Hướng dẫn tìm minh chứng tự kiểm định chất lượng của trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề

 

 

Tiêu chí 5: Chương trình và giáo trình ( 8 tiêu chuẩn - tỷ trọng 16%)

 

Tiêu chuẩn 5.1

Chương trình dạy nghề của trường được xây dựng, điều chỉnh theo chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thể hiện được mục tiêu đào tạo của trường. a) 100% chương trình dạy nghề được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 1-Danh mục các chương trình dạy nghề theo cấp trình độ đào tạo TCN, CĐN của Trường và chương trình kèm theo

2-Các quyết định phê duyệt các chương trình dạy nghề cho tất cả các nghề đang đào tạo

3-Danh mục các chương trình dạy nghề được biên soạn lại trong 5 năm gần đây

4-Minh chứng khác - Tổng số các chương trình dạy nghề của Trường?

- Số lượng các chương trình Trường xây dựng, thẩm định và phê duyệt theo chương trình khung của Bộ?

- Số lượng các chương trình Trường tự biên soạn trong 5 năm trở lại đây? Tỷ lệ %?

 

b) Có đầy đủ chương trình dạy nghề cho các nghề mà trường đào tạo 1-Danh mục các nghề trường đào tạo

2-Danh mục các chương trình dạy nghề của Trường và chương trình kèm theo

3-Minh chứng khác - Tổng số nghề trường đào tạo?

- Tổng số chương trình dạy nghề cho các nghề tương ứng? Tỷ lệ %? Liệt kê danh sách các nghề.

c) Ít nhất 5 năm/lần các chương trình dạy nghề được rà soát, điều chỉnh phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 1-Danh mục các chương trình dạy nghề hiện tại của trường

2-Danh mục các chương trình dạy đã được rà soát, điều chỉnh gần đây nhất. Các chương trình cụ thể kèm theo

3-Các chương trình dạy nghề trước khi điều chỉnh, rà soát gần đây nhất

4-Minh chứng khác - Số các chương trình dạy nghề đã được biên soạn trên 5 năm? Liệt kê danh sách các nghề.

- Số các chương trình dạy nghề đã biên soạn trên 5 năm đã được rà soát, điều chỉnh? Tỷ lệ %? Liệt kê danh sách các nghề.

