Kiểm tra học kì I môn địa lý 10 - Trường THPT số II Bắc Hà

ĐỀ II

 

I. Trắc nghiệm ( 3 ñieåm)

Choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát

1. Muïc ñích cuûa coâng taùc khaûo nghieäm gioáng caây troàng laø.

A. Coâng nhaän kòp thôøi gioáng caây môùi.

B. Ñöa gioáng toát phoå bieán nhanh vaøo saûn xuaát.

C. Duy trì, cuûng coá ñoä thuaàn chuûng, söùc soáng vaø tính traïng ñieån hình cuûa gioáng .

D. Taïo ra soá löôïng gioáng caàn thieát ñeå cung caáp cho saûn xuaát ñaïi traø.

2. Noäi dung naøo döôùi ñaây thuoäc bieän phaùp cô giôùi, vaät lí baûo veä caây troàng.

A. Tieâu huyû taøn dö caây troàng. B. Duøng phaân boùn hôïp lí .

C. Duøng baãy ñeøn ñeå tieâu dieät böôùm D.Gieo troàng ñuùng thôøi vuï.

3. Phaân vi sinh vaät coá ñònh ñaïm söû duïng baèng caùch.

A. Phun leân laù . B. Taåm haït gioáng tröôùc khi gieo troàng

C. Boùn loùt D. Boùn thuùc.

4. Nguyeân toá dinh döôõng chính coù trong phaân ñaïm laø.

A-Nitô (N) B-Kali (K)

C- Canxi (Ca) D-Phoát pho (P)

5. Nuoâi caáy moâ teá baøo döïa treân cô sôû khoa hoïc naøo.

A. Söï sinh saûn B.Tính ñoäc laäp

C.Söï töông thích D. Tính toaøn naêng

6.Trong caùc loaïi phaân hoaù hoïc sau ñaây, phaân naøo khoù tan trong nöôùc.

A. Phaân laân B. Phaân kali

C. Phaân ureâ D. Phaân ñaïm

II. Tự luận: ( 7 điểm )

Câu 1 ( 3 điểm )

Thế nào là phân hữu cơ? Trình bày đặc điểm và cách sử dụng của phân hữu cơ?

Câu 2 ( 1.5 điểm )

Nêu những biện pháp chủ yếu tropng phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

Câu 3 ( 2.5 điểm )

Trình bày mục đích ý nghĩ của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?Thí nghiệm so sanh nhằm mục đích gi?

 

