Khóa luận Xây dựng Website hỗ trợ học và thi TOEFL

MỤC LỤC

MỤC LỤC.1

1. Phân tích.5

1.1 Mô tảbài toán.10

1.1.1 Hiện trạng.10

1.1.2 Nhận xét.23

Hệthống bài học - lessons.24

Hệthống các bài luyện tập – practice tests.24

Hệthống bài thi thử- tests.24

1.2 Yêu cầu hệthống.26

1.2.1 Yêu cầu chức năng.26

1.2.2. Yêu cầu phi chức năng.29

1.3 Mô hình dòng dữliệu (DFD) quan niệm.31

1.3.1 Quản lý bài học.31

1.3.2 Quản lý câu hỏi.33

1.4 Phân tích dữliệu.42

1.4.1Mô hình thực thểkết hợp.42

2. Thiết kếhệthống.43

2.1 Thiết kếdữliệu.43

2.1.1 Sơ đồlogic dữliệu.44

2.1.2 Danh sách các bảng.45

2.1.3 Mô tảbảng .46

2.1.4 Ràng buộc toàn vẹn.46

Ràng buộc toàn vẹn vềthuộc tính tổng hợp.50

Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính.53

Ràng buộc toàn vẹn liên bộ.55

Ràng buộc toàn vẹn thamchiếu/ khoá ngoại (tiêu biểu 1 đại diện).58

2.2 Sơ đồdòng dữliệu mức thiết kế.59

2.2.1 Quản lý bài học.59

2.2.2 Quản lý câu hỏi.61

2.2.3 Quản lý diễn đàn.64

2.3 Thiết kếgiao diện.68

2.3.1 Sơ đồmàn hình.68

2.3.2 Danh sách các màn hình.69

2.3.4 Mô tảmàn hình.70

3. Cài đặt và triển khai.81

3.1 Công cụvà môi trường phát triển hệthống.81

3.2 Các màn hình chính.81

4. Tổng kết.83

TÀI LIỆU THAM KHẢO.84

5.1. Sưu liệu môhình DFD quan niệm.85

Mô tảthực thể.119

Mô tảmối kết hợp.136

Bảng tổng kết khối lượng.140

Danh sách các thuộc tính.141

Mô tảbảng dữliệu mức logic.146

pdf155 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1860 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xây dựng Website hỗ trợ học và thi TOEFL, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 2.2.2 Quản lý câu hỏi Figure 2.5 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.1 0112077-Lê Khánh Trí 61/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Figure 2.6 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.2 0112077-Lê Khánh Trí 62/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Figure 2.7 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.3 0112077-Lê Khánh Trí 63/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 2.2.3 Quản lý diễn đàn + Ô xử lý 3.1 Quản lý bài viết chủ đề Figure 2.8 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.1 0112077-Lê Khánh Trí 64/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên + Ô xử lý 3.2 Quản lý bài viết trả lời Figure 2.9 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.2 0112077-Lê Khánh Trí 65/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Figure 2.10 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.3 Figure 2.11 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.4 0112077-Lê Khánh Trí 66/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Figure 2.12 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.5 0112077-Lê Khánh Trí 67/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 2.3 Thiết kế giao diện 2.3.1 Sơ đồ màn hình Figure 2.13: Sơ đồ các màn hình 0112077-Lê Khánh Trí 68/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 2.3.2 Danh sách các màn hình STT Tên màn hình Chức năng 1 Màn hình chính - Trang chủ Giới thiệu về trang web các chức năng chính 2 Màn hình đăng nhập Màn hình cho phép đăng nhập vào hệ thống của trang web học và thi TOEFL 3 Màn hình Đăng kí Màn hình đăng kí để trở thành thành viên chính thức của hệ thống. 4 Màn hình đăng xuất Màn hình xóa cookies của thành viên sau khi đăng nhập muốn thoát khỏi hệ thống. 