Kế hoach bài dạy lớp 3 - Năm học: 2017- 2018 - Tuần 3

I.Mục tiêu

-Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa

-Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người

- Quí trọng những người biết giữ lời hứa

III.Đồ dùng

-Tranh minh họa truyện chiếc vòng bạc, vở bài tập đạo đức

IV. . Hoạt động dạy và học:

 

doc21 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 548 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoach bài dạy lớp 3 - Năm học: 2017- 2018 - Tuần 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
" BÐ lµm em thÝch thó ? - T×m nh÷ng h×nh ¶nh ngé nghÜnh, ®¸ng yªu cña ®¸m " häc trß " . - Nhận xét , ghi điểm . 2.Bài mới . Giíi thiÖu chñ diÓm vµ bµi häc - GV giíi thiÖu vµ cho HS QS chñ ®iÓm 2. Ho¹t ®éng 1 : LuyÖn ®äc a. GV ®äc toµn bµi - GV HD giäng ®äc, c¸ch ®äc b. HD HS luyÖn ®äc, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ * §äc tõng c©u - HD HS luyÖn ®äc tõ khã * §äc tõng ®o¹n tr­íc líp - GV nh¾c HS nghØ h¬i ®óng - Gi¶i nghÜa c¸c tõ chó gi¶i cuèi bµi * §äc tõng ®o¹n trong nhãm - Thi ®äc nhãm * §äc ®ång thanh 3.Ho¹t ®éng 2 : HD t×m hiÓu bµi - ChiÕc ¸o len cña b¹n Hoµ ®Ñp vµ tiÖn lîi nh­ thÕ nµo ? - V× sao Lan dçi mÑ ? - Anh TuÊn nãi víi mÑ nh÷ng g× ? - V× sao Lan ©n hËn ? - T×m mét tªn kh¸c cho truyÖn 4.Ho¹t ®éng 3 : LuyÖn ®äc l¹i - HS quan s¸t + HS Lắng nghe + HS nèi nhau ®äc tõng c©u + HS nèi nhau ®äc 4 ®o¹n + Thi ®äc gi÷a 2 nhãm, nhËn xÐt + Líp ®ång thanh + HS ®äc thÇm ®o¹n 1 - ¸o mµu vµng, cã d©y kÐo ë gi÷a, cã mò ®Ó ®éi, Êm ¬i lµ Êm +1HS ®äc thµnh tiÕng ®o¹n 2, líp ®äc thÇm - V× mÑ nãi r»ng kh«ng thÓ mua chiÕc ¸o ®¾t tiÒn nh­ vËy + HS ®äc thÇm ®o¹n 3 - MÑ h·y dµnh hÕt tiÒn mua ¸o cho em Lan. Con kh«ng cÇn thªm ¸o v× con khoÎ l¾m. NÕu l¹nh con sÏ mÆc thªm nhiÒu ¸o cò ë bªn trong. + HS ®äc thÇm ®o¹n 4 - HS ph¸t biÓu + HS ®äc thÇm toµn bµi - HS ph¸t biÓu + 2 HS tiÕp nèi nhau ®äc l¹i toµn bµi - 4 em thµnh 1 nhãm tù ph©n vai - 3 nhãm thi ®äc truyÖn theo vai - C¶ líp b×nh chän, nhËn xÐt nhãm ®äc hay KÓ chuyÖn 1’ 15’ 1. GV nªu nhiÖm vô - KÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn " ChiÕc ¸o len " theo lêi cña Lan 2. HD HS kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo gîi ý a. Gióp HS n¾m ®­îc nhiÖm vô - §äc l¹i yªu cÇu vµ gîi ý b. KÓ mÉu ®o¹n 1 - GV treo b¶ng phô c. Tõng cÆp HS tËp kÓ d. HS kÓ tr­íc líp Ho¹t ®éng nèi tiÕp:4’ - C©u chuyÖn trªn gióp em hiÓu ra ®iÒu g× ? - Yªu cÇu HS tËp kÓ l¹i c©u chuyÖn - chuÈn bÞ bµi: “ Qu¹t cho bµ ngñ “ - NhËn xÐt tiÕt học - 1 HS ®äc l¹i - 1 HS ®äc 3 gîi ý kÓ ®o¹n 1, líp ®äc thÇm - 1, 2 HS kÓ mÉu + HS kÓ theo cÆp + HS nèi nhau kÓ 4 ®o¹n c©u chuyÖn - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt Thø hai ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2014 Đạo đức Tiết 3 : Giữ lời hứa ( Tiết 1 ) I.Mục tiêu -Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa -Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người - Quí trọng những người biết giữ lời hứa III.Đồ dùng -Tranh minh họa truyện chiếc vòng bạc, vở bài tập đạo đức IV. . Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 9’ 9’ 9’ 1.Kiểm tra bài cũ : -Đọc 1 câu ca dao nói về Bác -Thiếu nhi chúng ta phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác ? -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1 : Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2 : Thảo luận truyện *Mục tiêu : HS biết thế nào là giữ lời hứa và ý nghĩa của nó *Cách tiến hành -GV kể chuyện : vừa kể vừa minh họa -2 HS kể hoặc đọc lại truyện -Chia nhóm thảo luận theo SGK *Kết luận : Giữa lời hứa là thực hiện đúng lời mình nói với người khác. Người giữ lời hứa sẽ được mọi người tin cậy Hoạt động 3 : Xử lí tình huống *Mục tiêu : HS biết xử lí tình huống *Cách tiến hành -Giao tình huống ( 2 nhóm 1 tình huống ) -Chia nhóm thảo luận, trả lời trước lớp -Nhận xét *Kết luận : Cần phải giữ lời hứa là tôn trọng mình và người khác, vì một lí do ta không thực hiện được thì phải xin lỗi họ Hoạt động 3 : Tự liên hệ *Mục tiêu : HS biết tự đánh giá *Cách tiến hành -HS tự liên hệ bản thân và kể lại -Thời gian vừa qua em có hứa với ai điều gì không? Em có thực hiện được không? Vì sao ? *Kết luận ;Nhận xét, tuyên dương .Hoạt động nối tiếp : 2’ -Nhận xét tiết học . Về nhà sưu tầm các mẫu truyện giữ lời hứa HS nhắc lại đề Lắng nghe Chia nhóm thảo luận Lắng nghe HS nói trước lớp HS khá, giỏi nêu được thế nào là giữ lời hứa. Hiểu được ý nghĩa của việc biết giữ lời hứa. Thø ba ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2014 ChÝnh t¶ ( Nghe - viÕt ) ChiÕc ¸o len I. Môc tiªu - Nghe - viÕt ®óng, tr×nh bµy ®óng , kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi bµi ChiÕc ¸o len - Lµm ®óng BT 2 a/b - §iÒn ®óng 9 ch÷ vµ tªn ch÷ vµo « trèng trong b¶ng ch÷ BT3 II. §å dïng GV : B¶ng phô viÕt ND BT2, b¶ng phô kÎ b¶ng ch÷ HS : Vë chÝnh t¶ III. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 8’ 12’ 3’ 7’ 1. KiÓm tra bµi cò : - GV ®äc : xµo rau, sµ xuèng, xinh xÎo, ngµy sinh. 2.Bài mới 1. Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt d¹y 2. HD HS nghe - viÕt : a.Ho¹t ®éng 1 : HD chuÈn bÞ - V× sao Lan ©n hËn ? - Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n cÇn viÕt hoa ? - Lêi Lan muèn nãi víi mÑ ®­îc ®Æt trong dÊu c©u g× ? + GV ®äc : n»m, cuén trßn, ch¨n b«ng, xin lçi b.Ho¹t ®éng 2 : ViÕt bµi - GV ®äc bµi c.Ho¹t ®éng 3 : ChÊm, ch÷a bµi - GV chÊm 5, 7 bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cña HS 3.Ho¹t ®éng 4 : Lµm BT chÝnh t¶ * Bµi tËp 2 ( 22 ) - §äc yªu cÇu BT * Bµi tËp 3 ( 22 ) - §äc yªu cÇu BT . Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 2’ - ChuÈn bÞ bµi : “ChÞ em “ . NhËn xÐt tiÕt häc -HS nh¾c l¹i ®Ò - 1, 2 HS ®äc ®o¹n 4 - V× em ®· lµm cho mÑ ph¶i lo buån, lµm cho anh ph¶i nh­êng phÇn m×nh cho em - Nh÷ng ch÷ ®Çu ®o¹n, ®Çu c©u, tªn riªng - DÊu hai chÊm vµ dÊu ngoÆc kÐp - HS viÕt b¶ng con - HS viÕt bµi vµo vë + §iÒn vµo chç trång ch/tr - 1 HS lªn b¶ng - Lµm b¶ng con , nhËn xÐt. + ViÕt vµo vë nh÷ng ch÷ vµ tªn ch÷ cßn thiÕu trong b¶ng - HS lµm nhãm , nhËn xÐt - NhiÒu HS ®äc 9 ch÷ vµ tªn ch÷ Thø ba ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2014 To¸n TiÕt 12: ¤n tËp vÒ gi¶i to¸n I. Môc tiªu: - BiÕt gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n , Ýt h¬n - BiÕt gi¶I to¸n vÒ h¬n kÐm nhau mét sè ®¬n vÞ - Lµm bµi 1, 2, 3 II- §å dïng d¹y häc: GV : H×nh vÏ 12 qu¶ cam ( nh­ bµi 3 ) HS : SGK III. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HTĐB 5’ 1’ 8’ 7’ 8’ 7’ 1. KiÓm tra: - Nªu c¸ch tÝnh chu vi tam gi¸c, tø gi¸c? - NhËn xÐt, ghi ®iÓm 2.Bài mới Giíi thiÖu bµi: Nªu MT, yªu cÇu Ho¹t ®éng 1: ¤n vÒ to¸n nhiÒu, Ýt h¬n Bµi 1: HS ®äc ®Ò - Muèn t×m sè c©y ®éi Hai ta lµm ntn? - 1 HS lªn b¶ng, líp b¶ng con - NhËn xÐt Bµi 2: ( HD t­¬ng tù bµi 1) -ChÊm-ch÷a bµi Bµi 3: a-Treo h×nh vÏ vµ HD HS : - Hµng trªn cã mÊy qu¶ cam? - Hµng d­íi cã mÊy qu¶ cam? - Hµng trªn nhiÒu h¬n hµng d­íi mÊy qu¶ cam? V× sao? - Lµm vë- 1 HS ch÷a bµi - NhËn xÐt b-T­¬ng tù: Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 2’ - ChuÈn bÞ bµi : “ Xem ®ång hå “ - NhËn xÐt tiÕt häc - HS nh¾c l¹i ®Ò -Hai HS nªu. Bµi 1 -Hai HS nªu - HS tr¶ lêi Bµi gi¶i Sè c©y ®éi Hai trång ®­îc lµ: 230 + 90 = 320( c©y) §¸p sè: 320 c©y Bµi 2: 1 HS lªn b¶ng, líp lµm giÊy Bµi 3: ®äc ®Ò - 7 qu¶ cam - 5 qu¶ cam - 2 qu¶. V× hµng trªn nhiÒu h¬n Bµi gi¶i Sè cam ë hµng trªn nhiÒu h¬n sè cam ë hµng d­íi lµ: 7 - 5 = 2( qu¶) §¸p sè: 2 qu¶ Thø ba ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2014 TËp viÕt ¤n ch÷ hoa B I. Môc tiªu + ViÕt ®óng ch÷ hoa B ( 1 dßng ) ; H, T ( 1 dßng) ; ViÕt tªn riªng : bè H¹ ( 1 dßng) vµ ViÕt c©u tôc ng÷ : BÇu ¬i th­¬ng lÊy bÝ cïng / Tuy r»ng kh¸c gièng nh­ng chung mét giµn ( 1 lÇn ) b»ng cì ch÷ nhá. II. §å dïng GV : MÉu ch÷ viÕt hoa B, ch÷ Bè H¹ vµ c©u tôc ng÷ viÕt trªn dßng kÎ « li HS : Vë TV III. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 10’ 20’ 5’’ 1 . KiÓm tra bµi cò : HS viÕt b¶ng : ¢u L¹c , ¡n qu¶ .§äc c©u øng dông NhËn xÐt, ghi ®iÓm 2.Bài mới a. Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc b.Ho¹t ®éng 1 : HD viÕt trªn b¶ng * LuyÖn viÕt ch÷ hoa - T×m c¸c ch÷ hoa cã trong bµi? - Chiªu cao ch÷ B cao mÊy li? ViÕt mÊy nÐt ? - GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng ch÷ - Gäi 1 HS lªn b¶ng viÕt - C¸c ch÷ H,T ( t­¬ng tù ) * LuyÖn viÕt tõ øng dông ( tªn riªng ) - §äc tõ øng dông - GV giíi thiÖu ®Þa danh Bè H¹ - ChiÒu cao c¸c con ch÷ nh­ thÕ nµo? - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ chõng nµo? - Gäi 1 HS lªn b¶ng viÕt * LuyÖn viÕt c©u øng dông - §äc c©u øng dông - GV gióp HS hiÓu ND c©u tôc ng÷ - ChiÒu cao, kho¶ng c¸ch nh­ thÕ nµo? - Gäi 1 HS lªn b¶ng ghi BÇu, Tuy c.Ho¹t ®éng 2 : HD viÕt vµo vë TV - GV nªu yªu cÇu viÕt d.Ho¹t ®éng 3 : ChÊm, ch÷a bµi - GV chÊm 5, 7 bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cña HS . Ho¹t ®éng nèi tiÕp 1’ - B, H, T - HS tr¶ lêi - HS theo dâi, l¾ng nghe - HS tËp viÕt ch÷ B, H, T tªn b¶ng con - Bè H¹ - HS l¾ng nghe - HS tr¶ lêi -HS viÕt Bè H¹ trªn b¶ng con BÇu ¬i th­¬ng lÊy bÝ cïng / Tuy r»ng kh¸c gièng nh­ng chung mét giµn -HS l¾ng nghe - HS tr¶ lêi - HS viÕt BÇu, Tuy trªn b¶ng con - HS viÕt bµi vµo vë TV - GV nhËn xÐt giê häc. ChuÈn bÞ bµi : “¤n ch÷ hoa C ”Thø ba ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2014 Tù nhiªn vµ x· héi Bµi 5 : BÖnh lao phæi I. Môc tiªu - HS giái biÕt ®­îc nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i cña bÖnh lao phæi - BiÕt cÇn tiªm phßng lao, thë kh«ng khÝ trong lµnh, ¨n ®ñ chÊt ®Ó phßng bÖnh lao IV. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 12’ 13’ 1 . KiÓm tra bµi cò : KÓ tªn mét sè bÖnh ®­êng h« hÊp th­êng gÆp NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2.Bài mới Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu, ghi ®Ò Ho¹t ®éng1 : Lµm viÖc víi SGK * Môc tiªu : Nªu nguyªn nh©n, ®­êng l©y bÖnh vµ t¸c h¹i cña bÖnh lao phæi * C¸ch tiÕn hµnh + B­íc 1 : Lµm viÖc theo nhãm nhá - Nguyªn nh©n g©y bÖnh lao phæi ? - BÖnh lao cã biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo - BÖnh lao cã thÓ l©y tõ ng­êi bÖnh sang ng­êi lµnh b»ng con ®­êng nµo ? - BÖnh lao