! - §o¹n 4: §o¹n cßn l¹i. Cho HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n Cho HS luyện ®äc ®o¹n trong nhãm. HS nghe. - Các nhóm trưởng thực hiện yêu cầu. - Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung. - C« gi¸o ®Õn bu«n ®Ó më tr­êng d¹y häc. -Mäi ng­êi ®Õn rÊt ®«ng khiÕn c¨n nhµ sµn chËt nÝch. Hä mÆc quÇn ¸o nh­ ®i héi. - Mäi ng­êi ïa theo giµ lµng ®Ò nghÞ c« gi¸o cho xem c¸i ch÷. Mäi ng­êi im. - Ng­êi T©y Nguyªn rÊt ham häc, ham hiÓu biÕt. +T×nh c¶m cña ng­êi T©y Nguyªn víi c« gi¸o vµ c¸i ch÷. -HS nªu. -HS ®äc. -HS t×m giäng ®äc diÔn c¶m cho mçi ®o¹n. -HS luyÖn ®äc diÔn c¶m. HS thi ®äc diÔn c¶m, líp nghe, nhËn xÐt. HS nghe. ----------------------cd----------------------- To¸n( TiÕt 71):LuyÖn tËp I/ Môc tiªu: Giúp học sinh Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n. VËn dông ®Ó t×m x vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n. HS lµm ®­îc bµi 1(a,b,); bµi 2a; bµi 3. HS (K,G) N¾m v÷ng kiÕn thøc, hoµn thµnh nhanh c¸c bµi tËp liªn quan. HS có ý thức trình bày vở sạch sẽ. II. ChuÈn bÞ:b¶ng phô II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: ND-TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1-Khởi động: (3-4p) 2-Bµi míi: LuyÖn tËp: *Bµi tËp 1 (a,b) §Æt tÝnh råi tÝnh (7-8p) *Bµi tËp 2(a) T×m x (6-7p) *Bµi tËp 3 (8-9p) 3-Cñng cè, dÆn dß:(1-2p) Gäi HS nªu quy t¾c. NhËn xÐt. GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. Mêi 1 HS ®äc ®Ò bµi. -H­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi to¸n. - Cho HS lµm vµo b¶ng con. - GV nhËn xÐt. Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - YC nhóm trưởng điều hành hoạt động nhóm theo cá nhân. - Mêi 3 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi to¸n vµ t×m c¸ch gi¶i. - Cho HS lµm vµo vë. - Mêi mét HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. GV nhËn xÐt giê häc. Nªu quy t¾c chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n. HS nghe, nhËn xÐt. HS nghe. *KÕt qu¶: 4,5 6,7 - Nhóm trưởng thực hiện theo yêu cầu. *VD vÒ lêi gi¶i: a) x x 0,34 = 1,19 x 1,02 x = (1,19 x 1,02) : 0,34 x = 1,2138 : 0,34 x = 3,57 *Bµi gi¶i: Mét lÝt dÇu c©n nÆng sè kg lµ: 3,952 : 5,2 = 0,76 (kg) 5,32 kg dÇu ho¶ cã sè lÝt lµ: 5,32 : 0,76 = 7 (l) §¸p sè: 7 lÝt dÇu ho¶. - Nh¾c HS vÒ häc kÜ l¹i c¸ch so s¸nh hai ph©n sè. ----------------------cd----------------------- Thø ba ngµy 25th¸ng 11 n¨m 2015 LuyÖn tõ vµ c©u: Më réng vèn tõ: H¹nh phóc I/ Môc tiªu:Điều chỉnh: Không làm BT3 - HiÓu nghÜa tõ h¹nh phóc (BT1); t×m ®­îc tõ ®ång nghÜa vµ tõ tr¸i nghÜa víi tõ h¹nh phóc, (BT2); x¸c ®Þnh ®­îc yÕu tè quan träng nhÊt t¹o nªn mét gia ®×nh h¹nh phóc(BT4). - HS (K,G) hiÓu ®­îc mét sè tõ ng÷ chøa tiÕng phóc. - GD HS có ý thức góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và xã hội. II/ §å dïng d¹y häc: -Tõ ®iÓn häc sinh hoÆc mét vµi trang ph« t« phôc vô bµi häc. -B¶ng nhãm, bót d¹. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-Tg Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Khởi động: 2-3’ 2.D¹y bµi míi: +Giíi thiÖu bµi: 1’ +H­íng dÉn HS lµm bµi tËp. 27-29’ *Bµi tËp 1 (146): *Bµi tËp 2 (147): *Bµi tËp 4 (147): 3-Cñng cè, dÆn dß: 1-2’ Gäi HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n t¶ mÑ cÊy lóa, BT3 cña tiÕt LTVC tr­íc. GV nªu M§, YC cña tiÕt häc. Gäi 1 HS ®äc néi dung bµi tËp. Nªu yªu cÇu cho c¸c nhãm ho¹t ®éng. Chèt kiÕn thøc: Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - Cho HS lµm bµi theo c¸ nh©n Mêi mét sè HS tr×nh bµy. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, kÕt luËn. Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. -GV gióp HS hiÓu ®óng yªu cÇu cña bµi tËp. Cho HS trao ®æi theo nhãm 4, sau ®ã tham gia tranh luËn tr­íc líp. GV nhËn xÐt giê häc. HS ®äc HS nghe. 1 HS ®äc néi dung bµi tËp. HS c¶ líp theo dâi, n¾m yªu cÇu. HS th¶o luËn nhãm 2. §¹i diÖn c¸c nhãm nªu ý kiÕn. C¸c nhãm kh¸c bæ sung. C¶ líp nghe n¾m kiÕn thøc: b) Tr¹ng th¸i sung s­íng v× c¶m thÊy hoµn toµn ®¹t ®­îc ý nguyÖn. Häc sinh lµm bµi.Nªu kÕt qu¶. 1 HS ®äc néi dung bµi tËp. *Lêi gi¶i: +Nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi h¹nh phóc: sung s­íng, may m¾n,... +Nh÷ng tõ tr¸i nghÜa víi h¹nh phóc: bÊt h¹nh, khèn khæ, cùc khæ, c¬ cùc,... 1 HS ®äc néi dung bµi tËp. *Lêi gi¶i: YÕu tè quan träng nhÊt ®Ó t¹o nªn mét gia ®×nh h¹nh phóc lµ: c) Mäi ng­êi sèng hoµ thuËn. HS nghe. ----------------------cd----------------------- To¸n (TiÕt72): LuyÖn tËp chung I/ Môc tiªu:BiÕt: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi sè thËp ph©n. So s¸nh c¸c sè thËp ph©n. VËn dông ®Ó t×m x. HS lµm ®­îc bµi 1(a,b); bµi 2( cét1); bµi 4(a,c) HS (K,G) hoµn thµnh nhanh c¸c bµi tËp liªn quan. HS có ý thức trình bày bài đẹp. II.ChuÈn bÞ:Bảng phụ ghi nội dung BT2. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: ND-TG Ho¹t ®éng cña gV Ho¹t ®éng cña häc sinh 1- Khởi động: (3-4p) 2-Bµi míi: + Giíi thiÖu bµi: +LuyÖn tËp: *Bµi tËp 1(a,b) TÝnh(7-8p) *Bµi tËp 2 >< = ?(cét 1) (8-9p) *Bµi tËp 4:(a,c)T×m x (5-7p) 3. Cñng cè- dÆn dß: 2’ Gäi HS nªu quy t¾c. NhËn xÐt. GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. -Mêi 1 HS ®äc ®Ò bµi. -H­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi to¸n. - Cho HS lµm vµo b¶ng con. - GV nhËn xÐt. Mêi 1 HS nªu yªu cÇu BT2 ở bảng phụ. - GV h­íng dÉn HS chuyÓn c¸c hçn sè thµnh sè thËp ph©n råi thùc hiÖn so s¸nh 2 sè thËp ph©n. YC nhóm trưởng điều hành nhóm hoạt động theo cá nhân. - Huy động KQ Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - GV h­íng dÉn HS t×m c¸ch gi¶i. - Cho HS lµm vµo vë. - Mêi 4 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Nh¾c HS vÒ häc kÜ l¹i c¸c quy t¾c chia cã liªn quan ®Õn sè thËp ph©n. Nªu quy t¾c chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n, chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn, chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n. -HS nghe. *KÕt qu¶: a) 450,07 b) 30,54 - Nhóm trưởng thực hiện YC. *VD vÒ lêi gi¶i: a) 0,8 x x = 1,2 x 10 0,8 x x = 12 x = 12 : 0,8 x = 15 (C¸c phÇn cßn l¹i lµm t­¬ng tù ) HS nghe. ----------------------cd----------------------- Thø tư ngµy 26th¸ng 11 n¨m 2015 TËp ®äc :VÒ ng«i nhµ ®ang x©y I/ Môc tiªu:Giúp học sinh BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬,ng¾t nhÞp hîp lÝ theo thÓ th¬ tù do. HiÓu néi dung,ý nghÜa: H×nh ¶nh ®Ñp cña ng«i nhµ ®ang x©y thÓ hiÖn sù ®æi míi cña ®Êt n­íc.(Tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1,2,3). Häc sinh (K,G) ®äc diÔn c¶m ®­îc bµi th¬ víi giäng vui, tù hµo. - Giáo dục HS có ý thức xây dựng quê hương giàu đẹp. II/ §å dïng d¹y häc: -Tranh minh ho¹ bµi ®äc trong SGK. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động:(3-4p) 2.D¹y bµi míi: +Gi¸oviªn giíithiÖu bµi a) LuyÖn ®äc: (9- 10p) b)T×m hiÓu bµi: (9-10p) c)H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m: (7-8p) 3-Cñng cè, dÆn dß(1-2p) Gäi HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái. NhËn xÐt . GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. Mêi 1 HS giái ®äc. Chia ®o¹n. GV kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m vµ gi¶i nghÜa tõ khã. GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. - Yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhóm hoạt động theo cá nhân TLCH ở SGK +Nh­ng chi tiÕt nµo vÏ lªn h×nh ¶nh mét ng«i nhµ ®ang x©y? +T×m nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh nãi lªn vÎ ®Ñp cña ng«i nhµ? +T×m nh÷ng h×nh ¶nh nh©n ho¸ lµm cho ng«i nhµ ®­îc miªu t¶ sèng ®éng gÇn gòi? +H×nh ¶nh nh÷ng ng«i nhµ ®ang x©y nãi lªn ®iÒu g× vÒ cuéc sèng trªn ®Êt n­íc ta? - Néi dung chÝnh cña bµi lµ g×? - GV chèt ý ®óng, ghi b¶ng. - Cho 1-2 HS ®äc l¹i. - Mêi 5 HS nèi tiÕp ®äc bµi. - Cho c¶ líp t×m giäng ®äc cho mçi khæ th¬. - Cho HS luyÖn ®äc diÔn c¶m khæ 3, 4, 5 trong nhãm. -Thi ®äc diÔn c¶m. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt b×nh chän b¹n ®äc hay nhÊt. GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. HS ®äc tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ bµi Bu«n Ch­ Lªnh ®ãn c« gi¸o. - 1 HS giái ®äc, líp theo dâi. HS nghe, n¾m c¸ch chia ®o¹n. - §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn T¹m biÖt! - §o¹n 2: TiÕp cho ®Õn mµu v«i, g¹ch. - §o¹n 3: TiÕp cho ®Õn nèt nh¹c. - §o¹n 4: TiÕp cho ®Õn x©y dë. - §o¹n 5: §o¹n cßn l¹i - Cho HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n, - Cho HS ®äc ®o¹n trong nhãm. -1-2 HS ®äc toµn bµi. HS nghe n¾m l¹i c¸ch ®äc toµn bµi. - Các nhóm trưởng thực hiện yêu cầu. - Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung. - Giµn gi¸o tùa c¸i lång. Trô bª t«ng nhó lªn. B¸c thî nÒ cÇm bay lµm viÖc. -Trô bª t«ng nhó lªn trêi nh­ mét mÇm c©y. Ng«i nhµ gièng bµi th¬ s¾p lµm xong. - Ng«i nhµ tùa vµo nÒn trêi sÉm biÕc, thë ra mïi v«i v÷a. N¾ng ®øng ngñ quªn trªn - Cuéc sèng x©y dùng trªn ®Êt n­íc ta rÊt n¸o nhiÖt, khÈn tr­¬ng -HS nªu. -HS ®äc. -HS t×m giäng ®äc diÔn c¶m cho mçi ®o¹n. - HS luyÖn ®äc. - HS thi ®äc. HS nghe. ----------------------cd----------------------- T0¸n (TiÕt 73) LuyÖn tËp chung I/ Môc tiªu: Giúp học sinh BiÕt thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi sè thËp ph©n vµ vËn dông ®Ó tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, gi¶i to¸n cã lêi v¨n. HS lµm ®­îc bµi 1(a,b,c); bµi 2a; bµi 3. HS (K,G) N¾m ch¾c kiÕn thøc, hoµn thµnh nhanh c¸c bµi tËp liªn quan. II. ChuÈn bÞ: B¶ng phô II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Nd-TG Ho¹t §éng cña G Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động:(2-3p) 2.Bµi míi: + Giíi thiÖu bµi:(1p) +HDLuyÖn tËp: *Bµi tËp 1(a,b,c) : §Æt tÝnh råi tÝnh (6-7p) *Bµi tËp 2(a) : TÝnh (7-8p) *Bµi tËp 3 (73): (7-8p) 3. Cñng cèdÆn dß: (1-2p) Gäi HS nªu quy t¾c. GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. Mêi 1 HS ®äc ®Ò bµi. - H­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi to¸n. - Cho HS lµm vµo b¶ng con. - GV nhËn xÐt. - Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - Cho HS nªu c¸ch lµm. - GV Hái HS thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong biÓu thøc. - Cho HS lµm vµo nh¸p. - Mêi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu. - GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi to¸n vµ t×m c¸ch gi¶i. - Cho HS lµm vµo