Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 21

I. Mục tiêu :

-Phân biệt được các loại thân cây theo cách moïc ñöùng, thaân leo, thaân boø; thaân goã, thaân thaûo.

II. Đồ dùng dạy học :- Caùc hình trong SGK trang 78, 79.- Phieáu baøi taäp.

III. Hoạt động dạy và học:

 

doc20 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 617 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 21, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ãu. - GV löu yù HS ñaët teân ngaén goïn, theå hieän ñuùng noäi dung. - GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo caëp. - GV môøi HS phaùt bieåu. b.Keå laïi moät ñoaïn cuûa caâu chuyeän: - GV môøi HS choïn moät ñoaïn ñeå keå laïi. - GV môøi HS noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV hoûi: Qua caâu chuyeän naøy, em hieåu ñieàu gì? - Khuyeán khích HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. GV nhaän xeùt tieát hoïc . -1hs nhaéc laïi ñeà baøi Caû lôùp xem SGK Ñoïc töøng caâu laàn 1. Luyeän phaùt aâm ñuùng Ñoïc noái tieáp ñoaïn Neâu giaûi nghóa töø Ñoïc trong nhoùm Ñoïc ÑT ñoaïn 2. -Hs Yeáu traû lôøi -Hs TBình traû lôøi -Hs Khaù traû lôøi -Hs Yeáu traû lôøi -Hs Tbình traû lôøi -Hs TBình traû lôøi -Hs Khaù traû lôøi -Hs Khaù traû lôøi Luyeän ñoïc laïi Thi ñoïc laïi ñoaïn 3. Nhaän xeùt,bình choïn . 1hs neâu nhieäm vuï Hs TB neâu yeâu caàu Laøm vieäc caëp Nhieàu hs phaùt bieåu Vaøi hs K keå maãu. Nhieàu hs keå tröôùc lôùp. HS khá, giỏi biết đặt tên cho từng đoạn chuyện Thöù hai ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2014 MOÂN : TOAÙN BAØI : LUYEÄN TAÄP I. Mục tiêu : - Bieát coäng nhaåm caùc soá troøn nghìn, troøn traêm coù ñeán boán chöõ soá.vaø giaûi baøi toaùn baèng hai pheùp tính.- Làm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 II. Đồ dùng dạy học : - SGK vaø VBT. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 5’ 1’ 30’ 1.Kiểm tra : - 2 HS lên kiểm tra. Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới - GV giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi leân baûng . Hoạt động Luyện tập Baøi 1: - GV vieát baûng: 4000 + 3000 vaø yeâu caàu HS tính nhaåm. - GV giôùi thieäu caùch coäng nhaåm. - GV môøi HS nhaéc laïi caùch coäng nhaåm. - Töông töï GV YC HS laøm caùc baøi coøn laïi. Baøi 2: - GV vieát baûng: 6000 + 500 vaø yeâu caàu HS tính nhaåm. - GV yeâu caàu HS laøm tieáp caùc baøi coøn laïi. Baøi 3: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu. - GV goïi HS nhaéc laïi caùch ñaët tính. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 4: - GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi vaø toùm taét - 1 HS lên bảng, lớp làm vở -Nhắc lại đề. Baøi 1 -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Baøi 2 -HS thöïc hieän. Baøi 3: -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Baøi 4 -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. IV.Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuẩn bị bài sau Thöù hai ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2014 Môn : Đạo đức Bài : Tôn trọng khách nước ngoài ( tiết 1) I. Mục tiêu : - Nêu được một số biểu hiện của việc tôn trọng khách nước ngoài phù hợp với lứa tuổi. -Có thái độ, hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngoài trong các trường hợp đơn giản II. Đồ dùng dạy học : - VBT.