5 Màn hình điều chỉnh thông tin cá nhân. Để thành viên trong hệ thống có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. 6 Màn hình danh sách thành viên. Xem danh sách các thành viên hiện có trong hệ thông trang web 7 Màn hình quản lí câu hỏi Màn hình để quản trị có thể thêm, xóa sửa danh sách các câu hỏi có trong cơ sở dữ liệu theo 3 section 8 Màn hình học bài Màn hình dùng để cho các thành viên trong trang web có thể theo dõi các bài học có sẵn. 9 Màn hình chỉnh sửa và soạn bài học . Màn hình để cho quản trị viên có thể thay đổi nội dung bài học nếu muốn. 10 Màn hình lựa chọn 1 Để cho thành viên khi muốn luyện tập lựa chọn số câu và phần muốn luyện tập của Section 1 11 Màn hình lựa chọn 2 Để cho thành viên khi muốn luyện tập lựa chọn Part muốn luyện tập và số câu câu hỏi cho mỗi Part của Section 2 12 Màn hình lựa chọn 3 Để cho thành viên khi muốn luyện tập lựa chọn số đoạn văn muốn luyện tập của Section 0112077-Lê Khánh Trí 69/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 3 13 Màn hình luyện tập Dùng cho thành viên khi luyện tập, hiển thị câu hỏi cho người dùng trả lời sau đó sẽ đánh giá kết quả cho từng câu hỏi đó 14 Màn hình thi Màn hình tổ chức thi cho người dùng có nhu cầu cần thi TOEFL lần lượt theo từng Section và Part của mỗi Section. 15 Màn hình Thay đổi Tham số hệ thống Thay đổi các tham số dùng cho sự hoạt động của hệ thống. 16 Màn hình quản lí thành viên Chỉnh sửa quyền hạn của thành viên hay xóa thành viên ra khỏi hệ thống. 17 Màn hình diễn đàn Hiển thị các vấn đề đang được thảo luận trong diễn đàn. 18 Màn hình chuyên mục Các chuyên mục của một diễn đàn con. 19 Màn hình chủ đề diễn đàn Các chủ đề do thành viên trong trang web gửi trong một chuyên mục nhất định nào đó. 20 Màn hình bài viết Các bài viết của thành viên trong diễn đàn thảo luận về một chủ đề có sẵn. 2.3.4 Mô tả màn hình Cấu trúc màn hình sử dụng trong trang web có 4 phần chính: - Logo, banner quảng cáo và Topmenu ở trên cùng + Top Menu bao gồm các thành phần: đăng kí, diễn đàn, thành viên, ngôn ngữ sử dụng trong trang web. - Phần bên trái là menu chính với các menu thành phần như: Trang chủ, bài học, thi thử, luyện tập, game… - Phần bên phải là các menu thống kê, đăng nhập, hay liên kết - Phần chính giữa là phần hiển thị những module có trong trang web. 0112077-Lê Khánh Trí 70/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Tùy vào từng màn hình hay ngôn ngữ hiển thị mà các menu trên, trái, phải có thể thay đổi theo nội dung của của màn hình. Figure 2.14 Cấu trúc màn hình chương trình ¾ Màn hình chính giới thiệu về trang web. Màn hình chính là màn hình mà các người dùng nhìn thấy khi truy cập trang web học và luyện thi Toefl. Màn hình chính là màn hình giới thiệu về trang web, lợi ích của học tiếng Anh và thông tin về nhóm thực hiện. ¾ Màn hình đăng nhập Màn hình đăng nhập là màn hình dùng để truy cập vào hệ thống theo các quyền hạn khác nhau. Nếu thành công, người dùng sẽ đăng nhập và làm việc với hệ thống dưới quyền hạn đã được phân công 0112077-Lê Khánh Trí 71/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên + Mô tả hoạt động Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Sau đó chọn “Đăng nhập” hoặc “Đăng kí” + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 TextBox Hai textbox thuộc nhóm này dùng để nhập tên và mật khẩu đăng nhập 2 Button Hai button đăng nhập và đăng kí Lưu ý: Các nhóm được minh hoạ bằng các số được đánh trên màn hình. 1 2 Figure 2.15 Thiết kế màn hình đăng nhập ¾ Màn hình đăng kí + Cấu