Kế hoạch các môn học tuần 9 lớp 1

I/ Mục tiêu

- HS đọc và viết được vần ay, ây, máy bay, nhảy dây

- Đọc được từ ứng dụng, câu ứng dụng

- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe

II/ Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh họa SGK

III/ Các hoạt động:

 

doc24 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 898 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch các môn học tuần 9 lớp 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- HS đọc cá nhân,nhóm,lớp - HS: thêm chữ ch - HS ghép bảng cài - HS : chữ ch đứng trước, vần uôi sau dấu sắc trên âm ô. - HS đánh vần (4 em) - HS đọc trơn từ: (5 em) - HS viết bảng con: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi. - HS đọc (cá nhân , tổ, lớp) Tiết 2: Hoạt động 3:Luyện tập -Cho học sinh luyện đọc bài đã học ở tiết 1 -GV nhận xét sửa sai -Đọc câu ứng dụng: -Hướng dẫn xem tranh và thảo luận: + Tranh vẽ gì ? + Giới thiệu câu ứng dụng + Tiếng nào trong câu chứa vần uôi, ươi? + Hướng dẫn HS luyện đọc câu ứng dụng Họat động 4: Luyện viết - Ổn định tư thế ngồi viết. - Hướng dẫn lại cách viết: nối giữa các con chữ, khoảng cách giữa các tiếng, từ. Họat động 5: Luyện nói - Giới thiệu tranh cho HS xem + Tranh vẽ những quả gì ? +Em đã được ăn những loại quả này chưa? + Em thích loại quả nào nhất ? Họat động 6: Củng cố - Dặn dò - Hướng dẫn đọc SGK - Gọi HS đọc tiếng có vần uôi, ươi trong bài. - Trò chơi: Tìm tiếng mới - Dặn dò : Đọc lại bài. Chuẩn bị bài sau - HS đọc (cá nhân, tổ, lớp) - HS quan sát, nhận xét -Hai chị em chơi bộ chữ -Tiếng buổi - HS đọc cá nhân,tổ,lớp. - HS viết vào vở Tập Viết. - Trả lời - Trả lời - HS đọc SGK - HS đọc bài - HS thi tìm cá nhân Rút kinh nghiệm tiết dạy: Buổi chiều Tiết 1: Moân Myõ thuaät tuaàn 09 Chuû ñeà CUØNG XEM TRANH Xem tranh Phong caûnh I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc tranh phong caûnh, yeâu thích tranh phong caûnh. 2. Kó naêng: Moâ taû ñöôïc nhöõng hình veõ vaø maøu saéc chính trong tranh, caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp veà hình daùng, maøu saéc cuûa caùc hình aûnh trong tranh; coù caûm höùng ñeå töï mình veõ ñöôïc moät böùc tranh yeâu thích. Rieâng hoïc sinh khaù, gioûi coù caûm nhaän veû ñeïp cuûa tranh phong caûnh. 3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh phaùt trieån khaû naêng phaùt hieän caùi ñeïp tìm toøi caùi môùi khi tieáp xuùc vôùi taùc phaåm mó thuaät. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Giaùo vieân: caùc tranh phong caûnh. - Hoïc sinh: söu taàm moät soá tranh veà phong caûnh, ... III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC (Quy trình veõ theo chuû ñeà, lieân keát hoïc sinh vôùi taùc phaåm): Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1. Hoaït ñoäng 1. Khaùm phaù chuû ñieåm veà tranh phong caûnh (9 phuùt): - Giaùo vieân cho hoïc sinh xem caùc böùc tranh veõ nhaø, caây, ñoàng, ao, hoà, bieån, thuyeàn, con gaø, con traâu, - Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi treân phieáu nhoùm: + Tranh veõ nhöõng gì? + Maøu saéc cuûa tranh nhö theá naøo? + Em nhaän xeùt gì veà böùc tranh ñeâm hoäi? coù maøu gì? + Tranh baïn Hoaøng Phong veõ vaøo luùc naøo? + Tranh veõ caûnh ôû ñaâu? + Vì sao baïn Hoaøng Phong ñaët teân cho böùc tranh laø chieàu veà? - Yeâu caàu hoïc sinh trình baøy trong nhoùm. 