doc9 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2001 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì I môn địa lý 10 - Trường THPT số II Bắc Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT SỐ II BẮC HÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn : Địa lý 10 Thời gian 45 phút ĐỀ I I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Nước sông được cung cấp bởi các nguồn. A. N­íc m­a vµ n­íc b¨ng tan. B. N­íc ngÇm. C. N­íc trong c¸c hå, ao. D. TÊt c¶ ®Òu ®óng. Câu 2 : Tính địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan theo. A. VÜ tuyÕn. B. kinh tuyÕn. C. §é cao. D. Bê T©y vµ Bê §«ng lôc ®Þa. Câu 3 : Dựa vào đặc tính lí hóa của nước, các dòng biển được phân loại thành. A.Dßng biÓn nãng, dßng biÓn l¹nh. B. Dßng biÓn th­êng xuyªn, dßng biÓn theo mïa. C.Dßng biÓn trªn m¨t, dßng biÓn ®¸y. Câu 4 : §Æc ®iÓm quan träng nhÊt cña ngµnh ch¨n nu«i là. A. Phô thuéc vµo tù nhiªn. B. Phô thuéc vµo kĩ thuËt. C. Phô thuéc vµo c¬ së thøc ¨n. D. Phô thuéc vaß ch¨m sãc. Câu 5: Nơi quanh năm có thời gian ngày đêm bằng nhau: A. Xích đạo. B. Chí tuyến. C. Ôn đới. D. Cực. Câu 6: Có hiện tượng luân phiên ngàyvà đêm là do: A. Trái Đất hình khối cầu . B. Trái Đất tự quay quanh trục. C. Mặt trời chỉ chiếu một nửa Trái Đất. D. Tất cả các ý trên. II. Tự luận ( 7 điểm ) Câu 1 : ( 4 điểm ) 1. Trình bày khái niệm và giới hạn của sinh quyển. 2. Con người có ảnh hưởng như thế nào đến phân bố sinh vật? Hãy cho ví dụ chứng minh. 3. Nêu đặc điểm của sóng thần ? nguyên nhân gây ra sóng thần ? Tác hại của sóng thần. Câu 2 : ( 3 điểm ) Cho b¶ng sè liÖu: S¶n l­îng l­¬ng thùc cña thÕ giíi, thêi k× 1950 – 2003 N¨m 1950 1970 1980 1990 2000 2003 S¶n l­îng ( triÖu tÊn ) 676,0 1213,0 1561,0 1950,0 2060,0 2021,0 H·y vÏ biÓu ®å cét thÓ hiÖn s¶n l­îng l­¬ng thùc thÕ giíi qua c¸c n¨m. NhËn xÐt. -----------------------------------------HÕt------------------------------------- (Gi¸o viªn coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm!) TRƯỜNG THPT SỐ II BẮC HÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn : Địa lý 10 Thời gian 45 phút ĐỀ II I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: C©u 1: §èt n­¬ng lµm r·y sÏ lµm cho ®Êt. A. DÔ thÊm n­íc vµ nhiÖt. C. BÞ ph¸ vì cÊu t­îng ®Êt. C. BÞ xãi mßn nhiÒu h¬n. D. TÊt c¶ ®Òu ®óng. Câu 2: Các hang động đá vôi là sản phẩm của dạng phong hoá: A Rửa trôi. B Hoá học. C Sinh học. D Lí học. Câu 3: Hiện nay trên thế giới, tỉ lệ lao động khu vực3 (dịch vụ ) cao nhất thuộc về. A. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. B.Các nước và lãnh thổ công nghiệp mới. C. Các nước phát triển. D. Các nước kém phát triển. Câu 4: §Æc ®iÓm quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ: A. §Êt trång lµ t­ liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu. B. S¶n xuÊt phô thuéc vµo ®iÒn kiÖn tù nhiªn. D. S¶n xuÊt cã tÝnh thêi vô. C. C©y trång, vËt nu«i lµ ®èi t­îng lao ®éng. C©u 5: Thùc vËt, ®éng vËt ë ®µi nguyªn nghÌo nµn lµ do ë ®©y. A. qu¸ l¹nh. B. thiÕu ¸nh s¸ng. C. L­îng m­a Ýt. D. §é Èm cao. Câu 6: Nơi có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm trên Địa cầu là. A. Xích đạo B. Chí tuyến C. Ôn đới D. Cực II. Tự luận ( 7 điểm ) Câu 1: ( 4 điểm ) Sóng Biển là gì? Nguyên nhân sinh ra sóng biển? Theo anh ( chị ) chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm ảnh hưởng tới chế độ nước sông như thế nào? Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo anh ( chi ) đặc điểm nào quan trọng nhất?. Câu 2: (3 điểm ) Cho b¶ng så liÖu : ®µn bß vµ ®µn lîn trªn thÕ giíi, thêi k× 1980 - 2002 ( triÖu con ) N¨m VËt nu«i 1980 1992 1996 2002 Bß 1218,1 1281,4 1320,0 1360,5 Lîn 778,8 864,4 923,0 939,3 - VÏ biÓu ®å h×nh cét thÓ hiÖn sè l­îng bß vµ lîn. - NhËn xÐt -----------------------------------------HÕt------------------------------------- (Gi¸o viªn coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm!) TRƯỜNG THPT SỐ II BẮC HÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn : Công nghệ 10 Thời gian 45 phút ĐỀ I I. Trắc nghiệm ( 3 ñieåm) Choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát 1. Ñaát xaùm baïc maøu coù ñaëc ñieåm. A. Ñaát kieàm ngheøo dinh döôõng B. Ñaát chua giaøu dinh döôõng C. Ñaát kieàm giaøu dinh döôõng D. Ñaát chua ngheøo dinh döôõng 2. Đieàu kieän ñeå saâu beänh phaùt trieån thaønh dòch laø. A. Thöùc aên ñaày ñuû, nhieät ñoä thích hôïp B.Coù nôi oå dòch cö truù C. Coù oå dòch vaø ñieàu kieän thuaän lôïi D.Thôøi gian keùo daøi 3.Trong caùc loaïi phaân hoaù hoïc sau ñaây, phaân naøo khoù tan trong nöôùc. A. Phaân laân B. Phaân kali C. Phaân ureâ D. Phaân ñaïm 4.Phaân boùn naøo döôùi ñaây duøng ñeå boùn loùt. A. Kaliclorua (KCl) B. Ureâ C. Supe laân D. (NH4)2SO4 5. Ñaát chua coù ñoä PH laø . A.PH = 2 -> 4 B. PH = 2 -> 8 C. PH = 2 -> 9 D. PH = 2 -> 10 6. Ñeå tuyeân truyeàn ñöa gioáng môùi vaøo saûn xuaát ñaïi traø caàn boá trí loaïi hình thí nghieäm naøo. A. Saûn xuaát gioáng B. Saûn xuaát quaûng caùo C. Kieåm tra kæ thuaät D.So saùnh gioáng II. Tự luận: ( 7 điểm ) Câu 1 ( 2 điểm ) Thế nào là phong trư tổng hợp dịch hại cây trồng? Nêu nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng? Câu 2 ( 3 điểm ) Nêu đặc điểm và cách sử dụng cảu phân hóa học? Câu 3 ( 2 điểm ) Trình bày mục đích ý nghĩ của công tác khảo nghiệm giống cây trồng? -----------------------------------------HÕt------------------------------------- (Gi¸o viªn coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm!) TRƯỜNG THPT SỐ II BẮC HÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn : Công nghệ 10 Thời gian 45 phút ĐỀ II I. Trắc nghiệm ( 3 ñieåm) Choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát 1. Muïc ñích cuûa coâng taùc khaûo nghieäm gioáng caây troàng laø. A. Coâng nhaän kòp thôøi gioáng caây môùi. B. Ñöa gioáng toát phoå bieán nhanh vaøo saûn xuaát. C. Duy trì, cuûng coá ñoä thuaàn chuûng, söùc soáng vaø tính traïng ñieån hình cuûa gioáng . D. Taïo ra soá löôïng gioáng caàn thieát ñeå cung caáp cho saûn xuaát ñaïi traø. 2. Noäi dung naøo döôùi ñaây thuoäc bieän phaùp cô giôùi, vaät lí baûo veä caây troàng. A. Tieâu huyû taøn dö caây troàng. B. Duøng phaân boùn hôïp lí . C. Duøng baãy ñeøn ñeå tieâu dieät böôùm D.Gieo troàng ñuùng thôøi vuï. 3. Phaân vi sinh vaät coá ñònh ñaïm söû duïng baèng caùch. A. Phun leân laù . B. Taåm haït gioáng tröôùc khi gieo troàng C. Boùn loùt D. Boùn thuùc. 