Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong Báo cáo tài chính đến giá có phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

LỜI CAM KẾT I

LƠI CÁM ƠN „ „ „ „ii

MỤC LỤC . . iĩi

DANH MI C CÁC RÀNG vll

LƠI MƠ ĐÀI. 1

CHƯƠNG 1: TÓNG QU AN NGHIÊN CỦXl - . — 9

1.1. Nghiên cứu vể các nhân tổ ánh hướng den giá cổ phiếu niêm yết cũa các công ty 9

1.2. Nghiên cứu vĩ mô về ãnh hướng cúa tỹ giá hổi đoái dền giá cồ phiếu .11

1.3. Nghiên cứu về ành hướng cùa thông tin chênh lệch tý giá hổi đoái trong báo

cáo tãi chính đến giii cổ phiếu . 12

1.3.1. Các nghiên cứu về ánh hướng tích cực cùa chênh lệch tý giá hổi đoái trong

bảo cáo tài chính đến giả cồ phiếu cùa cảc công ty niêm yết 13

1.3.2. Các nghiên cửu về ãnh hưởng tiêu cực cùa chênh lệch tỳ giá hồi đoái trong

báo cáo tài chinh đến giã cồ phiếu cùa cãc công ty niêm yết 15

1.3.3. Các nghiên cứu vẻ ánh hướng không có ý nghĩa thong kê của chênh lệch tý giá hổi đoái trong bảo cáo tài chính đến giả cổ phiếu cùa các cõng ty niêm yết. 16

1.3.4. Các nghiên củu về ãnh hường cùa sự thay đối chinh sách kế toán liên quan tói chênh lệch tý giá hổi đoái trong báo cáo tài chinh đen giá cổ phiếu cũa các

công ty niẻm yết 17

1.4. Khoáng trổng nghiên cứu và hưứng nghiên cứu của luận án 21

KÉT LUÂN CHƯƠNG 1~ „ 23

CHƯƠNG 2: CƯ SỞ LÍ I.ƯẬN VÈ ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN CHÊNH LỆCH TỶ GIẢ HÔI ĐOÁI TRONG BẢO CẢO TÀI CHÍNH DẾ.N GIÁ cô PHIÈƯ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 24

2.1. Những vần đề chung về tý- glá hối đoái . 24

2.1.1. Khái niệm tỳ giá hối đoái 24

2.1.2. Phân loại tỳ giá hối đoái 26

2.1.3. Ánh hưởng cũa tỳ giá hối đoái tới hoạt động cùa doanh nghiệp 27

2.2. Ke toán chênh lệch tỳ giá hối đoái trong báo cáo tài chính . 2X

2.2.1. Kế toán chênh lệch tỷ giả hối đoái trong báo cáo tài chinh theo chuẩn mực ke toán quốc tc (IAS 21) 28

 