2. Hoaït ñoäng 2. Trình baøy caûm nhaän (9 phuùt): - Giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm laàn löôït trình baøy caûm nhaän cuûa nhoùm mình veà böùc tranh. - Giaùo vieân nhaän xeùt, choát yù chính: + Caûnh noâng thoân veõ: ñöôøng, laøng, nhaø, ao, caùnh ñoàng, + Caûnh thaønh phoá: nhaø, caây, xe coä, + Caûnh soâng bieån: Veõ soâng, taøu, thuyeàn, + Caûnh nuùi röøng: nuùi, ñoài, caây, suoái, - Coù theå duøng maøu saéc thích hôïp ñeå veõ caûnh vaøo buoåi saùng, tröa, chieàu, toái. - Hai böùc tranh caùc em vöøa xem laø nhöõng tranh phong caûnh ñeïp. - Giaùo vieân lieân heä giaùo duïc cho hoïc sinh hoïc sinh: Caùc em phaûi bieát yeâu meán caûnh ñeïp queâ höông vaø coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng trong saïch ñeïp. 3. Hoaït ñoäng 3. Veõ, toâ maøu vaøo tranh theo trí nhôù (9 phuùt): - Yeâu caàu hoïc sinh veõ laïi 1 böùc tranh theo trí nhôù, sau ñoù toâ maøu vaøo tranh. - Giaùo vieân giuùp ñôõ nhoùm hoïc sinh coøn gaëp khoù khaên. 4. Hoaït ñoäng 4. Tröng baøy keát quaû vaø trình baøy (9 phuùt): - Yeâu caàu hoïc sinh mang böùc tranh leân vaø thuyeát trình veà böùc tranh cuûa mình. - Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông nhöõng caù nhaân, nhoùm hoïc taäp tích cöïc. - Hoïc sinh quan saùt. - Caùc nhoùm thaûo luaän. - Hoïc sinh trình baøy trong nhoùm. - Hoïc sinh trình baøy, nhoùm khaùc nhaän xeùt. - Hoïc sinh veõ tranh theo trí nhôù ñaõ xem, toâ maøu. - Hoïc sinh thuyeát trình veà böùc tranh. - Hoïc sinh laéng nghe, nhaän xeùt, goùp yù. Rút kinh nghiệm tiết dạy: . Thöù ba, ngaøy 23 thaùng 10 naêm 2018 Tiết 1, 2 Học vần : ( Tieát 83-84 ) BÀI 36 : ay – â, ây I/ Mục tiêu - HS đọc và viết được vần ay, ây, máy bay, nhảy dây - Đọc được từ ứng dụng, câu ứng dụng - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa SGK III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. - Gọi HS lên bảng viết:tuổi thơ,buổi tối -Gọi HS đọc bài trong SGK - GV nhận xét,ghi điểm Hoạt động 2:Dạy học bài mới: Mục tiêu: HS đọc được vần uôi, ươi; từ ứng dụng Phương pháp: Trực quan, giảng giải a.Giới thiệu bài : -GV giới thiệu ghi bảng: ay, â, ây b. Dạy vần: Vần ay *Nhận diện vần: Phân tích vần ay - So sánh vần ay với ai Cho HS ghép bảng cài -GV nhận xét sửa sai * Đánh vần: Cho HS đánh vần ay -Cho HS ghép tiếng bay -Phân tích tiếng bay -Cho HS đánh vần và đọc trơn từ khóa -GV chỉnh sửa nhịp đọc cho học sinh Dạy vần ây(Quy trình tương tự) c. Viết: GV vừa viết mẫu vừa nêu quy trình viết d. Đọc từ ngữ ứng dụng: -GV viết bảng GV giải thích 1 số từ GVđọc mẫu Tiết 2: Hoạt động 3 Luyện đọc - Cho HS đọc lại phần bài ở tiết 1 -Đọc câu ứng dụng - Hướng dẫn xem tranh và giới thiệu câu ứng dụng. - Hướng dẫn tìm tiếng có vần ay, ây - Hướng dẫn HS luyện đọc Họat động 4: Luyện viết - Viết vào vở Tập VIết - Nhắc lại cách viết. Họat động 5 Luyện nói - Cho HS xem tranh vẽ gì? - Hướng dẫn trả lời: + Nêu tên từng họat động trong tranh? + Hằng ngày em đi học bằng phương tiện gì? + Bố mẹ đi làm bằng gì? + Em chưa lần nào được đi loại phương tiện nào? Họat động 6 Củng cố - Dặn dò - Hướng