trúc: Màn hình chỉ có TopMenu mà không có menu phải hay menu trái. + Mô tả hoạt động Khi người dùng muốn trở thành thành viên của trang web, người dùng nhấn vào button “Đăng kí” trên top menu . Nếu đăng kí thành công người dùng sẽ trở là thành viên chính thức của trang web. 0112077-Lê Khánh Trí 72/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 TextBox1 Nhập các thông tin cá nhân 2 Validate Sumary Thông báo lỗi khi nhập các thông tin không đúng định dạng hay yêu cầu 3 ComboBox Ngày tháng năm sinh 4 TextBox2 Quy định bắt buộc của trang web. 5 Button Hai button đồng ý hay không đồng ý Lưu ý: Các nhóm được minh hoạ bằng các số được đánh trên màn hình. Figure 2.16 Nội dung màn hình đăng kí ¾ Màn hình chỉnh sửa thông tin người dùng + Cấu trúc giống như màn hình đăng kí. + Mô tả hoạt động: Người dùng sau một thời gian sử dụng có thay đổi một số thông tin riêng tư như mật khẩu, địa chỉ mail, hay một số thông tin khác. Họ có thể chỉnh sửa các thông tin đó. 0112077-Lê Khánh Trí 73/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 TextBox1 Nhập các thông tin cá nhân 2 Validate Sumary Thông báo lỗi khi nhập các thông tin không đúng định dạng hay yêu cầu 3 ComboBox Ngày tháng năm sinh 4 Button Hai button lưu hay hủy bỏ việc thay đổi ¾ Màn hình học ôn tiếng Anh + Cấu trúc gồm có các phần trên trái giống như các màn hình khác nhưng phần bên phải là danh sách các bài học. + Mô tả hoạt động Nếu người dùng không có quyền vào trang bài học thì sẽ được thông báo. Khi người dùng có quyền được truy cập thì menu phải sẽ hiện thị danh sách các bài học 0112077-Lê Khánh Trí 74/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên có sẵn được liệt kê từ những bài đã học đến bài đã học của từng thành viên đang truy cập diễn đàn. + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 Label Nội dung bài học 2 Data Grid Danh sách các bài học trong trang web Figure 2.17 Nội dung màn hình Học ôn ¾ Nhóm màn hình liên quan đến việc luyện tập + Cấu trúc: Với mỗi phần luyện tập: Section1, Section2, Section3 sẽ có 2 màn hình: Màn hình lựa chọn hình thức ,số câu hỏi và màn hình luyện tập + Mô tả hoạt động: Trước khi bắt đầu luyện tập thì người dùng sẽ được yêu cầu lựa chọn phần và số câu hỏi của mỗi phần . Sau đó thì thành viên đó có thể luyện tập theo phần mà mình đã lựa chọn. Người dùng có thể xem lại kết quả luyện tập của mình nếu muốn. + Thành phần của màn hình chuẩn bị luyện tâp Nhóm Loại Ý nghĩa 1 Label Giới thiệu cách thức luyện tập 0112077-Lê Khánh Trí 75/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 2 Combobox Chọn lựa phần hay số lượng câu hỏi muốn luyện. 3 Button Nút bắt đầu luyện tập Figure 2.18 Nội dung màn hình chuẩn bị luyện tập ** Màn hình luyện tập Nhóm Loại Ý nghĩa 1 UserControl Hiển thị câu hỏi 2 Button Chọn lựa thứ tự câu hỏi để luyện tập 3 Button Xem kết quả hay kết thúc luyện tập 0112077-Lê Khánh Trí 76/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Figure 2.19 Nội dung màn hình luyện tập 1 Figure 2.20 Nội dung màn hình luyện tập 2 – xem kết quả ¾ Nhóm màn hình thực hiện việc thi thử. + Cấu trúc: 0112077-Lê Khánh Trí 77/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Giống như màn hình luyện tập nhưng mỗi lần chỉ hiển thị một câu hỏi. + Mô tả hoạt động Đối với Section1: Sau khi đoạn nghe được đọc lên người dùng sẽ có một khoảng thời gian để chọn lựa câu trả lời. Sau đó trang web sẽ tự động hiển thị câu hỏi tiếp theo. Đối với Section 2 và 3: Thời gian làm