Kế hoạch giáo dục lớp mầm - Chủ đề: Trường mầm non

I. Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức:

-Trẻ hiểu và nói đúng các mẫu câu Vở bé làm quen với toán,bút chì đen,cái bàn.

2.Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng nói rõ ràng mạch lạc các cụm từ Vở toán,bút chì đen,cái bàn.

3.Giáo dục:

- Giáo dục trẻ giữ gìn bảo vệ đồ dùng học tập

II. Chuẩn bỉ:

- Các mẫu câu

- Vở toán,bút chì đen,cái bàn

III.Tiến trình hoạt động:

 

doc68 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 547 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch giáo dục lớp mầm - Chủ đề: Trường mầm non, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chữ số,chơi ô ăn quan... - Góc nghệ thuật : Hát, vận động, đọc thơ, kể chuyện diễn cảm,làm tranh - Góc thiên nhiên : Làm đất trồng và chăm sóc cây.... *Ho¹t ®éng ngoµi trêi. 1,Hoạt động có mục đích:Quan s¸t thêi tiÕt trong giê ch¬i”. - C¶ líp h¸t bµi: “Trêi n¾ng trêi m­a" - C« giíi thiÖu néi dung ho¹t ®éng: “Quan s¸t :Thêi tiÕt trong giê ch¬i”. - C« cho trÎ quan s¸t, ®Æt c©u hái gëi më cho trÎ nhËn xÐt quang c¶nh thêi tiÕt trong giê quan s¸t. + C¸c con h·y quan s¸t thËt kü xem thêi tiÕt h«m nµy nh­ thÕ nµo ?BÇu trêi cã ®Ñp kh«ng ? + B¹n nµo cã ý kiÕn nhËn xÐt g× vÒ bÇu trêi h«m nay nµo + Ai cã ý kiÕn g× bæ sung nµo? + B¹n nµo cßn ph¸t hiÖn ra ®iÒu g× míi nµo ? + Con thÊy bÇu trêi nh­ thÕ nµo ? + V× sao con biÕt ? + Nh÷ng ®¸m m©y nh­ thÕ nµo ? - Gi¸o dôc trÎ: trÎ biÕt ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt 2.TCV§: “ BÞt m¾t b¾t dª”. - C« giíi thiÓu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i. - Tæ chøc cho trÎ ch¬i 2-3. 3.CTD: C« qu¶n trÎ ch¬i tËp ë ngoµi trêi với bóng Trẻ hát Trẻ lắng nghe Trẻ nhận xét 2 – 3 trẻ Trẻ nhận xét theo hiểu biết Nghe cô giới thiệu Trẻ chơi tự do * HOẠT ĐỘNG CHIỀU Làm quen tiếng Việt ĐÒ tµi : “BÐ rÊt thÝch ®Õn tr­êng mÇm non” I.Mục đích-yêu cầu: 1.Kiến thức: -Trẻ hiểu và nói đúng các mẫu câu Bé rất thích đến trường mầm non 2.Kỹ năng: - Rèn cho trẻ kỹ năng nói rõ ràng mạch lạc mẫu câu Bé rất thích đến trường mầm non 3.Giáo dục: - Giáo dục trẻ giữ gìn trường mầm non,kính trọng cô giáo II. Chuẩn bị: - Các mẫu câu - Tranh vẽ trường mầm non ảnh chúp trường mầm non III.Tiến trình hoạt động: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Ổn định lớp: Cả lớp đọc hát bài ngày vui của bé Các con vừa hát bài hát gì? Các con kể xem trong Trường của chúng ta có những lớp học nào? - Bước1:Cô giới thiệu mẫu câu: Cô cho trẻ tranh ảnh trường mầm non và hỏi trẻ - Các con có thích đến trường mầm non không? Cô giới thiệu mẫu câu Bé rất thích đến trường mầm non - Bước 2:Gọi 2-3 trẻ thực hành mẫu câu: - Cô gọi 2-3 thực hành mẫu câu - Bé rất thích đến trường mầm non Cho lớp nói theo cô 3-4 lần Cho tổ nói 3 lần Cho cá nhận trẻ nói Cô chú ý theo dõi sửa sai cho trẻ - Bước 3: cô hỏi trẻ trả lời bằng mẫu câu: - Chúng ta đang học ở trườ nào? - Các con có thích đi học ở trường mầm non không? - Bước 4: thực hành sử dụng mẫu câu Cho trẻ về góc vẽ theo ý thích của trẻ về trường mầm non - Nhận xét tuyên dương nhắc nhở trẻ thường xuyên giao tiếp với nhau bằng tiếng việt Kết thúc: cả lớp hát bài vui đến trường Cả lớp hát Trẻ trả lời Trẻ trả lời Trẻ chú ý xem Trẻ trả lời Trẻ lắng nghe 2-3Trẻ nhắc lại mẫu câu Trẻ nói theo cô Tổ Cá nhân nhiều trẻ Trẻ trả lời Trẻ vẽ Cả lớp hát ¤n bµi h¸t: Ngày vui của bé *§¸NH GI¸ cuèi ngµy .