dẫn đọc SGK -Trò chơi: Đọc nhanh tiếng -2 học sinh lên bảng viết -2 học sinh lên đọc -Vần ay được tạo bởi a và y -Giống: âm a đứng đầu -Khác: âm y và I dứng cuối -HS ghép bảng cài - HS ghép bảng cài -Âm b đứng trước,vần ay đứng sau -HS đọc cá nhân,nhóm,lớp HS viết bảng con:ay,máy bay,ây,nhảy dây HS đọc cá nhân, tổ, lớp HS đọc cá nhân, tổ, lớp - HS đọc cá nhân, tổ,lớp - HS xem tranh, thảo luận. -HS lên bảng gạch chân tiếng - HS đọc (cá nhân, lớp) - HS viết vào vở Tập Viết: ay, ây, máy bay, nhảy dây. - HS đọc chủ đề: chạy, bay, đi bộ, đi xe. - HS phát biểu - HS đọc SGK - HS đọc Rút kinh nghiệm tiết dạy: .... Tiết 4: AÂm nhaïc - OÂn taäp baøi haùt: LÍ CAÂY XANH - Taäp noùi thô theo tieát taáu (tieát taáu cuûa baøi Lí caây xanh) I.MUÏC TIEÂU: _ HS Haùt thuoäc lôøi ca, haùt ñuùng giai ñieäu _ Taäp trình dieãn baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa _ Taäp noùi thô theo aâm hình tieát taáu baøi “Lí caây xanh” II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ: _ Tranh aûnh phong caûnh Nam Boä _ Nhaïc cu, maùy nghe, baêng nhaïc (neáu coù) _ Söu taàm moät soá baøi thô 4 chöõ (moãi doøng coù 4 chöõ- tieáng) III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU: Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh ÑDDH 14’ 14’ 2’ 2’ Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt “Lí caây xanh” _ Cho HS xem tranh aûnh phong caûnh Nam Boä. _ Cho HS haùt laïi caû baøi haùt. * Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa. _ Haùt vaø goõ phaùch ñeäm. _Laàn löôït taäp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo nhòp 2, cuoái cuøng goõ theo tieát taáu lôøi ca. _ Haùt keát hôïp nhuùn chaân theo nhòp. * Cho HS taäp trình dieãn baøi haùt tröôùc lôùp. Hoaït ñoäng 2: Taäp noùi thô theo tieát taáu: _Cho HS theå hieän tieát taáu _Töø caùch noùi theo aâm hình tieát taáu treân, GV cho HS vaän duïng ñoïc nhöõng baøi thô khaùc: GV giaûng: Ñoaïn thô treân noùi veà caùc loaøi chim, goàm coù: chim lieáu ñieáu, chim chìa voâi, chim cheøo beûo, _ Töø caùch ñoïc theo tieát taáu ñaõ bieát, GV cho caùc em vaän duïng ñeå ñoïc caùc caâu thô khaùc: *Cuûng coá, daën doø: _ Taäp haùt vaø goõ ñeäm theo phaùch. _Haùt taäp theå, toå, nhoùm _Thöïc hieän theo nhoùm, lôùp. _Thöïc hieän caû lôùp, nhoùm. _Caû lôùp * HS bieån dieãn tröôùc lôùp vôùi caùc hình thöùc: ñôn ca, toáp ca, _Taäp goõ theo nhòp _HS noùi theo tieát taáu baèng chính lôøi ca cuûa baøi Lí caây xanh: Caùi caây xanh xanh Thì laù cuõng xanh Chim ñaäu treân caønh Chim hoùt líu lo. _Cho HS ñoïc ñoàng thanh ñoaïn thô _ Vöøa ñi vöøa nhaûy Laø anh saùo xinh Hay noùi linh tinh Laø anh lieáu ñieáu Hay nghòch hay teáu Laø caäu chìa voâi Hay chao ñôùp moài Laø chim cheøo beûo (Trích thô Traàn Ñaêng Khoa) +Ñoïc thô keát hôïp goõ theo aâm hình tieát taáu. Vöøa ñi vöøa nhaûy. Laø anh saùo xinh x x x x x x x x +Ñoïc thô vaø goõ ñeäm theo nhòp 2. Vöøa ñi vöøa nhaûy. Laø anh saùo xinh x x x x _HS ñoïc caùc caâu thô sau: Chuù beù loaét choaét Caùi xaéc xinh xinh Caùi chaân thoaên thoaét Caùi ñaàu ngheânh ngheânh (Trích thô Toá Höõu) _HS haùt laïi baøi Lí caây xanh, vöøa haùt vöøa goõ ñeäm thaät nhòp nhaøng -Thanh phaùch, song loan Rút kinh nghiệm tiết dạy: .... Tiết 5: Đạo Đức ( Tiêết 9) LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ(T1) I/ Mục tiêu : - Biết: Đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ phải yêu thương, nhường nhịn. -Yêu quý anh chị em trong gia đình *GD học sinh kỹ năng giao tiếp ứng xử với anh. chị em trong gia đình II/ Đồ dùng dạy học: a/ Giáo viên : Tranh vẽ bài tập b/ Học sinh : Vở bài tập Đạo Đức III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Bài tập 1 Mục tiêu: HS biết thế nào là lễ phép, nhường nhịn Phương pháp: Trực quan, giảng giải, làm việc nhóm - Giới thiệu tranh vẽ bài tập 1 - Hướng dẫn HS thảo luận - Chốt lại ý chính: Anh chị em trong nhà càn phải yêu thương, nhường nhịn nhau - Tranh 1: Anh nhường em quả cam, em vui mừng cảm ơn anh. - Tranh 2: Hai chị em hòa thuận. Chị giúp em săn sóc búp bê. Hoạt động 2: Bài tập 2 Mục tiêu: HS biết cư xử lễ phép với anh, chị, nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, làm việc nhóm, đóng vai - Hướng dẫn thảo luận - Hướng dẫn nêu các tình huống: + Lan dành tất cả quà. + Lan chia quả bé cho em + Lan cho em chọn. + Lan chia em quả to. + Hùng không cho em mượn ô tô. + Hùng cho em mượn và để mặc cho em từ chối. + Hùng không cho em mượn và hướng dẫn em chơi. - Giáo viên chốt lại các ý đúng: + Tranh 1: Tình huống Lan chia em quả to và tình huống Hùng không cho em mượn ô tô và hướng dẫn em chơi. IV.Củng cố,dặn dò: - HS xem tranh và nhận xét việc làm của các bạn nhỏ trong bài tập 1. - 2 HS thảo luận chung - Phát biểu (đại diện nhóm) - Lớp lắng nghe và bổ sung - HS lắng nghe - HS thảo luận cặp - Tranh 1: Lan nhận quà, Lan sẽ làm gì với quà đó. - Tranh 2: Em muốn mượn ô tô của anh - HS thảo luận và đóng vai, chọn lựa tình huống với đề bài học - Lắng nghe Rút kinh nghiệm tiết dạy: Thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018 Tiết 2: Toaùn ( Tiết 34 ) LUYỆN TẬP CHUNG I/ Mục tiêu - Biết làm phép cộng các số trong phạm vi đã học,cộng với số 0. - Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng. II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh bài tập 4 - Học sinh: Sách giáo khoa. III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Gọi HS lên làm bảng lớp - Nhận xét, ghi điểm Hoạt động 2: Bài mới: Luyện tập chung + Bài 1: Tính \ - Gọi HS lên chữa bài + Bài 2: Tính - Cho HS nêu cách làm - Cho cả lớp làm bài, gọi 3 HS lên bảng > < = + Bài 3: ? (giành cho HS khá giỏi) HS nêu yêu cầu Hỏi: 2cộng 3 bằng mấy ? 5 so với 5 ta điền dấu gì? - Cho HS làm bài. + Bài 4: Viết phép tính thích hợp - Cho HS quan sát hình vẽ rồi viết phép tính. 2 HS lên bảng làm,lớp làm bảng con. GV cùng HS nhận xét Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò - Nhận xét - tuyên dương - HS 1: 2 + 3 = HS 2: 2 + 2 = 4 - 1 = 1 + 3 = 1 + 4 = 4 - 3 = 5 - 1 = 5 - 2 = - HS nêu yêu cầu: tính - HS làm bài - 2 HS lên chữa bài - HS nêu yêu cầu: tính - 3 HS lên chữa bài - Điền dấu >,< , = - 3 HS chữa bài - 3 + 2 = 5 - Điền dấu = 3 HS lên chữa bài - HS nêu bài toán a Có 2 con ngựa,thêm 1 con ngựa nữa, tất cả có 3 con ngựa 2 + 1 = 3 - HS nêu bài toán b Có 1con ngỗng,thêm 4 con ngỗng,có tất cả 5 con ngỗng. 