Luận án Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường đại học cảnh sát nhân dân hiện nay

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN . 7

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 7

1.2. Những vấn đề đã được nghiên cứu và những vấn đề luận án tiếp tục

nghiên cứu . 27

Chương 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁO DỤC TƯ

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI

HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN. 31

2.1. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. 31

2.2. Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường Đại học

Cảnh sát nhân dân . 45

Chương 3 GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CHO

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN HIỆN NAY -

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA. 74

3.1. Tình hình, đặc điểm có liên quan đến giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về

đạo đức cho sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân. 74

3.2. Thực trạng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên

trường Đại học Cảnh sát nhân dân. 85

3.3. Kết quả giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường

Đại học Cảnh sát nhân dân hiện nay . 109

3.4. Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường Đại học

Cảnh sát nhân dân hiện nay - những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. 124

Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CHO

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN HIỆN NAY135

4.1. Phương hướng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên

trường Đại học Cảnh sát nhân dân hiện nay . 135

4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo

đức cho sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân hiện nay. 143

KẾT LUẬN . 168

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

pdf199 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường đại học cảnh sát nhân dân hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lượng của các chủ thể chính tham gia giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường Đại học CSND như sau: Số lượng đội ngũ giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV hiện nay so với tổng số cán bộ, giảng viên Nhà trường là 20 giảng viên/546 cán bộ, giảng viên; tỷ lệ 3,75% [91]. Số lượng đội ngũ cán bộ Phòng QLHV so với tổng số cán bộ, giảng viên Nhà trường là 31 cán bộ/546 cán bộ, giảng viên; tỷ lệ 5,68% [91]. Số lượng đội ngũ cán bộ Phòng CTĐ, CTCT & CTQC so với tổng số cán bộ, giảng viên Nhà trường là 16 cán bộ/546 cán bộ, giảng viên; tỷ lệ 2,93% [91]. Số lượng đội ngũ đội ngũ báo cáo viên so với tổng số cán bộ, giảng viên Nhà trường là 02 cán bộ/546 cán bộ, giảng viên; tỷ lệ 0,37% [91]. 3.2.1.2. Về chất lượng Đội ngũ cán bộ, giảng viên trường Đại học CSND không chỉ tăng lên về mặt số lượng mà xét về mặt bằng trình độ cũng đã có sự chuyển biến rõ nét. Về trình độ học vấn, năm học 2011 - 2012: tiến sĩ là 3,84%, thạc sĩ là 21,99%, đại học là 56,99%, cao đẳng là 2,98% và trung cấp là 14,21%. Đến năm học 2016 - 2017: tiến sĩ là 8,34%, thạc sĩ là 40,54%, đại học là 38,03%, cao đẳng là 2,75% và trung cấp là 10,34% [92]. Qua số liệu thống kê tại trường Đại học CSND (tính đến năm 2018), trình độ của các chủ thể chính trong giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên như sau: Trình độ học vấn của đội ngũ giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV hiện nay so với tổng số giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV là 04 Tiến sĩ, tỷ lệ 20%; 10 Thạc sĩ, tỷ lệ 50%; 06 Cử nhân, tỷ lệ 30 % [91]. 87 Trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ Phòng QLHV so với tổng số cán bộ Phòng QLHV là 01 Tiến sĩ, tỷ lệ 3,23%; 20 Thạc sĩ, tỷ lệ 64,52%; 10 Cử nhân, tỷ lệ 32,26% [91]. Trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ Phòng CTĐ, CTCT & CTQC so với tổng số cán bộ Phòng CTĐ, CTCT & CTQC là 01 Tiến sĩ, tỷ lệ 6,25%; 10 Thạc sĩ, tỷ lệ 62,5%; 04 Cử nhân, tỷ lệ 25%; 01 Cao đẳng, tỷ lệ 6,25% [91]. Trình độ học vấn của đội ngũ báo cáo viên so với tổng số báo cáo viên là 02 Tiến sĩ, tỷ lệ 100% [91]. Về trình độ lý luận chính trị, năm học 2011 - 2012: Cao cấp là 13,01%, Trung cấp là 55,67%, Sơ cấp là 31,31% [92]. Đến năm học 2016 - 2017: Cao cấp là 12,88%, Trung cấp là 69,94%, Sơ cấp là 17,18% [91]. Về trình độ nghiệp vụ Công an, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý giáo dục: Không ngừng tăng lên, nhất là 100% cán bộ, giảng viên đều được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ công an. Như vậy, với các số liệu trên cho thấy, trình độ từ đại học trở lên của đội ngũ cán bộ, giảng viên đã có sự tăng lên đáng kể, nhất là trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên của đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng tăng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu về chuẩn hóa các chức danh theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Theo báo cáo của trường Đại học CSND, tuyệt đại đa số cán bộ, giảng viên luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng; trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thể