Luận án Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay - Đỗ Anh Vinh

MỞ ĐẦU 1

Chương 1:

Tổng quan các công trình khoa học có liên quan

đến giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của

đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội

6

1.1. Các công trình khoa học ở nước ngoài 6

1.2. Các công trình khoa học ở Việt Nam 12

1.3.

Đánh giá khái quát kết quả của các công trình khoa

học có liên quan đến luận án và những vấn đề luận

án cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết 27

Chương 2:

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục, rèn

luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần

Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay 29

2.1. Ngành Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam và đội

ngũ cán bộ hậu cần quân đội 29

2.2. Đạo đức cách mạng và giáo dục, rèn luyện đạo đức

cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội 40

Chương 3:

Đạo đức cách mạng và giáo dục, rèn luyện đạo

đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần Quân

đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay - thực

trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm 67

3.1. Thực trạng đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ

hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam 67

3.2.

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ

cán bộ hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam - thực

trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm 75

Chương 4:

Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh giáo

dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán

bộ hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm

2030 108

4.1.

Dự báo thuận lợi, khó khăn, và phương hướng đẩy

mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của

đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội 108

4.2.

Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện

đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần

Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030 115

KẾT LUẬN 149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC

GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

PHỤ LỤC 16

pdf183 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay - Đỗ Anh Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và cơ quan chức năng các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức quản lý, duy trì hoạt động giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC cụ thể, tỉ mỉ, sát đúng Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị hậu cần đã phát huy vai trò, trách nhiệm, “xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi bưỡng cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định” [45, tr.2]; đã xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, và thường xuyên cũng như trong một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tổ chức giáo dục, quán triệt nghị quyết, chỉ thị nghiêm túc, chặt chẽ; định kỳ đánh giá ưu, khuyết điểm, rút ra kinh nghiệm để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ trong những nhiệm vụ tiếp theo. Khi đánh giá về vai trò của đội ngũ cán bộ đứng đầu cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp, Đảng bộ Cục Hậu cần Quân đoàn 1 chỉ rõ: “Đội ngũ cán bộ chỉ huy... nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội, chỉ thị, ngị quyết cấp trên...; nắm vững các chế độ, nguyên tắc công tác hậu cần; nội dung, nguyên tắc, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao” [45, tr.3]. Đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp, phân công lực lượng giáo dục, rèn luyện cụ thể, tỉ mỉ; bố trí sắp xếp lớp học, tổ học tập phù hợp đặc điểm đối tượng, nhiệm vụ theo từng giai đoạn, thời điểm. Ở một số đơn vị: người chỉ huy các cấp đã chủ động đề xuất, bổ sung một số chính sách ưu tiên về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất, chính sách ổn định hậu phương, gia đình... đã động viên đội ngũ CBHC yên tâm gắn bó với đơn vị, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua khảo sát ở một số đơn vị, có 91,5% ý kiến nhận định đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp thực hiện tốt việc quản lý, duy trì, kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC [Phụ lục 1]. Do đó, chất lượng chính trị của đội ngũ CBHC luôn được giữ vững, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống được nâng lên. 81 Các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan chính trị, và cơ quan hậu cần ở một số đơn vị đã tích cực, chủ động bám sát cơ sở, nắm vững đặc điểm, tình hình cụ thể xây dựng kế hoạch công tác cán bộ, nâng cao năng lực nghiệp vụ, tham mưu có hiệu quả cho đảng uỷ về xây dựng đội ngũ CBHC; đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp, thời gian, cơ sở vật chất và lực lượng tiến hành công tác giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng có liên quan để phổ biến, quán triệt, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Qua khảo sát ở một số cơ quan, đơn vị hậu cần, khi được hỏi về việc xác