Giáo trình Đào tạo xây dựng và quản trị website, portal

MỤC LỤC

Chương I. Giới thiệu vềInterNet, World Wide Web.6

1.1 Lịch sửphát triển.6

1.2 Tổchức của Internet.7

1.3 Vấn đềquản lý mạng Internet.9

1.4 Nguồn gốc World Wide Web.10

1.5 World Wide Web là gì?.11

1.6 Trình duyệt Web:.11

Chương 2: Tổng quan vềmột hệthống Web.24

2.1 Giới thiệu.24

2.2 Môhình hệthống Web nói chung.24

2.3. Nguyên tắc hoạt động.25

Chương 3: Frontpage 2002 (Front page XP).27

3.1 Mở, đóng, tạo mới,ghi một trang hay một Web site.28

3.2 Định dạng font chữ, paragraph,.30

3.3 Ảnh, âm thanh.32

3.4 Bảng(Table).34

3.5 Hyperlink, Bookmark.36

3.6 Tạo khung (form).38

Chương 4 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML: Hyper Text Markup

Language).41

4.1 Khái niệm.41

4.2 Các thẻcơbản:.41

4.2.1 Các thẻ định nghĩa đoạn văn bản, kiểu chữ.41

4.2.2 Các thẻ định nghĩa bảng, ảnh.50

3.2.3 Tên một đối tượng, hyperlink (thẻA).54

4.2.4 Tạo form.58

4.2.5 Tạo khung (thẻFrame).63

Chương 5: CSS (Cascading StyleSheets).72

5.1 Khái quát.72

5.2 Kỹthuật CSS (những kỹthuật thông dụng).73

5. 3 Một sốthuộc tính hay dùng trong CSS (cùng thẻHTML).75

Bài tập.77

Chương 6 Sửdụng phần mềmPhotoshop, Coreldraw ápdụng cho việc chỉnh

sửa, xuất ảnh cho Web.118

6.1- Đồhoạtrên Web.118

6.1.1Giới thiệu đồhoạtrên web.118

6.1.2-Đồhoạtrên Web khác gì?.120

6.2- Xửlý đồhọa trên Web:.120

6.2.1- Phần mềm xửlý đồhoạphotoshop.120

6.2.1.1- CơsởvềPhotoshop.120

6.2.1.2-Giới thiệu các công cụchọn:.126

6.2.1.3 Công cụcắt ảnh:.132

6.2.1.4 Nhómcông cụchỉnh sửa ảnh:.132

6.2.1.5 Công cụtạo chữ:.135

6.2.1.6 Các công cụbút vẽ:.137

6.2.1.7 - Sửdụng công cụEraser (E) .138

6.2.1.8 Công cụtô màu cho đối tượng:.138

6.2.1.8 Công cụtạo đường dẫn Path:.139

6.2.1.10 - Các công cụtạo hình:.140

6.2.1.11 Công cụZoomvà Hand:.141

6.2.1.12- Công cụlấy màu.142

6.2.1.13 Những điều cơbản vềLayer :.142

6.2.1.14 Mặt nạvà kênh:.147

6.2.1.15 Làmviệc với bảng History (chuyển đổi ảnh đến 1 trạng thái bất kỳ).148

6.2.1.16 Căn chỉnh màu cho ảnh:.149

6.2.2- Sửdụng corel draw áp dụng cho thiết kếlogo cho web.160

6.2.2.1-CơsởvềCorel Draw.160

6.2.2.2- Làmviệc với Corel Draw:.160

6.2.3 - Giới thiệu các phần mềm xửlý đồhoạkhác.186

6.2.3.1 - Flash:.186

6.2.3.2- Adobe Image Ready:.186

6 .2.3.4- Xu hướng về đồhoạhiện đại trên Web.187

Chương 7. Các phương pháp cập nhật thông tin lên web.188

7.1 FTP dưới dạng dòng lệnh.188

7.2 FTP dưới dạng truyền file thông qua các chương trình.189

7.2.1 Giới thiệu một sốchương trình FTP Client.189

7.2.2 Tạo kết nối bằng WS_FTP Pro client.189

7.2.3 Truyền file.190

7.2.4 Một vài chức năng của WS_FTP.191

7.2.4.1 Sửa thông tin Site profile đã có sẵn.191

7.2.4.2. Các chức năng xửlý file và folder trên giao diện chương trình.192

7.2.4.3. Các chức năng trên Menu.193

194 7.2.4.4 Các thuật ngữthông dụng trong khi sửdụng WS_FTP Pro.