hiện tính gương mẫu trong lời nói và việc làm, được sinh viên tin tưởng, quý mến, học tập và noi theo Về ý thức trách nhiệm: 88 Từ thực tiễn hoạt động giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trong trường Đại học CSND thời gian qua cho thấy, đa số cán bộ, giảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về vai trò của công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Trên cơ sở nhận thức đúng về vai trò của công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên, đa số cán bộ, giảng viên đã có ý thức trách nhiệm trong việc tham gia vào công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên mọi lúc, mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Qua số liệu báo cáo của nhà trường, cho thấy: 95% cán bộ, giảng viên được khảo sát ý thức rõ vai trò của mình đối với công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên (25% cho là rất quan trọng, 50% cho là khá quan trọng, 15% cho là quan trọng); chỉ có 5% chưa ý thức rõ về vai trò của mình (cho là ít quan trọng) [118]. Như vậy, tình hình trên vừa phản ánh những thuận lợi, vừa phản ánh những khó khăn nhất định trong công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường Đại học CSND. Do đó, quá trình tiến hành công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên hiện nay cần chú ý đến những đặc điểm của tình hình này để khai thác thuận lợi và khắc phục những khó khăn có ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này. 3.2.1.3. Về tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ trong chủ thể giáo dục Đảng ủy - Ban Giám hiệu Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học CSND đã làm tốt vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tất cả các đơn vị, tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường đối với công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên đã đưa việc lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên theo vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các nhiệm 89 kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tác năm học, chương trình công tác trong các năm học Nhà trường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao và luôn đặt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên là công việc chung của tất cả các đơn vị, tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, giảng viên. Trong đó, xác định hệ thống tổ chức Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp; hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ nhà trường là thành phần chủ thể lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra những tập thể và cá nhân thuộc quyền phối hợp tổ chức thực hiện giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên của các Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm, tổ chức đoàn thể trong Nhà trường là thành phần chủ thể trực tiếp, cùng nhau phối hợp để thực hiện có hiệu quả giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Trong đó, nòng cốt là đội ngũ báo cáo viên, giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV; cán bộ Phòng QLHV; Đoàn Thanh niên. Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị, tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, giảng viên trong Nhà trường triển khai thực hiện các kế hoạch có liên quan đến công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Thường xuyên đôn đốc, đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên của các đơn vị, tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên, nghiêm túc thực hiện việc sơ kết, tổng kết và chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ. Hàng năm, công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên là một trong những nội dung quan trọng được đưa vào trong báo cáo tổng kết công tác năm học. 90 Từ thực tế trên cho thấy, trong giai đoạn từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2016 - 2017, tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường CAND ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã không ngừng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Đội ngũ giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV Đội ngũ giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV đã phát huy tốt vai trò là chủ thể nòng cốt trong công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên; đã có sự phối hợp chặt chẽ với các chủ thể khác trong Nhà trường tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. Trên cơ sở nội dung chương trình đào tạo chính khóa đã được Ban Giám hiệu phê duyệt và ban hành, giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Tổ chức giảng dạy các học phần, môn học về LLCT & KHXHNV. Giảng viên lên lớp có sự chuẩn bị đầy đủ giáo án, giảng dạy đầy đủ các nội dung theo chương trình; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng “lấy sinh viên làm trung tâm”, kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Qua báo cáo cho thấy: 100% giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV đã biên soạn và sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy. Phong trào dạy giỏi trong trường thường xuyên được đẩy mạnh, phát