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ 6 Ngày 14 tháng 09 năm 2018 * ĐÓN TRẺ, CHƠI ,THỂ DỤC SÁNG. - Đón trẻ : Cô đón trẻ vào lớp cho trẻ chơi với đồ chơi ở góc xây dựng - Trò chuyện với trẻ về “Ngày nghỉ của bé ở nhà”. - Tập thể dục sáng theo nhạc . * HOẠT ĐỘNG HỌC Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ. Hoạt động tạo hình §ề tài: VẼ CHÙM BÓNG BAY (mÉu) I. Mục đích - Yêu cầu: 1.Kiến thức: - Trẻ biết sö dông phèi hîp c¸c nÐt vÏ c¬ b¶n: NÐt th¼ng, nÐt xiªn, nÐt trßn, nÐt cong ®Ó vÏ thµnh chïm bãng gièng mÉu cña c«. - Trẻ biết thÓ hiÖn t×nh c¶m víi b¹n, hµo høng ngµy ®Çu tiªn ®Õn tr­êng qua nÐt vÏ, t« mµu. 2. Kỹ năng: - Luyện kỹ năng vẽ nÐt th¼ng, nÐt xiªn, nÐt trßn, nÐt cong ®Ó thµnh chïm bãng. - Luyện kỹ năng t« mµu ®Òu, kÝn, phï hîp 3. Gi¸o dục: - Gi¸o dục trẻ biết yªu th­¬ng, gióp ®ì, chia sÎ víi b¹n bÌ - TrÎ biÕt gi÷ g×n s¶n phÈm cña m×nh vµ b¹n. II.Chuẩn bị: §å dïng cña c« §å dïng cña trÎ - Tranh mÉu: VÏ chïm bãng cña c«. - GiÊy ®Ó c« vÏ mÉu,bót mµu cho c« - 1Chïm bãng thËt.4-5 qu¶ - Giấy vẽ, bót s¸p mµu cho trẻ. Bµn ghÐ cho trÎ III. Tiến tr×nh ho¹t ®«ng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1: Ổn định giíi thiÖu bµi: - C¶ líp h¸t bµi “ NiÒm vui cña bД - Trß chuyÖn vÒ ngµy khai gi¶ng - C« giíi thiÖu tªn ®Ò tµi: vÏ chïm bãng. 2.Néi dung: 2.1.H§ 1 : Quan s¸t - Đàm thoại. - C« ®­a chïm bãng thËt ra cho trÎ quan s¸t. - C« cã g× ®©y c¸c con? - Chïm bãng cña c« cã nh÷ng mµu g×? - Qu¶ bãng h×nh g× c¸c con nhØ. - Chïm bãng cã mÊy qu¶ nhØ. - C« vÏ ®­îc mét chïm bãng rÊt ®Ñp c¸c con cã muèn xem kh«ng? - C« đưa tranh gợi ý ra cho trẻ quan s¸t vµ hỏi trẻ + Tranh vẽ g× ®©y? + C« vÏ chïm bãng nh­ thÕ nµo? + Gåm nh÷ng nÐt vÏ g× ? + T« mµu g× ? +Bè côc cña bøc tranh nh­ thÕ nµo ? - H«m nay c« sÏ cïng c¸c con vÏ chïm bãng thËt ®Ñp ®Ó trang trÝ líp nhÐ. 2.2.H§ 2: C« vÏ mÉu: + C¸c con xem c« vÏ chïm bãng nhÐ + C« võa vÏ võa nªu c¸ch vÏ, muèn vÏ ®­îc chïm bãng ®Ñp ®Çu tiªn ph¶i ngåi ngay ng¾n, cÇm bót tay ph¶i, c« vÏ nh÷ng nÐt cong trßn khÐp kÝn lµm qu¶ bãng, tiÕp theo c« vÏ nh÷ng sîi d©y lµ nÐt xiªn, c« ®· vÏ xong c¸i g× ®©y råi? - §Ó chïm bãng ®Ñp h¬n c« ph¶i lµm g× n÷a c¸c con. - B©y giê c¸c con cã muèn vÏ chïm bãng gièng mÉu cña c« kh«ng? - C« chóc c¸c con vÏ ®­îc nh÷ng chïm bãng thËt ®Ñp nhÐ. 2.3 Hoạt động 3: Trẻ thực hiện: - TrÎ vÏ c« ®Õn tõng bµn quan s¸t, nhắc trẻ tư thế ngồi ®óng, c¸ch cÇm bót vÏ, hái trÎ ®ang vÏ g×? Nh¾c trÎ vÏ gièng mÉu cña c«, C« treo tranh mÉu cña c« ®Ó trÎ vÏ gièng mÉu, c¸c con vÏ mÊy qu¶ bãng ®Ó t¹o thµnh chïm bãng c¸c con. - Trong lóc trẻ vẽ, c« bao qu¸t nhắc trẻ tập trung. Gióp đỡ trẻ gặp lóng tóng trong khi vẽ. 2.4.Hoạt động 4 : Trưng bµy vµ nhận xÐt sản phẩm: - Mời trẻ mang sản phẩm lªn trưng bµy, c« treo tranh mÉu ®Ó trÎ nhËn xÐt. - Cho trẻ nhận xÐt 1 số bµi gièng mÉu cña c«. - Mời một số