1 + 4 = 5 Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tiết 3,4: Học vần: (Tieát 85 -86 ) BÀI 37: ÔN TẬP I/ Mục tiêu - Đọc viết chắc chắn các vần kết thúc bằng chữ i, y. Đọc được từ ứng dụng,câu ứng dụng từ bài 32 đến bài 37 -Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể :Cây khế II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn . Tranh giới thiệu bài - Học sinh: Bảng cài, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Gọi 4 HS lên đọc - Gọi 2 HS viết - Gọi 1 em đọc SGK -GVnhận xét ghi điểm Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu: Ghi đề bài Ôn tập 2/ Hướng dẫn HS ôn tập: - Hỏi: Em hãy kể các vần đã học trong tuần kết thúc bằng chữ i, y. - Viết các vần được HS nêu về phía bên phải bảng lớp. - Giới thiệu bảng ôn và hỏi trong bảng ôn đã đủ các vần được nêu chưa. + Hãy đọc các chữ ở cột ngang, cột dọc. + Hướng dẫn ghép chữ thành vần. * Đọc từ ứng dụng: - Giới thiệu từ: đôi đũa, tuổi thơ, ,máy bay. - Hướng dẫn HS luyện đọc từ - Giải nghĩa: tuổi thơ * Viết bảng con: tuổi thơ,mây bay - Chữ viết bảng đúng 1 ô, độ cao nét khuyết 2,5 ô GVchỉnh sửa chữ viết cho học sinh Tiết 2: Hoạt động 3:Luyện tập HSlần lượt đọc các vần trong bảng ôn GVchỉnh sửa phát âm cho HS -Đọc đoạn thơ ứng dụng: + Giới thiệu bài thơ: Tình mẹ đối với con trẻ. + Hỏi: Tiếng nào có vần kết thúc bằng i, y + Hướng dẫn đọc và phân tích các tiếng thay, trời... + Đọc mẫu và gọi 2 HS giỏi đọc lại. Hoạt động4 : Luyện viết - Giới thiệu bài viết - Nhắc lại cách viết theo đúng dòng ly trong vở Hoạt động 5: Kể chuyện - Hướng dẫn kể chuyện theo tranh - HS 1 đọc từ: máy bay, nhảy dây, cối xay, ngày hội. - HS viết: ay, ây, cối xay - Đọc SGK ( 1 em) - HS phát biểu: ai, oi, ôi ,ơi, ui, ưi, uôi, ươi, ay, ây. - HS quan sát, nhận xét, đối chiếu và bổ sung thêm. - HS đọc - HS đọc vần bắt đầu bằng chữ a, rồi đọc lần lượt các vần bắt đầu bằng chữ o, ô, ơ, u, ư, uô, ươ - HS đọc phân tích tiếng đũa, đôi, tuổi, máy, bay - HS đọc: (cá nhân, tổ, lớp) - HS viết bảng con: tuổi thơ, mây bay HS: tiếng tay, thay, trời, oi. - HS đọc (cá nhân 5 em)tổ, lớp đồng thanh - 2 em lần lượt đọc - HS viết vở tập viết: tuổi thơ, mây bay - HS nghe kể chuyện: - Tạo lối kể sinh động: lời người em, lời chim đại bàng. - Ý nghĩa câu chuyện: Không nên có tính tham lam. - Cho các tổ thi đua kể chuyện một đoạn truyện theo tranh. IV/Củng cố - Dặn dò: GV cho HS ñoïc baøi ñoàng thanh + Tranh 1: Cảnh nghèo nàn của người em: túp lều và cây khế. + Tranh 2: Đại bàng hứa ăn khế trả vàng. + Tranh 3: Người em đem vàng về trở nên giàu. + Tranh 4: Người anh đổi lấy cây khế rồi theo đại bàng ra đảo vàng. + Tranh 5: Người anh tham lấy nhiều vàng nên bị rơi xuống biển. - HS kể nối tiếp câu chuyện Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tiết 5: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: ( Tiết 9 ) HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI I/ Mục tiêu - Nhận biết các hoạt động bổ ích, cần thiết cho cơ thể. *GD học sinh kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin:Quan sát và phân tích về sự cần thiết lợi ích của vận động và nghỉ ngơi * Kỹ năng tự nhận thức: Tự nhận xét các tư thế đi,đứng,ngồi học của bản thân. II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh SGK - Học sinh: Sách giáo khoa. Vở bài