Luận án Cân đối tín dụng ở ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI VÀ HOẠT ĐỘNG CỬA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG KINH TẾ THI TRƯỜNG:

1.1) Cơ chế thị ưường và vai trô cùa nhà nước 1

1.1.1) Kinh tế thi trường I

1.1.2) Cơ chế thi trường. .- 3

1.1.3) Vai trò của nhà nươc trong cơ chế thị trương. _.5

1.2) Hoạt động của Ngân hàng Thương mại trong cơ chế thi

trương. . 10

12.1) Khái quátvể Ngân hàng Thương mại 10

1.2.2) Cơ chế kinh doanh cùa Ngân hàng Thương mại trong nền

kinh tồ'thị trường 12

• .1.2.3) Chức nàng và vai trô cùa Ngân hàng Thương mại trong nổn kinh tế thị trương. 14

1.2.4) Nội dung hoat động cùa hé thống ngẩn hàng Viêt

Nam. — .23

1.2.5) Các nghiệp vụ của Ngân hàng Thương mại. . -.26

.1.3) Cân đối tín dung ờ các Ngân hàng Thương mại -|một yêu cầu cần thiết và khách quan — —36

1.3.1) Sự cần thiết phải cân đối tín dụng. .37

1.32) Những trường hơp mâ't cản đối tin dung ờ ngân hàng thương mạ i -. - .—.—.-.38

1.3.3) Quan điểm tích cực trong cân đối tín dụng. .39

 

pdf190 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 25/02/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Cân đối tín dụng ở ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_can_doi_tin_dung_o_ngan_hang_thuong_mai_viet_nam_tro.pdf
Tài liệu liên quan