Giáo trình thực hành SQL

Mục lục

Chương 1: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

1 Tạo bảng dữ liệu

2 Chỉ mục

3 Khung hình

Chương 2: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

1 Truy vấn dữ liệu

2 Bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Chương 3: Ngôn ngữ điều khiển

1 Câu lệnh Grant

2 Câu lệnh Revoke

Chương 4: Thủ tục lưu trữ và Trigger

1 Sử dụng thủ tục lưu trữ

2 Sử dụng các trigger

Chương 5: Phụ lục

pdf46 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2913 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình thực hành SQL, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSql.pdf
Tài liệu liên quan