pdf183 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong Báo cáo tài chính đến giá có phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
&+O -+b*"RG!*-+j&+-+r-+uTa!-1- Z*!Gb&+7!,&'-/09+5&+4+/v-1-$>0&+&'+!<4?+2&'-LG/"hQ!<*V989M?+2&' 4+1"!&+-+,&+Q&''!0!G>J&&'+!,&-.*-/0G !Kw81-'!@Q>J!&+x&' $>0&+&'+!<4?+2&'-LG/"hQ!<*-/0-1-&C(Gf"#$%&'"hQ!<*-p&Ty&'wT0Q0&-z $00{7>&'4+p&5-+(@&'OU"hQ!<*?+2&'-p&Ty&'w*&T0Q0&-z$00{"uQ (C&'?+@ &C&'Q|!O "0!"L7>&'(2+U&+$>"0!"h&')*&+!,&?+2&'-p&Ty&''p3&,&wV0Q0'!M DEEP{KV,&-J&+GLMG !QR0-+S&&+x&'-2&'3-L&!,&Gn?6>1&7s&'Oq!&C( ! -+5&+wT}GX*B&' 3EH~EHO ?6+t-O >&' 3IH~HD+ &'&C({K>GLM()*&'+!,& -.*+^4Q&' GL\=cQ PI-2&'3&!,(36O \d`eQ HEH-2&'3&!,(36K ‚ƒ !"#$%&'$xQ!1&-/0-1--2&'3 4+! !-+5&+&!,(367,&\=cO \d` eK87>&'GLM$xQ!<*OV989G]^-1-'!@ +*+l4B-€"a$xQ!<*-/0-+*3,&70&'-/0-1--2&'3&!,(36M$xQ!<*O'!1-Y 4+!6*Q '!1GL&'-#07>&'&' 3G]^-1-'!@+*+l4B-€"a$xQ!<*-/0-+*3,& 70&'„„„K+&…KO&O „„„K+"…KO&K8+2&'!&O"hQ]^&'-Y4+!6*G0&'Q]*+ &+ G]^-Qk3BV@&+*36(!&+V989-/0-1--2&'3Q!,&Z*0&K    !#$%&'()*+,-./012345678398.:4;-.5?1234-+@-.5A83B-+ 8CD4-8EF=@G:HI-.+:0-8JIDFK.L1.:93+M3N6O-.8EF8PQ+:RI3+6O-.STUVWTXYZ 3+I-+[Q3N0-1\38PQ+:RI3+6O-.3N6]88+0-+GH8+*^ _` SaTbUYZ.:93NM;P;98+8EF 1\38PQ+:RI3+6O-.ScdTbYVW8+0-+GH8+*^ _` 3N0-1\38PQ+:RI3+6O-.Sef*^ U VWef*^ XYg*+,-./012348I-.8hQ-+@-.3i13j35C-.:4-Vk1lIVW8983+6]85Kg e983i13j38CD4-DFK.L1.:93NM3NI-.Dm-+Z.:93NMG]--+h3Z.:93NM-+n-+h3VW5\ GH8+8+Io-ge983i13j38CD4--Wp8I-.8hQ8+K398.:489:-+m-3P-.qIF--+h3Vk /+Ip-++6]-.3NI-.3r18EF898D:R-VW1J85\Q+r-39-8EF=@G:HIZ3N0-8C;s5i 3+hp56788+h3G67-.8EF=@G:HI-.+:0-8JI8i541D4K+Fp/+2-.g tu 'vw'xy !z{| t}|~€ STFN;K-ZU‚ƒ„Y…_H;,36C-.qIF-NGW1\38+† ;,3+,-./05KG6O-.1J85\Z1,:G:0-+H36C-.qIF-.:@F+F:D:R-;,Dh3/‡g_H;, -Wp;ˆ8i.:93NM3‰ŠU5R-Ug‹+:+H;,36C-.qIF-NDŒ-.ƒ+Fp.-DŒ-.ƒZ3J8GW+F: D:R-;,/+2-.8iqIF-+H3IpR-3B-+g_H;,36C-.qIF-3IpR-3B-+NŽŠU3+m+F:D:R-;, 8i1,:qIF-+H3IpR-3B-++KW-3KW-r1g_H;,36C-.qIF-3IpR-3B-+-Œ13NK-. /+K4-.3‰ŠU5R-ƒ3+m+F:D:R-8i1,:qIF-+H3IpR-3B-+r1g.678G:Z+H;,36C-. qIF-3IpR-3B-+NŽU3+m+F:D:R-8iqIF-+H3IpR-3B-++KW-3KW-=6C-.g_F:D:R-8i 1,:qIF-+H3IpR-3B-+=6C-./+:+H;,36C-.qIF-3IpR-3B-+-Œ13NK-./+K4-.3‰ƒ 5R-Ug^:93NM3IpH35,:8EF+H;,N.:@F+F:D:R-;,8W-.G]-3+m8+‘-.8W-.=’=W-.8i 1,:qIF-+H3IpR-3B-+1-+V]:-+FIg*98.:4;-.+H;,TFN;K-5?Q+r-3B8+ 1,:qIF-+H3IpR-3B-+.:@FD:R-Q+>3+I\8VW3‰-.D:R-5\8G[Q5C--+h3g*N0-8C;s Q+r-3B8++H;,36C-.qIF-TFN;K-8i3+?3+hp5678/+9:qI931,:qIF-+H.:@FD:R- Q+>3+I\8VW3‰-.D:R-5\8G[QGW18C;s8+K898Q+r-3B8++L:qI:8“-.