triển rộng, có những đổi mới hình thức tổ chức. Tổng kết mỗi năm học, có nhiều giảng viên, trong các trường đạt các danh hiệu dạy giỏi cấp Trường, cấp Bộ [92, tr.11]. Tổ chức nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Bộ môn và sinh viên. Hàng năm, nhiều giáo trình, tập bài giảng, đề cương bài giảng, đề cương chi tiết học phần, chương trình chi tiết môn học, chuyên đề chuyên sâu, sách chuyên khảo được biên soạn và đưa vào sử dụng. Nhiều giảng viên tích cực tham gia viết bài thông tin tuyên truyền đăng trên các báo in, tạp chí chuyên 91 ngành, website trong và ngoài lực lượng CAND đã có tác dụng tích cực trong giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Tham gia quản lý giáo dục sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Bộ Công an và Nhà trường. Bộ môn LLCT & KHXHNV phối hợp với Phòng QLHV chủ trì thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên tham gia hoạt động thực tế tại các địa phương. Đây là một biện pháp rất quan trọng trong công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên; bởi qua hoạt động này sẽ củng cố được nhận thức của sinh viên, giúp sinh viên có điều kiện so sánh, đối chiếu giữa kiến thức lý luận chính trị đã được học với tình hình thực tế ở địa phương; bước đầu thâm nhập vào thực tế cuộc sống lao động, sản xuất thông qua việc tham gia các hoạt động xã hội ở địa bàn cơ sở; tạo điều kiện cho sinh viên gắn bó với nhân dân và bước đầu làm quen với công tác dân vận; góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo; xây dựng hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp về người sinh viên CAND đối với nhân dân Đội ngũ báo cáo viên Nhiệm vụ chính của đội ngũ báo cáo viên là thông qua tuyên truyền miệng để phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng và Ngành Công an; góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của lực lượng CAND và truyền thống của Nhà trường; thông tin cập nhật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội quốc tế, trong nước và về xây dựng lực lượng CAND... Do đó, đội ngũ báo cáo viên đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu xác định là chủ thể cơ bản trong công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên đã phát huy tốt vai trò là chủ thể cơ bản trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. Cụ thể: Đã có sự phối hợp chặt chẽ với các chủ thể khác trong Nhà trường tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. 92 Đội ngũ báo cáo viên Nhà trường đã thực sự trở thành lực lượng cơ bản, là công cụ quan trọng hàng đầu, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền miệng, phổ biến các Văn kiện của Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng - khóa XI, khóa XII; Nghị quyết số 05- NQ/ĐUCA, ngày 22/12/2016 của Đảng ủy Công an Trung ương... Đội ngũ báo cáo viên đã trực tiếp tham gia giảng dạy chương trình 5 bài lý luận chính trị cho sinh viên lớp đối tượng kết nạp đảng; chương trình 10 bài lý luận chính trị cho đảng viên mới. Qua đó, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tâm huyết; khẳng định được năng lực nhận thức và khả năng tuyên truyền miệng của báo cáo viên trong các trường góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. Đội ngũ cán bộ Phòng CTĐ, CTCT & CTQC Cán bộ Phòng CTĐ, CTCT & CTQC đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu xác định là chủ thể cơ bản trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ Phòng CTĐ, CTCT & CTQC đã phát huy tốt vai trò là chủ thể cơ bản trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. Cụ thể: Đã có sự phối hợp chặt chẽ với các chủ thể khác trong Nhà trường tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên; thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Chương trình, kế hoạch giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên của CTĐ, CTCT & CTQC ngày càng được quan tâm, hoạt động thường xuyên tăng lên cả về chất lượng nội dung, thời lượng, tần suất, với nhiều hình thức giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. 93 Phối hợp với Phòng QLHV và đội ngũ báo cáo viên Nhà trường tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu tổ chức cho sinh viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới và lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng và ngành Công an. Phối hợp với Phòng QLHV, Đoàn Trường và các Chi đoàn sinh viên tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu tổ chức cho đoàn viên, sinh viên tham gia học tập các bài học lý luận chính trị do Trung ương Đoàn biên soạn và phát hành. Phối hợp với Phòng QLHV, Bộ môn LLCT & KHXHNV và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường tham mưu Ban Giám hiệu tổ chức cho sinh viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc thi có liên quan đến lĩnh vực lý luận chính trị; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao Đội ngũ cán bộ Phòng QLHV Cán bộ Phòng QLHV cũng đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học CSND xác định là chủ thể nòng cốt trong công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ Phòng QLHV đã phát huy tốt vai trò là chủ thể nòng cốt trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. Cụ thể: Đã có sự phối hợp chặt chẽ với các chủ thể khác trong Nhà trường tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. Phối hợp với Phòng QLĐT, Bộ môn LLCT & KHXHNV tham mưu Ban Giám hiệu tổ chức và kiểm tra việc thực hiện nội dung giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo chương trình đào tạo chính khóa đã được Ban Giám hiệu phê duyệt và ban hành. Phối hợp với giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV nắm chắc tình hình, kết quả học tập, nghiên cứu khoa học và ý thức rèn luyện của sinh viên trong giờ lên lớp để có biện pháp quản lý, giáo dục kịp thời. 94 Chủ trì và phối hợp với giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV quản lý, giáo dục sinh viên trong thời gian tự học, ôn thi các học phần, môn học về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, cán bộ Phòng QLHV với vai trò là người trực tiếp quản lý, theo dõi sinh viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Trường, đã thường xuyên thực hiện các nội dung của công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên với nhiều biện pháp đa dạng, phong phú khác như: Thông qua sinh hoạt chính trị đầu khóa, thông qua các buổi chào cờ hàng tuần để nhận xét, nhắc nhở, động viên sinh viên chấp hành tốt Điều lệnh CAND, quy định của Nhà trường Qua đó, đề xuất khen thưởng những sinh viên có tinh thần và kết quả học tập, rèn luyện tốt; phê bình, kiểm điểm sinh viên có ý thức học tập, rèn luyện kém. Đoàn Thanh niên trường Đại học CSND Chức năng chính của Đoàn Thanh niên là giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên, sinh viên. Chính vì vậy, đoàn viên đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu xác định là chủ thể cơ bản trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên. Cụ thể: Đoàn Thanh niên đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu triển khai tốt các nội dung, biện pháp công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên. Nghiên cứu và xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với nhu cầu, đối tượng và tình hình cụ thể của Nhà trường. Công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên của Đoàn trường đã được tiến hành thường xuyên, nội dung phong phú với hình thức, cách làm mới, đặc biệt là trong những dịp Kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND và Ngày truyền thống của Nhà trường. Nội dung giáo dục tập trung vào việc học tập và thực hiện Sáu điều 95 Bác Hồ dạy CAND, gắn với việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đã tập trung chỉ đạo và tổ chức cho đoàn viên học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động khác cũng đã được Đoàn Thanh niên vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, như: Tổ chức các buổi tọa đàm nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử học đường cho đoàn viên; tổ chức sưu tầm, chiếu phim về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ cho đoàn viên Qua đó, đã kịp thời tác động tích cực, định hướng nhận thức cho tu dưỡng đạo đức đúng đắn cho sinh viên. Tuy nhiên, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên thông qua vai trò của các chủ thể giáo dục ở trường Đại học Cảnh sát nhân dân vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định: Thứ nhất, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên còn thấp so với mục tiêu cụ thể trong Đề án thành phần số 5 thuộc Đề án “Quy hoạch tổng thể, năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND dến năm 2020”. Qua tìm hiểu thực tế về trình độ chuyên môn của các chủ thể chính thực hiện công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên tại trường Đại học CSND, cho thấy: Vẫn còn tình trạng một số giảng viên thuộc Bộ môn LLCT & KHXHNV giảng dạy không đúng chuyên ngành được đào tạo hoặc một số giảng viên dạy nhiều học phần, môn học. Hầu hết cán bộ thuộc Phòng CTĐ, CTCT & CTQC, cán bộ 96 Phòng QLHV và cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội, Câu lạc bộ chưa được bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu về công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Một số báo cáo viên cấp cơ sở chưa được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên việc tổ chức các hoạt động báo cáo, tuyên truyền miệng có nhiều mặt hạn chế. Thứ hai, vẫn còn một bộ phận cán bộ, giảng viên chưa tích cực, chủ động học tập, tu dưỡng theo Sáu điều chủ tịch Hồ Chí Minh dạy lực lượng CAND; ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao; chưa thực sự an tâm, tâm huyết với nghề giáo. Vẫn còn tình trạng cán bộ, giảng viên các trường vi phạm luật giao thông, vi phạm điều lệnh CAND đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Thứ ba, một bộ phận cán bộ, giảng viên thậm chí cả một số cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Do đó, bộ phận này chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình, chưa thực sự quan tâm đầu tư đúng mức đối với công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên hoặc coi đó là trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, của đội ngũ giảng viên thuộc Bộ môn LLCT & KHXHNV; chưa thấy đó