Khóa luận Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài liệu, sách báo trong thư viện học viện an ninh nhân dân

MỤC LỤC

Nội dung Trang

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Phạm vi nghiên cứu 2

3. Phương pháp nghiên cứu 3

4. Kết cấu đề tài 3

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 4

1.1 Mô hình hoạt động của thư viện Học viện ANND 4

1.2. Các quy trình nghiệp vụ chính của thư viện 4

1.3. Chức năng của hệ thống mới 7

1.3.1. Chức năng của hệ thống mới 7

1.3.2. Thuận lợi, khó khăn 8

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 9

2.1. Một số khái niệm sử dụng trong phân tích hệ thống 9

2.2. Khái quát sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống 9

2.3. Xây dựng sơ đồ chức năng của hệ thống 10

2.3.1. Xây dựng sơ đồ chức năng mức 1 của chức năng hệ thống 10

2.3.2. Xây dựng sơ đồ chức năng mức 1 của chức năng Quản lý độc giả 10

2.3.3. Xây dựng sơ đồ chức năng mức 1 của chức năng Quản lý tài liệu 11

2.3.4. Xây dựng sơ đồ chức năng mức 1 của chức năng Quản lý mượn- trả 11

2.3.5. Xây dựng các sơ đồ chức năng mức 1 của chức năng trợ giúp. 12

2.4. Xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu 13

2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu. 14

2.5.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. 14

2.5.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. 16

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG 22

3.1. Xây dựng mô hình và mối quan hệ giữa các thực thể 22

3.1.1. Mô hình thực thể. 22

3.1.2 Mối quan hệ giữa các thực thể 26

3.2. Phân tích cơ sở dữ liệu logic của hệ thống 26

3.3. Cơ sở dữ liệu thực hiện của hệ thống. 30

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG. 34

4.1. Mục đích 34

4.2. Thiết kế chi tiết. 34

4.2.1. Dữ liệu đầu vào. 34

4.2.2. Dữ liệu đầu ra. 34

4.2.3. Thiết kế file dữ liệu. 35

4.2.4. Thiết kế kiến trúc chương trình và đặc tả các modul 35

4.2.5. Mô tả cụ thể các thành phần modul của hệ thống. 35

4.3. Lựa chọn công cụ xây dựng hệ thống. 37

CHƯƠNG V: MỘT SỐ MODUL CHÍNH 39

5.1. Mượn tài liệu 39

5.2. Trả tài liệu 40

5.3. Quản lý tài liệu 41

5.4. Quản lý bạn đọc 42

5.5. Tra cứu thông tin 44

5.6. Nhật lý hệ thống 45

5.7. Các tiện ích về dữ liệu 46

5.8.Lập báo cáo thống kê 46

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN, ĐÁNH GIÁ, HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 47

6.1. Đánh giá kết quả 47

6.1.1. Các ưu điểm. 47

6.1.2. Các nhược điểm. 47

6.2. Hướng phát triển. 48

6.3. Kết luận 48

 

doc54 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1865 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài liệu, sách báo trong thư viện học viện an ninh nhân dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng hệ thống thông tin quản lý tài liệu, sách báo trong thư viện Học viện An ninh Nhân dan.DOC