-+6”1”•3 /+4-–-.8i3+?”4pNF+:H-367-.5F8\-.3IpR-.:@F898D:R-5\8G[QZ3N0-8C;s5i 5?56FNFQ+6C-.Q+9Q”<GBQ+—+7Qg ˜™š%›œ ''xy !z{| SžKKG=N:=.ZXƒUƒY…*Ÿ36C-.qIF-GWqIF-+H 36C-.qIF-.:@F8983+W-+V:0-8EF8+I :898qIF-;935678;jQ”RQ3+K3+O:.:F- +KA8/+2-..:F-S5,:V]:=@G:HI14-.Yg¡2+m-++L:qI:3IpR-3B-+5678”rp=Ÿ-. 3N0-.:43+:R3GW/+2-.8i+:H-367-.3Ÿ36C-.qIF-S-RI12+m-+8i+:H-367-.3Ÿ 36C-.qIF-3+m6]8G67-.8EF12+m-+GW6]8G67-./+2-.+:HIqI4Yg¢K5iZ3N6]8/+: Q+r-3B8++L:qI:Z398.:4;-./:?15M-+3Ÿ36C-.qIF-5?/:?13NF.:43+IpR3 3+,-./08EF12+m-++L:qI:3IpR-3B-+Z3N0-8C;s5i56FNF898898+”<GBVW/+j8 Q+>8+:H-367-.3Ÿ36C-.qIF-8EF12+m-+g` ?/:?15M-+3Ÿ36C-.qIF-V]:=@G:HI 14-.Z398.:4;-./:?15M-+3Ÿ36C-.qIF-žKKG=N:=.V]:.:43+IpR3_ƒGW          !"#$%&'()*+ ,-,. / 0 10    345689:;8:?@ABC:D E!FG11HIJ F -, KELM " 0 N)-, O !P  KE 0  KE 0 MQ /KRS  0 NTK U-, KELM & V  KE 0 ! !"WS- !"&V/ L0& "X N ()Y- & /ZK ,-,. / 0 U N[-\UM-  KE 0 U!] _^ !"M KQ M ! ` abJ%%O^ L !"M !  !" M KQ M ! `abc1 dd  KE 0 ` abe G dd  KE 0 !"J%%fg`abZK J%%e1F dd  KE 0 \UdM_  KE 0 U,.,& , KELMO,T! h^ O X h^ & O 0KT ^Q 345689:;i;jk:?l<4l<4lm@;<B8n4Do%!#Fpq1HDr^F psHItE - /KR  0 NK, /KR M ! 0KT D0uv M ! Kw H [/0 M ! 0KT F /SM  !PN[-F !  /!& F xK  y X'K- -zw  SM  0 N\UK- -  MQ /KR 00F{ !P!] _^ UKR Q|M% hMz ^W & -, KELM - R| |M% hMz^ W D}o|~|H& -, KELMK€&1F1*F U L   M ! 0KT [/0F yM N w - R | .1F1*F K  K‚ MQ /KRM ! KT \" &  M ! ! !" 0KT S^ h /F ƒ x y M'^ _bt0~tKUK UKRM„M\" & ~tF - /!] _^ UKR…t Do%!#Fpq1HFbt „^ UKRr^Dr^FpsH 345689:;6†;‡:;i;ˆ;‰iŠJ- /!]^ _ UKR!D!F pqHKU[%[‹ X!]^ _ -KE"KRDbtH0 -KE Œ XD~tHV UKR!!PK !] _^KUvM M-M       !"#$%! &!'()* +,- ./012 0 03!  4 5 6 7 !89. : * +;,</012 0 03!  4 5 6 7 !89. : * =!8!>  6 ?5+444@ :  08 *AB /C4D EF 44@+ GH .44@012 0 04 5 6 7 : H .I  0J 0KLM* NOPQSTUOOVWXYWZ[\W]Y^ _Q`abFH F9 6 ?5 E3! !849. : E7 ?5Cc 60KLM  d 2 L e96*f  d 2 L e96/ F9 e 08  d 2 g8 h > H . *= g8 ;iii) :  d 2 L e96 8 j 7 k7 3!C 4 50/7 3 lL8 e ):L e96m n .  LB 7k6?! e?5 n4c1L8  8H526 e26 *+  L e96/ F F 801 e k6?!H L e Eo  g80 eo* pWq^ rsQOStSuvSwUxuyWUWuQSUx^ z{|WvWxQSuvS}a= 60KLMH F9 ~ g0F080 6 C .  e =$+b!8<=<5 o 5C.? 9?5!==<-€ eA9!0H LM . ;&==~=</H  ?H .*B / 6‚H F9 kg9 e o 5!4: C /9.?0KLM<<=< 0 /01H 4 e 08 o 5!4: C /9.?H .0KLM<<=< 0 *A5 e0ƒ @ 9E„ G(… :/01H 4 e*   !"#$%&"!"'()*+,-). /0!"'