- Tranh aûnh duøng cho hoaït ñoäng 1, tieát 1.- Phieáu hoïc taäp cho hoaït ñoäng 3, tieát 1. III. Hoạt động dạy và học: TIEÁT 1 T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG HS HTĐB 5’ 1’ 9’ 9’ 9’ 2’ 1.Kiểm tra : - 2 HS lên kiểm tra. -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới - GV giôùi thieäu baøi: ghi đề 1.Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm a.Muïc tieâu: HS bieát ñöôïc moät soá bieåu hieän toân troïng ñoái vôùi khaùch nöôùc ngoaøi. b.Caùch tieán haønh: - GV chia nhoùm vaø quan saùt caùc tranh vaø thaûo luaän, nhaän xeùt veà cöû chæ, thaùi ñoä, neùt maët cuûa caùc baïn nhoû trong tranh khi gaëp gôõ, tieáp xöùc vôùi khaùch nöôùc ngoaøi. - GV môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. - GV keát luaän: Caùc böùc tranh veõ caùc baïn nhoû ñang gaëp gôõ, troø chuyeän vôùi khaùch nöôùc ngoaøi. Thaùi ñoä cöû chæ cuûa caùc baïn raát vui veû, töï nhieân, töï tin. Ñieàu ñoù bieåu loä loøng töï troïng, meán khaùch cuûa ngöôøi Vieät Nam. Chuùng ta caàn toân troïng khaùch nöôùc ngoaøi. 2.Hoaït ñoäng 2: Phaân tích truyeän a.Muïc tieâu: HS bieát caùc haønh vi theå hieän tình caûm thaân thieän, meán khaùch cuûa thieáu nhi Vieät Nam vôùi khaùch nöôùc ngoaøi. HS bieát theâm moät soá bieåu hieän cuûa loøng toân troïng, meán khaùch vaø yù nghóa cuûa vieäc laøm ñoù. b.Caùch tieán haønh: - GV ñoïc truyeän Caäu beù toát buïng. - chia nhoùm vaø yeâu caàu HS thaûo luaän caùc caâu hoûi. - GV keát luaän: + Khi gaëp khaùch nöôùc ngoaøi em coù theå chaøo, cöôøi thaân thieän, chæ ñöôøng neáu hoï nhôø giuùp ñôõ. + Caùc em neân giuùp ñôõ khaùch nöôùc ngoaøi nhöõng vieäc laøm phuø hôïp khi caàn thieát. + Vieäc ñoù theå hieän söï toân troïng, loøng meán khaùch cuûa caùc em, giuùp khaùch nöôùc ngoaøi theâm hieåu bieát vaø coù tình caûm vôùi ñaát nöôùc Vieät Nam. .Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt haønh vi a.Muïc tieâu: HS bieát nhaän xeùt nhöõng haønh vi neân laøm khi tieáp xuùc vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi vaø hieåu quyeàn ñöôïc giöõ gìn baûn saéc vaên hoaù cuûa daân toäc mình. b.Caùch tieán haønh: - GV chia nhoùm, phaùt phieáu hoïc taäp vaø yeâu caàu HS thaûo luaän nhaän xeùt vieäc laøm cuûa caùc baïn trong caùc tình huoáng vaø giaûi thích lí do. - GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän. - GV keát luaän: ÔÛ TH1 cheâ bai trang phuïc vaø ngoân ngöõ cuûa daân toäc khaùc laø moät ñieàu khoâng neân. Moãi daân toäc ñeàu coù quyeàn giöõ gìn baûn saéc vaên hoaù cuûa daân toäc mình. Tieáng noùi, trang phuïc, vaên hoaù, cuûa caùc daân toäc ñeàu caàn ñöôïc toân troïng nhö nhau. Ôû TH2 treû em Vieät Nam caàn côûi môû, töï tin khi tieáp xuùc vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi ñeå hoï theâm hieåu bieát veà ñaát nöôùc mình, thaáy ñöôïc loøng hieáu khaùch, söï thaân thieän, an toaøn treân ñaát nöôùc chuùng ta. Hoaït ñoäng Höôùng daãn thöïc haønh: - Söu taàm nhöõng caâu chuyeän, tranh veõ noùi veà : - Cö xöû nieàm nôû, lòch söï, toân troïng khaùch nöôùc ngoaøi. - Saün saøng giuùp ñôõ khaùch nöôùc ngoaøi khi caàn thieát. - Thöïc hieän cö xöû nieàm nôû, lòch söï, toân troïng khi gaëp gôõ, tieáp xuùc vôùi khaùch nöôùc ngoaøi. .Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc.- Chuẩn bị cho tiết học sau. -Nhắc lại đề -HS thaûo luaän nhoùm. -HS thöïc hieän. -Lắng nghe -HS thaûo luaän. -Lắng nghe -HS thaûo luaän. -Caùc nhoùm trình baøy. -Lắng nghe -Lắng nghe HS khá, giỏi biết vì sao cần phải tôn trọng khách nước ngoài. Thöù ba ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2014 Môn : Tự nhiên và xã hội Bài : Thân cây I. Mục tiêu : -Phân biệt được các loại thân cây theo cách moïc ñöùng, thaân leo, thaân boø; thaân goã, thaân thaûo. II. Đồ dùng dạy học :- Caùc hình trong SGK trang 78, 79.- Phieáu baøi taäp. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG HS HTĐB 1’ 15’ 15’ 1.Kiểm tra : 5’ - 2 HS lên kiểm tra. -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới - GV giôùi thieäu baøi: Trong tieát hoïc Töï nhieân xaõ hoäi hoâm nay, caùc em seõ hoïc baøi Thaân caây.vieát teân baøi leân baûng. Hoaït ñoäng 1: LAØM VIEÄC VÔÙI SGK a.Muïc tieâu: Nhaän daïng vaø keå ñöôïc teân moät soá caây coù thaân moïc ñöùng, thaân leo, thaân boø; thaân goã, thaân thaûo. b.Caùch tieán haønh: - GV yeâu caàu HS quan saùt hình trang 78, 79 vaø traû lôøi theo gôïi yù. - HS leân trình baøy keát quaû laøm vieäc. - Caây su haøo coù gì ñaëc bieät? - GV keát luaän: Caùc caây thöôøng coù thaân moïc ñöùng; moät soá caây coù thaân leo, thaân boø. Coù loaïi caây thaân goã, thaân thaûo. Caây su haøo coù thaân phình to thaønh cuû. .Hoaït ñoäng 2: CHÔI TROØ CHÔI BINGO a.Muïc tieâu: Phaân loaïi1 soá caây theo caùch moïc cuûa thaân vaø theo caáu taïo cuûa thaân. b.Caùch tieán haønh: - GV chia nhoùm vaø gaén hai baûng caâm theo maãu, phaùt boä phieáu rôøi. - GV yeâu caàu caùc nhoùm chuaån bò.chôi - GV laøm troïng taøi. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. Hoạt động nối tiếp: 1’- GV nhaän xeùt tieát hoïc.- HS chuaån bò baøi tieáp theo. -Nhắc lại đề -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS traû lôøi. -HS thöïc hieän. -HS chôi. Thứ ba ngày 21 tháng 21năm 2014 Môn : Toán PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10.000 I. Mục tiêu : - Bieát thöïc hieän pheùp tröø caùc soá trong phaïm vi 10.000 ( ñaët tính vaø tính ñuùng ). - giaûi toaùn coù lôøi vaên baèng pheùp tröø.( trong phaïm vi 10.000). Làm bài 1. 2b , 3, 4 II. Đồ dùng dạy học : - SGK vaø VBT. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 5’ 1’ 15’ 15’ 1.Kiểm tra : - 2 HS lên kiểm tra. Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới - GV giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi leân baûng . Hoạt động.HD HS thöïc hieän pheùp tröø - HD HS thöïc hieän pheùp tröø 8652 - 3917. - GV hoûi: Muoán tröø soá coù boán chöõ soá cho soá coù ñeán boán chöõ soá ta laøm nhö theá naøo?. - GV goïi HS phaùt bieåu. - GV choát: Muoán tröø soá coù boán chöõ soá cho soá coù ñeán boán chöõ soá ta vieát soá bò tröø roài vieát soá tröø sao cho caùc soá ôû cuøng moät haøng ñeàu thaúng coät vôùi nhau, roài vieát daáu tröø, daáu gaïch ngang. - GV goïi HS neâu laïi quy taéc. Hoạt động.Thöïc haønh: Baøi 1:HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 2: HS ñoïc yeâu caàu. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøñoïc keát quaû. Baøi 3: HS ñoïc ñeà baøi vaø neâu toùm taét. -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? -Làm việc theo bàn, nhận xét Baøi 4:HS ñoïc yeâu caàu. - HS làm vào vở, nhận xét Hoạt động nối tiếp: 1’ -GV nhaän xeùt tieát hoïc.về nhà xem lại bài -Chuẩn bị bài sau. -Nhắc lại đề -HS theo doõi. -HS phaùt bieåu. -HS neâu. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Thöù ba ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2014 Chính tả: OÂNG TOÅ NGHEÀ THEÂU I. Mục tiêu : - Nghe - vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng hình thức văn xuôi. -Làm bài 2 a/ b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn. II. Đồ dùng dạy học : - SGK, vở chính tả, bảng con. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 5’ 1’ 7’ 15’ 3’ 5’ 1.Kiểm tra : - 3HS vieát baûng, caû lôùp vieát nhaùp caùc töø : gaày guoäc, lem luoác, tuoát luùa, suoát ngaøy. - Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới -.Giôùi thieäu baøi:ghi đề Hoạt động Höôùng daãn nghe - vieát: - GV ñoïc baøi chính taû. - GV môøi HS ñoïc baøi chính taû. - Bài viết có mấy câu? -Những chữ nào viết hoa, vì sao? - HS nêu töø ngöõ deã vieát sai.phân tích, viết Hoạt động.HS vieát baøi vaøo vôû: - GV ñoïc thong thaû töøng caâu cho HS vieát. - GV theo doõi, uoán naén. Hoạt động.Chaám, chöõa baøi: - GV toå chöùc cho HS töï chöõa loãi. - GV chaám baøi.( 5- 7 baøi) - GV nhaän xeùt. Hoạt động.HD HS laøm baøi taäp chính taû: *Baøi taäp 2: - GV neâu yeâu caàu cuûa BT2a. - GV yeâu caàu laøm baøi vaøo VBT. - GV yeâu caàu HS ñoïc keát quaû. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. - GV yeâu caàu HS söûa baøi vaøo VBT. Hoạt động nối tiếp: 1’- GV nhaän xeùt tieát hoïc.- chuẩn bị bài sau. -1hs nhaéc laïi ñeà baøi Caû lôùp xem SGK Vaøi hs ñoïc baøi chính taû -Trả lời -Vieát baûng con töø khoù -Caû lôùp vieát vaøo vôû -HS töï chöõa loãi. Nhaän xeùt,boå sung . *Baøi taäp 2 Xaùc ñònh yeâu caàu bt Caû lôùp laøm vôû BT . Nhieàu hs neâu keát quaû. Nhaän xeùt,chöõa baøi . Thöù tư ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2014 TẬP ĐỌC: BÀN TAY CÔ GIÁO I. Mục tiêu : - Bieát ngắt, nghæ hôi ñuùng sau moãi doøng thô,ø giöõa caùc khoå thô.đọc rõ ràng, hiểu nghĩa các từ - Hieåu ND: Ca ngôïi baøn tay kì dieäu cuûa coâ giaùo. Coâ ñaõ taïo ra bieát bao ñieàu laï töø ñoâi baøn tay kheùo leùo.( TL được các CH trong SGK ; thuộc 2- 3 khổ thơ) II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong SGK. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 5’ 1’ 10’ 10’ 10’ 1.Kiểm tra : - 3 HS keå laïi keå laïi caâu chuyeän Oâng toå ngheà theâu. - Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới GV giôùi thieäu baøi , ghi ñeà baøi leân baûng . Hoạt động. Luyeän ñoïc GV ñoïc dieãn caûm baøi thô. *Ñoïc töøng doøng thô: - GV yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp töøng khoå thô. - GV giuùp HS naém ñöôïc caùc töø chuù giaûi sau baøi. *Ñoïc töøng khoå trong nhoùm. *Ñoïc ÑT Hoạt động Tìm hieåu baøi + Töø moãi tôø giaáy, coâ giaùo ñaõ laøm ra nhöõng gì? + Em hieåu hai doøng thô cuoái baøi nhö theá naøo? - GV choát: baøn tay coâ giaùo kheùo leùo, meàm maïi, nhö coù pheùp maøu nhieäm. Baøn tay coâ ñaõ mang laïi nieàm vui vaø bao ñieàu kì laï cho caùc em HS. Caùc em ñang say söa theo doõi coâ gaáp giaáy, caét daùn giaáy ñeå taïo neân caû moät quang caûnh bieån thaät ñeïp luùc bình minh. Hoạt động.Hoïc thuoäc loøng baøi thô: - GV ñoïc laïi baøi thô. - GV höôùng daãn HS HTL töøng khoå, caû baøi thô. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. Hoạt động nối tiếp: 1’- GV nhaän xeùt tieát hoïc.- HS tieáp tuïc HTL baøi thô, chuaån bò baøi CT 1hs nhaéc laïi ñeà baøi Caû lôùp xem SGK Ñoïc noái tieáp 2doøng Ñoïc töøng khoå thô 1hs ñoïc chuù giaûi Ñoïc trong nhoùm Ñoïc ÑT khoå thô 3 Hs TBình traû lôøi Hs Khaù traû lôøi - GV toå chöùc cho HS thi ñoïc thuoäc loøng. Thöù tö ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2014 Môn: Toán Luyện tập I. Mục tiêu : - Bieát tröø nhaåm caùc soá troøn nghìn, troøn traêm coù ñeán boán chöõ soá. - Biết tröø caùc soá coù ñeán boán chöõ soá vaø giaûi baøi toaùn baèng hai pheùp tính. -Làm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 ( giải được một cách) II. Đồ dùng dạy học :SGK.- VBT. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 5’ 1’ 30’ 1.Kiểm tra : - 2 HS lên kiểm tra. Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới - GV giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi leân baûng . Hoạt động.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV höôùng daãn HS tính nhaåm pheùp tröø 8000 – 5000 vaø yeâu caàu HS neâu caùch tröø nhaåm. - GV yeâu caàu HS laøm caùc baøi coøn laïi. Baøi 2: - GV höôùng daãn HS tính nhaåm pheùp tröø 5700 – 200 vaø yeâu caàu HS neâu caùch tröø nhaåm. - GV yeâu caàu HS laøm caùc baøi coøn laïi. Baøi 3: - GV yeâu caàu HS neâu caùch ñaët tính. - 1 HS lên bảng, lớp làm bảng con. Baøi 4: HS ñoïc ñeà baøi vaø toùm taét. -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? -1 HS lên bảng, lớp làm vở.Nhận xét Hoạt động nối tiếp: 1’ -. - Chuẩn bị bài sau. -Nhắc lại đề Baøi 1 -HS nêu miệng Baøi 2 -HS nêu miệng Baøi 3 -HS neâu. -HS làm bảng con Baøi 4 -HS trả lời -HS làm vào vở Thöù tö ngaøy22 thaùng 1 naêm 2014 LTVC: NHÂN HÓA. OÂN TAÄP CAÙCH ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI: Ở ĐÂU? I. Mục tiêu : - Nắm ñöôïc 3 caùch nhaân hoaù.BT2.-Tìm được bộ phận câu TL cho CH ở đâu? BT3 - Trả lời được CH về thời gian, địa điểm trong bài tập đọc đã học BT4 a/b hoặc a/c II. Đồ dùng dạy học : - Baûng phuï vieát BT3. - Phieáu khoå to vieát BT1. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 5’ 1’ 15’ 15’ 1.Kiểm tra : HS lên kiểm tra bài cũ - Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới - GV giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi leân baûng . Hoạt động Oân laïi 3 caùch nhaân hoùa a.Baøi taäp 1: - GV ñoïc dieãn caûm baøi thô Oâng trôøi baät löûa. - GV môøi HS ñoïc laïi baøi thô. b.Baøi taäp 2: HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø gôïi yù. - GV yeâu caàu caû lôùp ñoïc thaàm baøi thô ñeå tìm nhöõng söï vaät ñöôïc nhaân hoaù. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi gôïi yù vaø traû lôøi: Caùc söï vaät ñöôïc nhaân hoaù baèng nhöõng caùch naøo? - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. Hoạt động Traû lôøi caâu hoûi ÔÛ ñaâu? c.Baøi taäp 3: HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV yeâu caàu HS laøm baøi - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. d.Baøi taäp 4: HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV yeâu caàu HS döïa vaøo baøi ÔÛ laïi vôùi chieán khu, traû lôøi laàn löôït caùc caâu hoûi. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT. Hoạt động nối tiếp: 1’- HS nhaéc laïi 3 caùch nhaân hoaù.