Khóa luận Quản lý tín dụng ở ngân hàng công thương Bến Thuỷ

MỤC LỤC

Trang.

Lời nói đầu . . 1

Tổng quan đề tài khoá luận . .2

Chương I : Đặc tả bài toán 3

I. Đặc tả bài toán . . 3

I.1. Tổ chức hệ thống . 3

I.2. Quản lý cán bộ .4

I.3. Quản lý khách hàng .4

I.4. Quản lý các hợp đồng tín dụng . .5

I.5. Quản lý các loại ngoại tệ .5

I.6. Quản lý tiền gửi, tiền vay . .6

I.7. Quản lý trả nợ, rút tiền .6

II. Một số biểu mẫu báo cáo .7

Chương II : Phân tích thiết kế hệ thống . 11

I. Phân tích và thiết kế hệ thống 11

I.1. Lựa chọn hướng phân tích . . .11

I.2.Phân tích hệ thống cũ .12

I.3.Thiết kế hệ thống mới .12

I.4. Sơ đồ phân cấp chức năng . .13

I.5. Biểu đồ luồng dữ liệu .14

I.6. Mô hình thực thể . .20

I.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu . .30

Chương III: Công cụ lập trình và . 40

I. Lựa chộn công cụ lập tình và hệ csdl . . .40

1. Ngôn ngữ lập trình . 40

2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu . 40

II. Công cụ lập trình và hệ QTCSDL SQL .40

1.1 Cấu trúc OLEDB / ADO . . .42

1.2.Cài đặt và thiết lập tham chiếu .43

1.3 Sử dụng ADO . . .43

II .4. Dùng đối tượng Connection của ADO . .44

II.5. Làm việc với con trỏ . . .45

II.6. Khoá mẩu tin trong ADO .47

II.7. Mở và đóng kết nối đến nguồn dữ liệu . .48

II .8. Sử dụng đối tượng Recordset . .48

II. 9. Tạo Recordset ngắt kết nối .49

II. 10. Dùng đối tượng Field .50

III. Sử dụng dịch vụ dữ liệu từ xa của ADO . .50

IV. Ngôn ngữ SQL (Struct query language) . .51

1. Các lệnh làm việc với cấu trúc bảng .51

2. Các lệnh làm việc với dữ liệu . .52

3. Một số hàm mẫu .55

V. Hệ quản trị CSDL SQL Server . .56

1. Cài đặt Microsoft SQL Server .57

2. Thi hành Microsoft SQL Server .58

Chương IV: Thiết kế giao diện . 69

I. Thiết kế modul chương trình . 70

II. Thiết kế giao diện . . .73

Kết luận . .88

Tài liệu tham khảo . .89

 

 

doc92 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1617 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Quản lý tín dụng ở ngân hàng công thương Bến Thuỷ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van.doc
  • pptbao cao.ppt
  • doctom tat.doc
Tài liệu liên quan