định kế hoạch giáo dục, rèn luyện ĐĐCM đối với đội ngũ CBHC, có 94% ý kiến của cán bộ, đảng viên được hỏi xác định việc xây dựng kế hoạch của cơ quan chức năng là cụ thể, tỉ mỉ; 89,5% đánh giá là thực hiện đúng kế hoạch [Phụ lục 1]. Do đó, công tác giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC các cấp đã thu được những kết quả tích cực, tạo cơ sở nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần quân đội. Hai là, các học viện, nhà trường, cơ sở tham gia đào tạo, bồi dưỡng CBHC trong toàn quân đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện ĐĐCM cho đội ngũ CBHC Quân đội Các học viện, nhà trường, cơ sở tham gia đào tạo, bồi dưỡng CBHC trong toàn quân thường xuyên nắm chắc nhiệm vụ của QUTW, Bộ Quốc phòng giao cho; đã tích cực chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBHC các cấp về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Trong công tác giáo dục, đào tạo đặc biệt nổi lên vai trò của HVHC, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng CBHC các cấp cho quân đội. HVHC đã có nhiều chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao cho. Trong đó, hoạt động giáo dục, rèn luyện ĐĐCM cho đội ngũ học viên đào tạo, bồi dưỡng CBHC các cấp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện, và hiệu quả; đã quán triệt và thực hiện tốt phương châm “gắn nhà trường với đơn vị”, “hướng về đơn vị”, chú trọng học đi đối với hành; kết hợp chặt chẽ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn với quá trình giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, nhân cách cho đội ngũ CBHC ngay tại trường. Vì vậy, “học viên quân sự tốt nghiệp có 100% 82 nhận nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cơ bản đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo” [72, tr.2-3]. Qua khảo sát của HVHC ở các đơn vị hậu cần trong toàn quân cho thấy có: “95,7% học viên đào tạo cấp trung, sư đoàn; 94,8% học viên đào tạo CBHC cấp phân đội ra trường hoàn thành khá, tốt chức trách, nhiệm vụ” [72, tr.3]. Ba là, đã tăng cường giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC thông qua hoạt động giáo dục chính trị, thi đua, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị hậu cần trong toàn quân Thông qua các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, các cơ quan, đơn vị hậu cần đã kết hợp chặt chẽ việc giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC “với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt các phong trào thi đua, gắn với thực hiện tốt cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, đã tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên với quản lý, giáo dục, rèn luyện người CBHC cả về phẩm chất và năng lực; tập trung xây dựng lòng tin, ý chí quyết tâm tổ chức bảo đảm hậu cần trong điều kiện khó khăn về phương tiện, trang bị kỹ thuật hậu cần; nhất là bảo đảm hậu cần cho các đơn vị mới thành lập, các đơn vị tiếp nhận, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đối với các loại trang bị khí tài mới, hiện đại; đổi mới việc nhận xét, đánh giá, phân loại đảng viên, CBHC theo hướng chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là CBHC, hướng vào việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hành cần, kiệm, liêm, chính; đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức, các lực lượng tham gia giáo dục, rèn luyện ĐĐCM đối với đội ngũ CBHC Quân đội. Nhiều đơn vị đã thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, nhân điển hình tiến tiến, tỷ lệ CBHC được khen thưởng hằng năm giữa vững; CBHC cấp trên, cơ bản luôn gương mẫu trước cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cấp dưới, tận tâm, gắn bó, sâu sát đời sống của bộ đội. Những kết quả nêu trên đã tích cực góp phần xây dựng cấp ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị hậu cần trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện. Vì vậy, kết quả phân tích chất lượng đảng viên là CBHC các cấp (2011 - 2017): tỷ lệ đảng viên là CBHC hoàn thành nhiệm vụ trở lên luôn ở mức cao và được giữ vững, trong đó, đội ngũ cán bộ là cục trưởng, phó cục trưởng cục hậu cần và 83 tương đương luôn là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ với tỷ lệ từ 87% trở lên, cao nhất đạt 100% (năm 2012); 80% đến 90% đảng viên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, trưởng ban, phó trưởng ban hậu cần và đội ngũ trợ lý hậu cần các ngành hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ [Phụ lục 4]. Bốn là, đã tích cực giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC thông qua các hoạt động thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần quân đội Các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy cơ quan, đơn vị hậu cần đã thường xuyên giáo dục, quán triệt cho đội ngũ CBHC nắm chắc những quan điểm của Đảng trong công tác hậu cần; nguyên tắc bảo đảm hậu cần; chỉ thị, kế hoạch công tác hậu cần các cấp; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị hậu cần đã nêu cao trách nhiệm quản lý, giáo dục, nhắc nhở, chấn chỉnh đội ngũ CBHC trong hoạt động niêm cất, bảo quản, khai thác, cấp