vë. - Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. GV nhËn xÐt giê häc. -Nh¾c HS vÒ häc kÜ l¹i c¸c quy t¾c chia Nªu quy t¾c chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n, chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn, chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n *KÕt qu¶: a) 7,83 b) 13,8 c) 25,3 *VD vÒ lêi gi¶i: a) (128,4-73,2) : 2,4 -18,32 = 55,2 : 2,4 -18,32 = 23 -18,32 = 4,68 Bµi gi¶i: Sè giê mµ ®éng c¬ ®ã ch¹y ®­îc lµ: 120 : 0,5 = 240 (giê) §¸p sè: 240 (giê) HS nghe. ----------------------cd----------------------- ChÝnh t¶ (Nghe - viÕt) : bu«n ch­ lªnh ®ãn c« gi¸o I/ Môc tiªu:Giúp HS Nghe viÕt ®óng bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc ®o¹n v¨n xu«i. Lµm ®­îc bµi tËp 2( a,b) - HS (K,G) viÕt ®Ñp , tr×nh bµy khoa häc. HS có ý thức viết chữ đẹp. II/ §å dïng daþ häc: - B¶ng phô, bót d¹ cho HS c¸c nhãm lµm BT 2 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña gV Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Khởi động. (3-4p) 2.Bµimíi: +Giíi thiÖu bµi: +H­íngdÉn HS nghe - viÕt: (17-20p) + H­íng dÉn HS lµm tËp. * Bµi tËp 2 (145): . 3-Cñng cè dÆn dß: 2-3’ Gäi HS lµm bµi tËp 2 tiÕt tr­íc. - GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. - GV ®äc bµi viÕt. +Nh÷ng chi tiÕt nµo trong ®o¹n cho thÊy d©n lµng rÊt h¸o høc chê ®îi vµ yªu quý c¸i ch÷? - Cho HS ®äc thÇm l¹i bµi. - GV ®äc nh÷ng tõ khã, dÔ viÕt sai cho HS viÕt b¶ng con: Y Hoa, gïi, hß reo,... - Em h·y nªu c¸ch tr×nh bµy bµi? GV l­u ý HS c¸ch viÕt c©u c©u c¶m... - GV ®äc tõng c©u (ý) cho HS viÕt. - GV ®äc l¹i toµn bµi. - GV thu mét sè bµi, nhËn xÐt chung. Gäi 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp. HD cho HS thùc hiÖn yªu cÇu bµi tËp. - Yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhóm hoạt động theo cá nhân làm BT2. GV nhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ luyÖn viÕt nhiÒu vµ xem l¹i nh÷ng lçi m×nh hay viÕt sai HS lµm l¹i bµi tËp 2a trong tiÕt ChÝnh t¶ tuÇn tr­íc. - HS nghe. - HS theo dâi SGK. +Mäi ng­êi im ph¨ng ph¾c xem Y Hoa viÕt. Y Hoa viÕt xong, bao nhiªu tiÕng cïng hß reo. C¸ nh©n tù ®äc l¹i ®o¹n viÕt. HS viÕt b¶ng con. - HS nªu. - HS viÕt bµi. - HS so¸t bµi. Líp nghe. - Các nhóm trưởng thực hiện yêu cầu. - Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung. C¸ nh©n thùc hiÖn. *Lêi gi¶i: C¸c tiÕng cÇn ®iÒn lÇn l­ît lµ: a) cho truyÖn, ch¼ng, chª, tr¶, b) tæng, sö, b¶o, ®iÓm, tæng, chØ, nghÜ HS nghe. ----------------------cd----------------------- TËp lµm v¨n: LuyÖn tËp t¶ ng­êi (T¶ ho¹t ®éng) I/ Môc tiªu: Giúp học sinh BiÕt lËp dµn ý bµi v¨n t¶ ho¹t ®éng cña ng­êi (BT1). Dùa vµo dµn ý ®· lËp, viÕt ®­îc ®o¹n v¨n t¶ ho¹t ®éng cña ng­êi (BT2) HS (K,G) lËp ®­îc dµn ý bµi v¨n kh¸ chi tiÕt. HS có ý thức học tập. II/ §å dïng d¹y häc: B¶ng phô ®Ó HS lËp dµn ý lµm mÉu. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-Tg Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động : (3-4p) 2-Bµi míi: +H­íng dÉn HS luyÖn tËp *Bµi tËp 1: (10-12p) *Bµi tËp 2: (15-17p) 3-Cñng cè, dÆn dß: (1-2p) Cho HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n t¶ ho¹t ®éng cña mét ng­êi ë tiÕt tr­íc ®· ®­îc viÕt l¹i. GV nªu yªu cÇu môc tiªu bµi häc. Mêi mét HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - Cho HS xem l¹i kÕt qu¶ quan s¸t mét b¹n nhá hoÆc mét em bÐ ë tuæi tËp ®i, tËp nãi. - Mêi 1 HS kh¸, giái ®äc kÕt qu¶ ghi chÐp. Cho c¶ líp NX. - GV treo b¶ng phô ghi dµn ý kh¸i qu¸t cña mét bµi v¨n t¶ ng­êi, mêi 1 HS ®äc. - GV nh¾c HS chó ý t¶ ho¹t ®éng cña nh©n vËt ®Ó qua ®ã béc lé phÇn nµo tÝnh c¸ch nh©n vËt. - Cho HS lËp dµn ý, 2 HS lµm vµo b¶ng nhãm. - Mêi mét sè HS tr×nh bµy. - Mêi 2 HS lµm bµi vµo b¶ng nhãm tr×nh bµy. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. - GV ®¸nh gi¸ cao nh÷ng dµn ý thÓ hiÖn ®­îc ý riªng trong quan s¸t, trong lêi t¶. Mêi 1 HS yªu cÇu cña bµi. - GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña HS - GV nh¾c HS chó ý: +§o¹n v¨n cÇn cã c©u më ®o¹n. +Nªu ®­îc ®ñ, ®óng, sinh ®éng nh÷ng nÐt tiªu biÓu vÒ ho¹t ®éng nh©n vËt em chän t¶. ThÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m cña em víi ng­êi ®ã. +C¸ch s¾p xÕp c¸c c©u trong ®o¹n hîp lÝ. +C¸c c©u v¨n trong ®o¹n ph¶i cïng lµm næi bËt ho¹t ®éng cña nh©n vËt vµ thÓ hiÖn c¶m xóc cña ng­êi viÕt. - Cho HS viÕt ®o¹n v¨n vµo vë. - Cho HS nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n v¨n. - C¶ líp b×nh chän ng­êi viÕt ®o¹n v¨n t¶ ho¹t ®éng nh©n vËt hay nhÊt, cã nhiÒu ý míi vµ s¸ng t¹o. - GV nhËn xÐt mét sè ®o¹n v¨n. - GV nhËn xÐt giê häc, yªu cÇu nh÷ng HS lµm bµi ch­a ®¹t vÒ hoµn chØnh ®o¹n v¨n.Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi. HS ®äc HS nghe,n¾m yªu cÇu bµi häc. -HS xem l¹i kÕt qu¶ quan s¸t. - Mét HS giái ®äc, c¶ líp nhËn xÐt. -HS nghe. -HS lËp dµn ý vµo nh¸p. -HS tr×nh bµy. HS ®äc yªu cÇu. -HS nghe. -HS viÕt ®o¹n v¨n vµo vë. -HS ®äc. -HS b×nh chän. HS nghe. ----------------------cd----------------------- ¤LTV(CT)CHUỖI NGỌC LAM I.MUÏC TIEÂU: - ViÕt ®óng bµi chÝnh t¶, r×nh bµy ®óng h×nh thøc ®o¹n v¨n xu«i - T×m ®­îc c¸c tiÕng chøa yª, ya.trong ®o¹n v¨ntrong VBT2; t×m ®­îc tiÕng cã vÇn uyªn thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo « trèng(BT3) - HS (K,G) cã kÜ n¨ng nghe – ViÕt ®óng chÝnh t¶, viÕt ®¹t tèc ®é, vËn dông lµm tèt phÇn bµi tËp. -HS cã ý thøc viÕt rÌn ch÷, viÕt râ rµng ®¸nh dÊu thanh ®óng vÞ trÝ vµ gi÷ vë s¹ch ®Ñp. II. ChuÈn bÞ: HS: Vë bµi tËp TiÕng ViÖt. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: ND-TG Ho¹t ®éng thÇy H® cña HS Bài mới HĐ1 Giới thiệu bài HĐ 2: Làm BT . Cuûng coá- Daën doø - GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. - GV ®äc bµi viÕt. - Cho HS ®äc thÇm l¹i bµi. - GV ®äc nh÷ng tõ khã, dÔ viÕt sai cho HS viÕt b¶ng con: - Em h·y nªu c¸ch tr×nh bµy bµi? GV l­u ý HS c¸ch viÕt c©u c©u c¶m... - GV ®äc tõng c©u (ý) cho HS viÕt. - GV ®äc l¹i toµn bµi. - GV thu mét sè bµi, nhËn xÐt chung. Gäi 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp. HD cho HS thùc hiÖn yªu cÇu bµi tËp. - Yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhóm hoạt động theo cá nhân làm BT2. GV nhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ luyÖn viÕt nhiÒu vµ xem l¹i nh÷ng lçi m×nh hay viÕt sai - HS nghe. - HS theo dâi SGK. C¸ nh©n tù ®äc l¹i ®o¹n viÕt. HS viÕt b¶ng con. - HS nªu. - HS viÕt bµi. - HS so¸t bµi. Líp nghe. - Các nhóm trưởng thực hiện yêu cầu. ----------------------cd----------------------- Thønăm ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2015 To¸n (TiÕt 74): TØ sè phÇn tr¨m I. Môc tiªu:Giúp học sinh B­íc ®Çu nhËn biÕt vÒ tØ sè phÇn tr¨m. BiÕt viÕt mét sè ph©n sè d­íi d¹ng tØ sè phÇn tr¨m. HS lµm ®­îc bµi1,bµi 2. HS có ý thức trình bày vở sạch đẹp. II.ChuÈn bÞ: B¶ng phô Iii.