Kế hoach bài dạy lớp 3 - Tuần 8 (buổi sáng)

 I. MỤC TIÊU

 - Nêu được một số việc cần làmđể giữ gìn bảo vệ cơ quan thần kinh.

- Biết tránh những việc làm có hại đối với thần kinh.

II. KỸ NĂNG NHẬN THỨC:

- Kỹ năng tự nhận thức

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Hình vẽ SGK.

- Đồ dùng học tập.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra

 Kể tên các bộ phận của cơ quan thần kinh?

 Bộ phận nào của cơ quan thần kinh giúp ta kiểm soát mọi suy nghĩ, hoạt động?

 

docx17 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 535 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoach bài dạy lớp 3 - Tuần 8 (buổi sáng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 8 Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017 Tiết 1: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Tiết 2: Đạo đức: QUAN TÂM, CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM RUỘT (T2) I. MỤC TIÊU - Häc sinh hiÓu: - TrÎ em cã bæn phËn quan t©m, ch¨m sãc «ng bµ, cha mÑ anh chÞ em trong gia ®×nh. - Häc sinh biÕt yªu quý, quan t©m, ch¨m sãc nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh. II. CÁC KỸ NĂNG LIÊN QUAN - KN Giao tiếp, KN tự nhận thức, KN xác định giá trị. III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - C¸c bµi th¬, bµi h¸t vÒ chñ ®Ò gia ®×nh. - C¸c tÊm b×a ®á, xanh, vµng, tr¾ng. - GiÊy tr¾ng, bót mµu IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ho¹t ®éng 1: Xö lý t×nh huèng vµ ®ãng vai. * Môc tiªu: HS biÕt thÓ hiÖn sù quan t©m, ch¨m sãc nh÷ng ng­êi th©n trong t×nh huèng cô thÓ. *TiÕn hµnh: - GV chia nhãm vµ yªu cÇu: Mçi nhãm th¶o luËn 1 t×nh huèng sau ®ã ®ãng vai. - C¸c nhãm th¶o luËn, chuÈn bÞ ®ãng vai . - GV gäi c¸c nhãm ®ãng vai. - C¸c nhãm lªn ®ãng vai - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt - tuyªn d­¬ng - GV kÕt luËn TH1: Lan cÇn ch¹y ra khuyªn r¨n con kh«ng ®­îc nghÞch d¹i. TH2: Huy nªn dµnh thêi gian ®äc b¸o cho «ng nghe. 2. Ho¹t ®éng 2: Bµy tá ý kiÕn. * Môc tiªu: Cñng cè ®Ó HS hiÓu râ vÒ quyÒn trÎ em cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò bµi häc. - HS biÕt thùc hiÖn quyÒn ®­îc tham gia cña m×nh: Bµy tá th¸i ®é t¸n thµnh nh÷ng ý kiÕn ®óng vµ kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng ý kiÕn sau. * TiÕn hµnh - GV lÇn l­ît ®äc tõng ý kiÕn - HS suy nghÜ vµ bµy tá th¸i ®é b»ng c¸ch gi¬ c¸c tÊm b×a mµu theo quy ®Þnh. - GV yªu cÇu HS th¶o luËn - HS th¶o luËn vÒ lý do t¸n thµnh vµ kh«ng t¸n thµnh. - GV kÕt luËn: C¸c ý kiÕn a, c lµ ®óng. ý kiÕn b lµ sai. 3. Ho¹t ®éng 3: HS giíi thiÖu tranh m×nh vÏ vÒ c¸c mãn quµ sinh nhËt «ng bµ, cha mÑ, anh chÞ em. * Môc tiªu: T¹o c¬ héi cho HS ®­îc bµy tá t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh. *TiÕn hµnh: - HS giíi thiÖu víi b¹n ngåi bªn c¹nh tranh vÏ c¸c mãn quµ m×nh muèn tÆng «ng bµ, anh chÞ nh©n dÞp sinh nhËt. - GV mêi mét vµi HS giíi thiÖu víi c¶ líp. - 2- 3 HS giíi thiÖu - GV hái: §©y lµ mãn quµ nh­ thÕ nµo víi em - HS nªu kÕt luËn - NhiÒu HS nh¾c l¹i 4. Ho¹t ®éng 4: HS h¸t móa, kÓ chuyÖn, ®äc th¬vÒ chñ ®Ò bµi häc * Môc tiªu: Cñng cè bµi häc *TiÕn hµnh : - HS tù ®iÒu khiÓn, giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh, tiÕt môc. - HS biÓu