tập. III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Khỏi động: Trò chơi “Hướng dẫn giao thông” Hoạt động 1 : Thảo luận Mục tiêu: nhận biết được các hoạt động hoặc trò chơi có lợi cho sức khỏe. Cách tiến hành - GV cho HS thảo luận từng đôi - Hãy kể với bạn về hoạt động hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày . - GV cho HS đại diện trình bày. - Em hãy nói cho lớp biết những hoạt động mà nêu có lợi hoặc có hại gì cho sức khoẻ ? - Nhận xét c)Thực hành Hoạt động 2: Quan Sát Tranh . Mục tiêu: hiểu được nghỉ ngơi là rất cần thiết cho sức khỏe Cách tiến hành. Nêu được tác dụng của một số hoạt động trong các hình vẽ SGK + Tranh vẽ các bạn đang làm gì? - Hình nào vẽ bạn đang vui chơi? -Hình nào vẽ bạn tập thể dục , thể thao? - Em thích hoạt động nào nhất ? Tại sao? + Tranh vẽ các bạn đang làm gì? + Nét mặt các bạn như thế nào? => Khi làm việc hoặc hoạt động quá sức cơ thể sẽ mệt mỏi lúc đó cần phải nghỉ ngơi cho lại sức. Nếu không sẽ có hại cho sức khoẻ . => Giáo viên nhận xét: có nhiều cách nghỉ ngơi, đi chơi hay thay đổi hình thức hoạt động là nghỉ ngơi tích cực . nếu nghỉ ngơi thư giản đúng cách sẽ mau lại sức và hoạt động tiếp đó sẽ tốt và có hiểu quả hơn. Hoạt động 3: thảo luận nhóm. Mục tiêu: nhận biết các tư thế đúng sai trong hoạt động hằng ngày. Cách tiến hành + Các em hãy quan sát tư thế các bạn trong hình đúng hay sai? Nhóm 1: Bạn nữ đọc bài, bạn nam viết? Nhóm 2: Các tư thế đi, đứng của 4 bạn ? - Giáo viên mời đại diện nhóm trình bày và biểu diễn lại các tư thế theo tranh và hỏi? - Em có cảm giác gì sau khi bản thân thực hiện động tác? => Các em nên chú ý tư thế khi ngồi học, đi đứng trong các hoạt động hàng ngày. Đối với những em có về tư thế ngồi lệch học hoặc dáng đi gù cần khắc phục. - Giáo dục HS: Biết mối quan hệ giữa môi trường và sức khoẻ - Biết yêu quý, chăm sóc cơ thể của mình - Hình thành thói quen giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường xung quanh IV/ Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài tiếp - Cả lớp tham gia - Học sinh thảo luận - Học sinh tự kể - Học sinh trình bày - Học sinh quan sát - Cá bạn đang múa, nhảy, nhảy dây, chạy , bơi, đá cầu - Nhảy dây , đá cầu . . -Bơi , chạy - Học sinh tự nêu - Nét mặt tươi vui - Học sinh thảo luận . - 1 Học sinh lên bảng thực hiện các động tác trong tranh . - Học sinh nêu - Hoạt động và nghỉ ngơi Rút kinh nghiệm tiết dạy: ........ Thöù naêm, ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2017 Tiết 1, 2: HỌC VẦN : ( Tieát 87 - 88 ) BÀI 38 : eo _ ao I/ Mục tiêu : - Đọc viết được vần eo, ao, ngôi sao, chú mèo. - Đọc được tiếng có vần ao, eo, đọc thành thạo từ ngữ ứng dụng, câu ứng dụng - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chử đề:Gío,mây,mưa,bão,lũ. II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh trong SGK - Học sinh: Bảng cài, bảng con, Sách giáo khoa. III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Gọi 2 HS, viết -Cả lớp viết bảng con - Gọi HS đọc bài trong SGK - GVnhận xét ghi điểm Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu: Ghi đề bài: eo, ao 2/ Dạy vần eo: - Giới thiệu vần - Nêu cấu tạo, đánh vần, đọc trơn, ghép vần eo - Có vần eo muốn có tiếng mèo