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 4782 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn tìm minh chứng tự kiểm định chất lượng của trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo quy định. 1-Quy định của nhà trường về việc tuyển chọn đội ngũ giáo viên 2-Danh sách trích ngang của đội ngũ giáo viên 3-Minh chứng khác - Tổng số giáo viên của Nhà trưởng? Số giáo viên đạt chuẩn chuẩn về năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo quy định? Tỷ lệ phần trăm? c) Có ít nhất 60% số giáo viên dạy cả lý thuyết và thực hành nghề. 1-Danh sách đội ngũ giáo viên; 2-danh sách đội ngũ giáo viên dạy cả lý thuyết và thực hành nghề Tổng số giáo viên? Số GV dạy được cả lý thuyết và thực hành? Phần trăm? Tiêu chuẩn 4.3 Giáo viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và đảm bảo chất lượng. a) Giáo viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giảng dạy theo thời khoá biểu của trường và đảm bảo yêu cầu chất lượng. 1-Lịch giảng dạy các môn học của giáo viên theo học kỳ, năm học. 2-Sổ giáo vụ, sổ đầu bài…theo dõi, giám sát các hoạt động giảng dạy 3-Báo cáo chất lượng giảng dạy 4-Minh chứng khác - Đánh giá về việc giáo viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giảng dạy theo thời khóa biểu của trường và đảm bảo yêu cầu chất lượng? b) Giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học gắn với chuyên môn và cải tiến phương pháp dạy học. 1-Thống kê các báo cáo của giáo viên ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào cải tiến phương pháp dạy học. 2-Thống kê các đề tài NCKH hàng năm và tên các giáo viên tham gia. 3-Thống kê các đề tài nghiên cứu Thạc sĩ, Tiến sĩ có liên quan đến chuyên môn và cải tiến phương pháp dạy học; 4-Minh chứng khác… Số lượng giáo viên đã tham gia nghiên cứu khoa học gắn với chuyên môn và cải tiến phương pháp dạy học, tỷ lệ phần trăm? c) Giáo viên tham gia các hoạt động phổ biến thông tin và chuyển giao công nghệ, áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào thực tế. 1-Thống kê các hoạt động phổ biến thông tin và chuyển giao công nghệ, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào thực tế và tên các giáo viên tham gia. 2-Minh chứng khác - Có giáo viên tham gia các hoạt động phổ biến tin và chuyển giao công nghệ, áp dụng thành tựụ khoa học – công nghệ vào thực tế không? Nêu một số hoạt động cụ thể? Nêu minh chứng? Tiêu chuẩn 4.4 Có kế hoạch và thực hiện thường xuyên việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. a) Hàng năm nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên; mỗi giáo viên có kế hoạch học tập bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 1-Các kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên 2-Kế hoạch học tập của từng giáo viên 3-Minh chứng khác… Nhà trường có kế hoạch hay không? Từng giáo viên có kế hoạch học tập không? b) Giáo viên tham gia tích cực vào các hoạt động thi đua dạy tốt như hội giảng giáo viên dạy nghề hàng năm, có sáng kiến cải tiến trong dạy học. 1-Danh sách giáo viên tham gia hội giảng hàng năm, danh sách giáo viên có sáng kiến cải tiến trong dạy học 2-Danh sách các sáng kiến, cải tiến trong dạy học 3-Các danh hiệu, bằng khen đạt được 4-Minh chứng khác… - Tổng số giáo viên? số giáo viên đã tham gia các hoạt động thi đua dạy tốt như hội giảng giáo viên dạy nghề hàng năm, có sáng kiến cải tiến trong dạy học trong 3 năm gần đây? Tính ra % - Tổng số giáo viên? số giáo viên có sáng kiến cải tiến trong dạy học trong 3 năm gần đây? Tính ra % - Liệt kê tên một vài sáng kiến. c) Có kế hoạch và tổ chức cho đội ngũ giáo viên đi thâm nhập thực tế hàng năm để bổ sung kinh nghiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu giảng dạy. 1-Các kế hoạch và số liệu thống kê số giáo viên đi thâm nhập thực tế hàng năm. 2-Báo cáo về việc cho đội ngũ giáo viên đi thâm nhập thực tế hàng năm 3-Minh chứng khác Số lượng các đoàn đi thực tế và tổng số giáo viên đã đi thâm nhập thực tế trong 3 năm gần đây? Liệt kê tên một vài cơ sở giáo viên đi thâm nhập thực tế Tiêu chuẩn 4.5 Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý của trường. a) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng nghề và Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. 