%&"123456)7$8,"49:"4%&"1" ;/#$ *:4?@)7$%&"1*#A)7$9:8:)#B"4 %&"C @)D#A)7$>E-F1'#'<<<" ; I";2G8,#A)7$ 8J8C8JJKG5?#A8";*'A-)L %)71)'#; !"'1 @)D6!"'1'M"41<K'K'KL'4015N :)K'1   !"#$% &' ()*+,-.%/0+1-02 345454789:;?@AB@CDE9:FAG9:HAIJ9KLM@N=O PPQRSTUVWXYZ[\][V[^Z_`aZb[XTcT][def]gehiijkjilV[mfWg[n _n][copljiljWqrQsdtZ[^]gb[fu]dePPQRvQw]g]gehxP[yV`z]gQ[\][{[y Z|]gb}~h€V_n][coijilj~qrPPgV[e][‚ƒ{[XTV„]gV…YgTXf†nZ[Z[^]g b[fu]g‡YˆP„]gV…YgTXf†nZ[Z[^]gb[fu]‰eWŠTdeP„]gV…YgTXf†nZ[Z[^]g b[fu]V[e][{[o‰‡Q[\‹T][v‰XTV„]gV…YgTXf†nZ[Z[^]gb[fu]]eh_`aZVŒZ[^Z †`zT[][V[^Z‚e_Ž]dnc]g[TU{ZV[V[ŠZ‘h’X]Q[^]gb[fu]W[e]`zZv‰XT ]“YcXxPPQRSTUVWXYb[XTY”def]gehkjkjkkkdeZ[\][V[^ZY”{[T•]gTXf †nZ[_–VT•]dzTY—ZŒ{[T€]T•Yh€Vdef]gehljkjkkkV˜TP„]gV…YgTXf†nZ[ Z[^]gb[fu]V[e][{[o‰‡Q[\‹T][x_u][†™YŠV’`zZ]gfšV‚nZ[c›ZyXPPQR STUVWXYvœ`zZ{[uVV„T]VT€{V[mf‚eP„]gV…YgTXf†nZ[Z[^]gb[fu]‰eWŠT Z[\][V[^Z_Tdef[f˜V_Š]gdef]“YkkždzTZuZ[f˜V_Š]gZ[\][‚eVŒZ[^ZV[n V„`Ÿ]ggTXf†nZ[Z[^]gb[fu]]T•Yh€Vx_™gTuZŒ{[T€de_™V[–V„uT{[T€v WgehiijkžjkkxP[yV`z]gQ[\][{[y_—b}~h€V_n][cožjkkj~qrPPg Z[h]P„]gV…YgTXf†nZ[Z[^]gb[fu]V[e][{[o‰‡Q[\‹T][V[e][ ”gTXf †nZ[Z[^]gb[fu]V[e][{[o‰‡Q[\‹T][¡‰¢ £¤][¥Y_u{ ]^gc{[uVV„T] ][X][Z[]gZyXV[nV„`Ÿ]gx_u{^ ]g¦uV„][_ŒTYzT]t]bT][V€deVuTZŽZ™ZuZ †fX][]g[TU{v‰¢ £Z[\][V[^Z_`aZb[XTV„`Ž]gdef]gehkljkljkkx‚e{[u{ ][…]V[ŠZc”[§W[e]`zZde_`aZVŒZ[^ZV[mfY¨ [][Z¨]gVhV„uZ[][TUY [§[˜]YŠVV[e][dT•]¡ikk©do]Z[yc”[§V[ŠZœPQ¤dzTdo]_Tt‚U‚eivkkk Vª_‡]gvSTUZZ[h]_ŒTY¨ [][_—gT«{‰¢ £ZYŠVdnV„\V`Ž]g¬^]gdzTZuZ  ”gTXf†nZ[b[uZV„•]V[€gTzTV„f]gYoT¦X][Ude[a{VuZ¦oZV€xV­_]…]g ZXfdnV„\deV–Y®][[`”]gZyXPPQRSTUVWXYv X_x]gehkjkijkkP[y V`z]gQ[\][{[yZ|]gb}~h€V_n][cokijkkj~qrPPgV[e][‚ƒ{ ”gTXf†nZ[ Z[^]gb[fu]‰eWŠT¡‰W¯ ¤V„•]ZŽc”Z[h]_ŒTxVŒZ[^Z‚˜TP„]gV…YgTXf†nZ[ Z[^]gb[fu]‰eWŠTvWgehpjk°jkkx‰W¯ Z|]gZ[\][V[^Z„XY±Vx[f˜V_Š]g V[mfY¨ [][Z¨]gVhV„uZ[][TUY[§[˜]YŠVV[e][dT•]†fW[e]`zZ¡_˜T†TU]‚e œPQ¤‚eYZ[yc”[§dzTdo]_Tt‚U‚eivkkkVª_‡]g][` ‰¢ £v     ! "#$ %%&'()*+,-./0120+03/4520620+7+0829:2;.?@/0A/B< CD-20290)*E2)F.GH+I6/J29+G/KE0?2&8E4645+I)*@4)L2+0J294M).N/0329 O0D82I6PQR46/J29+G/KE0?2&S>)*2IT204M).N/0329O0D82I6UVVW%120>H2 +0X)>)Y.+0829Z^29[_` PV/Ba:a/J29 +G2)F.GH++bD29>B/B:</J29+G+6)/0120c/0)H.9?2<d+K29ef/J29+G2)F.GH+g 46aZ/J29+GE0)+6)/0120c/0)H.0S2d+K29ef/J29+G2)F.GH+gW_,h/Ba:i /J29+G2)F.GH++bD29>B/Baj/J29+G+6)/0120c/0)H.0S2Zd+K29ef/J29+G 2)F.GH+g46aa:/J29+GE0)+6)/0120c/0)H.9?2jd+K29ef/J29+G2)F.GH+gW Pk9)-+;29/8//J29+G2)F.GH+/l294M)/8/9)-DCm/0/0329O0D82eJ)>^29 I6.