bài sẽ được hiển thị . Sau khi thời gian kết thúc thì trang web sẽ tự động chuyển sang section khác hay kết thúc bài thi. + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 ImageButton Nút chọn câu tiếp theo hay kết thúc bài làm 2 Timer Hiển thị thời gian làm bài 3 UserControl Hiển thị câu hỏi Figure 2.21 Nội dung màn hình thi ¾ Màn hình soạn bài học và chỉnh sửa bài học Cấu trúc màn hình: Sử dụng công cụ FreeTextBox.dll – John Dyer 2003 0112077-Lê Khánh Trí 78/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Màn hình chỉ dùng cho quản trị viên chỉnh sửa thêm hay soạn bài học mới Nhóm Loại Ý nghĩa 1 FreeTextBox Chứa dữ liệu bài học 2 Button Lưu hoặc Hủy ¾ Màn hình thay đổi tham số của hệ thống + Cấu trúc: Màn hình bao gồm danh sách các tham số mặc định của hệ thống như: quyền đăng nhập, thời gian làm bài thi, số câu hỏi cho mỗi đề thi, thời gian để làm một câu hỏi….. + Mô tả hoạt động Khi Quản trị viên thấy phương pháp hoạt động hiện tại của hệ thống không còn phù hợp và hệ thống cần có sự thay đổi về các tham số. Quản trị sẽ thay đổi chúng nếu cần thiết và lưu lại. + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 TextBox Các tham số mặc định của hệ thống. 2 Button Button đồng ý hay hủy bỏ việc thay đổi. 0112077-Lê Khánh Trí 79/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Figure 2.22 Nội dung màn hình soạn bài ¾ Nhóm các màn hình Quản lý Đây là nhóm các màn hình chịu sự quản lý của quản trị viên. Các thành viên bình thường và khách không thể truy cập đến trang này. Màn hình này gồm Top menu và menu Admin. 1. Quản lý bài học 2. Quản lý thành viên 3. Quản lý diễn đàn 0112077-Lê Khánh Trí 80/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Chương 3. Cài đặt và triển khai 3.1 Công cụ và môi trường phát triển hệ thống Xây dựng trang web hỗ trợ học và thi TOEFL ¾ Môi trường lập trình : Microsoft Visual Studio.NET ¾ Ngôn ngữ lập trình : ASP.NET với code-hind là Visual C#.NET ¾ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu : Microsoft SQL Server 2000 ¾ Trong quá trình lập trình còn có sử dụng một số thư viện khác như : FreeTextBox.dll, msgBox, Buttons 3.2 Các màn hình chính Figure 3.1 Màn hình chính 0112077-Lê Khánh Trí 81/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Figure 3.2 Màn hình bài học 0112077-Lê Khánh Trí 82/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Chương 4. Tổng kết Với thời gian hạn hẹp và kinh nghiệm còn quá ít ỏi, chúng em đã bước đầu xây dựng một nền tảng cơ bản cho việc phát triển một website thực sự hỗ trợ tốt nhất cho người dùng trong việc học tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung. Để website có thể thực sự hoạt động tốt, khâu chuẩn bị thu thập, phân loại dữ liệu cho thật chu đáo hoàn chỉnh để phát huy thật sự hiệu quả của website là một điều tối quan trọng và tốn không ít thời gian. Do đó, chúng em tin rằng trong tương lai không xa, với sự chuẩn bị tốt về mặt dữ liệu, website sẽ hoạt động tốt hơn và sẽ ngày càng được hoàn thiện hơn để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Nhóm sinh viên thực hiện. 0112077-Lê Khánh Trí 83/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Fritz Onion, Essential ASP.NET with Examples in Visual Basic.NET, Addison Wesley, 2003 2) David Sceppa, Microsoft ADO.NET , Microsoft Press 2002 3) G. Andrew Duthie, Microsoft ASP Dot NET Programming With Visual C Sharp Dot NET Version 2003 Step By Step, MS.Press, 2003 4) ASP.NET.Web.Developer's.Guide, Syngress, 2002 5) Michael A.Pyle, M.A and Mary Ellen Munoz Page, MA - Test of English as a Foreign Language Preparation Guide 95-96, Cliff. 