1-Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng 2-Danh sách trích ngang của Ban Giám hiệu 3-Minh chứng khác - Đối với Hiệu trưởng, có đảm bảo hay không?, nếu không thì ở tiêu chuẩn nào? - Đối với Hiệu phó (họ và tên) có đảm bảo hay không? nếu không thì ở tiêu chuẩn nào? b) Có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ quản lý; thực hiện tốt quyền hạn và trách nhiệm trong quản lý trường. 1-Biên bản họp Đảng ủy các năm có đánh giá phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ quản lý; của Lãnh đạo Nhà trường 2-Khảo sát, thu thập ý kiến cán bộ, giáo viên 3-Bằng khen, danh hiệu của Lãnh đạo 4-Minh chứng khác… - Đối với Hiệu trưởng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ quản lý; thực hiện tốt quyền hạn và trách nhiệm trong quản lý trường không? Tỷ lệ % giáo viên tín nhiệm?, đánh giá của cơ quan cấp trên như thế nào? - Đối với Hiệu phó (họ và tên), có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ quản lý; thực hiện tốt quyền hạn và trách nhiệm trong quản lý trường không? Tỷ lệ % giáo viên tín nhiệm?, đánh giá của cơ quan cấp trên như thế nào? c) Được cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tín nhiệm với mức từ 70% trở lên. 1-Kết quả thu thập, xử lý phiếu lấy tín nhiệm của cán bộ, giáo viên đối với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng 2-Minh chứng khác Mức tín nhiệm đạt được của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: Tiêu chuẩn 4.6 Các đơn vị của trường có đầy đủ cán bộ quản lý theo quy định. a) Các đơn vị của trường có đầy đủ cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường. 1-Dự kiến/kế hoạch về nhân sự cán bộ quản lý của từng đơn vị trong trường 2-Danh sách cán bộ quản lý 3-Báo cáo về đội ngũ cán bộ quản lý 4-Minh chứng khác - Có đầy đủ hay không? Nếu thiếu, số lượng/đơn vị là bao nhiêu? b) Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên giúp việc đảm bảo có sự kế thừa về kinh nghiệm, công tác chuyên môn, độ tuổi. 1-Danh sách trích ngang thể hiện trình độ, kinh nghiệm, độ tuổi, chuyên ngành đào tạo, thời điểm bổ nhiệm vị trí quản lý của cán bộ quản lý, vị trí trước khi bổ nhiệm 2-Danh sách trích ngang thể hiện chuyên ngành đào tạo, vị trí hiện tại 3-Báo cáo về đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên 4-Minh chứng khác Bao nhiêu % cán bộ trẻ được quy hoạch cấp phòng, khoa trở lên? Liệt kê danh sách. Có phân công cán bộ có kinh nghiệm kèm cặp cán bộ chưa có kinh nghiệm không? Nêu ví dụ về hình thức kèm cặp. c) Có quy hoạch cán bộ quản lý của trường. 1-Văn bản về quy hoạch cán bộ quản lý, danh sách cán bộ trong diện quy hoạch 2-Minh chứng khác - Có hay không có quy hoạch cán bộ quản lý của trường? Tiêu chuẩn 4.7 Đội ngũ cán bộ quản lý đạt chuẩn chức danh đáp ứng yêu cầu quản lý trong trường và thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. a) Đội ngũ cán bộ quản lý của trường có phẩm chất, trình độ đạt chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước. 1-Danh sách trích ngang của cán bộ quản lý Nhà trường (vị trí quản lý, phẩm chất, trình độ) 2-Báo cáo về phẩm chất, trình độ của cán bộ của cán bộ quản lý 3-Minh chứng khác - Tổng số cán bộ quản lý? Số lượng cán bộ quản lý có phẩm chất, trình độ đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước? Tỷ lệ %? b) Đội ngũ cán bộ quản lý của trường có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lí đáp ứng được yêu cầu công tác. 1-Báo cáo về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý của cán bộ 2-Minh chứng khác - Tổng số cán bộ quản lý? Số lượng cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đáp ứng được yêu cầu công tác.? Tỷ lệ %? c) Đội ngũ cán bộ quản lý của trường thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. 