^ ++bD2920n29Co@0)*@/0D+0oGekE08++b)Y2296G/629IM2.T20/p-%%&' ()*+,-.WqrM)9B/>^ /p-206>?@+r[efIrs29/8//J29+G2)F.GH+9)-+;29>t29 290u-4M)ek9)-+;29Irs2906290B-46/8//S0^)>?@+r+bF2%%&'[/v2CrM)9B/>^ /p-/J29+G2)F.GH++0w+TD+0F.OF200@G>^294f2+b@2946C6)0T2>Y=Ke@29 29@t2Ik//0D0DT+>^29O)20CD-20/p-/8//J29+G=F2/T2029@t24f2+12Cx29 29y20629W %0829:2;.<[O0)%b@29+y.9)-DCm/0/0329O0D82+0620E0f_t&01 R)20/0120+03/>)46D0DT+>^29[=-2>?@/0A/B<.N/KE0)H@2)F.GH+I6UVV46 PQR4M)+K299)8+bm4f20B-46D296G>?@I6zzz+{>t29WP-@>B+;29IF2|.N/K E0)H@2)F.GH++120>H2+0X)>)Y./@f)2;.W%bD29+0X)9)-226GCD29@t2/@290629 0B-/v2O0-20)H.2F2%%&'>N/B.3/+;29+br}2920-204~9)8[/0Aef(,2C€ 9)-+;29I)F2+x/46>T++M)>A20>)Y.I6|:Z[z>)Y.296G<|‚i‚<ZWP-@O0)IF2 >A20+0m+brX29>NI)F2+x/ex+9)].+bD29e@f+a2;.I)F2+)HEW,;.<|[e-@O0) %b@29+y.9)-DCm/0/0329O0D82_6,^)/0120+03/>)46D0DT+>^29OY+7296G Zz‚:‚<|[+K29ef/8//J29+G2)F.GH++bF2/]0-)e629)-DCm/0I6zz/J29+G4M) +K299)8+bm2)F.GH+I6zWjz+{>t29W%@G20)F2[20w2/0@299)-)>DT2<ƒ<|I6 9)-)>DT20DT+>^29/0r-+0k/ekO0})e„//p-%%&'()*+,-.W %0€D=8D/8D+0rX292)F2/p-_,h[2;.<Z+0m+brX29/KE0)H@2)F.GH+ _,h>B2ZCD-20290)*E2)F.GH+.M)4M)+K299)8+bm2)F.GH+.M)>T+<[za290w2 +{>t29…/0oE+0@522)F.GH+=Ke@29/0DCD-20290)*E4M)9)8+bm2)F.GH+=K e@29>T+Zt29[+;29f)4M)Z CD-20290)*E4M)9)8+bm0pGI6z[:a290w2+{>t29W%120>H2296GaZ‚Z<‚<Z[/Ba:i CD-20290)*E2)F.GH++bF2_,h4M)9)8+bm2)F.GH+0S2Zt29[+;29 :[::deD4M)/@f)2;.T+Zjt29[   !"!# ! $%&'%( ')*)+,-#)./0"!# !$%123 45)+ ) 6 76-/0 /77789-/:;/7 123? 45)+ @7A$%9-/:;<<?23 -/:; 7.)+=@B-/:; !"!# !$% &'CDE) ?1231239 @ FG+:/ !$%6 !!/H/7?A' )+ '&-/H/723 > B) IJ.)+=K G+ LM CDEN KO1P9 @ QR<P%& ! .4"!LM CDEN KOR! SP 7 7'1TTTUA! . "!.)+=-%&' B-/+:R # 'P+:) V2-%#).! .+VR ?11*21< G/+:+ G#).B8J* W/+:! .>)$-%T%&#).! .V 23T%&B) 6%&6/+:/ S>?-% 7 %&6#).! ./ S123 BK J# # +=&"!CXYZ)  &' 0 I)! A G !$%&' 7-J;6%%[! )\) $!A 7! )&.)+=][&M ^ D_ N KO0M 7 7'?T<T <P_R! S) /. ` "!BBL ^$D!B'& +,/!a!"! b J 7 ("!BBL 7[Q`!#<TBBL0 7 ! GMc4.)+=0!'),/O+ P dQ#T8TTM D^_N KO?><P ? B8TT 6!.)+=CXYZ )$23 91<)$23@UA. )+=)&CXYZV? #). 6!.)+=-%&' + 7+V+V[> ecfB! .)+=) `! 6 b ( 1#[+*) 7 g6 b$/+:! .J*W[)$R #+VR #).J*W%&>>>23T7'/[/+:     !"#$%& '&()!*+,! - ( &&.-& !/ *0 1&#0!2 34& 56 #-!7 !8&9: ,79,! -!!/ *01!  ;&&.- !"&,&&? ! @A&? BCDEFG(H>&JK!LM-6@#ANOK&P6!Q R! 6,)/S#& &? T4 5 L 3 & & UUV@Q6 $W&? N/#$&.