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: ND-TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1- Khởi động (3-4p) 2-Bµi míi: + H×nh thµnh kiÕn thøc vÒ tit sè % a) VÝ dô 1: (4-5p) b) VÝ dô 2: (4-5p) +LuyÖn tËp: *Bµi tËp 1 ViÕt (theo mÉu) (6-7p) *Bµi tËp 2 (7-10p) 3.Cñng cè-dÆn dß (1-2p) Cho HS lµm l¹i bµi tËp 4 tiÕt 73. -GV nªu vÝ dô, giíi thiÖu h×nh vÏ, råi hái HS: +TØ sè cña diÖn tÝch trång hoa hång vµ diÖn tÝch v­ên hoa b»ng bao nhiªu? - GV viÕt lªn b¶ng: 25/100 = 25% lµ tØ sè %. - Cho HS tËp ®äc vµ viÕt kÝ hiÖu % GV nªu vÝ dô, yªu cÇu HS: +ViÕt tØ sè cña HS giái vµ HS toµn tr­êng. +§æi thµnh ph©n sè TP cã mÉu sè lµ 100. +ViÕt thµnh tØ sè phÇn tr¨m. +ViÕt tiÕp vµo chç chÊm: Sè HS giái chiÕm sè HS toµn tr­êng. Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch mÉu. - Cho HS lµm vµo b¶ng con. - GV nhËn xÐt. Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. -Cho HS nªu c¸ch lµm. -Cho HS lµm vµo vë, 2 HS lµm vµo b¶ng phô, sau ®ã ch÷a bµi. GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vÒ «n l¹i c¸c kiÕn thøc võa häc. HS nghe yªu cÇu vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. HS tr¶ lêi. B»ng 25 : 100 hay 25 / 100. HS viÕt vµo b¶ng con. HS viÕt: 80 : 400 HS ®æi b»ng 20 / 100 HS viÕt: 20 / 100 = 20% Sè HS giái chiÕm 20% sè HS toµn tr­êng. *KÕt qu¶: 25% 15% 12% 36% *Bµi gi¶i: TØ sè phÇn tr¨m cña sè s¶n phÈm ®¹t chuÈn vµ tæng sè s¶n phÈm lµ:95 : 100 = = 95% §¸p sè: 95% HS nghe. ----------------------cd----------------------- LuyÖn tõ vµ c©u: Tæng kÕt vèn tõ I/ Môc tiªu:Giúp học sinh -Nªu ®­îc mét sè tõ ng÷, tôc ng÷, thµnh ng÷, ca dao nãi vÒ quan hÖ gia ®×nh, thÇy trß, bÌ b¹n theo yªu cÇu cña BT1,BT2. T×m ®­îc mét sè tõ ng÷ t¶ h×nh d¸ng cña ng­êi theo yªu cÇu BT3 ( chän 3 trong sè 5ý a,b,c,d,e). -ViÕt ®­îc ®o¹n v¨n t¶ h×nh d¸ng ng­êi th©n kho¶ng 5 c©u theo yªu cÇu cña BT4. - HS (KG) viÕt ®­îc ®o¹n v¨n tõ 5-7 c©u theo yªu cÇu BT4. - HS có ý thức học tập để củng cố vốn từ. II/ §å dïng d¹y häc: -B¶ng phô viÕt kÕt qu¶ cña bµi tËp 1. -B¶ng nhãm, bót d¹. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1- Khởi động: (2-3p) 2- D¹y bµi míi: +Giíi thiÖu bµi: +H­íng dÉn HS lµm bµi tËp. *Bµi tËp1 (6-7p) *Bµi tËp 2 (5-6p) *Bµi tËp 3 (7-8p) *Bµi tËp 4 (7-8p) 3-Cñng cè, dÆn dß (1-2p) Gäi HS ch÷a bµi tËp 1. GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt häc. Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu yªu cÇu cña bµi. - Cho HS lµm vµo vë bµi tËp. - Mêi mét sè HS tr×nh bµy. - HS kh¸c nhËn xÐt. - GV treo b¶ng phô ghi kÕt qu¶ cña bµi tËp 1, nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng. Mêi 1 HS ®äc ®Ò bµi. - Cho HS lµm theo nhãm 5 vµo b¶ng nhãm. +Chñ ®Ò vÒ quan hÖ gia ®×nh. + Chñ ®Ò vÒ quan hÖ thÇy trß. + Chñ ®Ò vÒ quan hÖ bÌ b¹n. - Mêi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. - GV kÕt luËn nhãm th¾ng cuéc. - Cho HS nèi tiÕp ®äc thuéc c¸c c©u tôc ng÷, ca dao trªn. Cho HS lµm bµi theo nhãm 5 (C¸c b­íc thùc hiÖn t­¬ng tù bµi tËp 2) Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - GV nh¾c HS: Cã thÓ viÕt nhiÒu h¬n 5 c©u. -Mêi HS nèi tiÕp nhau ®äc kÕt qu¶ bµi lµm. -GV nhËn xÐt. -C¶ líp b×nh chän ng­êi viÕt ®o¹n v¨n hay nhÊt, chØ ®óng tªn c¸c tõ lo¹i trong ®o¹n v¨n GV nhËn xÐt giê häc. DÆn HS vÒ «n l¹i kÜ c¸c kiÕn thøc võa «n tËp. HS lµm bµi tËp 1 trong tiÕt LTVC tr­íc. 1 HS nªu yªu cÇu. *VD vÒ lêi gi¶i : a) cha, mÑ, chó, d×, «ng, bµ, thÝm, c«, b¸c,... b) thÇy gi¸o, c« gi¸o, b¹n bÌ, b¹n th©n,... c) c«ng nh©n, n«ng d©n, ho¹ sÜ, b¸c sÜ,... d) Kinh, Tµy, Nïng, Th¸i, M­êng,... 