phải làm gì ? - Giới thiệu tranh: con mèo và từ chú mèo 3/ Dạy vần ao: - Nêu cấu tạo, đánh vần, so sánh ao với eo. - Ghép vần - Tạo tiếng “ngôi”, đọc từ “ ngôi sao” 4/ Viết bảng con: - Viết mẫu, hướng dẫn HS cách viết. 5/ Từ ngữ ứng dụng: - GV ghi bảng - Hướng dẫn HS tìm tiếng có vần ao, eo và luyện đọc từ- Giải nghĩa từ Tiết 2: Hoạt động3 : Luyện đọc - Hướng dẫn HS đọc lại bài ở tiết 1 - Hướng dẫn xem tranh và giới thiệu đoạn thơ ứng dụng. + Tìm tiếng chứa vần đang học + Cho HS luyện đọc Họat động 4 : Luyện viết - Nhắc lại cách viết. Họat động 5 : Luyện nói - Cho HS xem tranh và nêu chủ đề Họat động6 : Củng cố - dặn dò: - Hướng dẫn đọc SGK - Tìm vần eo, ao trong câu văn - Dặn về nhà học bài - HS 1 đọc: đôi đũa - HS 2 đọc: tuổi thơ - mây bay - 2 HS đọc - HS đọc đồng thanh cả lớp: ao, eo - HS thực hành (cá nhân, tổ, lớp) - Thêm chữ “m” trước vần eo, trên vần eo có dấu huyền - HS cài tiếng mèo, đánh vần, đọc trơn. - HS đọc trơn từ ( 4 em) - HS ghép vần ao - HS viết bảng con: eo, ao, chú mèo, ngôi sao. - HS đọc (cá nhân, tổ, lớp) - HS đọc (cá nhân, tổ, nhóm, lớp) - HS quan sát tranh và nhận biết nội dung tranh. - HS phát biểu - HS đọc (cá nhân, tổ, lớp) - 2 em đọc lại bài ứng dụng - HS viết vào vở Tập Viết - HS luyện nói theo chũ đề - HS đọc SGK Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tiết 4: Toán ÔN TẬP I.MỤC TIÊU - Tập trung vào đánh giá. - Thực hiện đúng các phép tính - Nhận biết hình vuông, hình tam giác II.BÀI ÔN TẬP Bài 1: Tính 3 + 2 = 2 + 2 = 3 – 1 = 2 + 0 = 0 + 5 = 2 – 1 = Bài 2: Tính .. . ... Bài 3: Số? 3 + . = 4 2 + . = 0 .+ 2 = 5 . + 1 = 4 Bài 4: Điền dấu ,= 1 + 2 . 3 + 0 2 + 2 . 2 + 1 3 + 2 . 2 + 3 1 + 3 . 3 + 2 Bài 5: Tính 1 + 2 + 2 =. 3 + 0 +1 =. Bài 6 : Viết phép tính thích hợp Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: -Có ..............hình vuông -Có.............. tam giác Tiết 5: Thuû coâng XEÙ , DAÙN HÌNH CAÂY ÑÔN GIAÛN (T2) I/ Muïc tieâu: -Bieát caùch xeù daùn hình caây ñôn giaûn -Xé,dán ñöôïc hình taùn laù caây, thaân caây vaø daùn tương ñoái phaúng,cân đối. II/ Chuaån bò: -Baøi maãu xeù daùn hình caây ñôn giaûn -Giaáy thuû coâng caùc maøu III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt GV cho HS xem baøi maãu vaø ñaët caâu hoûi veà ñaëc ñieåm hình daùng, maøu saêc cuûa caây Hoaït ñoäng 2: HD caùch xeù daùn 1/ Xeù daùn hình taùn laù caây -HD caùch xeù taùn laù caây troøn Veõ vaø xeù theo hình vuoâng coù caïnh daøi 6 oâ -HD xeù taùn laù caây daøi Veõ vaø xeù theo hình chöõ nhaät coù caïnh daøi 8 oâ , caïnh ngaén 5 oâ 2/ Xeù hình thaân caây Veõ vaø xeù theo hình chöõ nhaät coù caïnh daøi 6 oâ ,caïnh ngaén 1 oâ Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh GV cho HS thöïc haønh xeù nhö ñaõ höôùng daãn GV giuùp ñôõ moät soá HS yeáu Khuyeán khích caùc em xeù khoâng bò leäch Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt ñaùnh giaù GV cuøng HS ñaùnh giaù moät soá saûn phaåm ñeïp Tuyeân döông moät soá em thöïc hieän toát trong tieát hoïc Daën HS veà nhaø tieáp tuïc thöïc haønh HS quan saát vaø traû lôài caâu hoûi HS chuù yù laéng nghe vaø laáy giaáy maøu ñeå xaùc ñònh hình daùng taùn laù HS thöïc haønh treân giaáy maøu cuûa mình Moät soá em nhaéc laïi