4. Nguyeân toá dinh döôõng chính coù trong phaân ñaïm laø. A-Nitô (N) B-Kali (K) C- Canxi (Ca) D-Phoát pho (P) 5. Nuoâi caáy moâ teá baøo döïa treân cô sôû khoa hoïc naøo. A. Söï sinh saûn B.Tính ñoäc laäp C.Söï töông thích D. Tính toaøn naêng 6.Trong caùc loaïi phaân hoaù hoïc sau ñaây, phaân naøo khoù tan trong nöôùc. A. Phaân laân B. Phaân kali C. Phaân ureâ D. Phaân ñaïm II. Tự luận: ( 7 điểm ) Câu 1 ( 3 điểm ) Thế nào là phân hữu cơ? Trình bày đặc điểm và cách sử dụng của phân hữu cơ? Câu 2 ( 1.5 điểm ) Nêu những biện pháp chủ yếu tropng phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng? Câu 3 ( 2.5 điểm ) Trình bày mục đích ý nghĩ của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?Thí nghiệm so sanh nhằm mục đích gi? -----------------------------------------HÕt------------------------------------- (Gi¸o viªn coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm!) TRƯỜNG THPT SỐ II BẮC HÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI HK I Môn : Địa lý 10 ĐỀ I Phần Câu Ý Nội dung Thangđiểm I 1. D; 2. A; 3. A; 4. C; 5. A; 6. D; 3 II 1 1 Sinh quyển là một quyển của Trái Đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống. - Giới hạn phía trên là nơi tiếp giáp tầng ô dôn của khí quyển. - Giới hạn phía dưới xuống tận đáy đại dương; ở lục địa xuống tới đáy của lớp vỏ phong hóa. 0.5 0.5 0.5 2 Con người có ảnh hưởng lớn đến sự phân bố sinh vật: làm thay đổi (mở rộng hay thu hẹp) phạm vi phân bố nhiều loại sinh vật. - Ảnh hưởng tích cực (mở rộng): trồng rừng, đưa động thực vật từ nơi này sang nơi khác. - Ảnh hưởng tiêu cực (thu hẹp): phá rừng làm mất nơi sinh sống và làm tuyệt chủng nhiều loài động thực vật hoang dã. 0.5 0.5 0.5 3 - Sãng thÇn lµ sãng cã chiÒu cao 20 – 40m, truyÒn theo chiÒu ngang với tốc độ 400 – 800 km/h. - Nguyªn nh©n lµ do ®éng ®Êt, núi lửa phun ngầm dưới đại dương, ngoài ra còn do bão 0.5 0.5 2 Y/C vẽ biểu đồ hình cột, chính xác, đẹp..... 2.0 - Từ năm 1950 - 2000 sản lượng lương thực thế giới tăng (DC ) - Đến năm 2003 sản lượng lương thực thế giới giảm ( DC ) 0.5 0.5 TRƯỜNG THPT SỐ II BẮC HÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI HK I Môn : Địa lý 10 ĐỀ II Phần Câu Ý Nội dung Thangđiểm I 1. D; 2. B; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A; 3 II 1 1 - Sãng biÓn lµ một hình thức dao ®éng cña n­íc biÓn theo chiÒu th¼ng ®øng. - Nguyªn nh©n chủ yếu tạo nênsãng biÓn chñ yÕu lµ do giã. 0.5 0.5 2 * Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm - Ở miền khí hậu nóng hoặc nơi địa hình thấp của khí hậu ôn đới, nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là nước mưa nên chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa. - Ở miền ôn đới lạnh và những miền núi cao, nguồn nước cung cấp cho sông ngòi là băng tuyết tan nên sông nhiều nước vào mùa xuân. - Ở những vùng đất, đá thấm nước nhiều, nước ngầm có vai trò đáng kể trong việc điều hòa chế độ nước của sông. 0.5 0.5 0.5 3 * Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp - Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu. ( đặc điểm quan trọng nhất ) - Cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động. - Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ. - Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. - Nông nghiệp ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 2 Y/C vẽ biểu đồ hình cột, chính xác, đẹp..... 2.0 - Từ năm 1980 – 2002 số lượng đàn bò tăng nhanh ( DC ) - Từ năm 1980 – 2002 số lượng đàn lợn tăng