trẻ tự giới thiệu bµi vẽ của m×nh - C« nhận xÐt sản phẩm, khen ngợi bµi vẽ đẹp gièng mÉu, động viªn khÝch lệ những bµi vẽ chưa hoan thµnh =>Gi¸o dục trÎ biÕt chia sÎ ®oµn kÕt,víi nhau. Gi÷ g×n s¶n phÈm cña m×nh cña b¹n. 3. KÕt Thóc: -Cho trÎ ch¬i trß ch¬i bãng bay xanh (1-2 phót). TrÎ h¸t. TrÎ trß chuyÖn cïng c«. (2-3 phót) Trẻ quan s¸t chïm bãng. Mµu ®á, xanh, vµng H×nh trßn Cã 3 qu¶ TrÎ tr¶ lêi (3- 4 phót) TrÎ quan s¸t c« vÏ mÉu. VÏ chïm bãng. T« mµu Lắng nghe (6-7 phót) TrÎ vÏ tranh theo mÉu. VÏ 3 qu¶ bãng ¹. Trẻ về chỗ thùc hiện bµi vẽ. ( 2-3 phót) Trẻ mang sản phẩm trưng bµy Trẻ nhận xÐt s¶n phÈm cña m×nh 1 số trẻ giới thiệu bµi m×nh Lắng nghe (1 phót) TrÎ ch¬i * HOẠT ĐỘNG GÓC -Góc phân vai : Gia đình đưa trẻ đến trường, cô giáo, phòng khám sức khỏe cho trẻ, cửa hàng bán đồ chơi -Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non, lắp ghép đồ dùng, đồ chơi trong lớp. -Góc xem sách : Xem tranh ảnh, Làm sách về lớp học,... - Góc học tập : Chơi lô tô phân loại đồ dùng,học các chữ số,chơi ô ăn quan... - Góc nghệ thuật : Hát, vận động, đọc thơ, kể chuyện diễn cảm,làm tranh - Góc thiên nhiên : Làm đất trồng và chăm sóc cây.... *HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI H§CM§: D¹o quanh s©n tr­êng, hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh trªn s©n. - C« cïng trÎ h¸t bµi” Em yªu tr­êng em” vµ d¹o quanh s©n tr­êng + Chóng ta ®ang ë ®©u ®©y? + Trªn s©n tr­êng cã nh÷ng g×? + H«m nay kh«ng khÝ nh­ thÐ nµo? + §Ó cã kh«ng khÝ nh­ vËy chóng ta ph¶i lµm g×? + Xung quanh tr­êng líp ph¶i trång g× cho kh«ng khÝ trong lµnh nhØ? => Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý vµ biÕt b¶o vÖ m«i tr­êng ®Ó cã kh«ng khÝ trong lµnh. 2.TCV§: KÐo co. - C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i “ KÐo co”. - C¸ch ch¬i: C« chia trÎ thµnh 2 ®éi, 2 ®éi ch¬i cã sè l­îng b¹n b»ng nhau, c« vÏ mét v¹ch ngang gi÷a 2 ®éi, 2 ®éi cÇm 2 ®Çu d©y, khi cã hiÖu lÖnh cña c« th× 2 ®éi kÐo sîi d©y vÒ phÝa m×nh, ®éi nµo cã b¹n ®øng ®Çu hµng b­íc ch©n qua v¹ch la ®éi ®ã thua cuéc. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn + Hái trÎ tªn trß ch¬i? + C¸ch ch¬i ? - Cho trÎ ch¬i 1-2 lÇn . 3. TrÎ ch¬i tù do - C« qu¶n trÎ ch¬i tù do an toµn với cát Trẻ hát Trẻ trả lời Trẻ nhận xét Nghe cô giới thiệu Trẻ chơi trò chơi Trẻ chơi tự do với cát * HOẠT ĐỘNG CHIỀU Làm quen tiếng Việt ĐÒ tµi: “¤n tËp c¸c mÉu c©u” I. Môc ®Ých - Yªu cÇu. - TrÎ hiÓu vµ sö dông ®óng c¸c tõ ®· häc trong tuÇn“ Chµo c«, chµo mÑ, chµo b¹n, qu¶ bãng bay ,l¸ cê ,ngµy héi...” râ rµng m¹ch l¹c - RÌn kÜ n¨ng nãi trän c©u, m¹ch l¹c. - Gi¸o dôc trÎ biÕt chµo hái ng­êi lín,biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ th©n thÓ m«i tr­êng s¹ch sÏ, líp häc gän gµng . II. ChuÈn bÞ. - Bµi h¸t “Vui ®Õn tr­êng” - Nh÷ng tõ cÇn cung cÊp cho trÎ III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Ổn ®Þnh: - Cho líp h¸t bµi “Vui ®Õn tr­êng” - C¸c con võa h¸t xong bµi g× ? - Tr­íc khi ®i häc c¸c con ph¶i lµm g× ? - C« giíi thiÖu bµi h«m nay c« cho c¸c con «n l¹i c¸c tõ mµ chóng ta ®· häc trong tuÇn råi ®ã lµ nh÷ng tõ nµo b¹n nµo cho c« biÕt nµo? ¤n