6) Jolene Gear – Robert Gear – Lê Huy Lâm, Cambridge Prep for Toefl, First News. 0112077-Lê Khánh Trí 84/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 5. PHẦN PHỤ LỤC 5.1. Sưu liệu mô hình DFD quan niệm 1.1 Quản lý bài học 1.2.1 Mô tả dòng dữ liệu Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô hình quan niệm xử lý Hiện tại [] Tương lai[] Trang : Ứng dụng: Xây dựng website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô tả dòng dữ liệu : BAI HOC Tờ : 1: Ngày lập: Người lập: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy Trang Nguồn đi : Đầu cuối : Quản trị - Quản lý (có chức năng cập nhật quản lý bài học) Kho dữ liệu : Bài học - Lessons Ô xử lý : Chọn bài học(1.1.1) Nhập bài học mới(1.2.1) Chỉnh sửa bài học(1.2.2) Xoá bài học (1.2.3) Lưu bài học (1.2.4) Học và ôn tập(1.1) Cập nhật bài học (1.2) 0112077-Lê Khánh Trí 85/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Nguồn đến : Kho dữ liệu : Bài học – Lessons Câu hỏi - Questions Đầu cuối : Người dùng (muốn học và ôn tập tiếng Anh) Quản trị - Quản lý (có chức năng cập nhật quản lý bài học) Ô xử lý : Chọn bài học(1.1.1) Làm bài luyện tập(1.1.3) Chỉnh sửa bài học(1.2.2) Xoá bài học (1.2.3) Lưu bài học (1.2.4) Học và ôn tập(1.1) Cập nhật bài học (1.2) Diễn giải : BAI HOC là một trong các dòng dữ liệu chính rất quan trọng của mô hình xử lý. Nó là đầu vào cho các xử lý : Chọn bài học, Làm bài luyện tập, Xoá bài học, Lưu bài học, Học và ôn tập, …. Cấu trúc dữ liệu: MA_BAI_HOC MA_CHUYEN_MUC NGAY_CAP_NHAT_CUOI TIEU_DE DUONG_DAN_NOI_DUNG 0112077-Lê Khánh Trí 86/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô hình quan niệm xử lý Hiện tại [] Tương lai[] Trang : Ứng dụng: Xây dựng website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô tả dòng dữ liệu : QUATRINHHOC Tờ : 1: Ngày lập: Người lập: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy Trang Nguồn đi : Đầu cuối : Người dùng Kho dữ liệu : Quá trình học – Records Ô xử lý : Học và ôn tiếng Anh(1.1.2) Chấm điểm bài học(1.1.4) Quản lý học và ôn tập(1.1) Nguồn đến : Kho dữ liệu : Quá trình học – Records Đầu cuối : Người dùng Ô xử lý : Chọn bài học(1.1.1) Xem kết quả học(1.1.5) Quản lý học và ôn tập(1.1) 0112077-Lê Khánh Trí 87/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Diễn giải : QUA TRINH HOC là một dòng dữ liệu khá quan trọng, giúp theo dõi thống kê tiến độ học tập của thành viên để kịp thời nhắc nhở, góp ý cũng như cải thiện tốc độ tiến bộ của thành viên. Cấu trúc dữ liệu: MA_BAI _HOC MA_THANH_VIEN DIEM_LUYEN_TAP Mô tả ô xử lý Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô hình quan niệm xử lý Hiện tại [] Tương lai[] Trang : Ứng dụng: Xây dựng website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô tả ô xử lý: HOC VA ON TAP Tờ : 1: Ngày lập: Người lập: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy Trang Ô xử lý số: 1.1 Dòng dữ liệu vào: Các thông tin chọn bài học và luyện tập (từ đầu cuối: Người dùng – Thành viên) Các bài học (từ kho dữ liệu Bài học) Các bài học mới (từ ô xử lý 1.2 Cập nhật bài học) Dòng dữ liệu ra: Bài học (đến đầu cuối: Người dùng) Điểm rèn luyện (đến đầu cuối: Người dùng) Thông tin quá trình học (đến kho dữ liệu Quá trình học) 0112077-Lê Khánh Trí 88/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Diễn giải: Hỗ trợ người dùng chọn