diÔn tiÕt môc. - Sau mçi phÇn tr×nh bµy GV nªu yªu cÇu - HS th¶o luËn vÒ ND vµ ý nghÜa cña bµi th¬, bµi h¸t * KÕt luËn chung: - ¤ng bµ cha mÑ anh chÞ em lµ nh÷ng ng­êi th©n yªu nhÊt cña em, lu«n yªu th­¬ng, quan t©m,ch¨m sãc vµ dµnh cho em nh÷ng g× tèt ®Ñp nhÊt, Ng­îc l¹i em cñng cã bæn phËn quan t©m. Tiết 3+4 : Tập đọc - kể chuyện CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ I. MỤC TIÊU Tập đọc - Bước đầu đọc đúng các kiểu câu, biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật. - Hiểu ý nghĩa : Mọi người trong cộng đồng phải quan tâm đến nhau .( trả lời được các CH 1, 2, 3, 4). - HS yếu đọc được đoạn 1. Kể chuyện Kể lại được từng đoạn của câu chuyện. II. CÁC KĨ NĂNG LIÊN QUAN - Kỹ năng bày tỏ sự cảm thông II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc trong SGK . - Tranh ¶nh 1 ®µn sÕu IV. CÁC HOẠTĐỘNG DẠY HỌC: TËp ®äc 1. KTBC : - 2 - 3 HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ " bËn " vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi . - HS vµ GV nhËn xÐt 2. Bµi míi: a) GTB ghi ®Çu bµi : b) LuyÖn ®äc: * GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi - HS chó ý nghe - GV HD HS c¸ch ®äc *HD luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ: - §äc tõng c©u - HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u trong bµi, kết hợp phát âm từ khó - §äc tõng ®o¹n tr­íc líp - HS nèi tiÕp nhau ®äc 5 ®o¹n tr­íc líp, kết hợp giải nghìa từ - §äc tõng ®o¹n trong nhãm (cặp, tổ) - HS ®äc theo nhãm 5 - Hướng dẫn ngắt nghỉ - 1 HS đọc toàn bài - 1 em đọc toàn bài c) T×m hiÓu bµi: - C¸c b¹n nhá ®i ®©u? * C¶ líp ®äc thÇm §1 vµ 2 tr¶ lêi - C¸c b¹n nhá ®i vÒ nhµ sau mét cuéc d¹o ch¬i vui vÎ - §iÒu g× gÆp trªn ®­êng khiÕn c¸c b¹n ph¶i dõng l¹i ? - C¸c b¹n gÆp mét cô giµ ngåi ven ®­êng, vÎ mÆt u sÇu - C¸c b¹n quan t©m ®Õn «ng cô nh­ thÕ nµo? - C¸c b¹n b¨n kho¨n vµ trao ®æi víi nhau - V× sao c¸c b¹n quan t©m ®Õn «ng cô nh­ vËy? - V× c¸c b¹n lµ nh÷ng ®øa trÎ ngoan nh©n hËu * HS ®äc thÇm §3, 4 - ¤ng cô gÆp chuyÖn g× buån? - Cô bµ bÞ èm nÆng, ®ang n»m bÖnh viÖn, rÊt khã qua khái. - V× sao trß chuyÖn víi c¸c b¹n nhá, «ng cô thÊy lßng nhÑ h¬n? - HS nªu theo ý hiÓu. * HS ®äc thÇm ®o¹n 5 - GV yªu cÇu HS trao ®æi theo nhãm ®Ó chän mét tªn kh¸c cho truyÖn - HS trao ®æi nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm nªu ý kiÕn. -C©u chuyÖn muèn nãi víi em ®iÒu g×? - HS ph¸t biÓu nhiÒu häc sinh nh¾c l¹i c) LuyÖn ®äc l¹i - 4 HS tiÕp nèi nhau thi ®äc ®o¹n 2, 3, 4, 5 - GV h­íng dÉn HS ®äc ®óng - Mét tèp 6 em thi ®äc theo vai - GV gäi HS ®äc bµi - C¶ líp +c¸ nh©n b×nh chän c¸c b¹n ®äc. - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. Kể chuyện 1. GV nªu nhiÖm vô - HS chó ý nghe 2. H­íng dÉn HS kÓ l¹i c©u chuyÖn theo lêi mét b¹n nhá. - GV gäi HS kÓ mÉu 1 ®o¹n -1HS chän kÓ mÉu 1 ®o¹n cña c©u chuyÖn. - GV yªu cÇu HS kÓ theo cÆp. - Tõng häc sinh tËp kÓ theo lêi nh©n vËt. - GV gäi HS kÓ - 1vµi häc sinh thi kÓ tr­íc líp. - 1HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn - GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm. - C¶ líp nhËn xÐt, b×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt. 3. Cñng cè dÆn dß: - 1 em nêu nội dung vài em nhắc lại - C¸c em ®· bao giê lµm viÖc g× ®Ó thÓ hiÖn sù quan t©m ®Õn ng­êi kh¸c ch­a? - HS nªu - §¸nh gi¸ tiÕt häc. Tiết 5: Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU - Thuộc bảng chia 7 và vận dụng được phép chia 7 trong giải toán. - Biết xác định 1/7của một hình đơn giản. - HS yếu làm được bài 1 II. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1. KTBC: - 1 HS ®äc b¶ng nhân 7 - 1 HS ®äc b¶ng chia 7 - GV + HS nhËn xÐt. 2. Bµi míi: Bµi 1: Cñng cè cho HS vÒ b¶ng nh©n 7 vµ chia 7. - GV gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - GV yªu cÇu HS lµm nhÈm - Gäi häc sinh nªu kÕt qu¶ - HS lµm nhÈm - nªu miÖng kÕt qu¶ -> Líp nhËn xÐt. a) 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 56 : 7 = 8 63 : 7 = 9. b) 70 : 7 = 10 28 : 7 = 4 63 : 7 = 9 42 : 6 = 7 . Bµi 2: Cñng cè vÒ chia sè cã 2 ch÷ sè - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS thùc hiÖn b¶ng con. - GV söa sai cho HS sau mçi lÇn gi¬ b¶ng. 28 7 35 7 21 7 42 7 28 4 35 5 21 3 42 6 0 0 0 0 .... Bµi 3: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n liªn quan ®Õn b¶ng chia 7. - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT. - 2 HS nªu yªu cÇu - HS ph©n tÝch, gi¶i vµo vë - GV nªu yªu cÇu c¶ líp gi¶i vµo vë, gäi mét HS lªn b¶ng lµm. - 1HS lªn b¶ng lµm – c¶ líp nhËn xÐt. Bµi gi¶i Chia ®­îc sè nhãm lµ: 35 : 7 = 5 (nhãm) - GV nhËn xÐt söa sai Bài 4: Tìm số con mèo trong hình a, b §¸p sè : 5 nhãm Hình a. số con mèo 3. Cñng cè dÆn dß: - Nªu l¹i ND bµi? (1HS) - VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017 Tiết 1: Toán GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN(T37) I . Mục tiêu - Biết thực hiện giảm một số đi một số lầnvà vận dụng vào giải toán. - Biết phân biệt giảm đi một số đơn vị với giảm đi một số lần. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ bài toán. - Đồ dùng học tập. III. Các hoạt động dạy và học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra 3 gấp 6 lần được mấy? Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lànm như thế nào? 3. Bài mới a) Giới thiệu bài - ghi đầu bài. b) Nội dung GV treo bảng phụ. Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? GV hướng dẫn vẽ sơ đồ. Muốn tính số gà hàng dưới ta làm như thế nào? . Bài toán2 - GV hướng dẫn tương tự. -> 2 Bài toán trên gọi là 2 bài toán giảm đi một số lần. - Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào? *Luyện tập *Bài 1 ( 37 )Viết theo mẫu. Muốn giảm số đã cho đi 4 lần ta làm phép tính gì? Muốn giảm số đã cho đi 6 lần ta làm thế nào? *Bài 2 ( 37) Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? Làm tương tự bài phần a. Bài 3 (T38) 4. Củng cố - dặn dò Nêu cách tính giảm một số đi nhiều lần? Nhận xét tiết học. 1.Bài toán1 6 con Hàng trên: Hàng dưới: ? con HS viết lời giải và tính Bài giải Số gà hàng dưới là: 6 : 3 = 2 ( con) Đáp số: 2 con gà. 2.Bài toán 2 Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: 8 : 4 = 2 ( cm) Đáp số: 2 cm. - Ta lấy số đó chia cho số lần. Nêu yêu cầu? Số đã cho 12 48 36 24 Giảm số đã cho đi 4 lần 12 : 4 = 3 48 : 4 = 12 36 : 4 = 9 24 : 4 = 6 Giảm số đã cho đi 6 lần 12 : 6 = 2 48 : 6 = 8 36 : 6 = 6 24 : 6 = 4 HS lên bảng làm. HS đọc bài toán. a) 40 quả Có: Còn lại: ?quả Nêu