- !"X,&&? T4YN -!H-)T4Z(&-$&JNN' L [/&&,&&? WP-#&,&&? A&@A&? BCDEFG(H>WL,:V! P&,&L\] 4N'^F _X<8$^FU_X P& 9&:`H^FU_4'& N&? @\A L^T4aEYb_N&? ()\6'&9&!Q  & TW&? $,!V@W6T4DG &? LU H c@#A&&.- !"9&W&?)d7 &,&&? &N! @A&? BCDEFG(H>eW)& \)&,&&+$# ! T4DG&P9&A+ &- $O'$&,&/&S$,!V@W6A &.-( -8$T@A&? &T4fFG(H>&,&&? &P9&LS7 P&? BCDEFG(H>&? T4fYN -!HT4fLNN' 3UU & gS# h h BCDE&P+&A 3 K&9: ,/)#! P&P K&+$# !,$#&<)&S M)W -$7&9&?MiP &9&?Mi@\A L^aEGg_ &9&?MjEgk;N'/)#33UU!8&9: ,7 9,! U01NN' W:N'U W ,! g! BCDEK&\$M)# /)#& &+ $# !,$# &9&?MilK- &+$# !,$# &9 &?Mi&S9&- ( &BCDE+:N'/)# 0 &9: ,79,! U301D :N' &+$#N- - ( &!,$#( -8$ &9&?Mi 4W( -8$NmK/)#!/ BCDE! ]X<)X+$T H 4mgZXn;j g7T84- g^H&& @-:_4mgZXnn,!VgnBXZ B^[-:_ 4mgZXng/n ^gn[-:_o 4 !--)&P+&A ' -)+/)#:N'/)#@+ U !8&+$# U3         !" #! $ %& '( )# *+,+-+/0102345,6678,6-- 9:;??@AB;;?CCDEFGFHDIJ=KL;MDN;DEFAN;MDOPF>KQKOMOF ;OR;KOS;OTHKO9UVWDXY;MZ[9[\IM]^ C_DOQ;MC?;??@`Z9[aJ;O];O DOb;MDc>?Cd>??@d99eZ9[f]KOYgOhgKQKiYJ;O;MOFHgQgij;MkY;MkY;M>KQKO MOF;OR;DOlYGmnC?f]DOb;MDc>?Cd>??@d99eZ9[\9OlY>f<;ao;;]^DOpDY];aq KOS;OTHKO9UVWgOQDkF;ODXY;MrsKtJOYEDAq;MrF;OiYJ;O`ruKoOYEDAq;MAvw Dcxy^ iz;MK{ao;KtJiYJ;O;MOFHgAJ;Mko;xw|DrF;OiYJ;OAc}KMOF;OR;;MJ^ f]YKOFgO~D]FKO~;O`OYKiYJ;ODOwD]FKO~;ODXS;Z[€€‚KtJ;<=D]FKO~;O\9w^ ;OFS;`kzrOQK;OJwMFƒJGmnC?f]DOb;MDc>?Cd>??@d99eZ9[T]KQKOx„T~KOS;O THKO9UVWiYAQ;OMFQTEFKQKrOYo;=jKDF…;DHK†M‡K;MYEFDHf]YKw‡F;<=\9OlY DOb;MDcC?_d>??d99eZ9[Ocˆ;Mi‰;DOzKOFH;GmnC?`DY];aqKOS;OTHKO9UVW iYAQ;OMFQTEFKQKrOYo;=jKDF…;DHK†M‡K;MYEFDHKw‡F;<=D]FKO~;OKtJOYEDAq;M rF;OiYJ;O`ruKoOYEDAq;MAvwDcxy^iz;MK{ao;KtJiYJ;O;MOFHgAJ;Mko;xw|D rF;OiYJ;OAc}KMOF;OR;;MJ^ f]YKOFgO~D]FKO~;O`OYKiYJ;ODOwD]FKO~;ODXS; Z[€€‚KtJ;?Cd>??@d99eZ9[rOFx„T~ KOS;OTHKO9UVWiYAQ;OMFQTEFKQKrOYo;=jKDF…;DHK†M‡K;MYEFDHf]YKw‡F;<= DOpgOy;KOFJT]=OJFDXcP;MO}g;MŠ;OE;f]i]FOE;\ ‚YA†`K†DOuDO|^ X‹;MMFJFAYE;>??@e>?CCK†kzTzJKOŒ;KQKOMOF;OR; KOS;OTHKO9UVWiYAQ;OMFQTEFKQKrOYo;=jKDF…;DHK†M‡K;MYEFDHf]YKw‡F;<= UOF;OR;f]YTŽFdTDXS;Z[€€‚DOlYGmnC?f]MOF;OR;f]YG[nVDXS;Z[W€9 DOlYDOb;MDc>?Cd>??@d99eZ9[\ ‘’“”%•–""–—  %˜’™˜˜š™›œ(ž”’˜ Ÿ  ¡# ˜˜š›˜’’ )¡#˜˜š )¡#˜’˜ )¡#˜’’ ”%• ¢ ”%• ¢ ”%• ¢  %˜’ ’’˜ £’¤¥ ’˜’ ¦§¤§¨ š¥ ¦˜¤¥š (ž”’˜ ¨¤§£ §¥ ¥¤ ¦’ ¥š¤¦’ © ª ’§ ’˜˜ ’§ ’˜˜ ’§ ’˜˜ «¬­®¯°²³´¬µ¶·¸¯ ¬¹º»·¼½¾²¾ ¿´À´ ³´ Á´¯¬·Â¯µÃÄÂÅ·   ! "#$%& '( !  )  * +,+ %& - ,* .'/$01$2%& 34 -5 -,-* /$6 + 789:;?@8ABCD;8EFGCHIJ>J@KL@?