Luận án Luật số lớn và sự hội tụ đầy đủ theo trung bình đối với mảng các phần tử ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach - Nguyễn Thị Thủy

Một số kí hiệu thường dùng trong luận án 1

Mở đầu 2

Chương ỉ. Một số luật số lớn đối với mảng các phần tử ngẫu nhiên

nhận giá trị trong không gian Banach 9

1.1. Một số kiến thức chuẩn bị 9

1.2. Luật số lớn đối với mảng các phần tử ngầu nhiên nhận giá trị trong

không gian Banach 22

Chương 2. Sự hội tụ đầy đủ theo trung bình và sự hội tụ đầy đủ

của mảng các phần tử ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian

Banach 41

2.1. Sự hội tụ đầy đủ theo trung bình của mảng các phần tử ngẫu nhiên

nhận giá trị trong không gian Banach 41

2.2. Sự hội tụ đầy đủ cùa mảng các phần tử ngẫu nhiên độc lập đôi một

nhận giá trị trong không gian Banach 54

Chương 3. Dạng tổng quát của một số bất đẳng thức cực đại đối

với mảng các phần tử ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian

Banach 68

3.1. Một số kiến thức chuẩn bị 68

3.2. Dạng tổng quát của một số bất đăng thức cực đại đối với mảng các

phần tử ngầu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach 71

3.3. Luật mạnh số lớn dạng (p,

Kết luận và kiến nghị 96

Danh mục các công trình liên quan trực tiếp đến luận án 97

Tài liệu tham khảo 98

 

pdf107 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Luật số lớn và sự hội tụ đầy đủ theo trung bình đối với mảng các phần tử ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach - Nguyễn Thị Thủy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_luat_so_lon_va_su_hoi_tu_day_du_theo_trung_binh_doi.pdf
Tài liệu liên quan