l¹i c¸c tõ: - C¸c tõ ®· häc “ Chµo c«, chµo mÑ, chµo b¹n, qu¶ bãng bay ,l¸ cê,ngµy héi, móa h¸t, ®i vµo, ®i ra, dõng l¹i” . - C« ph¸t ©m mÉu 2-3 lÇn c¸c tõ ®· häc . - C« mêi c¶ líp ph¸t ©m. - C« mêi tæ ph¸t ©m. - C« mêi nhãm ph¸t ©m. - TrÎ thùc hµnh theo nhãm 1 b¹n hái 1 b¹n tr¶ lêi . - C« mêi c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m. - C« hái tªn bµi häc - C« cho c¶ líp ph¸t ©m l¹i 2-3 lÇn Trß ch¬i - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: Thi nãi nhanh - C« d¬ tranh hoÆc vËt thËt lªn trÎ nãi nhanh tõ ®ã b»ng tiÕng viÖt. - C« nhËn xÐt ®éng viªn khen trÎ . TrÎ h¸t cïng c« TrÎ tr¶ lêi TrÎ l¾ng nghe TrÎ ph¸t ©m * Vui v¨n nghÖ- Nªu g­¬ng cuèi tuÇn. I. Môc ®Ých - Yªu cÇu 1 . KiÕn thøc : - TrÎ nhí tªn vµ h¸t diÔn c¶m, v©n ®éng mét sè bµi h¸t vÒ tr­êng mÇm non - TrÎ biÕt nhËn xÐt b¹n vµ tù nhËn xÐt vÒ m×nh. 2 . Kü n¨ng: - LuyÖn kü n¨ng h¸t vËn ®éng c¸c bµi h¸t ®· häc vµ lµm quen. - Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ 3 . Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ thËt thµ, biÕt nhËn lçi khi m¾c lçi. - BiÕt yªu v¨n nghÖ vµ thÝch thÓ hiÖn chóng. II. ChuÈn bÞ Chuẩn bị của cô Chuẩn bị của trẻ - §µn ghi nh¹c mét sè bµi h¸t vÒ tr­êng mÇm non. - PhiÕu bÐ ngoan ®Ó ph¸t cho trÎ. - C¸c gãc ch¬i III. TiÕn trình hoạt động Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1.Vui v¨n nghÖ - nªn g­¬ng cuèi tuÇn. - C« giíi thiÖu néi dung cña buæi sinh ho¹t “ V¨n nghÖ vµ nªu g­¬ng cuèi tuÇn”. - Tæ chøc cho trÎ vui v¨n nghÖ. - C« giíi thiÖu líp h¸t .tæ h¸t ,nhãm h¸t ,tèp, nam n÷ h¸t ,c¸ nh©n trÎ h¸t ,d­íi h×nh thøc xen kÏ c¸c bµi h¸t, bµi th¬ ®· häc .nh»m cñng cè «n l¹i cho trÎ thuéc vµ diÔn c¶m h¬n. - C« biÓu diÔn xen kÏ vµo tiÕt môc cña trÎ . - NhËn xÐt nªu g­¬ng cuèi tuÇn. - Gi¸o dôc trÎ thËt thµ, dòng c¶m nhËn khuyÕt ®iÓm cña m×nh. - Th­îng phiÕu bÐ ngoan cho trÎ. 2. Ch¬i tù do: - C« qu¶n trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc L¾ng nghe TrÎ vui v¨n nghÖ . - TrÎ nhËn xÐt vÒ m×nh vÒ b¹n . TrÎ ch¬i ë gãc *§¸NH GI¸ cuèi ngµy ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 2 LỚP HỌC CỦA BÉ Thời gian thực hiện: Từ ngày 17 -> 21/09/ 2018 Thứ HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ, chơi, TDS ĐT: Cô ân cần đón trẻ, niềm nở trao đổi ngắn gọn với phụ huynh, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng các nhân đúng nơi quy định và về chơi ở các góc, xem tranh ảnh, sách chuyện TC: Trò chuyện với trẻ về trường lớp mầm non, các cô, bác, bác bạn và công việc, hoạt động của họ, ngày khai giản; Thiết bị sử dụng năng lượng TDS: Thứ 2, 4, 6 tập theo động tác với nơ. Thứ 3, 5 tập theo nhạc bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non” . Hoạt động học có chủ định PTTC Thể dục Đập bóng TC:bịt mắt bắt dê PTNT Khám phá xã hội Trß chuyện lớp học của bÐ. PTTM Âm nhạc DH: Em ®i mÉu gi¸o NH: C« gi¸o. TC: §o¸n tªn b¹n h¸t. PTTM: Tạo hình T« mµu tr­êng mÇm non. PTNN Th¬: C« gi¸o cña em. Hoạt động ngoài trời 1, Hoạt động có mục đích - D¹o ch¬i hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh trªn s©n tr­êng. - Nhặt l¸ c©y lµm đồ chơi - Quan s¸t bầu trời cảm nhận thời tiết. - Quan s¸t c¶nh thiªn nhiªn xung quanh líp. - Quan s¸t v­ên thiªn nhiªn. - Nhặt sỏi xếp lớp học 2, Trò chơi vận động: - Bãng bay xanh.KÐo co, Dung d¨ng dung dÎ.