@@M;8CN;AOPNQC RSTUVWXYZS[\Y]^X_`]aYZbcY[\Vcdb]efbg]Z[hbSijklmnYZoUfYS YZS[pqgqorYZbSaYZbmst_usttvuRRwxRyYS[zXS{YS|YjU}~[oUfYSYZS[pqgq orYZ€_t‚RSTUƒhYZ‚_„jklmnYZoUfYSYZS[pqgqorYZbSaYZbmst_usttvuRRw xRyb…UYZY†Vsttvl‡__tˆbm{YZ Y^Z‰_„Š‹Œ„Y†Vst_tl‡_t_ˆbm{YZ Y^Z `„`‹Œ}‡Y†Vst__l‡vŠˆbm{YZ Y^Zt„Šv‹Œ‚R…UYZŽS[„jklmnYZoUfYS YZS[pqgqorYZ€_tb…UYZY†Vsttvl‡ˆbm{YZ^ YZs„`‰‹Œ„Y†Vst_tl‡` Š ˆbm{YZ Y^ZŠ„s‹Œ}‡Y†Vst__l‡_ˆbm{YZ Y^ZŠv„_‹Œ‚‘Sm}’c„]bS“bS”c ]g]oUfYSYZS[pq]•XSm~YZ]SXc“Yb–gqorYZ€_tjfYZgqorYZbSaYZbm st_usttvuRRwxRyb…UYZY†VŽS—[[“VbSaYZbmst_usttvuRRwxRyl‡Y†Vsttv‚ RXcYS[\Y„•˜b}z•XSm~YZ„jklmnYZ]g]oUfYSYZS[pqgqorYZ€_tb…UYZs Y†Vst_t}‡st__]b†YZjU}~[bS™[[“VY†VšXb[\YbSaYZbmst_usttvuRRw xRy]S[pXl›]l‡Y†Vsttv‚ x\Y]œYS„bSTUƒhYZ‚sbf]bS“bS”cjklmnYZ]g]oUfYSYZS[pqgqorYZ YS”bXgYbSaYZbmst_usttvuRRwxRyb…UYZ]hŠY†VZ[f[UœYsttvwst__]Sžl‡ oUfYSYZS[pqˆbm{YZ^ YZ` „`‹Œ„ŠoUfYSYZS[pqˆbm{YZ^ YZss„t‹ŒgqorYZYS”b XgY€_tb…UYZ]hŠY†V}‡ŠoUfYSYZS[pqˆbm{YZ^ YZsŠ„Š‹Œ]j›bSfcŸ[ ]S YSjg]SŽdbUgYZ[¡fbSaYZbmst_usttvuRRwxRy}‡€_tb…UYZŠY†V‚‘Sm}’c„ ]bS“bS”cb…UYZZ[f[UœYsttvwst__fjk]g]oUfYSYZS[pq¢]j›l›f]S£Y]S YS jg]SŽdbUgY}z]S\YSlp]SR¤¥¦‚      !"##$%"#&& '()+,-.)/012345)6789)/)6/:;< =>?"##$ =>?"#&# =>?"#&& @A@B C@D @A@B C@D @A@B C@D EFG  DHIC $ J& K" J K& J$  DHICL# M K" $ " K# ENG  DHIC $O & MM O# $& J DPQ &J &J &J &J &J &J R6ST)0UVW6:X-Y)6/5<-Z[\U\W]9WVWW^)6-_):`a_b- cdefghiejklmnkllonppqrpsetheuvwxyfghiefzhihf{e|}v~€ml| ‚ƒ‚f„…†‡‚fˆhf†‰‚fpŠ‹ŒdŽƒhfivƒ†uv‚ƒ‚yfdh‘‚evhe‰‚’iz‚hiduve‰ ‚“zvh”e•v‚f‡hf|•–“vŽ—hffu‚fedƒh˜™yfdh‘‚˜vˆhišsfˆhf†‰‚fpŠ‹Œ›e˜ˆh rsŒœp‚’efivžŸd™hfhifv‰Ÿe˜ƒhfŽj ‚|v‰‚Ÿfvifve”hi‚fvŸf‡e•v‚f‡hfe˜dhi y¡¢†•e”hi† vhf“£hwd|}v‚ƒ‚ffu‚fedƒhef¤d~€ml¥~¦|£§¢‚’efef{§|v‰‚ d™hfhifv‰Ÿifvhf£hf™§yfghiifvhf£h‚fˆhf†‰‚fpŠ‹Œ|•dd™hfef“e•v‚f‡hf |•‚fvŸf‡e•v‚f‡hf‚’ef†•‚fdrsps‚¨™d™hfhifv‰ŸŽ™hi†©ve˜ªef•hf†«fd¬‚ hij ‚†uv¥ ­id•v˜™¢ef¤d®hi¯¥kef¦‚f°‚’±¯d™hfhifv‰Ÿ²ej³hi´ hikk¢lµ¶ƒŸ‘hi hf{e–“ƒh~€mle˜dhi‚±h”¥­fj|£§¢mkld™hfhifv‰Ÿ‚·h†uvfd¬‚ƒŸ‘hi hf{e–“ƒhefghiejklmnkllonppqrpse˜dhi‚±h”fd¬‚ef™§Ž¸v‚f‡hfwƒ‚fy¹edƒh †vhffdueŽ‚’‚dhwz† vhf“£he˜ˆhrsœºœc¥pf¤dwz†v‰“efzhiyˆª®hi¯ ¥±ef¦ Ÿf»h†}h‚ƒ‚d™hfhifv‰Ÿ®ƒd‚ƒd‚dhwz†©v²†«¶e¼‚fˆhf†‰‚fpŠ‹Œe˜ˆhrsŒœp ²h”kllo†•okd™hfhifv‰Ÿ¢h”klml†•mld™hfhifv‰Ÿ|•h”klmm†•o¯ d™hfhifv‰Ÿ¶¥Œv“h•§‚’hif½™†•wz†v‰“‚¨™†©v²†«¶e¼‚fˆhf†‰‚fpŠ‹ŒŽ©yfghi Žj ‚Ÿfhƒhfe˜ˆhrsœºœc‚¨™‚ƒ‚d™hfhifv‰Ÿ†•ej³hiŽzv†}h¥rˆh‚uhfŽ’¢‚’ efef{§wz†j hid™hfhifv‰Ÿ‚’y¹e–“†«pŠ‹Œe˜ˆhrsœºœce˜dhiiv™vŽduh