Khóa luận Xây dựng một website trắc nghiệm trên mạng

 

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I. Tổng quan về hệ thống trắc nghiệm trên mạng 1

I. Đặt vấn đề 1

II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 3

III. Tìm hiểu và phân tích hoạt động của hệ thống 3

IV. Các loại câu hỏi trong thi trắc nghiệm 4

Chương II. Ngôn ngữ ASP và cơ sở dữ liệu Access 7

I. Giới thiệu mô hình Client/Server 7

II. Các công cụ cài đặt 10

Chương III. Phân tích thiết kế hệ thống 29

I. Xác định, phân tích các luồng thông tin 29

II. Thiết kế hệ thống mới 29

III. Biểu đồ phân cấp chức năng 32

IV. Biểu đồ luồng dữ liệu 33

Chương IV. Giới thiệu một số trang cơ bản của chương trình 39

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

 

doc52 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1726 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xây dựng một website trắc nghiệm trên mạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptBao cao.ppt
Tài liệu liên quan