dạng toán? Nêu cách giải. HS lên giải. Nhận xét - chữa. Bài giải Số quả bưởi còn lại là: 40 : 4 = 10 ( quả) Đáp số: 10 quả bưởi. b) Bài giải Thời gian làm công việc đó bằng máy là: 30 : 5 = 6 ( giờ) Đáp số: 6 giờ. Nêu yêu cầu 2 em lên giải Tiết 2: Chính tả ( tập chép ) CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ I. Mục tiêu - Nghe – Viếtđúng bài CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm đúng BT(2) a/b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ bài 2. - Vở BT, nháp. III. Các hoạt động dạy và học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra: HS lên bảng viết: nhoẻn cười, kiêng nể, chống chọi, nghẹn ngào. HS viết vào bảng con. 3. Bài mới a) Giới thiệu bài - ghi đầu bài. b) Nội dung GV đọc - *Nhận xét Đoạn văn kể chuyện gì? Đoạn văn trên có mấy câu? Những chữ nào viết hoa? *Hướng dẫn viết từ khó GV đọc . *Viết chính tả GV đọc GV thu 1 số bài chấm - nhận xét. *Luyện tập *Bài 2( 48) Tìm các từ chứa tiếng. 4. Củng cố - dặn dò Nhận xét tiết học. 2HS đọc. - HS viết vào nháp. ngừng lại, nghẹn ngào, xe buýt.... - HS viết. HS đổi vở để soát bài. Nêu yêu cầu ? HS làm vào vở BT. 1 HS lên bảng làm. a) chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/ gi. - Làm sạch quần áo, chăn màn bằng cách vò, chải,... trong nước sạch: giặt - Có cảm giác khó chịu ở ra như bị bỏng: rát Trái nghĩa với ngang là : dọc Tiêt 3: Tự nhiên và xã hội VỆ SINH THẦN KINH I. Mục tiêu - Nêu được một số việc cần làmđể giữ gìn bảo vệ cơ quan thần kinh. - Biết tránh những việc làm có hại đối với thần kinh. II. Kỹ năng nhận thức: - Kỹ năng tự nhận thức - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin III. Đồ dùng dạy học - Hình vẽ SGK. - Đồ dùng học tập. IV. Các hoạt động dạy và học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra Kể tên các bộ phận của cơ quan thần kinh? Bộ phận nào của cơ quan thần kinh giúp ta kiểm soát mọi suy nghĩ, hoạt động? 3. Bài mới a) Giới thiệu bài - ghi đầu bài. b) Nội dung *Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi. GV kết luận SGK. *Hoạt động 2: Hoạt động lớp. HS quan sát hình 8. - Trạng thái nào có hại đối với cơ quan thần kinh? Tại sao? *Hoạt động 3: Trò chơi: “Ai nhanh hơn”. GV phát cho hai đội một số thẻ chữ có ghi tên một số đồ ăn nước uống. Mỗi đội cử 2 học sinh lên dán vào nhóm có hại, nhóm có lợi đối với cơ quan thần kinh. Tổ chức cho HS chơi. Nhận xét. 4. Củng cố - Dặn dò Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ cơ quan thần kinh? Nhận xét tiết học. HS quan sát SGK và cho biết việc làm nào có lợi và việc làm nào có hại đối với cơ quan thần kinh. Các nhóm trình bày. Hình1: Một bạn đang ngủ, khi ngủ cơ quan thần kinh được thư giãn. Hình2: Các bạn đang chơi trên bãi biển, cơ thể được nghỉ ngơi, thần kinh được thư giãn. Hình3: Một bạn đang thức đến 11 giờ đêm để đọc sách dẫn đến thần kinh bị mệt mỏi. - Trạng thái tức giận, lo lắng, sợ hãi sẽ có hại đối với cơ quan thần kinh. Nhóm có hại: rượu, thuốc lá, ma tuý, cà phê. Nhóm có lợi: quả tươi, sữa, nước cam, rau xanh... Tiết 4: Thể dục ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI ( GV dạy chuyên ) Thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2017 Tiết 