Giáo trình Môđun: Xác định thuốc kháng sinh thông thường - Nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi

MỤC LỤC

ĐÈ MỤC TRANG

TUYÊN BỎ BÁN ỌUYÈN 1

LỜI NÓI ĐÀU Error! Bookmark not defined.

MỤC LỤC 3

Giới thiệu mô đun

Bài 1: Sử dụng Penicillin

Giới thiệu:

Mục tiêu:

A. Nội dung:

B. Bài tập và sản phâm thực hành cùa học viên:

c. Ghi nhớ:

Bài 2: Sử dụng Streptomycin

Giới thiệu:

Mục tiêu:

A. Nội dung :

B. Bài tập và sản phẩm thực hành của học viên:

c. Ghi nhớ:

Bài 3: Sử dụng Tiamulin

Giới thiệu:

Mục tiêu:

A. Nội dung:

B. Bài tập và sản phẩm thực hành của học viên:

c. Ghi nhớ:

Bài 4: Sử dụng Kanamycin

Giới thiệu:

Mục tiêu:

A. Nội dung:

B. Bài tập và sản phâm thực hành cùa học viên:

c. Ghi chú:

Bài 5: Sử dụng Lincocin

Giới thiệu:

Mục tiêu:

A. Nội dung:

B. Bài tập và sản phẩm thực hành cùa học viên:

c. Ghi chú:

Bài 6: Sử dụng Gentamycin

Giới thiệu:

Mục tiêu:

A. Nội dung:

B. Bài tập và sản phẩm thực hành của học viên:

c. Ghi chú:

Bài 7: Sử dụng Ampicillin

Giới thiệu:

Mục tiêu:

A. Nội dung:

B. Bài tập và sản phâm thực hành cùa học viên:

c. Ghi chú: Nội dung trọng tâm cằn chủ ý

Bài 8: Sử dụng Tylosin

Giới thiệu: 39

Mục tiêu: 39

A. Nội dung: . 39

B. Bài tập và sàn phẩm thực hành của học viên: 42

c. Ghi chú: 43

Bài 9: Sử dụng Enrofloxacin 44

Giới thiệu: 44

Mục tiêu: 44

A. Nội dung: 44

B. Bài tập và sàn phầm thực hành của học viên 46

c. Ghi chú: 47

Bài 10: Sử dụng Tetracyclin 48

Giới thiệu: 48

Mục tiêu: 48

A. Nội dung: 48

B. Bài tập và sàn phàm thực hành của học viên: 50

c. Ghi chú: 51

Bài 11: Sử dụng Oxytetracyclin 52

Giới thiệu: 52

Mục tiêu: 52

A. Nội dung: 52

B. Bài tập và sàn phẩm thực hành của học viên: 54

c. Ghi chú: 55

Bài 12: Sử dụng Thiamphenicol 56

Giới thiệu: 56

Mục tiêu: 56

A. Nội dung: 56

B. Bài tập và sàn phẩm thực hành của học viên: 58

c. Ghi chú: 59

HƯỚNG DẢN GIÁNG DẠY MỒ DUN 60

I. VỊ trí, ý nghĩa, vai trò mô đun: 60

II. Mục tiêu mô đun: 60

III. Nội dung chính của mô đun: 60

IV. Hướng dẫn thực hiện bài thực hành: 61

V. Yêu cầu về đánh giá kết quà học tập: 62

V. Tài liệu tham khảo: 65

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XẢY DỤNG CHƯƠNG TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO

TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ sơ CẲP 66

DANH SÁCH HỘI ĐÒNG NGHIỆM THU 66

 

pdf67 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 518 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Môđun: Xác định thuốc kháng sinh thông thường - Nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_modun_xac_dinh_thuoc_khang_sinh_thong_thuong_nghe.pdf
Tài liệu liên quan