Luận án Công tác tư tưởng của thành ủy Hải Phòng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU. 8

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan tới luận án. 8

1.2. Kết quả nghiên cứu đã đạt được và những vấn đề đặt ra cho luận án . 25

Chương 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG . 29

2.1. Một số khái niệm cơ bản . 29

2.2. Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác

tư tưởng.38

Chương 3: CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA THÀNH ỦY HẢI PHÒNG

THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG VÀ

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA . 77

3.1. Khái quát những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tư tưởng của

Thành ủy Hải Phòng . 77

3.2. Thực trạng công tác tư tưởng của Thành ủy Hải Phòng theo tư

tưởng Hồ Chí Minh. 85

3.3. Những vấn đề đặt ra cho công tác tư tưởng của Thành ủy Hải

Phòng hiện nay . 116

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

CỦA THÀNH ỦY HẢI PHÒNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ

MINH HIỆN NAY . 124

4.1. Phương hướng công tác tư tưởng của Thành ủy Hải Phòng. 124

4.2. Giải pháp công tác tư tưởng của Thành ủy Hải Phòng theo tư tưởng

Hồ Chí Minh. 130

KẾT LUẬN. 155

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ

CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN. 158

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 159

PHỤ LỤC

pdf224 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Công tác tư tưởng của thành ủy Hải Phòng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phố, Thành ủy đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để nhiều cán bộ chủ chốt, nguồn cán bộ chủ chốt của thành phố được tham gia lớp học theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thường xuyên mở các lớp Cao cấp lý luận chính trị tại địa phương, tạo điều kiện để cán bộ nguồn, cán bộ chủ chốt của thành phố vừa công tác vừa học tập. Bảng 3.1: Số lượng học viên trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2019 Đơn vị: người 2016 2017 2018 2019 Số học viên đang tham gia 270 271 321 360 Số học viên tốt nghiệp trong năm 179 181 91 90 Nguồn: Tổng hợp của tác giả 92 Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trường Chính trị Tô Hiệu và các trung tâm chính trị quận, huyện hàng năm cũng đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thành phố. Từ năm 2016 đến năm 2019, số lượng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của trường Chính trị Tô Hiệu tăng đáng kể, từ 28 lên 51 lớp, nâng tổng số học viên từ 2.679 người lên 3.770 người. Số lượng lớp học, học viên tham gia, học viên tốt nghiệp trong chương trình học này có xu hướng gia tăng rõ rệt (Bảng 3.2). Có thể thấy, với số lượng cán bộ, đảng viên được đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính như trên là một thành tích đáng ghi nhận của Thành ủy Hải Phòng, thể hiện sự chú trọng trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua. Số lượng cán bộ, đảng viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ngày càng tăng là một yếu tố quan trọng nhằm khẳng định chất lượng cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố và cũng là một tiêu chí khẳng định vị trí, vai trò và chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên trường Chính trị Tô Hiệu - một bộ phận cấu thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Thành ủy Hải Phòng. Bảng 3.2: Số lượng lớp, học viên chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của Trường Chính trị Tô Hiệu giai đoạn 2016 - 2019 Đơn vị: người Năm Số lớp Học viên Đang học Tốt nghiệp Tổng số 2016 28 1.661 1.018 2.679 2017 35 1.496 1.211 2.707 2018 48 2.224 1.338 3.562 2019 51 1.881 1.889 3.770 Nguồn: Tổng hợp của tác giả 93 Bên cạnh đó, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức; bồi dưỡng kiến thức theo ngạch, bậc, vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được triển khai với phạm vi và quy mô lớn từ năm 2016 đến nay. Chương trình này thực hiện theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01-02-2013 của Bộ Chính trị về Chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01-9-2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và một số kỹ năng, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, phong cách, trách nhiệm công vụ của người lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và xây dựng, phát triển thành phố nói riêng. Thành ủy Hải Phòng cũng thường xuyên chỉ đạo Trường Chính trị Tô Hiệu tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý diện đối tượng 3, đối tượng 4 (theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01-02-2013 của Bộ Chính trị), cấp ủy viên cấp huyện và tương đương. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đều cập nhật quan điểm, đường lối theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương mới nhất, gắn lý luận với thực tiễn. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Thành ủy là một trong những hoạt động truyền bá tư tưởng, lý luận của Đảng hiệu quả, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Cụ thể: 80,2% số lượng cán bộ, đảng viên được khảo sát tiếp cận với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng qua các lớp đào tạo lý luận chính trị và 25,8% cán bộ, đảng viên được hỏi đã đánh giá đây là kênh thông tin hiệu quả nhất của hoạt động tuyên truyền tư tưởng, đường lối của đảng. Tỷ lệ này tại các lớp bồi dưỡng lần lượt là 82,2% và 11,8% [Phụ lục 1, Bảng hỏi dành cho cán bộ, đảng viên]. Không chỉ quan tâm đến giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng 94 viên, nhân dân, Thành ủy Hải Phòng còn rất coi trọng hoạt động giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên, đặc biệt là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, các phần học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn trong giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học. Do đó, đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn học lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, được coi là những cán bộ làm công tác tư tưởng đặc biệt - làm công tác tư tưởng cho "những chủ nhân tương lai của đất nước". Bên cạnh đó, Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch, nội dung hướng dẫn các trường học sinh hoạt chính trị đầu khóa học nhằm định hướng nhận thức tư tưởng chính trị của học sinh, sinh viên. Thứ hai, về tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết các cấp Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Nhất quán với chủ trương, đường lối của Đảng về việc truyền bá tư tưởng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp quần chúng nhân dân, Thành ủy Hải Phòng luôn thực hiện nghiêm túc hoạt động quán triệt Nghị quyết các cấp. Thành ủy Hải Phòng đã kịp thời triển khai trong hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XI, khóa XII; chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV (năm 2015) và tiến tới tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (năm 2016)... Kết hợp với các Hội nghị quán triệt Nghị quyết, Thành ủy Hải Phòng đã cung cấp cho cán bộ, đảng viên những tài liệu được biên soạn như kết quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố; cuốn Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn Những tấm gương điển hình học tập và là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;... Hội nghị quán triệt nghị quyết các cấp tạo sức lan tỏa lớn trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 95 Cán bộ, đảng viên được hỏi đánh giá đây là một trong những kênh thông tin, tuyên truyền hiệu quả nhất của Đảng hiện nay [Phụ lục 1, Bảng hỏi dành cho cán bộ, đảng viên]. Trong kế hoạch tăng cường đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đến năm 2020, Thành ủy Hải Phòng chủ động xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, của Thành ủy Hải Phòng một cách khoa học, chặt chẽ, rõ nội dung, trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành. Việc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo viên nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được thực hiện đồng bộ, chất lượng và rộng khắp tại các tổ chức đảng trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các cấp ủy quan tâm điều kiện đảm bảo cho công tác học tập, quán triệt nghị quyết một cách thiết thực, giúp nâng cao hiệu quả truyền đạt, nghiên cứu, học tập nghị quyết. Hàng vạn cuốn tài liệu nghiên cứu, học tập được cung cấp đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Hình thức, cơ sở vật chất phục vụ cho học tập, quán triệt nghị quyết ngày càng được cải thiện, đa số các cấp ủy huyện, quận đều tổ chức hội nghị trực tuyến. Việc tổ chức thảo luận, viết thu hoạch sau mỗi đợt học tập, nghiên cứu nghị quyết đã dần đi vào nề nếp, được chấp hành khá nghiêm chỉnh, nhất là với đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Bên cạnh đó, hoạt động quán triệt nghị quyết còn được Thành ủy Hải Phòng tích cực triển khai có hiệu quả qua việc đẩy mạnh sinh hoạt Đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng. Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng nghiêm túc thực hiện triển khai nghị quyết tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề từng quý và năm. Cũng qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề mà các chi bộ, đảng bộ có thể nắm bắt được các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Từ đó, kịp thời làm công tác tư tưởng và dự báo những chuyển biến tích cực hoặc hạn chế trong từng tổ chức Đảng. 96 Thứ ba, về định hướng chính trị, tư tưởng qua báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật Báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật là những kênh thông tin tuyên truyền tư tưởng của Đảng hữu hiệu và gần gũi, thường xuyên đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Bên cạnh việc ban hành Thông tri số 24-TT/TU ngày 26-7-2018 về thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII "Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Thành ủy Hải Phòng thường xuyên chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong công tác tư tưởng của Đảng, của Thành ủy. Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Quy chế tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố 2 tuần/1 lần nhằm kịp thời truyển tải những thông tin thời sự, cập nhật có ý nghĩa tuyên truyền, cổ động cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Bên cạnh việc tăng cường chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng về những hoạt động tuyên truyền, Thành ủy Hải Phòng đã có chương trình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 nhằm giới thiệu tiềm năng của thành phố cũng như tuyên truyền chủ trương, chính sách của thành phố Hải Phòng đến khán giả trong và ngoài nước. Đây là chương trình có ý nghĩa của Thành ủy Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay. Với đa dạng các loại hình báo chí: báo hình, báo điện tử, báo giấy... Thành ủy Hải Phòng luôn sát sao chỉ đạo, cung cấp những thông tin chính thống và thời sự về chủ trương, đường lối của Đảng, của Thành ủy để tuyên truyền đến người dân. Với xu hướng phát triển nhanh của báo điện tử, Thành ủy Hải Phòng tiếp tục tích cực đôn đốc các cơ quan, địa phương trên địa bàn 97 thành phố thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng... Thành ủy Hải Phòng cũng luôn có sự chỉ đạo sát sao hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền hình trước những vấn đề cấp bách, nhằm hạn chế xảy ra những điểm nóng về tư tưởng. Trong những năm gần đây, Hải Phòng luôn là một trong số ít các tỉnh, thành phố có tình hình địa phương ổn định, không xảy ra hiện tượng tập trung đông người phản đối các quyết sách, chủ trương của Đảng. Như về với dự luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Thành ủy Hải Phòng đã quyết liệt chỉ đạo tất cả các cơ quan chức năng phối kết hợp cùng các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị ổn định trật tự địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của quần chúng nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, Nhà Xuất bản Hải Phòng kết hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy và một số cơ quan Đảng xuất bản được nhiều tài liệu có giá trị khoa học phục vụ cho công tác tuyên truyền, cổ động của Thành ủy. Với chuyên mục Xây dựng Đảng, chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Báo Hải Phòng đã đăng hơn 500 tin, bài với các nội dung về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương điển hình, tiêu biểu... Dưới sự chỉ quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và của Thành ủy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố đã phát động đến các văn nghệ sỹ thành phố sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thành ủy Hải Phòng cũng xác định vai trò quan trọng của báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cũng như tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngoài ra, luôn coi trọng và phát huy hiệu quả vai trò của những kênh thông tin này và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 98 Một trong những kênh thông tin hiệu quả nhất trong tuyên truyền tư tưởng của Đảng đến quần chúng nhân dân là qua phương tiện thông tin đại chúng. 72% người dân được khảo sát tiếp cận tư tưởng, lý luận và các hoạt động của Đảng qua kênh thông tin này [Phụ lục 1, Bảng hỏi dành cho người dân]. Do vậy, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đều có những chuyên mục riêng về công tác xây dựng Đảng; lồng ghép các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội thành phố, các nội dung chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng; các bài viết, ấn phẩm với nội dung đa dạng được phát hành đến nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người dân.... Ba là, đẩy mạnh công tác cổ động, khích lệ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân Cổ động, khích lệ hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của mỗi tổ chức đảng từ cơ sở đến Trung ương nhằm đạt được mục tiêu cao nhất trong công tác tư tưởng: kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Bên cạnh các hoạt động như cổ động bằng băng zôn, khẩu hiệu, tổ chức mít tinh, tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ... công tác cổ động được Thành ủy Hải Phòng thực hiện với các hoạt động chủ đạo, nổi bật như sau: Thứ nhất, khích lệ hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân qua những tấm gương điển hình, tiêu biểu và xử lý nghiêm những hành động sai trái, gây mất uy tín của Đảng Tư tưởng chính trị của quần chúng nhân dân và đảng viên là những yếu tố quan trọng tác động đến công tác tư tưởng của tổ chức đảng các cấp. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, bên cạnh những hoạt động tuyên truyền tích cực, Thành ủy Hải Phòng đã có những hình thức cổ động đa dạng nhằm khích lệ hành động, định hướng hành động của 99 cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố. Từ việc triển khai nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống thực tiễn, Thành ủy Hải Phòng luôn đề cao công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của cá nhân, đơn vị, từ đó, có những biểu dương, khen thưởng, khích lệ kịp thời. Năm 2018, sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Thành ủy Hải Phòng đã biểu dương, khen thường 41 tập thể, 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng 59 tập thể, 202 hộ gia đình, 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2018 [Phụ lục 2 - Các văn bản liên quan đến công tác tư tưởng]. Việc nêu gương những cá nhân, tập thể điển hình qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa, thực sự là tấm gương, là nguồn cổ động với cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, tạo sức lan tỏa trong học tập, lao động, thi đua trong Đảng, trong mọi tầng lớp nhân dân thành phố. Những chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua yêu nước... và nhiều hoạt động khác được hưởng ứng và phát huy hiệu quả cao. Phần lớn cán bộ, đảng viên đều tự giác, ý thức trách nhiệm với tinh thần gương mẫu, học tập, vận dụng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở, Thành ủy Hải Phòng đều hướng dẫn, chỉ đạo sát sao về việc sinh hoạt chuyên đề định kỳ nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ cơ sở. Bên cạnh đó, Thành ủy Hải Phòng kiểm tra, giám sát và đã xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có hành vi trái pháp luật, gây mất uy tín của Đảng. Từ năm 2015 đến nay, Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý những vi phạm, sai phạm của cán bộ, đảng viên như: khai trừ khỏi Đảng, xử lý hình sự với Cao Đức Thoan, nguyên Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Hải Phòng và Trần Thị Loan, nguyên Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội 100 Hải Phòng, bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (2015); xử lý kỷ luật bằng hình thức rút kinh nghiệm 04 đối tượng là Chủ tịch, công chức địa chính phường và 02 cán bộ thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Kiến An liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cách chức Đảng ủy viên đối với Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo; khai trừ khỏi Đảng và chuyển công tác 01 công chức địa chính xã liên quan đến công tác quản lý đất đai (2016) [97]. Với quyết tâm củng cố niềm tin trong nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, những hoạt động kiểm tra, kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc của Thành ủy Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay là một phương thức tuyên truyền, xây dựng niềm tin với nhân dân. Với sự đa dạng, tinh vi của những phần tử chống phá Đảng qua mạng internet, Thành ủy Hải Phòng luôn rà soát, chỉ đạo sát sao trong việc phát hiện, xử lý sai phạm. Năm 2018, Hải Phòng đã phát hiện hơn 70 tài khoản facebook cá nhân (liên quan đến Hải Phòng) thường xuyên đăng bài với nội dung lệch lạc, bôi nhọ Đảng; hơn 150 người Hải Phòng ký tên ủng hộ một số kiến nghị mang quan điểm sai trái trên mạng internet... Bên cạnh việc xử lý thích đáng những đối tượng này, Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình đưa thông tin nhằm giáo dục ý thức của quần chúng nhân dân, răn đe, ngăn chặn những đối tượng có tư tưởng lệch lạc, có ý định tuyên truyền làm mất uy tín của Đảng [Phụ lục 2 - Các văn bản liên quan đến công tác tư tưởng]. Thứ hai, bàn bạc, giải thích cho nhân dân những vấn đề cụ thể, bức xúc Một trong những hình thức cổ động người dân nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng vững vàng, tuân thủ nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước là vận động trực tiếp đến từng người dân, nhóm người dân, hộ gia đình đang có những vấn đề bức xúc hoặc nhận thức không rõ ràng. Hình thức này đã được 101 cán bộ làm công tác tư tưởng chuyên trách của Thành ủy Hải Phòng thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả tích cực. Thời gian qua, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa có những vấn đề nổi cộm, trở thành điểm nóng như một số địa phương khác. Tuy vậy, Thành ủy Hải Phòng luôn chỉ đạo sát sao đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng phải thường xuyên vận động, tuyên truyền trực tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn, khúc mắc của nhân dân, xây dựng niềm tin trong nhân dân. Ví dụ, với tốc độ đô thị hóa nhanh, những vấn đề xung quanh hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng thường tạo dư luận xã hội theo chiều hướng không tích cực. Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm chỉ đạo sát sao các cơ quan chuyên trách, thậm chí từng cán bộ, đảng viên chi bộ tập trung tuyên truyền, thuyết phục, vận động người dân, tạo sự thống nhất, hài hòa giữa lợi ích của người dân và lợi ích của tập thể. Hoặc như, với những chương trình trọng điểm như xây dựng nông thôn mới, vận động trực tiếp đến người dân là một trong những hình thức tuyên truyền được Thành ủy Hải Phòng đánh giá cao và sử dụng hiệu quả. Trong xây dựng nông thôn mới, Hải Phòng đã vận động người dân hiến đất để làm các công trình của tập thể, tuyên truyền để người dân tự giác, tích cực phấn đấu đạt được những mục tiêu đặt ra. Trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí của nông thôn mới, một số người dân không đồng tình với chủ trương của thành phố, không tham gia và đóng góp cho những công trình của tập thể. Bằng cách thức vận động trực tiếp, vừa tuyên truyền, vừa vận động người dân, Hải Phòng đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhân dân và thu được nhiều thành tựu to lớn. Thứ ba, tổ chức cuộc thi báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị giỏi; học viên học giỏi lý luận chính trị Tổ chức các cuộc thi: giảng viên lý luận chính trị giỏi và học viên học giỏi lý luận chính trị là hoạt động tuyên truyền lý luận chính trị; đồng thời, cũng là hoạt động cổ động những người làm công tác tư tưởng và khích lệ cán bộ, đảng viên tích cực học tập lý luận chính trị, vận dụng sáng tạo trong 102 vị trí công tác tại cơ quan, đơn vị. Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hiệu quả, chất lượng Hội thi báo cáo viên lý luận chính trị giỏi cấp thành phố, lựa chọn báo cáo viên tham gia Hội thi báo cáo viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc hàng năm. Với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và một số chương trình khác cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Trường Chính trị Tô Hiệu dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng đã có nhiều hoạt động tích cực trong biểu dương, khen thưởng giảng viên, học viên học giỏi lý luận chính trị. Từ năm 2015 đến nay, Trường Chính trị Tô Hiệu thường xuyên tổ chức các đợt thao giảng cấp khoa, cấp trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy cho giảng viên nhà trường và có cơ sở để lựa chọn giảng viên tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Bên cạnh đó, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị dành cho học viên theo học chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và Hội thi Tìm hiểu kiến thức Quản lý hành chính nhà nước dành cho học viên các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Với ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần học tập của giảng viên, học viên, những chương trình này đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa đến học viên, giảng viên của nhà trường, góp phần nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn của cán bộ, đảng viên (học viên), và cán bộ làm công tác tư tưởng (giảng viên). 3.2.1.2. Nguyên nhân của thành tựu Thứ nhất, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương về công tác tư tưởng của Thành ủy Hải Phòng Xác định Hải Phòng là một trong những thành phố lớn, có vai trò quan trọng trong phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực miền Bắc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng đến công tác tư tưởng tại đây. Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn... nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng tại các tỉnh, thành phố trên cả 103 nước. Cùng với những chủ trương, đường lối chung, Trung ương đã quan tâm, chỉ đạo sát sao việc Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện công tác tư tưởng đối với toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đối với những điểm nóng, những vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với Đảng tại địa phương, Trung ương đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi, tạo sự thống nhất, xuyên suốt trong chỉ đạo và thực hiện giữa Đảng bộ địa phương và Trung ương. Thứ hai, Thành ủy Hải Phòng luôn coi trọng công tác tư tưởng Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Thành ủy Hải Phòng đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng, coi đây là một trong những yếu tố quyết định của việc giữ vững vị trí lãnh đạo của Đảng trong phát triển thành phố trên mọi lĩnh vực. Thành ủy Hải Phòng luôn kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp quần chúng nhân dân. Thành ủy Hải Phòng đã ban hành các nghị quyết, báo cáo, thông tri... về việc thực hiện, triển khai hoạt động công tác tư tưởng. Mặt khác, Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp ủy cũng như cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu cần được triển khai thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi. Đây là những quyết sách có ý nghĩa quan trọng để cán bộ làm công tác tư tưởng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững niềm tin với Đảng, từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Thành ủy Hải Phòng. Bên cạnh đó, cùng với sự đầu tư lớn về vật ch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cong_tac_tu_tuong_cua_thanh_uy_hai_phong_hien_nay_th.pdf
Tài liệu liên quan