Chương 8: Giới thiệu một sốngôn ngữlập trình Web – Ngôn ngữlập trình

ASP.195

8.1.Khái niệm vềCGI:.195

8.1.1.Khái niệm:.195

8.1.2.Cấu trúc:.195

8.1.3.Ví dụvềmột CGI viết bằng Perl.195

8.2.Giới thiệu một sốngôn ngữlập trình WEB.196

8.2.1. Perl, viết tắt của Practical Extraction and Report Language.196

8.2.2. PHP,viết tắt của PHP Hypertext Preprocessor.197

8.2.3.JSP, viết tắt của Java Server Pages.198

8.2.4.Javascript:.199

8.2.5.ASP.199

8.3. – Ngôn ngữASP.200

8.3.1 Kiến thức cơbản vềVBScript.200

8.3.1.1- Biến và phạmvi biến.201

8.3.1.2- Các kiểu dữliệu:.202

8.3.1.3- Các hàmtrong VBScript:.204

8.3.1.4- Các toán tửvàbiểu thức.208

8.3.1.5- Các cấu trúc điều khiển.209

8.3.1.6. Các cấu trúc lặp.210

8.3.2 - Ngôn ngữASP.212

8.3.3- Mô hình ASP hoạt động nhưthếnào?.213

8.3.4- Tạo một trang ASP.214

8.3.4.1- Thêmcác lệnh Script.215

8.3.4.2- Sửdụng các Server- Side VBScript và Javascript.216

8.3.4.3- Khai báo biến trong ASP.216

8.3.4.4- Phạmvi hoạt động của biến.217

8.3.4.5- Các biến phiên và biến ứng dụng.218

8.3.4.6- Khai báo thủtục, hàmvà cách gọi.218

8.3.4.7- Liên kết nhiều tệp trong một tệp.220

8.3.5- Sửdụng các đối tượng Component.222

8.3.5.1- Khái niệmComponents.222

8.3.5.2- Sửdụng các đối tượng trong Component.223

8.3.5.3- Các phương thức và thuộc tính của đối tượng.224

8.3.5.4- Thiết lập phạm vi đối tượng.224

8.3.6- Làmviệc với tập hợp (Collection) trong ASP.225

8.36.1- Truy xuất theo tên.226

8.3.6.2- Truy xuất theo chỉsố.226

8.3.6.3- Truy xuất đến các phần tửcủa Collection dùng cấu trúc lệnh.226

8.3.6.4- Sửdụng thuộc tính Count trong Collection.226

8.3.7- Các đối tượng của ASP.226

8.3.7.1- Đối tượng Request.227

8.3.7.2- Đối tượng Response.232

8.3.7.3- Đối tượng Server.233

8.3.7.4- Đối tượng Application.233

8.3.7.5- Đối tượng Session.234

8.3.7.6 - Tệp Global.asa.234

8.3.7.8- Truy xuất dữliệu trong ASP.238

8.3.8.1- Tạo một ODBC DSN.238

8.3.8.2- Cấu hình File DSN cho MS Access.238

8.3.8.3- Cấu hình File DSN cho SQL Server.238

8.3.8.4- Cấu hình File DSN cho Oracle.239

8.3.8.5- Liên kết và truy xuất CSDL bằng đối tượng Connection.239

8.3.8.6- Sửdụng đối tượng RecordSet.240

8.3.8.7- Các thao tác dữliệu với RecordSet.241

8.3.9- Thao tác với tệp và thưmục.242

8.3.9.1- Đối tượng Drive.243

8.3.9.2- Đối tượng Folder.244

8.3.9.3- Đối tượng File.244

Chương 9: Quản trịmáy chủWeb Server trên Windows.253

9.1. Giới thiệu WEB Server.253

9.2. Giới thiệu một sốphần mềm WebServer.253

9.3. Quản trịmáychủWebServertrên Windows - Phần mềm IIS Web Server.255

9.3.1. Các khái niệm cơbản.255

9.3.2. Cài đặt Internet Information Services IIS.258

9.3.2.1. Chuẩn bịcài đặt.258

9.3.2.2. Cài đặt Internet Information Services.258

9.3.3. Quản trịInternet Information Services (IIS).261

9.3.3.1. Cấu hình Internet Information Services.261

9.3.3.2 Stop/Start/Restart IIS.275

9.3.3.3 Cài đặt các công cụhỗtrợbảo mật.276

Chương 10 Giới thiệu vềWebPortal và phương pháp thiết kếweb.282

10.1 Webportal là gì?.282

10.2 Các lưu ý khi xây dựng Webportal.282

10.3 Phương pháp thiết kếweb.284

10.3.1 Xác định mục đích, yêu cầu, đối tượng, nhu cầu điều kiện thiết kếWeb.285

10.3.2 Kỹthuật khảo sát, thu thập thông tin.287

10.3.3 Phântích, lựa chọn các thành phần chính của Website, thứtự ưu tiên289

10.3.4 Phương án kỹthuật, môhình bảo mật, vận hành website.290

10.3.5 Cấu trúc logic Web.294

10.3.6 Cấu trúc cơsởdữliệu Web.296

10.3.7 Phương án triển khai xây dựng Web.298

pdf300 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2377 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Đào tạo xây dựng và quản trị website, portal, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiao_Trinh_Xay_Dung_Quan_Tri_WEB_Portal.pdf
Tài liệu liên quan