1 HS nªu yªu cÇu. *VD vÒ lêi gi¶i: a)VÒ quan hÖ gia ®×nh: - ChÞ ng· em n©ng. - Con h¬n cha lµ nhµ cã phóc. b) VÒ quan hÖ thÇy trß: - Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn. - KÝnh thÇy yªu b¹n. - Thực hiện. *VD vÒ lêi gi¶i: a) Miªu t¶ m¸i tãc: §en nh¸nh, hoa r©m,... b) Miªu t¶ ®«i m¾t: Mét mÝ, hai mÝ, ti hÝ,... -HS ®äc yªu cÇu. -HS viÕt vµo vë. -HS ®äc. HS nghe. ----------------------cd----------------------- Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2015 To¸n (tiÕt 75): Gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m I/ Môc tiªu: Giúp học sinh BiÕt c¸ch t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè. Gi¶i ®­îc c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n cã néi dung t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè. HS lµm ®­îc bµi 1;bµi2 (a,b); bµi 3. HS (K,G) N¾m ch¾c kiÕn thøc vµ gi¶i BT nhanh. HS có ý thức trình bày vở sạch đẹp. II/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: ND-TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1- Khởi động (2-3p) 2. Bµi míi: a) VÝ dô: - GV nªu vÝ dô, tãm t¾t, (5-6p) c) Bµi to¸n: (4-5p) 2. LuyÖn tËp: *Bµi tËp 1 (5-7p) ViÕt thµnh tØ sè phÇn tr¨m (theo mÉu) *Bµi tËp 2(a,b) (7-8p) *Bµi tËp 3 (5-6p) 3.Cñng cè (1-2p) Cho häc sinh lµm vµo b¶ng con: T×m tØ sè phÇn tr¨m cña 39 : 100 =? Yªu cÇu HS: +ViÕt tØ sè cña sè HS n÷ vµ sè HS toµn tr­êng. +Thùc hiÖn phÐp chia. 315 : 600 = ? +Nh©n víi 100 vµ chia cho 100. - GV nªu: Th«ng th­êng ta viÕt gän c¸ch tÝnh nh­ sau: 315 : 600 = 0,525 = 52,5% b) Quy t¾c: Muèn t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè 315 vµ 600 ta lµm nh­ thÕ nµo? GV nªu vÝ dô vµ gi¶i thÝch: Khi 80kg n­íc biÓn bèc h¬i hÕt th× thu ®­îc 2,8 kg muèi. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch mÉu. - Cho HS lµm vµo b¶ng con. - GV nhËn xÐt. Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - GV giíi thiÖu mÉu (b»ng c¸ch cho HS tÝnh 19 : 30, dõng ë 4 ch÷ sè sau dÊu phÈy, viÕt 0,6333...= 63,33%) - YC nhóm trưởng điềuhành hoạt động nhóm theo cá nhân. - Mêi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. - Mêi 1 HS ®äc ®Ò bµi. -H­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi to¸n. - Cho HS lµm vµo vë. - Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt. GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vÒ «n l¹i c¸c kiÕn thøc võa häc. HS thùc hiÖn: +315 : 600 +316 : 600 = 0,525 +0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5% -HS nªu quy t¾c. Sau ®ã HS nèi tiÕp ®äc. *Bµi gi¶i: TØ sè phÇn tr¨m cña l­îng muèi trong n­íc biÓn lµ: 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5% §¸p sè: 3,5% KÕt qu¶: 57% 30% 23,4% 135% *KÕt qu¶: 45 : 61 = 0,7377...= 73,77% 1,2 : 26 = 0,0461...= 4,61% HS nghe. TËp lµm v¨n: LuyÖn tËp t¶ ng­êi (T¶ ho¹t ®éng) I/ Môc tiªu:Giúp học sinh - Nªu ®­îc néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n, nh÷ng chi tiÕt t¶ ho¹t ®éng cña nh©n vËt trong bµi v¨n(BT1). - ViÕt ®­îc ®o¹n v¨n t¶ ho¹t ®éng cña mét ng­êi (BT2) - HS (K,G) viÕt ®­îc ®o¹n v¨n cã h×nh ¶nh so s¸nh, diÔn ®¹t râ ý. HS viÕt ®­îc ®o¹n v¨n ë møc ®é ®¬n gi¶n. - HS có ý thức học tập. II/ §å dïng d¹y häc: -B¶ng phô ghi s½n lêi gi¶i cña bµi tËp 1. S­u tÇm thªm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c em bÐ kh¸u khØnh. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1- Khởi động: 2-Bµi míi: +Giíi thiÖu bµi:(1p) H­íng dÉn HS lµm bµi tËp: *Bµi tËp 1: (7-8p) *Bµi tËp 2 (15-17p) 3-Cñng cè, dÆn dß: (1-2p) Gäi HS ®äc bµi tËp tiÕt tr­íc. Trong tiÕt häc tr­íc, c¸c em ®· biÕt t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt. Trong tiÕt häc h«m nay, c¸c em sÏ tËp t¶ ho¹t ®éng cña mét ng­êi mµ m×nh yªu mÕn. Mêi 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc néi dung bµi. - GV h­íng dÉn HS hiÓu râ yªu cÇu cña ®Ò bµi. YC HS trao ®æi theo nhóm đôi. -Mêi mét sè nhóm tr×nh bµy. -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt l¹i ý kiÕn ®óng b»ng c¸ch treo b¶ng phô. - Mêi 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi vµ 4 gîi ý trong SGK. C¶ líp theo dâi trong SGK. - GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña HS - GV nh¾c HS chó ý: + §o¹n v¨n cÇn cã c©u më ®o¹n. + Nªu ®­îc ®ñ, ®óng, sinh ®éng nh÷ng nÐt tiªu biÓu vÒ ho¹t ®éng nh©n vËt em chän t¶. ThÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m cña em víi ng­êi ®ã. + C¸ch s¾p xÕp c¸c c©u trong ®o¹n hîp lÝ. + C¸c c©u v¨n trong ®o¹n ph¶i cïng lµm næi bËt ho¹t ®éng cña nh©n vËt vµ thÓ hiÖn c¶m xóc cña ng­êi viÕt. - Cho HS viÕt ®o¹n v¨n vµo vë. - Cho HS nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n v¨n. - C¶ líp b×nh chän ng­êi viÕt ®o¹n v¨n t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt hay nhÊt, cã nhiÒu ý míi vµ s¸ng t¹o. - GV nhËn xÐt mét sè ®o¹n v¨n. - GV nhËn xÐt giê häc, yªu cÇu nh÷ng HS lµm bµi ch­a ®¹t vÒ hoµn chØnh ®o¹n v¨n. -Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau. 2-3 HS ®äc l¹i biªn b¶n cuéc häp cña tæ, líp hoÆc chi ®éi. *Lêi gi¶i: a)-§o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn loang ra m·i. -§o¹n 2: TiÕp cho ®Õn nh­ v¸ ¸o Êy. -§o¹n 3: PhÇn cßn l¹i. -HS ®äc, nh÷ng HS kh¸c theo dâi SGK. -HS chó ý l¾ng nghe phÇn gîi ý cña GV. -HS viÕt ®o¹n v¨n vµo vë. -HS ®äc. -HS b×nh chän. HS nghe. ----------------------cd----------------------- ÔN TOÁN: LUYỆN TẬPvÒ tØ sè phÇn tr¨m I/ Môc tiªu: Giúp học sinh Củng cố kiến thức về tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè. Gi¶i ®­îc c¸c bµi to¸n khó cã néi dung t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè. HS (K,G) N¾m ch¾c kiÕn thøc vµ gi¶i BT nhanh. HS có ý thức trình bày vở sạch đẹp. II/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: ND-TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1- Khởi động (2-3p) 2. Bµi míi: ) 3.Cñng cè (1-2p) Cho häc sinh lµm vµo b¶ng con: T×m tØ sè phÇn tr¨m cña 45 : 100 =? Hs làm Bt 1 ở VBT Thực hành C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch mÉu. - Cho HS lµm vµo b¶ng con. - GV nhËn xÐt. Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. - YC nhóm trưởng điềuhành hoạt động nhóm theo cá nhân. - Mêi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. - Mêi 1 HS ®äc ®Ò bµi. -H­íng dÉn HS t×m hiÓu bµi to¸n. - Cho HS lµm vµo vë. - Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt. GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vÒ «n l¹i c¸c kiÕn thøc võa häc. HS thùc hiÖn: -HS nªu quy t¾c. Sau ®ã HS nèi tiÕp ®äc. KÕt qu¶: *KÕt qu¶: HS nghe. ----------------------cd----------------------- sinh ho¹t tËp thÓ: sinh ho¹t líp i. môc tiªu: -Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong tuaàn 15, ñeà ra keá hoaïch tuaàn 16,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxt 15.docx
Tài liệu liên quan