Kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên khi tham gia phiên toà hình sự

 

 

57

 

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1:Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu 3

1.1. Một số khái niệm cơ bản 3

1.1.1. Khái niệm kỹ năng .3

1.1.2. Khái niệm giao tiếp 4

1.1.3. Khái niệm kỹ năng giao tiếp 8

1.1.4. Khái niệm Kiểm sát viên 9

1.1.5. Khái niệm kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên 9

1.2. Đặc thù nghề nghiệp của kiểm sát viên 10

1.2.1. Lao động của kiểm sát viên là lao động trí não, đầy khó khăn, phức

tạp đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của xã hội,của công dân 10

1.2.2. Hoạt động của kiểm sát viên là họat động mang tính quyền

lực nhà nước 10

1.2.3. Hoạt động của kiểm sát viên tại phiên toà phải tuân theo một trật

tự pháp lí chặt chẽ được quy định trong pháp luật tố tụng 11

1.3. Đặc điểm giao tiếp của Kiểm sát viên tại phiên toà hình sự 12

1.4. Nội dung kỹ năng giao tiếp của kiểm sát viên 13

1.4.1. Kỹ năng định hướng giao tiếp 13

1.4.2. Kỹ năng định vị khi giao tiếp 15

1.4.3. Kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp 16

Chương 2: Phương pháp và tổ chức nghiên cứu 18

2.1. Khách thể nghiên cứu 18

2.2. Phương pháp nghiên cứu 19

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu 19

2.2.2. Phương pháp trắc nghiệm 19

2.2.3. Phương pháp quan sát 21

2.2.4. Phương pháp thống kê toán học 21

Chương 3: Kết quả nghiên cứu 23

3.1. Mức độ biểu hiện của các kỹ năng giao tiếp của kiểm sát viên. 23

3.1.1. Các kỹ năng giao tiếp của kiểm sát viên biểu hiện ở mức độ cao. 25

3.1.2. Các kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên biểu hiện ở mức trung bình 29

3.1.3. Các kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên biểu hiện ở mức độ thấp. 41

3.2. So sánh sự khác biệt về các kỹ năng giao tiếp và nhóm kỹ năng

giao tiếp giữa nam và nữ kiểm sát viên 42

3.3. So sánh sự khác biệt về các kỹ năng giao tiếp và nhóm kỹ năng

giao tiếp giữa các kiểm sát viên có thâm niên công tác khác nhau. 44

3.4. Mối tương quan giữa các kỹ năng giao tiếp và các nhóm kỹ năng

giao tiếp của Kiểm sát viên 49

3.4.1. Mối tương quan giữa các kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên. 49

3.4.2. Mối tương quan giữa các nhóm kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên. 51

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

PHỤ LỤC

 

 

 

 

doc57 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2481 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên khi tham gia phiên toà hình sự, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên khi tham gia phiên toà hình sự.doc
Tài liệu liên quan