Khóa luận Xây dựng Website quản lý thư viện điện tử

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN 4

MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG I: Giới thiệu về ngôn ngữ sử dụng 7

1.1. Tổng quan về World Wide Web và ngôn ngữ HTML 7

1.1.1. Tổng quan về World Wide Web (WWW) 8

1.1.2. Tổng quan về Web Server 8

1.1.3. Ngôn ngữ HTML 8

1.1.3.1. Khái niệm 8

1.1.3.2. Cấu trúc cơ bản của một file HTML 9

1.2. Active Server Pages 10

1.2.1. Giới thiệu về Active Server Pages 10

1.2.1.1. Khái niệm về Active Server Pages 10

1.2.1.2. Cách hoạt động của ASP 10

1.2.1.3. Cấu trúc của một trang ASP 11

1.2.1.4. Mô hình ứng dụng Web qua công nghệ ASP 11

1.2.1.5. Hoạt động của một trang ASP 12

1.2.1.6. Các tính chất của ASP 12

1.2.1.7. Một số ưu và khuyết điểm của ASP 13

1.2.2. Các đối tượng Built-in trong ASP 14

1.2.2.1. Đối tượng Request 14

1.2.2.2. Đối tượng Response 17

1.2.2.3. Đối tượng Session 19

1.2.2.4. Đối tượng Application 20

1.2.2.5. Đối tượng Server 21

1.2. 3. Các component của ASP 21

1.3. VBScript 22

1.3.1. Khái niệm về VBScript 22

1.3.2. Sự phát triển của VBScript 22

1.3.3. Kiểu dữ liệu của VBScript 22

1.3.4. Biến 23

1.3.4.1. Khai báo biến 24

1.3.4.2. Quy tắc đặt tên biến 24

1.3.4.3. Thời gian sống của biến 24

1.3.5. Hằng 25

1.3.6. Toán tử (Operator) 25

1.3.7. Các cấu trúc điều khiển chương trình 25

1.3.7.1. If then Else 25

1.3.7.2. Do Loop 26

1.3.7.3. For.Next 26

1.3.8. Procedures 26

1.3.8.1. Sub Procedure 26

1.3.8.2. Function Procedure 26

1.3.8.3. Cách dùng Sub và Function 27

1.4. Cơ sở dữ liệu MS Access 27

1.4.1. Giới thiệu MS Access 27

1.4.1.1. Định nghĩa lưu trữ dữ liệu 27

1.4.1.2. Xử lý dữ liệu 28

1.4.1.3. Kiểm soát dữ liệu 29

1.4.2. MS Access – công cụ để phát triển ứng dụng 29

1.4.3. Các đặc điểm của MS Access 30

1.4.4. Các đối tượng bên trong tập tin CSDL MS Access 31

1.4.4.1. Bảng (Table) 31

1.4.4.2. Truy vấn (Query) 32

CHƯƠNG II: Phân tích và thiết kế bài toán quản lý thư viện điện tử 33

2.1. Bài toán quản lý thư viện điện tử 33

2.1.1. Giới thiệu bài toán 33

2.1.2. Những ưu điểm của Thư viện điện tử 34

2.1.3. Phát biểu bài toán 34

2.1.4. Các chức năng hệ thống 35

2.1.5. Yêu cầu đặt ra cho hệ thống 36

2.2. Phân tích thiết kế hệ thống 38

2.2.1. Sơ đồ phân rã chức năng 38

2.2.2. Sơ đồ xử lý hệ thống 39

2.2.3. Các sơ đồ chức năng con 40

2.2.4. Phân tích thiết kế CSDL 42

2.2.4.1. Các thực thể 42

2.2.4.2. Sơ đồ quan hệ 44

CHƯƠNG III: Cài đặt và sử dụng 45

3.1. Cách thức cài đặt chương trình 45

3.2. Hướng dẫn sử dụng chương trình 46

3.3. Một số giao diện của trang Web 47

KẾT LUẬN 55

I. Nhận xét và tự đánh giá 55

II. Hướng phát triển trong tương lai 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

 

 

doc58 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2588 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xây dựng Website quản lý thư viện điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng Website quản lý Thư viện điện tử.doc
Tài liệu liên quan