- nhaän xeùt tieát hoïc.- Chuẩn bị bài sau. -1hs nhaéc laïi ñeà baøi Baøi taäp 1 2,3hs ñoïc laïi baøi thô Baøi taäp 2 Xaùc ñònh yeâu caàu baøi Caû lôùp ñoïc thaàm baøi ñeå tìm caùc söï vaät nhaân hoùa . Nhieàu hs phaùt bieåu Nhaän xeùt,keát luaän . Baøi taäp 3 Vaøi hs ñoïc yeâu caàu baøi Caû lôùp laømBT caù nhaân Vaøi hs phaùt bieåu kquaû Nhaän xeùt, keát luaän . .Baøi taäp 4 Xaùc ñònh yeâu caàu BT. Traû lôøi caâu hoûi döïa vaøo baøi ÔÛ laïi vôùi chieán khu . Nhaän xeùt, boå sung . HS khá, giỏi làm được toàn bộ BT4 Thủ công: Đan nong mốt ( Tiết 1) I. Mục tiêu : - HS bieát caùch ñan nong moát.Kẻ, cắt được các nan tương đối đều thẳng. - Ñan ñöôïc nong moát nhưng có thể chưa khit . Dán được nẹp xung quanh tấm nan. II. Đồ dùng dạy học : - Maãu taám ñan nong moát.- Quy trình ñan nong mót - Caùc nan ñan maãu.- Giaáy thuû coâng, thöôùc keû, buùt chì, keùo, hoà daùn. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 3’ 1’ 5’ 10’ 15’ 1.Kiểm tra: - GV kieåm tra duïng cuï hoïc thuû coâng .Nhận xét, đánh giá. 2.Bài mới GV giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi leân baûng . Hoạt động: HD HS quan saùt vaø nhaän xeùt - GV giôùi thieäu taám ñan nong moát vaø höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt . - GV lieân heä thöïc teá: Ñan nong moát ñöôïc öùng duïng ñeå laøm ñoà duøng trong gia ñình nhö ñan laøn hoaëc roå, raù,,.. Ñeå ñan nong moát ngöôøi ta söû duïng caùc nan ñan baèng nguyeân lieäu khaùc nhau nhö maây, tre, giang, nöùa, laù döøa, GV neâu:Trong thöïc teá,ngöôøi ta thöôøng söû duïng caùc nan rôøi baèng tre, nöùa, giang, maây, laù döøa,ñeå ñan nong moát,nong ñoâi baèng laøn ñoà duøng trong gia ñình . Hoạt động :GV höôùng daãn maãu : *Böôùc 1: Keû, caét caùc nan ñan *Böôùc 2: Ñan nong moát baèng giaáy, bìa *Böôùc 3: Daùn neïp xung quanh taám ñan - HS nhaéc laïi caùch ñan nong moát. - HS thöïc haønh keû, caét caùc nan vaø taäp ñan nong moát. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - 1hs nhaéc laïi ñeà baøi HS quan saùt,nhaän xeùt Vaøi hs neâu moät soá ñoà duøng ñöôïc ñan baèng maây,tre,nöùa,.. Nhieàu HS neâu laïi qui trình Vaøi HS nhaéc laïi Caû lôùp thöïc haønh theo nhoùm toå . HS khéo tay: Kẻ, cắt được các nan đều nhau Thöù tö ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2014 Tập viết: Ôn chữ hoa – O, OÂ, Ô I. Mục tiêu : -Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa Ô( 1 dòng ) ; L, Q( 1 dòng) ; viết đúng tên riêng ( 1 dòng) ; câu ứng dụng ( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học : - Maãu chöõ hoa O, OÂ, Ô.- Teân rieâng vaø caâu ca dao vieát treân doøng keû oâ li. - Vôû Taäp vieát, baûng con, phaán. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 5’ 1’ 5’ 5’ 5’ 15’ 1.Kiểm tra : - GV kieåm tra baøi vieát ôû nhaø. - HS nhaéc laïi töø vaø caâu öùng duïng ñaõ hoïc. -3hs vieát baûng, caû lôùp vieát baûng con:Nguyeãn,Nhieãu. 