qui trình xeù HS tröng baøy saûn phaåm Rút kinh nghiệm tiết dạy: Thöù saùu, ngaøy 11 thaùng 10 naêm 2017 Tiết 1,2: Tập viết Tập viết tuần 7: Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái I/ Mục tiêu: - Nắm cấu tạo chữ, viết đúng các chữ :xưa kia,mùa dưa, ngà voi ,gà mái.kiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vở Tập viết 1,tập một II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bài viết mẫu - Học sinh: Vở tập viết, bảng con III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập - GV chấm một số vở tiết tuần trước HS chưa viết xong. - Nhận xét, rút kinh nghiệm. Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu: Ghi đề bài: xưa kia, mùa dưa.... 2/ Hướng dẫn tập viết: - Cho HS xem chữ mẫu - Hỏi: những con chữ nào có độ cao bằng nhau? - Độ cao chữ h, k, g mấy dòng li ? + Viết mẫu từng từ ngữ rồi cho HS viết bảng con. + Nhận xét, chữa sai cho HS kém + Hướng dẫn cách viết vào vở Tập Viết. - Ổn định cách ngồi cầm bút. - Nhắc lại viết khoảng cách giữa các từ. - Theo dõi, chữa sai cho HS viết chậm, kém. - Chấm một số bài. - Tuyên dương bài viết sạch, đẹp. Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Viết tiếp cho đủ bài (Đối với HS nào viết chậm, xấu) - HS nộp vở TV (5 em) - Lắng nghe, chú ý - Quan sát - HS trả lời - HS viết bảng con: xưa kia, mùa dưa, ngà voi,.... - HS lắng nghe và viết vào vở Tập Viết. - Nghe Tập viết tuần 8:Đồ chơi, tươi cười, ngày hội ,vui vẻ I/ Mục tiêu - Viết đúng các chữ:đồ chơi,tươi cười,ngày hội,vui vẻkiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vở tập viết 1.tập một. II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên : Bài viết mẫu - Học sinh: Vở tập viết, bảng con III/ Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài tập - Nhận xét bài tập viết tuần trước, nhắc nhở HS cần cố gắng viết chữ đúng mẫu và giữ vở sạch. Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu: Bài tập viết tuần trước gồm những từ có chứa vần kết thúc bằng chữ i, y. 2/ Hướng dẫn quan sát, nhận xét bài mẫu: - Từ ứng dụng, cấu tạo tiếng có chứa vần âm cuối i, y, các nét nối chữ và vần, độ cao các nét khuyết. 3/ Hướng dẫn cách viết. - Cho tập viết vào bảng con - Cho HS viết vào vở tập viết Nhắc HS ổn định cách ngồi, cầm bút, xem chữ mẫu đầu dòng để viết đúng mẫu. - Chữa sai kịp thời cho HS. 4/ Đánh giá, ghi điểm: - Chấm một số bài viết đã hoàn thành. - Cho lớp nhận xét bài viết của bạn Họat động 3: Tổng kết - Dặn dò: - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp - Dặn dò một số HS viết xấu cần viết lại các từ đó vào vở ô li. - HS lắng nghe, chú ý - Lắng nghe - HS nhận xét, quan sát: + Đọc từ ứng dụng: đồ chơi, tươi cười, ngày hội + Nêu cấu tạo: chơi, tươi, cười, ngày, hội. - HS viết bảng con để nắm cấu tạo chữ - HS viết vào vở Tập Viết. - HS nộp vở đã viết xong Rút kinh nghiệm tiết dạy: Tiết 3: TOÁN ( Tiết 36 ) PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3 I/ Mục tiêu: Nắm được phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 3.Biết làm tính trừ trong phạm vi 3 Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên : Tranh minh họa nội du

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 9 o c_12455012.doc
Tài liệu liên quan