§Ëp b¾t bãng.T×m bạn th©n 3, Chơi tự do theo ý thích Cho trÎ ch¬i víi thiÕt bÞ ngoµi trêi,ch¬i víi c¸t,ch¬i víi bãng, Hoạt động góc GPV: Gia đình đưa trẻ đến trường, Cô giáo, Phòng khám sức khỏe cho trẻ, cô dinh dưỡng nấu ăn cho trẻ. GXD: Xây trường mầm non, lắp ghép đồ dùng, đồ chơi trong trường. GHT: Xem tranh ảnh, làm sách tranh về trường mầm non, Chơi so sánh chiều dài, chiều rộng, tạo nhóm số lượng đồ dùng, đồ chơi, chơi ô ăn quan GNT: Hát vận động, đọc thơ, kể chuyện về trường mầm non, Sử dụng một số nguyên vật liệu tạo hình và các kỹ năng tạo hình để tạo ra các sản phẩm tạo hình về trường mầm non. GTN: Làm đất trồng và chăm sóc cây. Hoạt động chiều LQTV: Lớp mẫu giáo bé, cô giáo, các bạn. Thực hiện trong vở bµi tập to¸n Ch¬i tù do LQTV: vở bé làm quen với toán,bút chì đen,cái bàn. LQVT: HĐLQVT: Ôn các hình đã học LQTV: Hép bót mµu dïng ®Ó t«,vÏ LQBT C« gi¸o cña em Ch¬i tù do LQTV: PhÊn vÏ,b¶ng con. LQTH: Cho trÎ tËp vÏ ®å ch¬i trong líp tÆng b¹n. Ch¬i tù do LQTV: ¤n lại c¸c cum từ đ· học: Vui văn nghệ .Nªu gương cuối tuần MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CHỦ ĐỀ NHÁNH 2 “LỚP HỌC CỦA BÉ” Thời gian thực hiện: Từ ngày 17 -> 21/09/ 2018 Yêu cầu cần đạt 1.Kiến thức: - Trẻ biết tên“ lớp học”, thời gian, địa điểm, quang cảnh của lớp học - Trẻ biết hoạt động của cô, trẻ ở lớp học học - Trẻ tham gia tích cực một số hoạt động của lớp. - Trẻ biết một số thiết bị, đồ dùng có sử dụng điện trong trường lớp của bé. - Trẻ nhận biết , phân biệt các hình vuông,hình tam giác,hình chữ nhật. - Trẻ thực hiện tự tin,nhanh nhẹn khi thực hiện bài tập “ Bật về phía trước” - Trẻ biết cầm bút ngồi đúng tư thế tô màu vẽ,xé dán trong hoạt động tạo hình và hoạt động khác để tạo ra sản phẩm tạo hình về trường lớp. - Trẻ đọc thơ, kể chuyện diễn cảm về chủ đề, Trẻ hát vận động và nghe hát các bài hát về chủ đề. 2. Kỹ Năng: - Rèn cho trẻ nói rõ rang, mạch lạc, tính mạnh dạn tự tin khi trò chuyện về chủ đề lớp học của bé. - Rèn kỹ năng nhận biết, so sánh phân loại các đồ dùng, đồ chơi trong trường lớp học của bé. -Rèn cho trẻ nhận biết phan biệt các hình theo dấu hiểu ,đặc điểm của hình học - Rèn cho trẻ kỹ năng “Đập bóng”. - Rèn cho trẻ kỹ năng cầm bút tô màu trường mầm non,kỹ năng vẽ các nét thẳng, xiên, tròn, cong để tạo ra các sản phẩm theo chủ đề. - Rèn kỹ năng hát thuộc,đúng nhịp điệu,giai điệu của bìa hát ,hát dungd nhịp khớp với lời ca. -Rèn cho trẻ đọc thơ, kể chuyện diễn cảm. 3 .Thái độ: - Trẻ tham gia tích cực tham gia mộ số hoạt động - Giáo dục trẻ biết chơi, bảo vệ đồ chơi trong trường lớp học. - Trẻ biết yêu quý trường lớp, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh trường lớp, vệ sinh môi trường sạch sẽ. - Trẻ biết chào hỏi, kính trọng cô giáo, các bác trong trường. - Trẻ hào hứng đón chào ngày hội đến trường của bé. *TRÒ CHUYỆN . *TRÒ CHUYỆN - Trường MN Nam Sơn;Cô giáo và các bạn.;Ngày khai giảng.;Các thiết bị sử dụng điện trong ngày