1: Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU Gióp HS: Cñng cè vÒ gi¶m ®i mét sè lÇn vµ øng dông ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n. - B­íc ®Çu liªn hÖ gi÷a gi¶m ®i mét sè lÇn vµ t×m mét phÇn mÊy cña mét sè. - HS yếu làm bài tập có các phép tính cộng, trừ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1. ¤n luyÖn: - Nªu quy t¾c gi¶m ®i mét sè lÇn ? (2 HS nªu) - HS + GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1:Bµi tËp 1. Bµi 1:Cñng cè vÒ gi¶m ®i mét sè lÇn. - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp - Vµi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - GV h­íng dÉn c¸ch lµm - HS ®äc mÉu nªu c¸ch lµm. - HS lµm nh¸p - nªu miÖng kÕt qu¶ - GV quan s¸t HS lµm - gäi HS nªu miÖng kÕt qu¶. 7 gÊp 6 lÇn = 42 gi¶m 2 lÇn = 21 4 gÊp 6 lÇn b»ng 24 gi¶m 3 lÇn = 8 - C¶ líp nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, söa sai cho HS. 2. Bµi 2: Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n vµ gi¶m ®i mét sè lÇn vµ t×m 1/ mÊy cña mét sè. - GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - GV gäi HS ph©n tÝch bµi vµ nªu c¸ch gi¶i - HS ph©n tÝch - nªu c¸ch gi¶i. - HS lµm bµi tËp vµo vë + 2 HS lªn b¶ng gi¶i bµi (a, b) - GV gäi HS lªn b¶ng lµm a. Bµi gi¶i - GV theo dâi HS lµm bµi Buæi chiÒu cöa hµng ®ã b¸n lµ: 60 : 3= 20 (l) §¸p sè 20 lÝt dÇu b. Trong sè cßn l¹i sè cam lµ: 60 : 3 = 20 (qu¶) §¸p sè: 20 qu¶ - C¶ líp nhËn xÐt bµi cña b¹n - GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm 3. Bµi 3: Cñng cè vÒ gi¶m ®i mét sè lÇn. Cñng cè vÒ ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng . - GV gäi HS nªu yªu cÇu Bµi tËp - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp - GV yªu cÇu HS lµm nh¸p - HS dïng th­íc ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng vµ gi¶i phÇn b. - GV gäi 2 HS lªn b¶ng lam +líp lµm vµo nh¸p. a. §é dµi ®o¹n th¼ng AB dµi 10 cm - GV theo dâi HS lµm bµi b. §é dµi §T AB gi¶m 5 ®­îc: 10 cm : 5 = 2 cm - HS dïng th­íc vÏ ®o¹n th¼ng MN dµi 2 cm - C¶ líp nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt - söa sai cho HS 3. Củng cố - dặn dò - Nªu l¹i néi dung bµi ? - VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. - §¸nh gi¸ tiÕt häc. Tiết 2: Tập đọc TIẾNG RU I. MỤC TIÊU 1. RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: - §äc ®óng c¸c tõ ng÷: Lµm mËt, yªu n­íc, th©n lóa, nói cao - NghØ h¬i ®óng gi÷a c¸c dßng th¬; nghØ h¬i sau mçi khæ th¬ dµi h¬n sau mçi dßng, mçi c©u th¬. BiÕt ®äc dµi bµi th¬ víi giäng t×nh c¶m, thiÕt tha. 2. RÌn kÜ n¨ng ®äc hiÓu: - HiÓu nghÜa cña c¸c tõ khã trong bµi: (®ång chÝ, nh©n gian, håi). - HiÓu ®iÒu bµi th¬ muèn nãi víi em: Con ng­êi sèng gi÷a céng ®ång ph¶i yªu th­¬ng anh em, b¹n bÌ, ®ång chÝ. 3. Häc thuéc lßng bµi th¬: - Tranh minh ho¹ bµi th¬. - HS yếu đọc bài khổ 1,2 II. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1. KTBC: - KÓ l¹i c©u chuyÖn: C¸c em nhá vµ cô giµ. (2 HS) - C©u chuyÖn muèn nãi víi c¸c em ®iÒu g×? 