bài học, làm bài luyện tập, theo dõi quá trình học tập của mình để biết bài nào đã học, bài nào chưa học. Tóm tắt nội dung : (1) Chọn bài học. (2) Học và ôn tập tiếng Anh (3) Làm bài luyện tập (4) Chấm điểm, lưu và báo kết quả cho người dùng Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô hình quan niệm xử lý Hiện tại [] Tương lai[] Trang : Ứng dụng: Xây dựng website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô tả ô xử lý: CAP NHAT BAI HOC Tờ : 1: Ngày lập: Người lập: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy Trang Ô xử lý số: 1.2 Dòng dữ liệu vào: Các thông tin bài học mới ( từ đầu cuối: Quản trị - Quản lý) Danh sách bài học (từ kho dữ liệu Bài học) Dòng dữ liệu ra: Các bài học đã có (đến đầu cuối: Quản trị - Quản lý) Các bài học mới ( đến ô xử lý 1.1 Học và ôn tập) Diễn giải: Lập hội đồng coi thi Tóm tắt nội dung : (1) Nhập bài học mới. (2) Tra cứu và chọn chỉnh sửa các bài học cần cập nhật. 0112077-Lê Khánh Trí 89/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên (3) Xoá bài học (4) Lưu bài học Mô tả kho dữ liệu Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô hình quan niệm xử lý Hiện tại [] Tương lai[] Trang : Ứng dụng: Xây dựng website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô tả kho dữ liệu : BAI HOC Tờ : 1: Ngày lập: Người lập: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy Trang Dòng dữ liệu vào : Bài học mới hoặc đã cập nhật hoặc đã xoá (từ ô xử lý 1.2.4 Lưu bài học ) Dòng dữ liệu ra : Bài học chưa chỉnh sửa (đến ô xử lý 1.2.2 Chỉnh sửa bài học) Bài học chưa xoá (đến ô xử lý 1.2.3 Xoá bài học) Danh sách bài học (đến ô xử lý 1.1.1 Chọn bài học) Bài muốn học – ôn (đến ô xử lý 1.1.2 Học ôn tiếng Anh) Diễn giải : BAI HOC là một trong các kho dữ liệu chính rất quan trọng của mô hình xử lý, cung cấp thông tin làm đầu vào cho các xử lý : Chọn bài học, Làm bài luyện tập, Xoá bài học, Lưu bài học, Học và ôn tập, …. Cấu trúc dữ liệu: MA_BAI_HOC MA_CHUYEN_MUC 0112077-Lê Khánh Trí 90/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên NGAY_CAP_NHAT_CUOI TIEU_DE DUONG_DAN_NOI_DUNG Khối lượng Hiện tại: 100 bài / năm Tương lai: tăng 10% / năm Thông tin thường truy xuất: MA_BAI_HOC TIEU_DE DUONG_DAN_NOI_DUNG Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô hình quan niệm xử lý Hiện tại [] Tương lai[] Trang : Ứng dụng: Xây dựng website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô tả kho dữ liệu : QUATRINHHOC Tờ : 1: Ngày lập: Người lập: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy Trang Dòng dữ liệu vào : Bài học đã học mới của thành viên (từ ô xử lý 1.1.2 Học – ôn tiếng Anh) Điểm mới hoặc đã cập nhật của thành viên (từ ô xử lý 1.1.4 Chấm điểm luyện tập và lưu ) Dòng dữ liệu ra : Bài học đã học (đến ô xử lý 1.1.1 Chọn bài học) Diễn giải : 0112077-Lê Khánh Trí 91/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên QUA TRINH HOC là một dòng dữ liệu khá quan trọng, giúp theo dõi thống kê tiến độ học tập của thành viên để kịp thời nhắc nhở, góp ý cũng như cải thiện tốc độ tiến bộ của thành viên. Cấu trúc dữ liệu: MA_BAI _HOC MA_THANH_VIEN DIEM_LUYEN_TAP Khối lượng Hiện tại: 100 hồ sơ / năm Tương lai: tăng 10% / năm Thông tin thường truy xuất: MA_BAI _HOC MA_THANH_VIEN DIEM_LUYEN_TAP 1.2 Quản lý câu hỏi Mô tả dòng dữ liệu Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô hình quan niệm xử lý Hiện tại [] Tương lai[] Trang : Ứng dụng: Xây dựng website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô tả dòng dữ liệu : CAU HOI Tờ : 1: Ngày lập: Người lập: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy Trang Nguồn đi : Đầu cuối : Quản trị - Quản lý (có chức năng cập nhật quản lý câu hỏi) 0112077-Lê Khánh Trí 92/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Kho dữ liệu : Câu hỏi - Questions Ô xử lý : Làm bài luyện tập(1.1.3) Nhập câu hỏi mới(2.3.1) Chỉnh sửa câu hỏi(2.3.2) Xoá câu hỏi(2.3.3) Lưu câu hỏi(2.3.4) Phần luyện tập tiếp theo(2.1.4) Chọn câu trả lời cho câu hỏi(2.1.3) Xem đáp án câu hỏi(2.1.5) Xem kết quả bài làm(2.1.6) Luyện tập(2.1) Thi thử(2.2) Cập nhật câu hỏi(2.3) Nguồn đến : Kho dữ liệu : Câu hỏi - Questions Đầu cuối : Người dùng (muốn luyện tập) Quản trị - Quản lý (có chức năng cập nhật quản lý câu hỏi) Ô xử lý : Làm bài luyện tập(1.1.3) Chọn câu trả lời(2.1.3) Xem đáp án câu hỏi(2.1.5) Xem kết quả bài làm(2.1.6) 0112077-Lê Khánh Trí 93/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Chỉnh sửa câu hỏi(2.3.2) Xoá câu hỏi(2.3.3) Lưu câu hỏi(2.3.4) Phần luyện tập tiếp theo(2.1.4) Luyện tập(2.1) Thi thử(2.2) Cập nhật câu hỏi(2.3) Diễn giải : CAU HOI là dòng dữ liệu chính rất quan trọng của mô hình xử lý. Nó là đầu vào và đầu ra cho các xử lý chính như: Làm bài luyện tập, Thêm Xoá Sửa Lưu câu hỏi, …. Cấu trúc dữ liệu: MA_CAU_HOI NOI_DUNG SECTION PHAN DAP_AN_DUNG CAC_CAU_TRA_LOI SO_THU_TU NOI_DUNG Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô hình quan niệm xử lý Hiện tại [] Tương lai[] Trang : Ứng dụng: Mô tả dòng dữ liệu : Ngày lập: 0112077-Lê Khánh Trí 94/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Xây dựng website hỗ trợ học và thi TOEFL THANH VIEN Tờ : 1: Người lập: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy Trang Nguồn đi : Đầu cuối : Quản trị - Quản lý Người dùng Kho dữ liệu : Thành viên- Members Ô xử lý : Kiểm tra quyền thành viên(3.1.2) Kiểm tra quyền quản trị(3.5.1) Xác nhận thành viên(3.3.1) Chỉnh sửa thông tin cá nhân(3.3.2) Lưu thông tin cá nhân(3.3.3) Quản lý thông tin cá nhân(3.3) Nguồn đến : Kho dữ liệu : Thành viên- Members Đầu cuối : Người dùng Quản trị - Quản lý Ô xử lý : Kiểm tra quyền thành viên(3.1.2) Kiểm tra quyền quản trị(3.5.1) Xác nhận thành viên(3.3.1) Chỉnh sửa thông tin cá nhân(3.3.2) Lưu thông tin cá nhân(3.3.3) Quản lý thông tin cá nhân(3.3) 0112077-Lê Khánh Trí 95/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Diễn giải : THANH VIEN – đối tượng phục vụ chính của hệ thống Cấu trúc dữ liệu: MA_THANH_VIEN QUYEN_HAN TEN_DANG_NHAP EMAIL MAT_KHAU NGAY_SINH DIEM_CAO_NHAT DIEM_GAN_NHAT CHO_HIEN_THI_EMAIL CHU_KY HINH_ANH TRANG_CHU NGAY_GIA_NHAP Mô tả ô xử lý Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô hình quan niệm xử lý Hiện tại [] Tương lai[] Trang : Ứng dụng: Xây dựng website hỗ trợ học và thi TOEFL Mô tả ô xử lý: LUYEN TAP Tờ : 1: Ngày lập: Người lập: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy Trang Ô xử lý số: 2.1 Dòng dữ liệu vào: 0112077-Lê Khánh Trí 96/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Các thông tin chọn phần luyện tập (từ đầu cuối: Người dùng) Danh sách câu hỏi (từ kho dữ liệu Câu hỏi) Thông tin bài làm (từ đầu cuối Người dùng) Dòng dữ liệu ra: Câu hỏi (đến đầu cuối: Người dùng) Đáp án đúng của câu hỏi (đến đầu cuối Người dùng) Kết quả làm bài (đến đầu cuối: Người dùng) Diễn giải: Hỗ trợ người dùng luyện tập thi TOEFL

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf21 Xây dựng website hỗ trợ học và thi TOEFL.pdf