hội đến trường;Các đồ chơi trong trường MN. I.Yêu cầu - Trẻ hào hứng, tích cực tham gia trò chuyện cùng cô theo nội dung cô đưa ra. - Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ mạch lạc, tính mạnh dạn, tự tin. - Giáo dục trẻ theo nội dung trò chuyện II.Chuẩn bị - Tranh ảnh về trường lớp mầm non. - Đài , đàn ghi các bài hát về trường mầm non. - Một số câu hỏi, nội dung. - Kiến thức, kỹ năng cần truyền đạt. II.Tiến trình hoạt động - Cô cho trẻ hát, đọc thơ, câu đố..về trường mầm non, lớp học của bé - Cô nêu nội dung của buổi trò chuyện sau đó gợi ý, đặt câu hỏi để khuyến kích trẻ tích cực tham gia trò chuyện theo khả năng của trẻ về nội dung trò chuyện - Cô bổ sung, tóm tắt nội dung và giáo dục trẻ theo nội dung trò chuyện *THỂ DỤC SÁNG Hô Hấp 2: Gà gáy;Động tác Tay 1;Chân 1;Bụng 1;BN: Tách khép chân. - Bài hát “ Trường chúng cháu là trường mầm non” (Thứ 2,3,6 tập theo nhạc;Thứ 3,5 tập theo động tác) I.Yêu cầu - Trẻ chú ý tập các động tác đều ,đúng, nhịp nhàng theo lời ca. - Rèn cho trẻ thói quen tập TDS và tính kỷ luật, khả năng nhanh nhẹn trong khi tập. II.Chuẩn bị - Cô thuộc bài hát và kết hợp các động tác với lời ca. - Trang phục và đầu tóc của cô và trẻ gọn ngàng. - Xắc xô cho cô . - Nơ đủ cho trẻ III.Tiến trình hoạt động: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Khởi Động: Cho trẻ đi tự do hoặc chơi trò chơi vận động các kiểu chân, chạy về hàng theo tổ hoặc theo hình tròn dãn cách đều nhau. Trọng động: TĐ:Cô mở đĩa nhạc hoặc hô đếm và kết hợp làm động tác để trẻ tập theo cô từ đầu đến hết bài hát. TT:Hô hấp:làm gà gáy ò .ó o.4-5 nhịp - Tay 1: CB.4 1.3 2 - Ch©n 1: CB.4 1.3 2 - Bông 1: CB.4 1.3. 2 - BËt : CB.2.4 1.3 Hồi tĩnh: - Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng sân để đưa cơ thể về trạng thái bình thường. Trẻ đi vòng tròn,đi các kiểu chân khác nhau Xếp hàng -Trẻ tập 3-4 nhịp -Trẻ tập 3 lần 4 nhịp -Trẻ tập 3 lần 4 nhịp -Trẻ tập 3 lần 4 nhịp -Trẻ tập 2 lần 4 nhịp Trẻ đi nhẹ nhàng *KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC Nội dung Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Tiến trình hoạt động GÓC PV Gia đình đưa trẻ đến trường, Cô giáo, Phòng khám sức khỏe cho trẻ, cô dinh dưỡng nấu ăn cho trẻ. -Trẻ biết cách thể hiện vai chơi, phản ánh lại công việc của bố mẹ CS con, đưa con di học – cô giáo và các cô bác CSGD trẻ ở trường. - Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ, vận động thông qua quan hệ chơi. Bộ đồ chơi nấu ăn, bác sỹ, cô giáo, đồ dùng các nhân của trẻ. *Thỏa thuận bàn bạc trước khi hoạt động: - Cô và trẻ hát, đọc thơ, trò chuyện về trường mầm non: Ngày hội đến trường, tên trường, địa chỉ, các khu vực trong trường và công việc của cô, bác và trẻ ở các khu vực đócô dẫn dắt giới thiệu về các góc chơi, trò chơi, vật liệu chơi, đồ chơiở các góc, cho trẻ nhận góc chơi mình thích, lấy ký hiệu về góc chơi. * Quá trình hoạt động. - Cô đi đến từng góc chơi hưỡng dẫn, gợi ý giúp trẻ thể hiện vai chơi của mình, hoặc tham gia chơi cùng trẻ để hướng dẫn trẻ chơi. Gợi ý cho trẻ biết phối hợp cùng với bạn trong nhóm chơi, nhắc nhở bé chơi gọn gàng ngăn nắp, không