2.Bài mới - GV giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi leân baûng . Hoạt động.Luyeän vieát chöõ hoa: - HS tìm caùc chöõ hoa coù trong baøi:L, OÂ, Q, B,H,T,Ñ. - GV vieát maãu vaø nhaéc laïi caùch vieát töøng chöõ. - HS taäp vieát töøng chöõ treân baûng con. Hoạt động. HS vieát töø öùng duïng: - HS ñoïc töø öùng duïng. - GV giôùi thieäu: Haûi Thöôïng Laõn Oâng - HS taäp vieát treân baûng con. Hoạt động.HS vieát caâu öùng duïng: - HS ñoïc caâu öùng duïng. - GV giaûi thích: Quaûng Baù, Hoà Taây, Haøng Ñaøo - GV giuùp HS hieåu noäi dung cuûa caâu ca dao- HS taäp vieát treân baûng con chöõ: Oåi, Quaûng, Taây. Hoạt động Höôùng daãn vieát vaøo vôû: - GV neâu yeâu caàu: - HS vieát vaøo vôû. GV nhaéc HS ngoài vieát ñuùng tö theá, ñuùng neùt, ñuùng ñoä cao vaø khoaûng caùch - -GV chaám khoaûng 5- 7 baøi.- Neâu nhaän xeùt Hoạt động nối tiếp: 2’ -1hs nhaéc laïi ñeà baøi -Hs TB neâu chöõ hoa. -Hs vieát treân baûng con -Hs Y ñoïc töø öùng duïng -Hs vieát baûng con . -hs ñoïc caâu öùng duïng -xaùc ñònh yeâu caàu vieát -uoán naén tö theá ngoài. HS vieát vaøo vôû TV . Thöù năm ngaøy 23 thaùng 1 naêm 2014 Môn : Tự nhiên và xã hội Bài : Thân cây ( tt) I. Mục tiêu : - Neâu ñöôïc chöùc naêng cuûa thaân caây đối với đời sống của thực vật và ích lợi của thân đối với đời sống của con người. II. Đồ dùng dạy học :- Caùc hình trong SGK trang 80, 81. IV. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG HS HTĐB 5’ 1’ 15’ 15’ 1.Kiểm tra : - 2 HS lên kiểm tra. -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới - GV giôùi thieäu baøi: vieát teân baøi leân baûng. Hoaït ñoäng 1: THAÛO LUAÄN CAÛ LÔÙP a.Muïc tieâu: Neâu ñöôïc chöùc naêng cuûa thaân caây trong ñôøi soáng cuûa caây. b.Caùch tieán haønh: - GV môøi HS baùo caùo keát quaû chuaån bò. - GV giuùp HS hieåu: Khi moät ngoïn caây bò ngaét, tuy chöa bò lìa khoûi thaân nhöng vaãn bò heùo laø do khoâng nhaän ñuû nhöïa caây ñeå duy trì söï soáng. Ñieàu ñoù chöùng toû trong nhöïa caây coù chöùa caùc chaát dinh döôõng ñeå nuoâi caây. Moät trong nhöõng chöùc naêng quan troïng cuûa thaân caây laø vaän chuyeån nhöïa töø reã leân laù vaø töø laù ñi khaép caùc boä phaän cuûa caây ñeå nuoâi caây. .Hoaït ñoäng 2: LAØM VIEÄC THEO NHOÙM a.Muïc tieâu: Keå ra ñöôïc nhöõng ích lôïi cuûa moät soá thaân caây ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa ngöôøi vaø ñoäng vaät. b.Caùch tieán haønh: - GV yeâu caàu nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn quan saùt tranh 4, 5, 6, 7, 8 trang 81 , döïa vaøo caùc gôïi yù noùi veà ích lôïi cuûa thaân caây ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi vaø ñoäng vaät. - keát luaän: Thaân caây ñöôïc duøng laøm thöùc aên cho ngöôøi vaø ñoäng vaät hoaëc ñeå laøm nhaø, ñoùng ñoà duøng, Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc.- HS chuaån bò baøi tieáp theo. -Nhắc lại đề -HS thöïc hieän. - GV môøi caùc nhoùm trình baøy keát quaû. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Thöù năm ngaøy 23 thaùng 1 naêm 2014 Toán: Luyện tập chung I. Mục tiêu : - Biết coäng, tröø ( nhaåm vaø vieát ) caùc soá trong phaïm vi 10.000. - giaûi baøi toaùn baèng hai pheùp tính vaø tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp coäng, pheùp tröø. -Làm bài 1 ( cột 1, 2 ) , bài 2 , bài 3, bài 4 II. Đồ dùng dạy học : - SGK vaø VBT. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 5’ 1’ 30’ 1.Kiểm tra : - 2 HS lên kiểm tra. -Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới - GV giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi leân baûng . Hoạt động.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV yeâu caàu HS neâu caùch tính nhaåm. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 2: - GV yeâu caàu HS neâu caùch tính. - 1 HS lên bảng, nhận xét Baøi 3: HS ñoïc ñeà baøi vaø toùm taét. -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? -1 HS lên bảng, lớp làm vở -Nhận xét Baøi 4: HS đọc yêu cầu -X có tên là gì? -Muốn tìm được X ta làm như thế nào? -1 HS lên bảng, lớp làm bảng con. Hoạt động nối tiếp: 1’ -Chúng ta vừa ôn tập kiến thức gì? GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Về nhà xem trước bài tiếp theo -Nhắc lại đề Baøi 1 -Trả lời kết quả bằng miệng Baøi 2: -HS trả lời -HS làm bảng con Baøi 3 -HS trả lời -HS làm vào vở Baøi 4 -HS trả lời -HS làm bảng con Thư năm ngày 23 tháng 1 năm 2014 Chính tả: Bàn tay cô giáo I. Mục tiêu : - Nhôù vaø vieát laïi chính xaùc, trình baøy ñuùng, saïch, ñeïp baøi thô, khổ thơ 4 chữ -Làm bài 2 a/ b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn. II. Đồ dùng dạy học :- Baûng lôùp vieát BT2. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 5’ 1’ 7’ 15’ 3’ 5’ 1.Kiểm tra : - 2 HS vieát baûng, caû lôùp vieát nhaùp: ñoå möa, ñoã xe, ngaõ, ngaõ muõ. 2.Bài mới - GV giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi leân baûng . Hoạt động .Höôùng daãn HS chuaån bò: - GV ñoïc 1 laàn baøi thô. - GV môøi HS ñoïc thuoäc loøng laïi baøi thô. - GV höôùng daãn HS nhaän xeùt: + Moãi doøng coù maáy chöõ? + Chöõ ñaàu moãi doøng thô vieát nhö theá naøo? + Neân baét ñaàu vieát töø oâ naøo trong vôû? -GVyeâu caàu hs nêu từ khó, phân tích, viết Hoạt động.HS vieát vaøo vôû: - GV yeâu caàu HS nhôù vaø vieát vaøo vôû. - GV theo doõi, uoán naén. Hoạt động Chaám, chöõa baøi: - cho HS töï chöõa loãi baèng buùt chì. - GV chaám 5 – 7 baøi. * GV nhaän xeùt, ghi ñieåm . Hoạt động. HD laøm baøi taäp chính taû: a.Baøi taäp 2:HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2a. - GV môøi HS leân baûng laøm baøi . - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc.- HS xem laïi BT2. -1hs nhaéc laïi ñeà baøi Caû lôùp theo doõi SGK. Vaøi hs ñoïc thuoäc loøng -Trả lời -HS nêu, phân tích, viết bảng -HS viết bài vào vở Baøi taäp 2 -HS làm vào vở tập Thöù sáu ngaøy 24 thaùng 1 naêm 2014 Tập làm văn: Nói về trí thức. Nghe kể Nâng niu từng hạt giống I. Mục tiêu : - Biết nói về người trí thöùc ñöôïc veõ trong tranh vaø coâng vieäc hoï ñang laøm.BT! - Nghe keå caâu chuyeän naâng niu töøng haït gioáng BT3 II. Đồ dùng dạy học : - Tranh, aûnh minh hoaï trong SGK.- Baûng lôùp vieát caâu hoûi gôïi yù keå chuyeän. III. Hoạt động dạy và học: T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 5’ 1’ 30’ 1.Kiểm tra : . 2.Bài mới Giôùi thieäu baøi : Trong tieát TLV hoâm nay, caùc em seõ quan saùt tranh, noùi nhöõng ñieàu em bieát veà nhöõng ngöôøi trí thöùc ñöôïc veõ trong tranh ñeå bieát roõ theâm moät soá ngheà lao ñoäng trí oùc. Caùc em coøn ñöôïc nghe, ghi nhôù ñeå keå laïi ñöôïc caâu chuyeän veà oâng Löông Ñònh Cuûa – moät nhaø khoa hoïc noåi tieáng cuûa nöôùc ta. Hoạt động.Höôùng daãn laøm baøi taäp : a.Baøi taäp 1: HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV môøi HS laøm maãu. - GV yeâu caàu HS quan saùt, trao ñoåi theo baøn. - GV môøi caùc nhoùm trình baøy.nhaän xeùt . b.Baøi taäp 2: - GV keå chuyeän cho HS nghe.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docG.AN 3 -T21.doc