Giáo trình Tâm lý học đại cương - Nguyễn Văn Kính

LỜI NÓI ĐÀU 1

Chương I. TÀM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 2

1.1 Đối tượng, nhiệm vụ, vị trí, ý nghía cùa tâm lý học 2

1.1.1 Đối tượng cùa TLH 2

1.1.2 Nhiệm vụ của TLH 2

1.1.3 Vị trí, ý nghía của TLH 3

1.2 Ban chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý 3

1.2.1. Ban chất của hiện tượng tâm lý theo quan điểm duy vật biện chứng và duy

vật lịch sử 4

1.2.2. Chức năng của tâm lý 7

1.2.3 Phân loại hiện tượng tâm lý 7

1.3 Các phương pháp nghiên cứu tâm lý 8

1.3.1 Phương pháp quan sát 8

1.3.2 Phương pháp đàm thoại 8

1.3.3 Phương pháp điều tra 8

1.3.4 Phương pháp thực nghiệm 9

1.3.5 Phương pháp trắc nghiệm (Test) 9

1.3.6 Phương pháp phân tích sàn phẩm của hoạt động 10

1.3.7 Phương pháp nghiên cứu tiếu sử cá nhân 10

Chương 2. cơ SỜ Tự NHIÊN VÀ cơ SỜ XÀ HỘI CỦA TÂM LÝ 11

2.1 Cơ sở tự nhiên cùa tâm lý 11

2.1.1 Di truyền và tâm lý 11

2.1.2 Nào và tâm lý 11

2.1.3 Phán xạ có điều kiện và tâm lý 11

2.1.4 Hệ thống tín hiệu thứ hai và tâm lý 13

2.2 Cơ sở xà hội của tâm lý 15

2.2.1 Quan hệ xà hội, nền vãn hóa xã hội và tâm lý 15

 

pdf82 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Tâm lý học đại cương - Nguyễn Văn Kính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_tam_ly_hoc_dai_cuong_nguyen_van_kinh.pdf