1-Kê hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý 2-Báo cáo về đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý 3-Minh chứng khác - Số lượng cán bộ quản lý? Số cán bộ quản lý được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong 3 năm gần đây? Tỷ lệ %? Tiêu chuẩn 4.8 Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc của trường. a) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường đủ về số lượng và cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực phù hợp với các vị trí làm việc tương ứng. 1-Nhu cầu của Trường về số lượng, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên 2-Danh sách, trích ngang về đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường 3-Báo cáo liên quan đến số lượng và chuyên môn nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ ký thuật viên, nhân viên phòng Tổ chức- cán bộ 4-Minh chứng khác….. - Đánh giá về số lượng? Đủ hay không đủ? Nếu thiếu, số lượng là bao nhiêu? - Chuyên môn nghiệp vụ phù hợp hay không? - Năng lực? b) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường hoàn thành được các nhiệm vụ, công việc được giao. 1-Báo cáo đánh giá nhận xét thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm của kỹ thuật viên, nhân viên 2-Phiếu tự nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công việc của từng kỹ thuật viên, nhân viên 3-Minh chứng khác….. Tổng số kỹ thuật viên, nhân viên? Số lượng kỹ thuật viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ trong năm gần đầy nhất? Đánh giá của lãnh đạo nhà trường về đội ngũ cán bộ. c) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 1-Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên của trường được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 2-Báo cáo về tình hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Phòng Tổ chức 3-Minh chứng khác…. - Tổng số kỹ thuật viên, nhân viên? - Số kỹ thuật viên, nhân viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong 3 năm gần đây? Tỷ lệ phần trăm? Tiêu chí 5: Chương trình và giáo trình ( 8 tiêu chuẩn - tỷ trọng 16%) Tiêu chuẩn 5.1 Chương trình dạy nghề của trường được xây dựng, điều chỉnh theo chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thể hiện được mục tiêu đào tạo của trường. a) 100% chương trình dạy nghề được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 1-Danh mục các chương trình dạy nghề theo cấp trình độ đào tạo TCN, CĐN của Trường và chương trình kèm theo 2-Các quyết định phê duyệt các chương trình dạy nghề cho tất cả các nghề đang đào tạo 3-Danh mục các chương trình dạy nghề được biên soạn lại trong 5 năm gần đây 4-Minh chứng khác - Tổng số các chương trình dạy nghề của Trường? - Số lượng các chương trình Trường xây dựng, thẩm định và phê duyệt theo chương trình khung của Bộ? - Số lượng các chương trình Trường tự biên soạn trong 5 năm trở lại đây? Tỷ lệ %? b) Có đầy đủ chương trình dạy nghề cho các nghề mà trường đào tạo 1-Danh mục các nghề trường đào tạo 2-Danh mục các chương trình dạy nghề của Trường và chương trình kèm theo 3-Minh chứng khác Tổng số nghề trường đào tạo? Tổng số chương trình dạy nghề cho các nghề tương ứng? Tỷ lệ %? Liệt kê danh sách các nghề. c) Ít nhất 5 năm/lần các chương trình dạy nghề được rà soát, điều chỉnh phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 1-Danh mục các chương trình dạy nghề hiện tại của trường 2-Danh mục các chương trình dạy đã được rà soát, điều chỉnh gần đây nhất. Các chương trình cụ thể kèm theo 3-Các chương trình dạy nghề trước khi điều chỉnh, rà soát gần đây nhất 4-Minh chứng khác Số các chương trình dạy nghề đã được biên soạn trên 5 năm? Liệt kê danh sách các nghề. Số các chương trình dạy nghề đã biên soạn trên 5 năm đã được rà soát, điều chỉnh? Tỷ lệ %? Liệt kê danh sách các nghề. Tiêu chuẩn 5.2 Chương trình dạy nghề được xây dựng có tính liên thông hợp lý giữa các trình độ đào tạo nghề; có sự tham gia của cán bộ, giáo viên và chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. a) Chương trình dạy nghề được thiết kế theo hướng liên thông hợp lý giữa các trình độ đào tạo nghề và các trình độ đào tạo khác. 1-Kế hoạch đào tạo liên thông của trường 2-Kế hoạch về các chương trình thiết kế theo hướng liên thông 3-Danh mục các chương trình dạy nghề được thiết kế theo hướng liên thông giữa các trình độ đáo tạo nghề và trình độ đào tạo khác 4-Văn bản quy định về chương trình thiết kế liên thông các trình độ đào tạo nghề và trình độ khác của trường 5-Biên bản hội đồng thẩm định các