klloqklmm²h”kllo†•o¾d™hfhifv‰Ÿ¢h”klml†•d™hfhifv‰Ÿ|•h”klmm †•omd™hfhifv‰Ÿ¶hfv“f³hf¿hwz†j hid™hfhifv‰Ÿ‚’y¹e–“†©vfd¬‚®Àhil¥ ­fj|£§¢‚’efef{§h¹“ed•h®Á†©v²†«¶pŠ‹ŒŽ“Žj ‚Ÿfhƒhf|•dd™hfef“e•v ‚f‡hf|•‚fvŸf‡e•v‚f‡hfhfjef¤d~€mlef¦y¹e–“†©v²†«¶pŠ‹Œe˜ˆhrsœºœc ‚¨™‚ƒ‚d™hfhifv‰Ÿ‚·hef™§Ž¸v˜{ehfv“¥Œv“h•§Žj ‚effv‰h˜Âhf{ee˜dhih” klmlyfvwz†j hid™hfhifv‰Ÿ®ƒd‚ƒd†«pŠ‹Œe˜ˆhrsŒœp†•¾ld™hfhifv‰Ÿ    !"#"$  % & ' () !""* !""*$*+  %, -(./0   12 3 45 !"#6!""*677879:;  ?@ , 0; A   /@ B 3 4 ) C D5 !"#6!""*67787 $ 9 ( >' E$E )$ F9G 5 /?H I -4 JKL 7K%,7 7 !"##09L (M>: ; <NOP7QB9: < R#6#!6!"##% >' 7STU 9 Q 7 ; Q$ #V,+,!++,##!9G 9 '  7V#R,74W<9M Q-XK#" 7V#R < '9 '  / Y>' ($>@W<'Q 9Y ' Z   !"##\,T] B D5 /?H I T$7 #T7#%0 !"#"($!"##5 / 3 45 !"#6!""*67787 C 9@ >' 7STU L ^ D! $#+#,+#","+#,"!_9G ($ #*,_+_,_R+,V9G 9  . ($7V#R U7/(' ($ E$E , TL A0 Y   /@` ;Z< ) 12 3  Q-XK#"($5 !"#6!""*67787 9Q R !""*8!"##9:;  <. ,3:$^ $  M7STU 3 45 !"#6!""*677870` $  ;a7STU 3 4-XK#",;:[/(E 39:  B  $/$7? 5 / ?H 9H< : Zb/ 1 cS%,d !""*  $/(C 3 -XK#"  !"#"  </:  3 45 !"#6!""*677879:;:4>' 7STU U7$#,,R!","V9G ($9 J Q9:Z; ($9H< <,K<9;0 !"##  W</eQ 3 4-XK#"($(/9? $/$  ' $#,"V,*+#,##_9G , d $0 Y   /@(f;Q9Y ' Z  0 (f;Q9Y 9H< Zb/ 1 L' Z 9 5 ( [<. D7 g2Q >' 7STU9a1 ($ 7STU 9 Q ' 3h ; Q 9Q 9H< Zb/ 1 L' 9 ' &/>@($7V#R U7($ 1 b ? H ($E$E ] <$E ()B  9$_ >:f>5 9 ($Q9Y %,7 :9@ $       !"# $%&$ "$  '($% '))*  " + , -./0 1 2 34- ! 5- 6789: ; +-"?$@0)A 6B<CD4- ! E- -2 -3789:4-  7, F! 6C -,! 1C% C7G *H.I 7D +- G4H J@KJ@@LK&')0:M ; 7   N OP:,Q)  <3.1R %,/$ 9S9/)*  ,7T*U3$?VW$VW0)> M-')) J@  N OP:, %*X2M- 671TYZ) .I7D 7! 9:4- 7,<C4 6C -,! 1C +- G4H J@KJ@@LK&')0 +- 62 -3789:4- 7,<C4 6 C -,! 1C 2 -3F* [ ,70\@0]^_0L `<C 1C G 7]0]0\^0^J ` 3 '):a (1) 7! 9: *;25 1M*-4- 1 D +- G4H "?$@b0 67,- -,]J@@L&J@ 7G 4- ! 5 F1 6.1 G7O c D < 25-2 .I7D 7! 9:4-  7, F! 6C -,!*- 1C0:<C 4- ! F1 6.1 G 1Md 4>"?$@< J@KJ@@LK&') M + 4R12 -37e9:')afag0) D *;*U<C7  4- ! 4> "?$@- 3] -, ( 52 -3 %JJ@h +-H1 i1 30 jklklknopoqrstluvlwluvj NJ^ @J@J') 8E  LKJ@JK&') 6 !17O  2Md@ JJ@J 4>d D J@J*  5 J@KJ@@LK&')0"F %E3 LKJ@JK&') 6<O ` R*G"?$@-  U 7! 9:'))0 +- 6 -EB 7! 9: < -2x* 7! 9:4- 7, 2 -3> F! 6C -,! 1C2; -, B2 4- 2M 3 -, B 1.P4O %E3 4- ! <3.1R2 4-

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_nghien_cuu_anh_huong_cua_thong_tin_chenh_lech_ty_gia.pdf
Tài liệu liên quan