phá đồ chơi, không gây ồn ào. *Kết thúc hoạt động. - Cô đi đến từng góc chơi nhận xét kết quả chơi, khuyến khích động viên trẻ. Cho trẻ về góc chơi tốt để tham quan, học tập bạn. - Nhắc trẻ về góc chơi của mình để cất dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng ngăn nắp. GÓC XD Xây trường mầm non có nhiều cửa sổ, lắp ghép đồ dùng, đồ chơi trong trường. Trẻ biết cách sử dụng các nguyên vật liệu để xây dựng, lắp ghép trường MN và đồ chơithành công trình có bố cục hợp lý, biết giữ gìn công trình. Mô hình, bộ lắp ghép, khối gạch, gỗ, hộp, cây xanh, cây hoa GÓC HT Xem tranh ảnh, làm sách tranh về TMN Chơi so sánh chiều dài, chiều rộng, tạo nhóm số lượng đồ dùng, đồ chơi, chơi ô ăn quan Trẻ biết giở sách , lật tranh để xem và làm sách tranh về trường mầm non, Chơi so sánh chiều dài, chiều rộng, tạo nhóm số lượng đồ dùng, đồ chơi, chơi ô ăn quan Tranh ảnh về TMN, một số đồ dùng, đồ chơi có số lượng trong phạm vi 3, có kích thước chiều dài, ngắn, rộng, hẹp, sỏi GÓC NT Hát vận động, đọcthơ chuyện về trường mầm non, Sử dụng một số nguyên vật liệu tạo hình và các kỹ năng tạo hình để tạo ra các sản phẩm tạo hình về trường mn. - Trẻ biết thể hiện lại các bài hát, thơ, chuyện một cách diễn cảm. - Trẻ biết vận dụng các kỹ năng, kiến thức tạo hình và nguyên vật liệu đa dạng tạo nên các sản phẩm tạo hình về chủ đề. Giấy vẽ, bút vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán, hòa báo, mũ múa, nhạc cụ GÓC TN Làm đất trồng và chăm sóc cây,chơi với cát,sỏi Trẻ biết làm đất trồng và chăm sóc cây, theo dõi sự phát triển của cây. Bộ đồ chơi góc TN cây, chậu.. Thứ 2 ngày 17 th¸ng 09 năm 2018 * ĐÓN TRẺ, CHƠI ,THỂ DỤC SÁNG - Đón trẻ: Đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi với khối gỗ - Trò chuyện về lớp học,về cô giao,các bạn. - Thể dục sang: tập theo nhạc. * HOẠT ĐỘNG HỌC Lĩnh vực phát triển thể chất Thể dục: Đề tài: “Đập Bóng TCVĐ : Bịt mắt bắt dê I. Môc đÝch - Yªu cÇu. 1. KiÕn thøc: - TrÎ biÕt cÇm bãng b»ng 2 tay, dïng lùc cña 2 tay ®Ëp bãng xuèng sµn . - TrÎ ®Ëp bãng, kh«ng «m bãng vµo ng­êi. 2. Kỹ n¨ng: - RÌn søc m¹nh , nhanh nhÑn cña ®«i bµn tay vµ sù kÕt hîp tay - m¾t ®Ó ®Ëp bãng chÝnh x¸c. 3. Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ ý thøc, kû luËtt tËp thÓ. - TrÎ tù tin tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng ®Ëp bãng . II.ChuÈn bÞ: §å dïng cña c« §å dïng cña trÎ - X¾c x« cho c«, - KiÓm tra søc kháe cña trÎ - §Þa ®iÓm S©n kh« r¸o, s¹ch sÐ, b»ng ph¼ng. - 10-12 qu¶ bãng, mét b¨ng v¶i bịt m¾t đÓ trÎ ch¬i trß ch¬i. III.TiÕn tr×nh ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1: Ổn đÞnh líp. - C« vµ trÎ h¸t bµi:qu¶ bang trßn C¸c b¹n võa h¸t bµi h¸t g×? Trong bµi h¸t nãi vÒ qu¶ g×? -Qu¶ bang nh­ thÕ nµo? 2.Néi dung: 2.1.H§1: Khëi ®éng: . - Cho trÎ ®i kÕt hợp c¸c kiểu ch©n “ đến trường mầm non” -> về đứng theo đổi h×nh vßng trßn dµn c¸ch đều. 2.2.H§ 2:Trọng động: BTPTC. - Tay 1: CB.4 1.3 2. Ch©n 1: CB.4 1.3 2 - Bụng 1: CB.4 1.3 2 - Bật : CB.1 .3 2.4 2.3.H§ 3:VĐCB: “ §Ëp bãng” Sơ đồ: x x x x x x x x x x x x x - C« cầm quả bãng bằng 2 tay vµ hỏi trẻ + C« cã g× đ©y? + Quả bang