chương trình dạy nghề thiết kế liên thông hợp lý giữa các trình độ đào tạo nghề và các trình độ đào tạo khác 5-Minh chứng khác Tổng số chương trình dạy nghề hiện tại của Trường? Số chương trình được thiết kế liên thông hợp lý giữa các trình độ đào tạo nghề và các trình độ đào tạo khác? Tỷ lệ %? Liệt kê danh sách các nghề. b) Có nhiều cán bộ, giáo viên trong trường tham gia xây dựng, bổ sung điều chỉnh chương trình dạy nghề. 1-Danh sách cán bộ, giáo viên trong trường tham gia xây dựng, điều chỉnh chương trình dạy nghề (Quyết định về xây dựng, điều chỉnh chương trình, biên bản họp, biên bản hội đồng thẩm định ....) 2-Minh chứng khác - Liệt kê những chương trình được xây dựng, bổ sung điều chỉnh, số cán bộ giáo viên của Trường tham gia có đảm bảo trên 50% trên tổng số thành viên tham gia xây dựng, điều chỉnh? c) Có các cán bộ ngoài trường, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia xây dựng, biên soạn chương trình dạy nghề. 1-Danh sách cán bộ ngoài trường, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia xây dựng, biên soạn chương trình dạy nghề (Quyết định về danh sách những người tham gia xây dựng, điều chỉnh chương trình, biên bản họp, biên bản hội đồng thẩm định ....) 2-Minh chứng khác - Có hay không? Liệt kê tên một số cán bộ, chuyên gia từ cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xây dựng chương trình. Tiêu chuẩn 5.3 Chương trình dạy nghề có mục tiêu rõ ràng, quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng; phương pháp, hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả học tập. a) Từng chương trình dạy nghề có mục tiêu được xác định rõ ràng, trong đó quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng; phương pháp, hình thức đào tạo. 1-Danh mục các chương trình đào tạo của trường và chương trình kèm theo 2-Minh chứng khác Tổng số chương trình đào tạo của trường? Số chương trình có mục tiêu được xác định rõ ràng, trong đó quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng; phương pháp, hình thức đào tạo? Tỷ lệ %? Liệt kê danh sách các chương trình có mục tiêu được xác định rõ ràng, trong đó quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng; phương pháp, hình thức đào tạo. b) Có quy định về cách thức đánh giá kết quả học tập cho từng trình độ đối với mỗi mô-đun, môn học, mỗi nghề. 1-Danh mục các chương trình đào tạo của trường và chương trình kèm theo 2-Minh chứng khác Tổng số chương trình đào tạo của trường? Số chương trình có quy định về cách thức đánh giá kết quả học tập cho từng trình độ đối với mỗi mô-đun, môn học, mỗi nghề? Tỷ lệ %? Liệt kê danh sách chương trình có quy định về cách thức đánh giá kết quả học tập cho từng trình độ đối với mỗi mô-đun, môn học, mỗi nghề. c) Có các ý kiến đánh giá phản biện của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về chương trình dạy nghề. 1-Danh mục các chương trình đào tạo của trường và chương trình kèm theo 2-Các bản phản biện, biên bản của hội đồng thẩm định nghiệm thu chương trình 3-Minh chứng khác Đối với từng chương trình, Có hay không? Lấy ý kiến bằng hình thức nào Liệt kê danh sách chuyên gia từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lấy ý kiến về chương trình dạy nghề Tiêu chuẩn 5.4 Chương trình dạy nghề được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên việc tham khảo các chương trình của nước ngoài, cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào tạo và các ý kiến phản hồi từ người sử dụng lao động, người tốt nghiệp đã đi làm, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. a) Định kỳ bổ sung, điều chỉnh chương trình dạy nghề. 1-Danh mục các chương trình dạy nghề của trường 2-Danh mục các chương trình dạy nghề được điều chỉnh trong 5 năm gần đây, các chương trình kèm theo 5-Minh chứng khác - Trong tổng số các chương trình đã được ban hành cách đây 5 năm, bao nhiêu chương trình đã được bổ sung, điều chỉnh? Tỷ lệ %? Liệt kê danh sách chương trình đã được ban hành cách đây 5 năm, bao nhiêu chương trình đã được bổ sung, điều chỉnh. b) Khi bổ sung, điều chỉnh chương trình dạy nghề có tham khảo các chương trình tương ứng của nước ngoài và cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào tạo. 1-Danh mục các chương trình được bổ sung, điều chỉnh trong 5 năm gần đây và các chương trình kèm theo 2-Biên bản Hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình điều chỉnh/biên soạn 3-Minh chứng khác - Tổng số chương trình bổ sung, điều chỉnh trong 5 năm gần đây? Số chương trình có tham khảo các chương trình tương ứng của nước ngoài và cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào tạo? Tỷ lệ %? Liệt kê chương trình có tham khảo các chương trình tương ứng của nước ngoài và cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào tạo. c) Có các ý kiến nhận xét, đánh giá của người sử dụng lao động, người tốt nghiệp đã đi làm về chương trình dạy nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. 1-Khảo sát các ý kiến đánh giá của người sử dụng lao động,người tốt nghiệp về chương trình dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 2-Minh chứng khác Tổng số chương trình rà soát, điều chỉnh trong 5 năm gần đây? Số chương trình đã có ý kiến đánh giá của người sử dụng lao động,người tốt nghiệp về chương trình dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động? Tỷ lệ%? Liệt kê chương trình đã có ý kiến đánh giá của người sử dụng lao động,người tốt nghiệp về chương trình dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động Liệt kê danh sách người tốt nghiệp đã đi làm, người sử dụng lao động về chương trình dạy nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Tiêu chuẩn 5.5 . Từng chương trình dạy nghề đảm bảo có đủ chương trình mô-đun, môn học, trong đó xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Tiêu chuẩn 5.6 Mỗi mô-đun, môn học có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của mô-đun, môn học. a) Mỗi chương trình dạy nghề có đầy đủ mô-đun, môn học theo mẫu định dạng chung. 1-Danh mục chương trìnhd đào tạo và chương trình kèm theo 2-Biên bản hội đồng thẩm định chương trình 3-Minh chứng khác - Tổng số chương trình dạy nghề của Trường? Số chương trình có đầy đủ mô-đun, môn học theo mẫu định dạng chung? Tỷ lệ %? Liệt kê chương trình có đầy đủ mô-đun, môn học theo mẫu định dạng chung. b) Mỗi mô-đun, môn học xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập. 1-Danh mục chương trình đào tạo và chương trình kèm theo, danh sách các mô đun, môn học. 2-Biên bản hội đồng thẩm định chương trình 3-Minh chứng khác - Tổng số mô-đun, môn học? Mỗi mô-đun, môn học xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập? Tỷ lệ %? Liệt kê một số mô đun, môn học xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập. c) Có đủ các quyết định phê duyệt, ban hành các chương trình mô-đun, môn học. 1-Danh mục các chương trình mô- đun, môn học 2-Các quyết định phê duyệt, ban hành kèm theo 3-Minh chứng khác - Tổng số các chương trình mô – đun, môn học? - Tổng số các chương trình mô – đun môn học có quyết định phê duyệt, ban hành? Tỷ lệ %? Liệt kê một số mô đun xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập. a) Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình dạy nghề. 1-Danh mục các mô-đun, môn học của từng chương trình dạy nghề đã có giáo trình ; 2-Danh mục các giáo trình kèm theo các mô-đung, môn học 3-Minh chứng khác - Tổng số các mô – đun, mô học? Tổng số giáo trình kèm theo? Tỷ lệ %? b) Ít nhất 5 năm/lần các giáo trình được rà soát, biên soạn lại. 1-Danh mục các giáo trình được biên soạn trên 5 năm 2-Danh mục các giáo trình được rà soát, điều chỉnh lại trong 5 năm gần đây 3-Minh chứng khác Tổng số giáo trình biên soạn trên 5 năm? Số giáo trình rà soát, biên soạn lại trong 5 năm gần đây? Tỷ lệ %? Liệt kê một số giáo trình được rà soát, chỉnh sửa. Nêu quy trình rà soát chỉnh sửa. c) Mỗi mô-đun, môn học của chương trình dạy nghề có ít nhất 2 tài liệu tham khảo chính. 1-Danh mục các mô-đun, môn học của từng chương trình dạy nghề và tài liệu tham khảo kèm theo 2-Minh chứng khác - Tổng số mô-đun, môn học? Số môn đun, môn học có ít nhất 2 tài liệu tham khảo chính? Tỷ lệ %? Nêu tên một số mô đun ít nhất 2 tài liệu tham khảo chính. Tiêu chuẩn 5.7 Giáo trình đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học. a) Có quy trình tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình. 1-Văn bản của Trường quy định tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình 2-Minh chứng khác - Có hay không?, mô tả sơ bộ quy trình. b) Có các văn bản phản biện, biên bản nghiệm thu của hội đồng thẩm định nhận xét về mức độ đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học của giáo trình. 