Giáo trình Kỹ năng quản lý thời gian - Nguyễn Vũ Thùy Chi

MỤC LỤC

PHÀN MỌT THỜI GIAN & QUẢN LÝ THỜI GIAN 1

1. Giá trị của thời gian 1

2. Bạn đang sử dụng thòi gian tot như thế nào? 1

3. Hãy phân tích cách bạn đang sữ dụng thòi gian 3

4. Nguyên nh«ân dần đến việc sữ dụng thòi gian chưa tốt là gi? 6

5. Quân lý thòi gian 7

PHÀN HAI XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CÒNG ẦTẸC 8

1. Xác định mục tiêu 8

1.1 Mục tiêu chinh 9

1.2 Mục tiêu hồ ượ 9

1.3 Mục tiêu nên có 9

2. Những đặc diêm của mục tiêu 10

2.1. Rò ràng 10

2.2. Phân chia thòi gian thực hiện cụ thê 10

2.3. Phù họp khả năng cũa người tô chúc hoặc cá nhân được giao thực hiện mục tiêu 10

2.4. Quan trọng 10

2.5. Phù họp vói diêm chung cùa tập thẻ 10

2.6. Phái có thách thức nhung phái khả thi 10

3. Phân loại mục tiêu 11

4. Sự đối nghịch giữa tinh cap bách và tầm quan trọng của công việc (van đề) 13

5. Phân chia mục tiêu thành nhiều công việc cụ the, có the thực hiện được và xác định

mức độ ưu tiên 14

6. Tien hành công việc đe đạt được mục tiêu 18

TÓM TẤT 19

 

pdf40 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 25/09/2021 | Lượt xem: 696 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Kỹ năng quản lý thời gian - Nguyễn Vũ Thùy Chi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_ky_nang_quan_ly_thoi_gian_nguyen_vu_thuy_chi.pdf