2. Bµi míi: a) GT bµi - ghi ®Çu bµi. b) LuyÖn ®äc * GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ - GV h­íng dÉn c¸ch ®äc - HS chó ý nghe * GV h­íng dÉn luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ. - §äc tõng c©u: - Häc sinh nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong bµi. - §äc tõng khổ tr­íc líp - gi¶i nghÜa tõ. - GV h­íng dÉn c¸ch ng¾t nghØ ë mét sè c©u th¬. - HS nèi tiÕp ®äc - Đọc bài trong nhóm - HS ®äc theo nhãm 3. - 1 HS đọc toàn bài 3. T×m hiÓu bµi: * Líp ®äc thÇm khæ th¬ 1 - Con ong, con c¸, con chim yªu nh÷ng g×? v× sao? - Con ong yªu hoa v× hoa cã mËt.. - Con c¸ yªu n­íc v× cã n­íc c¸ míi sèng Con chim yªu trêi - H·y nªu c¸ch hiÓu cña em vÒ mçi c©u th¬ trong khæ 2? - Häc sinh nªu theo ý hiÓu. - V× sao nói kh«ng chª ®Êt thÊp, biÓn kh«ng chª s«ng nhá ? - Nói kh«ng chª ®Êt thÊp v× nhê cã ®Êt båi mµ cao - C©u lôc b¸t nµo trong khæ th¬ nãi lªn ý chÝnh cña c¶ bµi th¬? - Con ng­êi muèn sèng con ¬i/ ph¶i yªu ®ång chÝ, yªu ng­êi anh em. - NhiÒu HS nh¾c l¹i ND - Häc thuéc lßng bµi th¬. - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ - HS chó ý nghe. - GV h­íng dÉn HS ®äc thuéc khæ th¬ 1 - HS ®äc tõng khæ, c¶ bµi theo d·y tæ, nhãm, c¸ nh©n. - GV h­íng dÉn thuéc lßng - GV gäi HS ®äc thuéc lßng - HS thi ®äc tõng khæ, c¶ bµi. - GV nhËn xÐt - ghi ®iÓm 3. Cñng cè - dÆn dß: - Nªu l¹i ND chÝnh cña bµi th¬? - 2 HS nªu - VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi. Tiết 3: Thể dục ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI TRÒ CHƠI " CHIM VỀ TỔ" ( GV dạy chuyên soạn và dạy ) Tiêt 4: Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: CỘNG ĐỒNG ÔN TẬP CÂU: Ai LÀM GÌ? I. MỤC TIÊU 1. Më réng vèn tõ vÒ céng ®ång. 2. ¤n kiÓu c©u: Ai lµm g×? 3. HS yếu đoc. bài tập đọc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - B¶ng phô tr×nh bµy b¶ng ph©n lo¹i (BT1) - B¶ng líp viÕt BT3 vµ BT4. III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1. KTBC: 2 HS lµm miÖng c¸c bµi tËp 2, 3 (tiÕt7) HS cïng GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi: a) GT bµi - ghi ®Çu bµi b) H­íng dÉn lµm bµi tËp * Bµi tËp 1 - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT1 - 2HS nªu yªu cÇu - GV gäi HS lµm mÉu - 1HS lµm mÉu - C¶ líp lµm bµi vµo nh¸p. - GV gäi HS lµm bµi trªn b¶ng phô. - 1HS lªn b¶ng lµm bµi. - C¶ líp nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt - chèt l¹i lêi gi¶i ®óng + Nh÷ng ng­êi trong céng ®ång, ®ång bµo, ®ång ®éi, ®ång h­¬ng. + Th¸i ®é, H§ trong céng ®ång: Céng t¸c, ®ång t©m - C¶ líp ch÷a bµi ®óng vµo vë. * Bµi tËp 2 - GV gäi HS nªu yªu cÇu - 2HS ®äc yªu cÇu BT - GV gi¶i nghÜa tõ (cËt) - HS chó ý nghe - GV yªu cÇu HS trao ®æi nhãm - HS trao ®æi theo nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ -> GV kÕt luËn: T¸n thµnh th¸i ®é øng xö ë c©u a, c. Kh«ng t¸n thµnh ë c©u b. - GV gäi HS gi¶i nghÜa c¸c c©u tôc ng÷. - HS gi¶i nghÜa 3 c©u thµnh ng÷, tôc ng÷. - HS häc thuéc 3 3 c©u thµnh ng÷, tôc ng÷ * Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT - 1HS nªu yªu cÇu + líp ®äc thÇm. - GV gióp HS n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi. - HS nghe - HS lµm bµi vµo vë + 3HS lªn b¶ng lµm bµi: - GV nhËn xÐt, kÕt luËn bµi ®óng - C¶ líp nhËn xÐt. a. §µn sÕu ®ang s¶i c¸nh trªn cao Con g×? Lµm g×? b. Sau mét cuéc d¹o ch¬i ®¸m trÎ ra vÒ - C¶ líp ch÷a bµi ®óng vµo vë. Ai? Lµm g×? d. Bµi 4: - GV gäi HS nªu yªu cÇu BT - HS nªu yªu cÇu BT - 3 c©u ®­îc nªu trong bµi ®­îc viÕt theo mÉu nµo? - MÉu c©u: Ai lµm g×? - GV gióp HS n¾m v÷ng yªu cÇu BT - HS lµm bµi vµo nh¸p - GV gäi HS ®äc bµi? - 5 - 7HS ®äc bµi - C¶ líp nhËn xÐt -> GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng: - Ai bì ngì ®øng nÐp bªn ng­êi th©n ? - ¤ng ngo¹i lµm g× ? - C¶ líp ch÷a bµi ®óng vµo vë - mÑ b¹n lµm g× ? 