phát, sử dụng lương thực, thực phẩm, vật chất, trang bị hậu cần đúng kế hoạch, đúng đối tượng và nhiệm vụ, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. Một số cơ quan, đơn vị hậu cần đã tích cực kết hợp chặt chẽ hình thức đào tạo bồi dưỡng chính quy, cơ bản qua các học viện, nhà trường với đào tạo bồi dưỡng trong thực tiễn chức trách tại cơ quan, đơn vị, thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức trong các giai đoạn huấn luyện, các hoạt động bảo đảm, để bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ CBHC; đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua: “ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “nôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp”. Những hình thức hoạt động nêu trên được cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp tổ chức thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, chu đáo, có chất lượng, đã trực tiếp góp phần giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC Quân đội. Năm là, đại đa số CBHC đã tích cực tự giáo dục, tự rèn luyện ĐĐCM trong quá trình hoạt động Thực tiễn những năm qua cho thấy, đã số CBHC, kể cả trong quá trình học tập, bồi dưỡng tại trường, cũng như khi công tác tại đơn vị đã chủ động, tực giác xây dựng kế hoạch, xác định nội dung và phương pháp tự giáo dục, rèn luyện ĐĐCM cụ thể, tỷ mỉ, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của bản thân và 84 điều kiện thực tế của đơn vị. Tự giáo dục, tự rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBCH gắn liền với việc tự giác học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, và năng lực tư duy lý luận, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động bảo đảm hậu cần, ý thức, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho bộ đội. Ở nhiều cơ quan, đơn vị, đội ngũ CBHC luôn thể hiện đức tính siêng năng, cần cù, chịu khó, một số cán bộ Hậu cần giữ vị trí chủ trì đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng yếu tố chính trị tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong cơ quan, phân đội. Số cán bộ trẻ cũng đã phát huy được truyền thống của lớp trước, tích cực tu dưỡng, rèn luyện. Trong quá trình công tác, nhiều CBHC đã chủ động thực hiện đúng chức trách, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ kuật quân đội, đi đôi với đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng mối quan hệ quân - dân, đồng chí luôn chân thành, gần gũi, thắm thiết; tích cực quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh” [45, tr.2-3], luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Sáu là, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các cơ quan, ban ngành trong và ngoài quân đội tham gia giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC Quân đội có hiệu quả Khi đánh giá về việc phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên các cấp, Đảng ủy Bộ tư lện Quân đoàn 2 chỉ rõ: đã “kết hợp giữa quản lý cán bộ và quản lý đảng viên, quản lý của tổ chức với kiểm tra, giám sát của quần chúng và tự quản lý, rèn luyện của từng cán bộ” [73, tr.4-5]. Trên thực tiễn, hoạt động giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC Quân đội trong những năm qua đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, thường xuyên, trực tiếp và hiệu quả của QUTW, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp. Đã cụ thể hóa các phương thức giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội 85 ngũ CBHC trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, và trong chương trình hành động của các tổ chức đoàn, hội, các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị hậu cần. Đồng thời, đã tập trung đẩy mạnh thực hiện những phương thức giáo dục, rèn luyện của tổ chức, kết hợp chặt chẽ với tự giáo dục, tự rèn luyện của cá nhân, từng bước nâng cao ĐĐCM của đội ngũ CBHC Quân đội. Các tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ nữ đã chủ động xây dựng chương trình hành động, vận dụng, kết hợp nhiều hình thức trong giáo dục, rèn luyện ĐĐCM cho đội ngũ CBHC; đã đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thi tuyên truyền viên giỏi kết hợp với kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn; viết tin bài cho các báo, tạp chí, truyền thanh nội bộ; tổ chức các đợt tọa đàm, trao đổi. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; thực hiện cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; với “Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình của CBHC trong cấp ủy, tổ chức đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng. Trong quá trình giáo dục, rèn luyện, nhiều cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hậu cần đã chủ động phối hợp các cơ quan, ban ngành địa phương xây dựng hệ thống kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đề xuất ý kiến về giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ chấp hành các quy định, điều lệ công tác hậu cần, tham gia thực hiện các chính sách có liên quan và thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với gia đình quân nhân để nắm chắc các mối quan hệ, tư tưởng, tình cảm, điểm mạnh, hạn chế, lối sống của đội ngũ CBHC, kịp thời có biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện, không để những bất ngờ sảy ra. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, kết nghĩa, dân vận, tình nguyện giúp dân, nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục, rèn luyện đội ngũ CBHC trên thực tiễn. Thông qua đó, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tình đoàn kết quân - dân, tăng cường bồi dưỡng ĐĐCM của đội ngũ CBHC trong quá trình công tác. 86 Bẩy là, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tích cực góp phần giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC Quân đội Trong quân đội “công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được chỉ đạo chặt chẽ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng” [138, tr.13] để thực hiện. Ở cơ quan, đơn vị hậu cần, các cấp ủy, chi bộ đã chú trọng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đúng quy trình, tuân thủ đúng các khâu, các bước trong công tác kiểm tra, giám sát. Đã tập trung kiểm tra, giám sát về lập trường, quan điểm chính trị; chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; đoàn kết nội bộ, quan hệ quân - dân; thực hiện chức trách, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần của đội ngũ CBHC Quân đội. Đã kết hợp chặt chẽ hình thức kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, và kiểm tra đột xuất (khi có dấu hiệu vi phạm). Kết quả công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp ở đảng bộ các cơ quan, đơn vị hậu cần đối với đảng viên là CBHC (2011- 2017), cho thấy: trong tổng số 0,6% đảng viên (là CBHC) được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, có 0,46% đảng viên có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 0,37% đảng viên [Phụ lục 8]. Thông qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý những vi phạm quy định của một số CBHC, đồng thời có tác dụng răn đe, ngăn chặn đối với những biểu hiện manh nha vi phạm kỷ luật khác. Do đó, chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp đã từng bước được nâng lên, trực tiếp giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, rèn luyện ĐĐCM cho đội ngũ CBHC Quân đội; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận CBHC Quân đội. Tám là, việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động CTĐ, CTCT được tổ chức thực hiện có nền nếp, chất lượng, góp phần giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC Quân đội Việc sơ kết, tổng kết hoạt động giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC Quân đội đã được cụ thể hóa trong công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động CTĐ, CTCT của các cơ quan, đơn vị các cấp trong toàn 87 quân. Trong đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã tập trung đánh giá toàn diện: việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác tổ chức, quản lý, duy trì, điều hành, tuyên truyền, giáo dục của chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, và của cơ quan chức năng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng. Ở nhiều cơ quan, đơn vị hậu cần, việc sơ kết, tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT đã đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác của đội ngũ CBHC trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tìm nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm; từ đó xác đinh nhiệm vụ, nội dung, phương hướng hoạt động CTĐ, CTCT, tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC Quân đội thời gian tới đạt kết quả cao hơn. Thông qua các đợt sơ kết, tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến về người CBHC có đạo đức tốt, chất lượng công tác bảo đảm hậu cần cao, làm gương cho cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị quân đội học tập, làm theo. Nhìn chung, hoạt động giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC Quân đội trong những năm qua đã kết hợp thực hiện chặt chẽ nhiều nội dung, phương thức, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, của các cơ quan, ban ngành trong và ngoài quân đội; đã kịp thời phát hiện khâu yêu, mặt yếu, những tiêu cực, hạn chế về đạo đức, lối sống của CBHC để cá nhân tự điều chỉnh, tổ chức giúp đỡ tiến bộ. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh “đại bộ phận cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần trách nhiệm cao; trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tốt hơn” [136, tr.2]. 