1-Danh mục các giáo trình 2-Các văn bản phản biện, biên bản nghiệm thu của hội đồng thẩm định, giáo trình/tài liệu giảng dạy xác nhận giáo trình đã thể hiện được sự đổi mới về nội dung và phương pháp giảng dạy; 2-Minh chứng khác - Tổng số giáo trình? Số giáo trình có văn bản phản biện, biên bản nghiệm thu của hội đồng thẩm định nhận xét về mức độ đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học của giáo trình? Tỷ lệ %? Nêu tên một số giáo trình có văn bản phản biện. c) Định kỳ thu thập những nhận xét đánh giá của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người học về chất lượng giáo trình đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học. 1-Danh mục các giáo trình 2-Danh mục các giáo trình định kỳ thu thập ý kiến đánh giá của Giáo viên, Học sinh, Chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về chất lượng giáo trình; 3-Minh chứng khác Trong 3 năm gần đây, số lượng giáo trình của mỗi năm? Số lượng giáo trình có thu thập ý kiến ý kiến đánh giá của Giáo viên, Học sinh, Chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về chất lượng giáo trình theo từng năm? Tỷ lệ % theo từng năm? Liệt kê danh sách chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về chất luợng giáo trình đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học. Tiêu chuẩn 5.8 Giáo trình dạy nghề cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. a) Có các biên bản nghiệm thu giáo trình dạy nghề của hội đồng thẩm định nhận xét về mức độ cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. 1-Các văn bản phản biện, biên bản thẩm định/nghiệm thu của hội đồng đánh giá giáo trình dạy nghề; 2-Minh chứng khác….. - Tổng số giáo trình của trường? Số biên bản nghiệm thu giáo trình tương ứng ? Trong đó số biên bản có nhận xét về mức độ cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực? Tỷ lệ %? Nêu tên một số giáo trình. b) Định kỳ thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ, giáo viên, người học về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình dạy nghề. 1-Danh mục các giáo trình -Các ý kiến nhận xét đánh giá của Cán bộ, Giáo viên, người học về chất lượng giáo trình tương ứng 2-Minh chứng khác….. Trong 3 năm gần đây, số lượng giáo trình của mỗi năm? Số lượng giáo trình có thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của Cán bộ, Giáo viên, người học về chất lượng giáo trình tương ứng theo từng năm? Tỷ lệ % theo từng năm? HÌnh thức lấy ý kiến như thế nào? c) Định kỳ thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ, giáo viên, người học về mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình. 1-Các ý kiến thu thập của cán bộ, giáo viên, người học về mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình 2-Minh chứng khác….. - Đã thực hiện chưa? Tần suất thực hiện? Tỷ lệ trung bình cán bộ, giáo viên, người có ý kiến/giáo trình? Tiêu chí 6: Thư viện (gồm 3 tiêu chuẩn - tỷ trọng 6%) Tiêu chuẩn 6.1 Có đủ số lượng giáo trình, tài liệu, sách báo, tạp chí phù hợp với các nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng của giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học. a) Có đủ số lượng, chủng loại giáo trình, sách báo, tài liệu chuyên môn, báo, tạp chí chuyên ngành phù hợp với các nghề đào tạo. Trung bình có 10-15 đầu sách/người học. 1- Danh mục các giáo trình, tài liệu, sách báo, tạp chí. 2- Báo cáo, văn bản thể hiện số học sinh, sinh viên của trường 3- Danh mục nghề đào tạo của trường 3-Minh chứng khác….. Số đầu sách giáo trình, sách báo, tài liệu chuyên môn phù hợp với nghề đào tạo của trường: Tổng số học sinh, sinh viên (quy đổi): Trung bình số lượng đầu sách

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHướng dẫn tìm minh chứng tự kiểm định chất lượng của trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề.doc
Tài liệu liên quan