nhanh ( DC ) 0.5 0.5 TRƯỜNG THPT SỐ II BẮC HÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI HK I Môn : Công nghệ 10 ĐỀ I Phần Câu Thang điêm I 1. D; 2. C; 3. A; 4. C; 5. C; 6. B; 3.0 II 1 - Khaùi nieäm: Phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng laø söû duïng phoái hôïp caùc bieän phaùp phoøng tröø dòch haïi caây troàng moät caùch hôïp lí. - Nguyeân lí phoøng tröø toång hôïp dòch haïi caây troàng: + Troàng caây khoeû. + Baûo toàn thieân ñòch. + Thaêm ñoàng thöôøng xuyeân. + Noâng daân trôû thaønh chuyeân gia. 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 2 Ñaëc ñieåm cuûa phaân hoùa hoïc - Phaân hoùa hoïc chöùa ít nguyeân toá dinh döôõng, nhöng tæ leä chaát dinh döôõng cao. - Phaàn lôùn phaân hoùa hoïc deã hoøa tan neân caây deã haáp thuï vaø cho hieäu quaû nhanh. - Boùn nhieàu phaân hoùa hoïc lieân tuïc trong nhieàu naêm (ñaïm, laân) deã laøm cho ñaát hoùa . Söû duïng phaân hoùa hoïc - Phaân ñaïm, kali boùn thuùc laø chính, coù theå duøng boùn loùt nhöng vôùi lieàu löôïng nhoû. - Phaân laân duøng boùn loùt. - Sau nhieàu naêm boùn phaân ñaïm, kali caàn boùn voâi caûi taïo. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 - Muïc ñích Ñaùnh giaù khaùch quan chính xaùc vaø coâng nhaän kòp thôøi gioáng caây troàng môùi phuø hôïp vôùi töøng vuøng vaø heä thoáng luaân canh. - YÙ nghóa + Naém vöõng ñaëc tính yeâu caàu vaø kó thuaät cuûa gioáng môùi. + Söû duïng ñuùng vaø khai thaùc toái ña hieäu quaû cuûa gioáng môùi. 1.0 1.0 TRƯỜNG THPT SỐ II BẮC HÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI HK I Môn : Công nghệ 10 ĐỀ II Phần Câu Thang điêm I 1. A; 2. D; 3. B; 4. A; 5. D; 6. C; 3.0 II 1 - Phân hữu cơ: Laø nhöõng chaát höõu cô vuøi vaøo ñaát ñeå duy trì vaø naâng cao ñoä phì nhieâu cuûa ñaát, baûo ñaûm cho caây troàng coù naêng suaát cao, chaát löôïng toát. - Ñaëc ñieåm cuûa phaân höõu cô töï nhieân + Chöùa nhieàu chaát dinh döôõng. + Thaønh phaàn vaø tæ leä chaát dinh döôõng khoâng oån ñònh. + Chaát dinh döôõng trong phaân caây khoâng söû duïng ñöôïc ngay maø phaûi qua quaù trình khoaùng hoùa caây môùi söû duïng ñöôïc. Vì vaäy phaân höõu cô laø loaïi phaân boùn coù hieäu quaû chaäm. - Söû duïng phaân höõu cô töï nhieân Duøng boùn loùt laø chính, nhöng tröôùc khi söû duïng caàn uû cho hoai muïc 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 2 - Bieän phaùp kó thuaät- - Bieän phaùp sinh hoïc - Söû duïng gioáng caây troàng choáng chòu saâu beänh haïi - Bieän phaùp hoùa hoïc - Bieän phaùp cô giôùi, vaät lí - Bieän phaùp ñieàu hoøa: 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3 - Muïc ñích Ñaùnh giaù khaùch quan chính xaùc vaø coâng nhaän kòp thôøi gioáng caây troàng môùi phuø hôïp vôùi töøng vuøng vaø heä thoáng luaân canh. - YÙ nghóa + Naém vöõng ñaëc tính yeâu caàu vaø kó thuaät cuûa gioáng môùi. + Söû duïng ñuùng vaø khai thaùc toái ña hieäu quaû cuûa gioáng môùi. - Muïc ñích thí nghiệm so sánh + Xem chaát löôïng cuûa gioáng môùi so vôùi gioáng saûn xuaát ñaïi traø. +Neáu chaát löôïng cao hôn thì trung taâm khaûo nghieäm gioáng quoác gia à saûn xuaát ñaïi traø. 1.0 1.0 0.5 Kí duyệt ngày 11 tháng 12 năm 2010 TTCM Lãnh đạo nhà trường

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKiểm tra giữa học kì 2 địa 11.doc
Tài liệu liên quan