Luận án Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch từ năm 1991 đến năm 2015 - Đinh Văn An

MỞ ĐẦU .1

Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN.7

1.1. Những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án .7

1.2. Nhận xét về kết quả nghiên cứu và luận án tiếp tục làm rõ .24

Chƣơng 2: CHỦ TRƢƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

BÀ RỊA - VŨNG TÀU PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH (1991 - 2005) .28

2.1. Những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch của

Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .28

2.2. Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vận dụng chủ trương của Đảng,

lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch giai đoạn 1991 - 2005.42

2.3. Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo phát triển kinh tế du lịch

(1991 - 2005).54

Chƣơng 3: ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LÃNH ĐẠO ĐẨY

MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015.71

3.1. Tình hình mới và chủ trương của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

đẩy mạnh về phát triển kinh tế du lịch (2005 - 2015) .71

3.2. Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế

du lịch từ năm 2005 đến năm 2015.80

Chƣơng 4. NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM .105

4.1. Nhận xét quá trình Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh đạo phát

triển kinh tế du lịch từ năm 1991 đến năm 2015.105

4.2. Một số kinh nghiệm.134

KẾT LUẬN .148

TÀI LIỆU THAM KHẢO .152

PHỤ LỤC.169

pdf211 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch từ năm 1991 đến năm 2015 - Đinh Văn An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_dang_bo_tinh_ba_ria_vung_tau_lanh_dao_phat_trien_kin.pdf
Tài liệu liên quan