nh­ thÕ nµo? +víi qu¶ bang xinh s½n nµy h«m nay c« ch¸u m×nh cïng thùc hiÖn bµi thÓ dôc “ Đập bãng” - C« lµm mẫu 2 lần, lần 2 c« ph©n tÝch động t¸c. - C« đứng thẳng, 2 ch©n rộng bằng vai, 2 tay cầm bãng đập bãng thËt m¹nh xuống sµn nhµ theo h­íng th¨ng. - C« mêi 2 trÎ lªn tËp - Trẻ thực hiện: + Lần 1 trẻ thực hiện theo lớp. Mỗi lÇn 2 trÎ lªn tËp + Lần 2 trẻ về đứng 2 hµng ngang theo nhãm bạn trai, bạn g¸i thực hiện. - C« hỏi trẻ: Tªn bµi tập? + Kỹ năng thực hiện? - Mời 1 -2 trẻ kh¸ thực hiện lại TCVĐ: Bịt mắt bắt dª. - C« giới thiệu tªn trß chơi. - C« nªu c¸ch chơi, luật chơi. - Cho trẻ chơi. 2.4:Hồi tĩnh Trẻ đi nhẹ nhµng 1-2 vßng th¶ läng ng­êi ®Ó ®­a c¬ thÓ vÒ tr¹ng th¸i b×nh th­¬ng. 3. KÕt thóc: C« cho c¶ líp ®i vµo líp ( 1 - 2 phót) TrÎ h¸t vµ trß chuyÖn cïng c« ( 2- 3phót) trÎ ®i chay ,®i c¸c kiÓu ch©n ( 2- 3phót) Thực hiện 4 lần x 4 nhịp Thực hiện 3 lần x 4 nhịp Thực hiện 2 lần x 4nhịp Thực hiện 2 lần x 4 nhịp (8-10 phót). - Quả bãng - Qu¶ bang trßn -TrÎ l¾ng nghe -TrÎ chó ý xem -2 trÎ lªn tËp Cả lớp tập trÎ tËp theo nhãm Trả lời 2 trÎ tËp Chơi trß ch¬i (1 phót) Đi lại tự do hít thở nhÑ nhµng 1 phót TrÎ vµo líp * HOẠT ĐỘNG GÓC. Góc phân vai: Gia đình đưa trẻ đến trường, Cô giáo Góc xây dựng: Xây trường mầm non có nhiều cửa sổ. Góc học tập: Xem sách, tranh ảnh về trường mầm non. Góc nghệ thuật: Hát vận động, kể chuyện về trường mầm non, vẽ tranh,... Góc sách truyện: Cho trẻ làm anlbum,xem sách truyện... Góc thiên nhiên: Cho trẻ chơi với cát * HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. HĐCCĐ: Dạo chơi tham quan khu vực trường hít thở không khí trong lành. - Cô khuyến khích trẻ hát thoe cô bài hát “ Bé yêu trường bé yêu cô” và trò chuyện theo nội dung bài hát và theo khả năng của trẻ -> Cô giới thiệu nội dung hoạt động. - Cô hưỡng dẫn trẻ đi tham quan, tìm hiểu và trò chuyện các khu vực trường + Tên gọi của khu vực đó? + Cảnh vật như thế nào? + Để làm gì? + Ai làm việc, hoạt động ở khu vực này? Như thế nào? - Cho trẻ kể về trường mầm non theo khả năng của mình. TCVĐ: Lộn cầu vồng. - Cô giới thiệu tên trò chơi. - Cô nêu cách chơi, luật chơi. - Cho trẻ chơi. CTD: Chơi tự do. - Cô quản trẻ, giữ an toàn cho trẻ chơi. Trẻ hát Trẻ lắng nghe Trẻ gọi tên theo gợi ý của cô Trẻ trả lời Trẻ nghe cô giới thiệu luật chơ, cách chơi và chơi trò chơi Trẻ chơi tự do * HOẠT ĐỘNG CHIỀU Làm quen tiếng Việt Đề tài: “Lớp mẫu giáo bé,cô giáo,các bạn I. Mục đích yêu cầu: 1 Kiến thức: -Trẻ hiểu và nói đúng các mẫu câu" lớp mẫu giáo bé,cô giáo các bạn ". 2 Kỹ năng: - Rèn cho trẻ kỹ năng nói rõ ràng mạch lạc các cụm từ "lớp mẫu giáo bé,cô giáo ,các bạn" 3 Giáo dục: - Giáo dục trẻ yêu qu ý bảo vệ trường lớp sạch sẽ II. Chuẩn bị: Đồ dùng của cô Đồ dùng của trẻ - Các mẫu câu,tranh ảnh về lớp học Giấy A4,bút màu cho trẻ III.Tiến trình hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Ổn định lớp - Cả lớp hát bài ngày vui của bé - Các con vừa hát bài hát gì? - Các con đang học ở trường nào - Lớp của chúng ta là lớp gì? Bước1:Cô giới thiệu mẫu câu -Các con có

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an chu de truong mn_12507381.doc