g©y ra t¸c h¹i g× ®èi víi søc khoÎ. . . . . ? + B­íc 2 : lµm viÖc c¶ líp Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn nhãm * Môc tiªu : Nªu ®­îc . . . . nªn lµm ®Ó phßng bÖnh lao phæi * C¸ch tiÕn hµnh + B­íc 1 : Th¶o luËn nhãm - KÓ ra nh÷ng viÖc lµm vµ hoµn c¶nh khiÕn ta dÔ m¾c bÖnh lao phæi - Nªu nh÷ng viÖc lµm vµ hoµn c¶nh gióp chóng ta cã thÓ phßng tr¸nh ®­îc bÖnh lao phæi - T¹i sao kh«ng kh¹c nhæ bõa b·i ? + B­íc 2 : Lµm viÖc c¶ líp + B­íc 3 : Liªn hÖ - Em vµ gia ®×nh cÇn lµm g× ®Ó phßng tr¸nh bÖnh lao phæi ? * GVKL : Lao lµ. . . TrÎ em ®­îc tiªm phßng lao cã thÓ kh«ng bÞ m¾c bÖnh nµy trong suèt cuéc ®êi. Ho¹t ®éng nèi tiÕp 2’ - GV nhËn xÐt tiÕt häc . ChuÈn bÞ bµi: “ M¸u vµ c¬ quan tuÇn hoµn “ HS nh¾c l¹i ®Ò C¸c nhãm th¶o luËn - Do 1 lo¹i vi khuÈn g©y ra - ¡n kh«ng ngon, ng­êi mái mÖt, gÇy ®I, sèt nhÑ vÒ chiÒu - Qua ®­êng h« hÊp - Søc kháe gi¶m sót, dÔ l©y cho mäi ng­êi - HS QS h×nh vÏ trang 13 theo nhãm, tr¶ lêi - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy - HS tr¶ lêi - L¾ng nghe Thø tư ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2014 To¸n TiÕt 13: Xem ®ång hå I. Môc tiªu: - BiÕt xem ®ång hå khi kim phót chØ vµo c¸c sè tõ 1 ®Õn 12 - Lµm bµi 1, 2, 3, 4 II- §å dïng d¹y häc: -MÆt ®ång hå; ®ång hå ®Ó bµn; ®ång hå ®iÖn tö III. . Hoạt động dạy và học: TG H§ cña thÇy H§ cña trß HTĐB 5’ 1’ 7’ 7’ 5’ 5’ 3’ 3’ 1. KiÓm tra: §å dïng häc tËp NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2.Bài mới Giíi thiÖu bµi: Nªu MT, yªu cÇu Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp vÒ thêi gian - Mét ngµy cã bao nhiªu giê? - §äc c¸c giê trong ngµy? - GV giíi thiÖu v¹ch chia phót. Ho¹t ®éng2: HD xem ®ång hå Quay kim ®ång hå, hái giê HS Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh Bµi 1: - Nªu vÞ trÝ kim ng¾n? - Nªu vÞ trÝ kim dµi? - Nªu giê , phót t­¬ng øng? - NhËn xÐt Bµi 2: GV ®äc sè giê vµ phót Bµi 3: - §ång hå A chØ mÊy giê? - §ång hå B chØ mÊy giê? - §ång hå C chØ mÊy giê? Bµi 4: GV hái - Hai ®ång hå nµo chØ cïng thêi gian? Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 2’ - ChuÈn bÞ bµi míi : “ Xem ®ång hå ( tiÕp theo ) “ - NhËn xÐt tiÕt häc - HS nh¾c l¹i ®Ò - 24 giê - HS ®äc - HS tr¶ lêi Bµi 1: HS tr¶ lêi - §äc vµ nªu vÞ trÝ cña 2 kim - §ång hå A chØ 4 giê 5 phót - §ång hå B chØ 4 giê 10 phót - §ång hå C chØ 4 giê 25 phót Bµi 2: - HS quay kim trªn ®ång hå - NhËn xÐt b¹n Bµi 3: + Lµm miÖng - 5 giê 20 phót - 9 giê 15 phót - 12 giê 35 phót Bµi 4: HS nªu - §ång hå A vµ B cïng 1 thêi gian - §ång hå C vµ G - §ång hå D vµ E Thø tư ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2013 TËp ®äc Qu¹t cho bµ ngñ I. Môc tiªu - §äc ®óng, rµnh m¹ch, biÕt ng¾t nhÞp ®óng gi÷a c¸c dßng th¬, nghØ h¬i ®óng sau mçi dßng th¬ vµ gi÷a c¸c khæ th¬ - HiÓu t×nh c¶m yªu th­¬ng, hiÕu th¶o cña b¹n nhá rong bµi th¬ ®èi víi bµ ( tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK ) - Häc thuéc lßng bµi th¬ II. §å dïng GV : tranh minh ho¹ bµi T§, b¶ng phô viÕt khæ th¬ cÇn HD luyÖn ®äc HS : SGK III. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t động häc HTĐB 5’ 1’ 12’ 9’ 10’ 1 . KiÓm tra bµi cò : - KÓ l¹i c©u chuyÖn : ChiÕc ¸o len - Qua c©u chuyÖn em hiÓu ®iÒu g× ? - NhËn xÐt , ghi ®iÓm 2.Bài mới 1. Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu ) 2.Ho¹t ®éng 1 : LuyÖn ®äc a GV ®äc bµi th¬ : giäng dÞu dµng t×nh c¶m b LuyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ * §äc tõng dßng th¬ - GV HD HS ®äc ®óng tõ ®äc dÔ sai * §äc tõng khæ th¬ tr­íc líp - GV nh¾c HS ng¾t h¬i ®óng c¸c khæ th¬ - Gióp HS hiÓu nghÜa c¸c tõ khã * §äc tõng khæ th¬ trong nhãm - Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm * Bèn nhãm ®äc tiÕp nèi 4 khæ th¬ * §äc ®ång thanh 3.Ho¹t ®éng 2 : HD t×m hiÓu bµi - B¹n nhá trong bµi th¬ ®ang lµm g× ? - C¶nh vËt trong nhµ, ngoµi v­ên nh­ thÕ nµo ? - Bµ m¬ thÊy g× ? - V× sao cã thÓ ®o¸n bµ m¬ nh­ vËy ? - Qua bµi th¬ em thÊy t×nh c¶m cña ch¸u víi bµ nh­ thÕ nµo ? 4.Ho¹t ®éng 3 : HTL bµi th¬ - GV HD HS häc thuéc tõng khæ Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 2 - GV nhËn xÐt tiÕt häc - Yªu cÇu HS vÒ nhµ tiÕp tôc HTL - HS nh¾c l¹i ®Ò - HS nghe - HS nèi tiÕp nhau, mçi em ®äc 2 dßng th¬ - HS tiÕp nèi nhau ®äc 4 khæ th¬ - HS ®äc theo nhãm - NhËn xÐt b¹n ®äc cïng nhãm - HS thùc hiÖn - C¶ líp ®äc ®ång thanh c¶ bµi th¬ - B¹n qu¹t cho bµ ngñ - Mäi vËt ®Òu im lÆng nh­ ®ang ngñ, ngÊn n¾ng ngñ thiu thiu trªn t­êng....... - Bµ m¬ thÊy ch¸u qu¹t h­¬ng th¬m tíi - HS trao ®æi nhãm, tr¶ lêi - Ch¸u rÊt hiÕu th¶o, yªu th­¬ng, ch¨m sãc bµ - HS thi ®äc thuéc lßng tõng khæ - 4 HS ®¹i diÖn 4 nhãm nèi nhau ®äc 4 khæ th¬ - 2, 3 HS thi HTL bµi th¬ Thø tư ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2014 LuyÖn tõ vµ c©u So s¸nh. DÊu chÊm I. Môc tiªu - T×m ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong c¸c c©u th¬ c©u v¨n BT1 - NhËn biÕt c¸c tõ chØ sù so s¸nh BT2 - §Æt ®óng dÊu chÊm vµo chç thÝch hîp trong ®o¹n v¨n vµ viÕt hoa ®óng ch÷ ®Çu c©u BT3 II. §å dïng GV : 4 b¨ng giÊy ghi 4 ®o¹n cña bµi 1, b¶ng phô viÕt ND BT3 HS : VBT III. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 8’ 8’ 15’ 1 . KiÓm tra bµi cò : - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi cò 2.Bài mới a. Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc b. HD lµm BT Ho¹t ®éng 1 NhËn biÕt h×nh ¶nh so s¸nh , tõ chØ so s¸nh * Bµi tËp 1 ( 24 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp -HS th¶o luËn theo nhãm - §¹i diÖn b¸o c¸o - GV chèt lêi gi¶i ®óng a , M¾t hiÒn so s¸nh v× sao b , Hoa xao xuyÕn në so s¸nh m©y c , Trêi so s¸nh tñ ­íp l¹nh Trêi so s¸nh bÕp lß nung D , Dßng s«ng so s¸nh ®­êng tr¨ng lung linh d¸t vµng * Bµi tËp 2 ( 25 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - HS th¶o luËn nhãm ®«I , b¸o c¸o - GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng : tùa – nh­ – lµ Ho¹t ®éng 2 : ¤n vÒ dÊu chÊm * Bµi tËp 3 ( 25 ) - §äc yªu cÇu bµi tËp - GV nh¾c : CÇn ®äc kü ®o¹n v¨n ®Ó chÊm c©u cho ®óng , mçi c©u ph¶I trän ý vµ nhí viÕt hoa nh÷ng ch÷ ®µu c©u - HS trao ®ái cÆp ®«I, b¸o c¸o - GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 3’ - ChuÈn bÞ bµi : “Tõ ng÷ vÒ gia ®×nh . ¤n tËp c©u Ai lµ g× ? “ - GV nhËn xÐt tiÕt häc - HS l¾ng nghe + T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong nh÷ng c©u th¬ c©u v¨n Th¶o luËn , b¸o c¸o + Ghi l¹i c¸c tõ chØ sù so s¸nh trong c¸c c©u trªn - HS viÕt ra nh¸p nh÷ng tõ chØ sù so s¸nh - 4 em lªn b¶ng lµm - NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n + §Æt dÊu chÊm vµo chç thÝch hîp vµ viÕt hoa nh÷ng ch÷ ®Çu c©u - HS trao ®æi thao cÆp Thø tư ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2014 Thñ c«ng Tiết 3: GÊp con Õch ( tiÕt 1 ) I. Môc tiªu - HS biÕt c¸ch gÊp con Õch - GÊp ®­îc con Õch b»ng giÊy. NÕp gÊp t­¬ng ®èi th¼ng, ph¼ng. - HS khÐo tay th× lµm cho con Õch nh¶y ®­îc II. §å dïng GV : MÉu con Õch ®­îc gÊp b»ng giÊy, tranh quy tr×nh gÊp con Õch b»ng giÊy giÊy mµu hoÆc giÊy tr¾ng, kÐo thñ c«ng, bót mµu ®en hoÆc bót d¹ mµu sÉm HS : GiÊy mµu hoÆc giÊy tr¾ng, kÐo thñ c«ng, bót mµu ®en hoÆc bót d¹ mµu sÉm III. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 1’ 5’ 23’ 1. KiÓm tra bµi cò Nªu quy tr×nh gÊp tµu thuû hai èng khãi Nhận xét 2.Bài mới Ho¹t ®éng 1 :Giíi thiÖu, ghi ®Ò Ho¹t ®éng 2: GV HD HS QS vµ nhËn xÐt ?Con Õch gåm mÊy phÇn ? ?Con Õch cã h×nh d¹ng gièng c¸i g× ? ?Õch cã Ých lîi g× ? -Gäi HS lªn më dÇn con Õch Ho¹t ®éng 3: GV HD mÉu + B­íc 1 : GÊp, c¾t tê giÊy h×nh vu«ng + B­íc 2 : GÊp t¹o hai ch©n tr­íc con Õch + B­íc 3 : GÊp t¹o hai ch©n sau vµ th©n con Õch * C¸ch lµm con Õch nh¶y - KÐo hai ch©n tr­íc cña con Õch dùng lªn ®Ó ®Çu cña Õch h­íng lªn cao. Dïng ngãn tay trá ®Æt vµo kho¶ng 1/ 2 « ë gi÷a nÕp gÊp cña phÇn cuèi th©n con Õch, miÕt nhÑ vµo phÝa sau råi bu«ng ra ngay, con Õch sÏ nh¶y vÒ phÝa tr­íc - GV võa HD võa thùc hiÖn THNL: Các em có thể dùng bất cứ giấy nào gấp con ếch cũng được. Vì như vậy chúng ta mới tiết kiêm được năng lượng. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : 2’ - GV nhËn xÐt bµi häc - VÒ nhµ tËp gÊp con Õch HS nh¾c l¹i ®Ò - HS QS mÉu con Õch gÊp b»ng giÊy - Gåm 3 phÇn : phÇn ®Çu, phÇn th©n vµ phÇn ch©n - HS tr¶ lêi - 1 HS lªn b¶ng më dÇn h×nh gÊp con Õch - HS QS - 1, 2 HS lªn b¶ng thao t¸c - HS tËp gÊp con Õch theo c¸c b­íc Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2014 To¸n TiÕt14: Xem ®ång hå ( tiÕp theo ) I. Môc tiªu: - BiÕt xem ®ång hå khi kim phót chØ vµo c¸c sè tõ 1 ®Õn 12 råi ®äc theo 2 c¸ch, ch¼ng h¹n: 8 giê 35 phót hay 9 giê kÐm 25 phót - Lµm bµi 1, 2, 4 II- §å dïng d¹y häc: GV : M« h×nh mÆt ®ång hå §ång hå ®Ó bµn; ®ång hå ®iÖn tö III. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t déng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 15’ 5’ 5’ 5’ 1.KiÓm tra bµi cò : - 2 HS lªn kiÓm tra - NHËn xÐt, ghi ®iÓm 2.Bài mới Giíi thiÖu bµi : Nªu MT, yªu cÇu Ho¹t ®éng 1: Xem ®ång hå vµ nªu thêi ®iÓm theo 2 c¸ch. - Cho HS quan s¸t c¸c ®ång hå(T.14) - 8 giê 35 phót th× cßn thiÕu bao nhiªu phót n÷a ®Õn 9 giê ? - T­¬ng tù c¸c ®ång hå cßn l¹i L­u ý: nÕu kim phót ch­a v­ît qua sè 6 ta cã thÓ nãi theo c¸ch "giê kÐm" Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh Bµi 1: - GV quay kim ®ång hå theo SGK vµ hái HS : §äc sè giê? sè phót? - NhËn xÐt Bµi 2: - GV ®äc sè giê, sè phót. - NhËn xÐt Bµi 4:- Treo b¶ng phô - Mçi ®ång hå t­¬ng øng víi c¸ch ®äc nµo? Ho¹t ®éng nèi tiÕp:2’ - Cho HS ®äc giê GV quay - ChuÈn bÞ bµi : “ LuyÖn tËp “ - NhËn xÐt tiÕt häc - HS nh¾c l¹i ®Ò - ThiÕu 25 phót ( Cã thÓ ®äc lµ 9 giê kÐm 25 phót ) Bµi 1 - 3 HS nªu miÖng (theo mÉu) + 13 giê 40 phót hay 1 gi׬ kÐm 20 phót + 2 giê 35 phót hay 3 giê kÐm 25 phót Bµi 2: - Thùc hµnh trªn m« h×nh ®ång hå, quay kim ®ång hå chØ ®óng sè giê GV ®äc Bµi 4 - Lµm giÊy nh¸p + C¸c ®ång hå t­¬ng øng lµ: A - d B - g D - b - HS thùc hiÖn Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2014 ChÝnh t¶ ( TËp chÐp ) ChÞ em I. Môc tiªu - ChÐp l¹i ®óng, tr×nh bµy ®óng bµi th¬ lôc b¸t , m¾c kh«ng qu¸ 5 lçi bµi ChÞ em - Lµm ®óng c¸c bµi tËp chøa tiÕng cã ©m, vÇn dÔ lÉn : ch/tr, ¨c/o¨c. II. §å dïng GV : B¶ng phô viÕt bµi th¬ ChÞ em, bang líp viÕt ND BT2 HS : Vë chÝnh t¶ III. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 8’ 15’ 3’ 5’ 1. KiÓm tra bµi cò : -GV ®äc : tr¨ng trßn, chËm chÕ, chµo hái, trung thùc GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm 2.Bài mới 1. Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc 2. HD HS nghe - viÕt a.Ho¹t ®éng 1 : HD chuÈn bÞ - GV ®äc bµi th¬ trªn b¶ng phô - Ng­êi chÞ trong bµi th¬ lµm nh÷ng c«ng viÖc g× ? - Bµi th¬ viÕt theo thÓ th¬ g× ? - C¸ch tr×nh bµy bµi th¬ lôc b¸t thÕ nµo ? - Nh÷ng ch÷ nµo trong bµi viÕt hoa ? + GV ®äc : tr¶i chiÕu, lim dim, luèng rau,... b.Ho¹t ®éng 2 : ViÕt bµi - GV theo dâi, quan s¸t HS viÕt bµi c.Ho¹t ®éng 3 : ChÊm, ch÷a bµi - GV chÊm 5, 7 bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cña HS 3.Ho¹t ®éng 4 :Lµm bµi tËp chÝnh t¶ * Bµi tËp 2 ( 27 ) - §äc yªu cÇu BT * Bµi tËp 3 ( 27 ) - §äc yªu cÇu BT - GV theo dâi nhËn xÐt bµi lµm cña HS . Ho¹t ®éng nèi tiÕp : 3’ - ChuÈn bÞ bµi “ Ng­êi mÑ “. - NhËn xÐt tiÕt häc - HS nh¾c l¹i ®Ò - 2, 3 HS ®äc l¹i, c¶ líp theo dâi trong SGK - ChÞ tr¶i chiÕu, bu«ng mµn, ru em ngñ.... - Th¬ lôc b¸t, dßng trªn 6 ch÷, dßng d­íi 8 ch÷ - Ch÷ ®Çu cña dßng 6 viÕt c¸ch lÒ vë 2 «, ch÷ ®Çu dßng 8 viÕt c¸ch lÒ vë 1 « - C¸c ch÷ ®Çu dßng - HS viÕt ra nh¸p + HS nh×n SGK ch¸p bµi vµo vë + §iÒn vµo chç trèng ¨/o¨c - C¶ líp lµm bµi vµo VBT, 2 HS lªn b¶ng - NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n + T×m c¸c tõ chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng tr/ch cã nghÜa...... - HS lµm bµi vµo b¶ng con - HS lµm bµi vµo VBT Thø năm ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2014 Tù nhiªn vµ x· héi Bµi 6 : M¸u vµ c¬ quan tuÇn hoµn I. Môc tiªu - ChØ ®óng vÞ trÝ c¸c bé phËn cña c¬ quan tuÇn hoµn trªn tranh vÏ hoÆc trªn m« h×nh - HS giái : Nªu ®­îc chøc n¨ng vËn chuyÓn m¸u ®I nu«I c¸c c¬ quan II. §å dïng GV : H×nh vÏ trang 14, 15, tiÕt lîn hoÆc tiÕt gµ chèng ®«ng ®Ó trong èng thuû tinh HS : SGK III. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 9’ 9’ 9’ 1 . KiÓm tra bµi cò : - Nguyªn nh©n g©y bÖnh lao phæi lµ g× ? - BÖnh lao phæi cã biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo ? - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2.Bài mới Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu, ghi ®Ò Ho¹t ®éng 1 : QS vµ th¶o luËn * Môc tiªu : tr×nh bµy ®­îc s¬ l­îc vÒ thµnh phÇn cña m¸u vµ chøc n¨ng cña huyÕt cÇu ®á. Nªu ®­îc chøc n¨ng cña c¬ quan tuÇn hoµn * C¸ch tiÕn hµnh : + B­íc 1 : Lµm viÖc theo nhãm - B¹n ®· bÞ ®øt tay hay trÇy da b¹n nh×n thÊy g× ë vÕt th­¬ng ? - Theo b¹n, m¸u lµ chÊt láng hay lµ ®Æc ? - QS trong èng nghiÖm b¹n thÊy m¸u ®­îc chia lµm mÊy phÇn ? lµ nh÷ng phÇn nµo ? - QS ë H3, b¹n thÊy huyÕt cÇu ®á cã h×nh d¹ng nh­ thÕ nµo ? Nã cã chøc n¨ng g× ? - C¬ quan vËn chuyÓn m¸u ®i kh¾p c¬ thÓ cã tªn lµ g× ? + B­íc 2 : Lµm viÖc c¶ líp * GVKL : M¸u lµ . . . . . c¬ thÕ ®­îc gäi lµ c¬ quan tuÇn hoµn Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi SGK * Môc tiªu : KÓ ®­îc tªn c¸c bé phËn * C¸ch tiÕn hµnh + B­íc 1 : Lµm viÖc theo cÆp + B­íc 2 : Lµm viÖc c¶ líp * GVKL : C¬ quan tuÇn hµn gåm cã : tim vµ c¸c m¹ch m¸u Ho¹t ®éng 3 : Ch¬i trß ch¬i tiÕp søc * Môc tiªu : HiÓu ®­îc m¹ch m¸u ®i ®©u * C¸ch tiÕn hµnh : + B­íc 1 : GV HD HS ch¬i + B­íc 2 : HS tham gia ch¬i - GV kÕt luËn vµ tuyªn d­¬ng ®éi th¾ng * GVKL : Nhê cã . . .th¶i chóng ra ngoµi. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 2’ - GV nhËn xÐt tiÕt häc . ChuÈn bÞ bµi : “Ho¹t ®éng tuÇn hoµn “ -HS nh¾c l¹i ®Ò - C¸c nhãm th¶o luËn Tr¶ lêi tr­íc líp L¾ng nghe - HS QS H4, 1 em hái 1 em tr¶ lêi - 1 sè cÆp HS lªn tr×nh bµy KQ th¶o luËn - HS chia lµm 2 ®éi cã sè ng­êi b»ng nhau - HS ch¬i trß ch¬i - L¾ng nghe Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2014 To¸n TiÕt 15: LuyÖn tËp I. Môc tiªu: - BiÕt xem giê ( chÝnh x¸c ®Õn 5 phót) - BiÕt x¸c ®Þnh 1/2 , 1/3 cña mét nhãm ®å vËt - Lµm bµi 1, 2, 3 II- §å dïng d¹y häc: GV : M« h×nh mÆt ®ång hå. B¶ng phô chÐp bµi 3- PhiÕu HT HS : SGK III. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 10’ 12’ 8’ 1. KiÓm tra bµi cò: - 2 HS lªn kiÓm tra - NhËn xÐt 2.Bài mới Giíi thiÖu bµi : Nªu MT, yªu cÇu Ho¹t ®éng 1: Xem ®ång hå Bµi 1: - BT yªu cÇu g×? - GV quay kim ®ång hå Ho¹t ®éng 2: Gi¶i to¸n cã v¨n Bµi 2: - Lµm bµi vµo vë -ChÊm - ch÷a bµi Ho¹t ®éng 3: ¤n sè phÇn b»ng nhau Bµi 3: Treo b¶ng phô - H×nh nµo ®· khoanh vµo1/3 sè qu¶ cam? - H×nh nµo ®· khoanh vµo 1/2 sè b«ng hoa? Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 2’ - ChuÈn bÞ bµi : “ LuyÖn tËp chung “ - NhËn xÐt tiÕt häc - HS nh¾c l¹i ®Ò Bµi 1: - Xem ®ång hå vµ ®äc giê trªn ®ång hå - HS ®äc sè giê trªn ®ång hå theo c¸c h×nh A, B, C, D Bµi 2: - §äc tãm t¾t - nªu bµi to¸n Bµi gi¶i TÊt c¶ bèn thuyÒn cã sè ng­êi lµ: 5 x 4 = 20( ng­êi) §¸p sè: 20 ng­êi Bµi 3: - Nªu miÖng’ gi¶i thÝch + H×nh 1 + H×nh 4 Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2014 TËp lµm v¨n KÓ vÒ gia ®×nh. §iÒn vµo giÊy tê in s½n I. Môc tiªu - KÓ ®­îc mét c¸ch ®¬n gi¶n vÒ gia ®×nh víi mét ng­êi b¹n míi quen theo gîi ý BT1 - BiÕt viÕt mét l¸ ®¬n xin nghØ häc ®óng mÉu BT2 II. §å dïng GV : MÉu ®¬n xin nghØ häc ph« t« ph¸t cho HS HS : MÉu ®¬n in s½n III. . Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 21’ 10’ 1 . KiÓm tra bµi cò : -2 HS ®äc : §¬n xin vµo ®éi ThiÕu Niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh -GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm 2.Bài mới a. Giíi thiÖu bµi - GV nªu M§, YC cña tiÕt häc b. HD HS lµm BT Ho¹t ®éng 1 TËp kÓ vÒ gia ®×nh * Bµi tËp 1 ( miÖng ) - Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - Muèn kÓ vÒ gia ®×nh cña em , em sÏ kÓ vÒ ®iÒu g× ? -GV chèt : Khi kÓ vÒ gia ®×nh m×nh , ta giíi thiÖu gia ®×nh gåm cã nh÷ng ai , lµm viÖc g× ,tÝnh t×nh nh­ thÕ nµo ,t×nh c¶m . Khi kÓ ta cã thÓ x­ng h« t«I , m×nh , tí - HS kÓ theo bµn , nhËn xÐt - GV nhËn xÐt Ho¹t ®éng 2 : §iÒn vµo giÊy in s½n * Bµi tËp 2 - Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - Mét HS ®äc mÉu ®¬n, nãi vÒ tr×nh tù cña l¸ ®¬n - GV nªu : Trong tê ®¬n xin nghØ häc phÇn ý kiÕn cña gia ®×nh c¸c em kh«ng ®­îc ghi - 2, 3 HS lµm miÖng bµi tËp - GV ph¸t mÉu ®¬n cho tõng HS - GV chÊm mét sè bµi, nhËn xÐt Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 3’ - GV nhËn xÐt tiÕt häc . - ChuÈn bÞ bµi : “ Nghe - kÓ : D¹i g× mµ ®æi .§iÒn vµo giÊy tê in s½n “. - Nh¾c HS nhí mÉu ®¬n ®Ó thùc hµnh viÕt ®¬n xin nghØ häc khi cÇn - HS l¾ng nghe + KÓ vÒ gia ®×nh em víi mét ng­êi b¹n em míi quen - HS tr¶ lêi - HS l¾ng nghe - HS kÓ vÒ gia ®×nh theo bµn - §¹i diÖn mçi nhãm thi kÓ + Dùa vµo mÉu, viÕt mét l¸ ®¬n xin nghØ häc - HS ®äc , tr¶ lêi - HS l¾ng nghe - HS nªu miÖng - HS viÕt d¬n An toàn giao thông

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 3 (t viet ).doc
Tài liệu liên quan