3.2.1.2. Những hạn chế, khuyết điểm * Nội dung giáo dục, rèn luyện ĐĐCM cho đội ngũ CBHC ở một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển của tình hình nhiệm vụ Một là, một số cơ quan, đơn vị hậu cần chưa làm tốt việc giáo dục, quán triệt những quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy định trong công tác hậu cần đối với đội ngũ CBHC Quân đội 88 Một số đơn vị hậu cần chưa tập trung trang bị cho đội ngũ CBHC những nhận thức cơ bản về những nguyên tắc, quy chế, quy định, chế độ, tiêu chuẩn mới trong công tác bảo đảm hậu cần. Đánh giá về hoạt động bồi dưỡng cán bộ tại đơn vị, Đảng ủy Quân đoàn 1 nhấn mạnh: “Công tác bồi dưỡng cán bộ có đơn vị chưa được chú trọng...; huấn luyện, rèn luyện bộ đội trong điều kiện khó khăn, gian khổ, phức tạp vẫn là khâu yếu; một số đơn vị chưa quan tâm nội dung huấn luyện hậu cần” [74, tr.9]. Thực trạng đó phản ánh nhiều vấn đề bức xúc mà thực tiễn đang đặt ra đối với công tác hậu cần chưa được lý giải thỏa đáng, thông tin chưa được cập nhật kịp thời; hoạt động giáo dục thường mang tính mùa vụ, theo từng đợt thực hiện cuộc vận động, học tập nghị quyết,... mà không được duy trì thường xuyên, liên tục, dẫn đến tình trạng làm cho xong việc, đối phó, chất lượng hạn chế; chưa tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu về đạo đức, lối sống của CBHC để giáo dục. Qua kết quả khảo sát ở một số cơ quan, đơn vị hậu cần cho thấy, 16% ý kiến của cán bộ, đảng viên đánh giá nội dung còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa sát đối tượng [Phụ lục 1]. Hai là, nội dung giáo dục truyền thống quân đội, ngành Hậu cần quân đội cho đội ngũ CBHC ở một số đơn vị chưa được quan tâm Việc cụ thể hóa nội dung giáo dục truyền thống quân đội, ngành Hậu cần quân đội trong giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC ở một số đơn vị chưa được quan tâm, thiếu linh hoạt, sáng tạo; chưa gắn với đặc điểm, truyền thống và tính chất hoạt động hậu cần của từng đơn vị, chủ yếu dựa vào sự chỉ đạo, triển khai của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị cấp trên; tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ nữ ở một số cơ quan, đơn vị chưa có nhiều chương trình hành động bổ ích để cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy, chỉ đạo của chỉ huy trong đổi mới nội dung giáo dục, rèn luyện ĐĐCM. Do vậy, nội dung giáo dục truyền thống ngành Hậu cần quân đội cho CBHC còn dàn trải, chung chung, hình thức, chưa sát thực tiễn thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ CBHC. Ba là, một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị hậu cần và một bộ phận CBHC vẫn chưa coi trọng thực hiện nhiệm vụ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đều, chưa đi vào chiều sâu; một số nơi thực hiện còn mang tính hình thức” [67, 89 tr.193]. Một số cấp ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị hậu cần và CBHC nhận thức chưa sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc làm theo đạo đức, phong cách của Bác chưa thường xuyên, chưa trở thành nhu cầu cấp bách để nâng cao phẩm chất đạo đức, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận CBHC; chưa có nhiều hình thức, biện pháp cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong các phong trào thi đua, và trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần; vai trò gương mẫu thực hiện trước, làm theo trước của một số cán bộ đứng đầu cơ quan, đơn vị hậu cần còn hạn chế. Qua khảo sát ở cơ quan, đơn vị hậu cần cho thấy, có 16,8% ý kiến của cán bộ, đảng viên được hỏi cho rằng việc thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không trở thành công việc tự giác, thường xuyên của một số cấp uỷ, tổ chức đảng; 11,85% ý kiến đánh giá người đứng đầu, và một bộ phận cán bộ, đảng viên không đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước; 28,1% ý kiến nhận định cấp ủy, người chỉ huy không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh [Phụ lục 1]. Bốn là, một số nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng về xây dựng đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được quán triệt, thực hiện nghiêm túc trong quá trình giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC Quân đội Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy cơ quan, đơn vị hậu cần chưa có nhiều chủ trương, biện pháp tổ chức giáo dục, quán triệt xây dựng nhận thức cho đội ngũ CBHC về những nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng trong xây dựng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, việc quán triệt, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 04 khóa XI, và XII ở một số đơn vị hậu cần chưa cụ thể, chưa quyết liệt, nên nhận thức của một số CBHC chưa đầy đủ, chưa sâu sắc, thiếu chiều sâu, chưa có bước đột phá, sáng tạo. “Năng lực lãnh đạo toàn diện, thực hiện quy chế, quy định, nền nếp chế độ sinh hoạt và việc khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế” [138, tr.14], chưa thực sự tạo nên những chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống của một bộ phận CBHC ở một số cơ quan, đơn vị. 90 Qua khảo sát thực tế cho thấy, khi đánh giá về việc thực hiện nghi ̣ quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ quan, đơn vị hậu cần, có 44,15% ý kiến đánh giá cấp uỷ, tổ chức đảng và 38,3% ý kiến cho rằng người đứng đầu không thường xuyên tự giác thực hiện; 28,55% chỉ ra cấp ủy, người chỉ huy không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện nghị quyết [Phụ lục 1]. Vì vậy, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng ở một số cơ quan, đơn vị hậu cần chưa cao, chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_giao_duc_ren_luyen_dao_duc_cach_mang_cua_doi_ngu_can.pdf
Tài liệu liên quan