là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường. Cho nên, trong hoạt động chuyên môn của mình, bộ phận này thiếu chủ động trong giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Một bộ phận khác, bao gồm cả một số giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV, cán bộ Phòng CTĐ, CTCT & CTQC và cán bộ Phòng QLHV chưa thật sự tâm huyết với công việc, chưa gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, chưa có quyết tâm cao trong việc xây dựng nội dung, sáng tạo hình thức, phương pháp kết hợp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức với hoạt động chuyên môn của mình. 97 Thứ tư, một số giảng viên Bộ môn LLCT & KHXHNV còn lúng túng khi liên hệ vận dụng các nội dung về giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào bài giảng trên lớp. Vẫn còn tình trạng bài giảng trên lớp chỉ đơn thuần truyền đạt nội dung kiến thức lý luận thuần túy, thiếu liên hệ thực tiễn, thiếu thông tin cập nhật nên không hấp dẫn sinh viên. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy còn nhiều hạn chế, nặng về hình thức. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Thứ năm, hoạt động tuyên truyền miệng của một số báo cáo viên chỉ mới dừng lại ở việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chưa thông tin nhiều về tình hình thời sự, âm mưu chống phá, giải pháp đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; những chiến công, thành tích, gương người tốt, việc tốt để định hướng tư tưởng cho sinh viên. Việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của một số báo cáo viên chưa thật sự đủ sức thuyết phục, chưa phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của hệ thống công tác tư tưởng, lý luận, nghiên cứu khoa học. Kiến thức, kỹ năng, phương pháp sư phạm của một số báo các viên chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phương pháp tuyên truyền còn một chiều, thiếu đối thoại; việc giải đáp, định hướng một số vấn đề thời sự, vấn đề mới nảy sinh trong dư luận có khi chưa kịp thời, thấu đáo. Vì vậy, chưa thật sự đáp ứng tốt yêu cầu định hướng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. Thứ sáu, một số cán bộ chuyên trách thực hiện công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên còn hạn chế trong việc vận dụng kiến thức, năng lực tổng hợp để tham mưu, quản lý, tổ chức thực hiện công tác; chưa thật sự tâm huyết với công việc hoặc chủ yếu hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ mà chưa đi sâu vào công tác nghiên cứu cơ bản. Do đó, chưa xây dựng được đội ngũ chuyên gia giỏi trên lĩnh vực công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên. 98 Thứ bảy, một số cán bộ quản lý sinh viên chưa thật sự thành thạo trong việc kết hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào quá trình quản lý sinh viên. Nội dung giáo dục còn chung chung, nặng về hình thức do đó hiệu quả giáo dục chưa cao. Một số cán bộ mới ra trường, kinh nghiệm còn ít nên công tác quản lý, giải quyết các vụ việc liên quan chưa thật sự hiệu quả và hợp lý. Phương pháp, kỹ năng truyền đạt trước tập thể chưa mang tính sư phạm, biện pháp giáo dục sinh viên cá biệt, vi phạm đạo đức chưa hiệu quả. Thứ tám, công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên của Đoàn thanh niên chưa thật sự được quan tâm đúng mức, nội dung, hình thức giáo dục thiếu hấp dẫn. Việc biểu dương và nhân rộng các tấm gương sáng về tu dưỡng đạo đức còn hạn chế. Việc phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, sinh viên vào quá trình học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng chưa cao. 3.2.2. Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên thông qua chương trình giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên Đại học CSND được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết. Nhiệm vụ này được thực hiện trước hết thông qua thực hiện nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, trong đó môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt. Đạo đức cách mạng không phải bản năng, không do bẩm sinh hay tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, thử thách lâu dài trong thực tiễn công tác, chiến đấu, lao động, học tập, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đóng vai trò quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định việc tạo nền tảng chính trị, sự giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội... của mỗi cá nhân. 99 Vai trò, nhiệm vụ của người giảng viên giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ truyền đạt nội dung kiến thức môn học mà thông qua đó cần phải giáo dục đạo đức, nhân cách, rèn luyện phẩm chất chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên. Giảng viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính trị của Đảng cho đối tượng chủ yếu là sinh viên nhằm hình thành năng lực, trình độ và phương pháp tư duy lý luận. Đồng thời, việc giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng, giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống,... giúp sinh viên hì

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_giao_duc_tu_tuong_ho_chi_minh_ve_dao_duc_cho_sinh_vi.pdf
Tài liệu liên quan