3. Cñng cè dÆn dß: - Nªu l¹i néi dung cña bµi? - 1 HS - VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. - §¸nh gi¸ tiÕt häc Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2017 (GV 2 SOẠN VÀ DẠY) Đ/C: Cà Văn Lăm Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017 Tiết 1: Tập làm văn KỂ VỀ NGƯỜI HÀNG XÓM I. MỤC TIÊU - Biết kể về một người hàng xóm theo gợi ý (BT1) . - Viết lại những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) (BT2) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng lớp viết 4 câu hỏi gợi ý kể về một người hàng xóm. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. KTBC: - Kể lại câu chuyện : Không nỡ nhìn (2 HS) - Nêu tính khôi hài của câu chuyện ? (1HS) - HS + GV nhận xét. 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài - ghi đầu bài b) HD học sinh làm bài tập Bài tập 1. - 1HS đọc yêu cầu BT + gợi ý - GV nhắc HS: SGK gợi ý cho các em 4 câu hỏi để kể về một người hàng xóm. Em có thể kể từ 5- 7 câu sát theo những gợi ý đó. Cũng có thể kể kĩ hơn, với nhiều câu hơn - 1 HS giỏi kể mẫu 1 - 2 câu. - GV nhận xét, rút kinh nghiệm - GV gọi HS thi kể? - 3 - 4 HS thi kể - GV nhận xét chung - Cả lớp nhận xét Bài tập 2: GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu BT - GV nhắc HS: Chú ý viết giản dị, chân thật những điều em vừa kể, có thể viết 5-7 câu - HS chú ý nghe - 5-7 em đọc bài - GV nhận xét – kết luận – ghi điểm - Cả lớp nhận xét – bình chọn 3. Củng cố – dặn dò: - Đánh giá tiết học - GV dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau. Tiết 2. Toán: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU - Biết tìm một thành phần chưa biết của phép tính - Biết làm tính nhân (chia) số có hai chữ số với (cho) số có một chữ số. - HS yếu làm được bài 1. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. KTBC: - Nêu qui tắc tìm số chia ? (2 HS nêu) - GV nhận xét ghi điểm. 2. Bài mới: Bài tập 1: Củng cố về cách tìm .. - GV nêu cầu bài tập - HS nêu yêu cầu bài tập - Hãy nêu cách làm ? - Vài HS nêu - GV yêu cầu HS làm vào bảng con - HS làm bảng con. X + 12 = 36 X x 6 = 30 X = 36 –12 X = 30 : 6 -> GV nhận xét – sửa sai X = 24 X = 5 Bài 2: GV gọi HS nêu yêu cầu BT - HS nêu yêu cầu bài tập - GV yêu cầu HS làm vào bảng con - HS làm bảng con. a) 35 26 x 2 x 4 70 104 b) 64 2 80 4 64 32 00 20 -> GV nhận xét – sửa sai 0 0 . Bài 3: Củng cố về cách tìm .. - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - HS nêu yêu cầu bài tập – nêu cách làm Bài giải Trong thùng còn lại số lít là: 36 : 3 = 12 (l) Đáp số: 12 lít dầu -> GV nhận xét ghi điểm - HS nhận xét bài. 3. Củng cố - dặn dò: - Nêu nội dung bài - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau Tiết 3: Thủ công GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( T2) I. MỤC TIÊU - Biết cách gấp ,cắt ,dán bông hoa . - Gấp ,cắt ,dán được bông hoa .Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau II. CHUẨN BỊ - Tranh qui tr×nh gÊp, c¾t, d¸n b«ng hoa. - GiÊy mµu, kÐo, hå d¸n II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Bài cũ - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 2. Bài mới a) giới thiệu bài b) Các hoạt động 3. Ho¹t ®éng: HS thùc hµnh gÊp, c¾t d¸n b«ng hoa. a) Nh¾c l¹i quy tr×nh - GV gäi HS nh¾c l¹i vµ thao t¸c gÊp, c¾t, b«ng hoa - 1HS nh¾c l¹i thao t¸c. - GV treo tranh quy tr×nh, nh¾c l¹i c¸c b­íc. - C¶ líp quan s¸t - HS nhËn xÐt b) Thùc hµnh - GV tæ chøc cho HS thùc hµnh theo nhãm - HS thùc hµnh theo nhãm N5 - GV quan s¸t uÊn n¾n thªm cho HS cßn lóng tóng c) Tr­ng bµy s¶n phÈm - GV tæ chøc cho c¸c nhãm tr­ng bµy s¶n phÈm trªn b¶ng - HS tr­ng bµy s¶n phÈm -NX - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 4. NhËn xÐt - dÆn dß - GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ tinh thÇn häc tËp vµ kÕt qu¶ thùc hµnh. - HS chó ý nghe - DÆn dß giê häc sau. Tiết 4: Âm nhạc ÔN TẬP BÀI GÀ GÁY I. MỤC TIÊU - Häc sinh thuéc bµi, biÕt thÓ hiÖn bµi h¸t víi t×nh c¶m t­¬i vui. - TËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV h¸t chuÈn x¸c vµ truyÒn c¶m bµi h¸t. - 1 sè ®éng t¸c ®Ó d¹y móa phô ho¹. II. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t - GV cho HS nghe b¨ng bµi h¸t - HS chó ý nghe - GV cho HS h¸t + gâ ®Öm theo nhÞp - Con gµ g¸y le tÐ s¸ng råi ai ¬i! - HS h¸t + gâ ®Öm theo nhÞp x x x x - GV quan s¸t, söa sai cho HS. 2. Ho¹t ®éng 2: TËp vËn ®éng phô häa vµ biÓu diÔn bµi h¸t. - GV h¸t + móa vËn ®éng phô ho¹ - HS quan s¸t + gâ ®Öm theo nhÞp - HS h¸t + móa theo GV - GV gäi HS lªn biÓu diÔn tr­íc líp - 1 -2 nhãm HS biÓu diÔn tr­íc líp - GV nhËn xÐt - tuyªn d­¬ng - C¶ líp nhËn xÐt 3. Ho¹t ®éng 3: Nghe h¸t - GV cho HS nghe 1 bµi h¸t thiÕu nhi chän läc - HS chó ý nghe 4. Cñng cè - dÆn dß: - H¸t l¹i bµi h¸t (HS) - VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau - §¸nh gi¸ tiÕt häc Tiết 5: SINH HOẠT TẬP THỂ TUẦN 08 I. MỤC TIÊU Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp tuần 08 và triển khai đặc điểm tình hoạt động của tuần 09 II. NỘI DUNG 1. KTKN Nhìn chung các duy trì nề nề đi học đều, đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp, trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài như: ..................................................................................................................................... Tuy nhiên còn một số em chưa chú ý vào bài như: .................................................... 2: Năng lực: các em có ý thức tự chuẩn bị và bảo quản đồ dùng của mình, một số em đã tự tin trong giao tiếp và biết phối hợp tốt với thầy cô, bạn bè. Song bên cạnh đó còn một số em còn rụt rè trong giao tiếp . 3. Phẩm chất: các em biết yêu quý ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè, tính cực tham gia các hoạt động, chăm học, chăm làm. 4. Các hoạt động khác Lớp tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, lớp, Đội đề ra như thể dục đầu, giữa giờ, hát đầu giờ và chuyển tiết Vệ sinh lớp học và cá nhân sạch sẽ. Bên cạnh đó còn một số em vệ sinh bẩn. III. KẾ HOẠCH TUẦN 09

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an ca nam_12429057.docx
Tài liệu liên quan