Khóa luận Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu nông sản

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BỘ NN & PTNT VÀ NỘI DUNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ. 3

I.Tổng quan về Vụ kế hoạch và quy hoạch-Bộ NN & PTNT 3

1.Cơ cấu tổ chức 3

2.Chức năng, nhiệm vụ của Bộ NN & PTNT 5

3.Vụ Kế hoạch và Quy hoạch_Bộ NN & PTNT 6

Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Vụ kế hoạch và quy hoạch 6

4.Các vấn đề chuyên môn ở vụ kế hoạch và quy hoạch. 8

1.Báo cáo tổng hợp xuất nhập khẩu nông lâm thuỷ sản 8

2. Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp ở các địa phương 10

3.Thống kê giá cả của các sản phẩm nông nghiệp ở tất cả các tỉnh trong vùng. 10

II.Nội dung bài toán quản lý 13

1.Mục đích 13

2.Chức năng 13

3.Các báo cáo đầu vào 13

4.Báo cáo đầu ra 14

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 15

I.Hệ thống thông tin quản lý 15

1.Định nghĩa và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin 15

2.Phân loại hệ thống thông tin trong một tổ chức 16

3.Ba mô hình của hệ thống thông tin 16

II.Phương pháp phát triển HTTT quản lý 18

1.Đặt vấn đề và xác định khả thi 18

2.Các giai đoạn phân tích phát triển hệ thống 20

III.Phân tích hệ thống thông tin quản lý 24

1.Các phương pháp thu thập thông tin 24

3.Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý 26

IV. Thiết kế một hệ thống thông tin quản lý 27

1.Nghiên cứu môi trường và hệ thống thông tin hiện tại 27

2.Xây dựng mô hình vật lý ngoài 30

3.Xây dựng mô hình lô gíc 31

4.Thiết kế CSDL lô gíc đi từ các thông tin ra 31

5.Tích hợp các tệp để chỉ tạo ra một cơ sở dữ liệu 31

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TẠI BỘ NN VÀ PTNT 32

I.Phân tích hệ thống 32

1.Sơ đồ chức năng 32

2.Sơ đồ luồng thông tin 33

Tên tài liệu: Báo cáo xuất nhập khẩu thực hiện hàng tháng 34

Tên kho dữ liệu: Kho dữ liệu báo cáo xuất nhập khẩu. 35

3.Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu nông sản. 36

II.Thiết kế CSDL lô gíc đi từ các thông tin ra 44

1.Xác định các thông tin ra 44

2.Xác định các tệp cần thiết cung cấp dữ liệu cho việc tạo ra từng đầu ra. 44

3.Xác định liên hệ lô gíc giữa các tệp và sơ đồ cấu trúc dữ liệu. 49

4.Cụ thể hoá từng tệp trong cơ sở dữ liệu 50

5.Sơ đồ DSD của chương trình thiết kế trên cơ sở dữ liệu Access. 52

III.Thiết kế mô đun chức năng hệ thống 53

1.Form Loại hàng 53

2.Form khu vực 54

3.Form đơn vị 55

4.Form các nước đối tác 56

IV.Một số giao diện chính của chương trình 58

1.Form chính của chương trình 58

2.Form Dữ liệu hàng nhập 60

4.Sơ đồ liên kết mô đun của phần mềm 65

V.Một số báo cáo của chương trình 65

1.Báo cáo tháng theo hàng hoá nhập khẩu và xuất khẩu 66

2.Báo cáo tháng theo đơn vị nhập khẩu và đơn vị xuất khẩu 69

3.Báo cáo tháng theo nước nhập khẩu hoặc xuất khẩu 70

4.Báo cáo quí theo hàng nhập, hàng xuất 70

5.Một số báo cáo khác 70

VI.Việc chọn phần mềm và quá trình viết chương trình 70

1.Việc chọn phần mềm 70

2.Quá trình viết chương trình 71

VII.Phần phụ lục 71

VIII.Kết luận 82

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

 

doc85 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2130 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu nông sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu nông sản tại Bộ NN&PTNT.DOC
Tài liệu liên quan