Luận án Bảo mật thông tin ở lớp Vật lý: Giao thức hiệu quả và đánh giá hiệu năng - Chu Tiến Dũng

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIET TAT iv

DANH MỤC HÌNH VẺ vi

DANH MỤC KÝ HIỆU TOÁN HỌC X

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN VÔ TUYEN VÀ ĐẢM

BẢO AN TOÀN THÔNG TIN Ở LỚP VẬT LÝ 15

1.1. Bảo mật thông tin trong hệ thống thông tin vô tuyến 15

1.2. Các tham số hiện năng bảo mật 19

1.2.1. Dung lượng bảo mật 19

1.2.2. Xác suất dung lượng bảo mật khác không 21

1.2.3. Xác suất dừng bảo mật 22

1.3. Truyền thông hợp tác 24

1.3.1. Phương pháp chuyển tiếp vô tuyến 27

1.3.2. Kỹ thuật xứ lý tín hiệu chuyển tiếp vô tuyến 29

1.3.3. Các phương pháp lựa chọn nút chuyển tiếp 31

1.4. Vô tuyến nhận thức 32

1.4.1. Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng nền - Underlay 34

1.4.2. Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng đan xen - Interweave 34

1.4.3. Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng chồng chập - Overlay 35

1.5. Kết luận chương 35

Chương 2. PHÂN TÍCH HIỆU NÀNG BẢO MẬT CỦA HỆ

THỐNG VỎ TUYẾN TRUYEN THÔNG ĐA CHẶNG 36

2.1. Mạng vô tuyến nhận thức chuyển tiếp đa chặng 36

2.1.1. Các nghiên cứu liên quan 36

2.1.2. Mô hình hệ thống đề xuất 37

2.1.3. Phân tích hiệu năng hệ thống 41

2.1.4. Mô phỏng và đánh giá kết quả 46

2.2. Mạng chuyển tiếp đa chặng với phần cứng không lý tương 51

2.2.1. Các nghiên cứu liên quan 51

2.2.2. Mô hình hệ thống đề xuất 53

2.2.3. Phân tích hiệu năng hệ thống 56

2.2.4. Mô phỏng và đánh giá kết quả 58

2.3. Kết luận chương 64

Chương 3. PHÂN TÍCH HIỆU NÀNG BẢO MẬT CỦA HỆ

THỐNG VỎ TUYẾN TRUYEN THÔNG HỘP TÁC 66

3.1. Gây nhiễu và chuyên tiếp có lựa chọn trong mạng truyền thông hợp tác hai chặng 66

3.1.1. Các nghiên cứu liên quan 66

3.1.2. Mô hình hệ thống đề xuất 68

3.1.3. Phân tích hiệu năng hệ thống 72

3.1.4. Mô phỏng và đánh giá kết quả 80

3.2. Bảo mật trong mạng vô tuyến hợp tác kết hợp kỹ thuật thu thập năng

lượng 86

3.2.1. Các nghiên cứu liên quan 86

3.2.2. Mô hình hệ thống đề xuất 87

3.2.3. Phân tích hiệu năng hệ thống 90

3.2.4. Mô phỏng và đánh giá kết quả 94

3.3. Kết luận chương 97

Chương 4. PHÂN TÍCH HIỆU NÀNG BẢO MẬT CỦA HỆ

THỐNG VÔ TUYẾN TRUYEN THÔNG HỘP TÁC TRONG DIÊU

KIỆN THÔNG TIN TRẠNG THÁI KÊNH TRUYEN KHÔNG

HOÀN HẢO 99

4.1. Các nghiên cứu liên quan 99

4.2. Anh hương của kênh truyền không lý tương đối với hiệu năng bảo mật

của mạng chuyển tiếp 101

4.2.1. Mô hình hệ thống 101

4.2.2. Phân tích hiệu năng hệ thống 106

4.2.3. Mô phỏng và đánh giá kết quả 108

4.3. Kết luận chương 114

KẾT LUẬN 116

DANH MỤC CÁC CÓNG TRÌNH ĐẢ CÔNG Bố 119

TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

 

pdf150 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Bảo mật thông tin ở lớp Vật lý: Giao thức hiệu quả và đánh giá hiệu năng - Chu Tiến Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_bao_mat_thong_tin_o_lop_vat_ly_giao_thuc_hieu_qua_va.pdf
Tài liệu liên quan